Luật sư
 
 I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 49 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có: 31 văn phòng luật sư, 01 công ty luật TNHH hai thành viên trở lên, 16 công ty luật TNHH MTV, 01 công ty luật hợp danh), 52 chi nhánh, 11 Văn phòng giao dịch, 05 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương có 160 luật sư (trong đó không bao gồm luật sư là ...
 
​Thực hiện Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư và Quyết định số 44/QĐ-LĐLSVN ngày 21/3/2019 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam về thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2019, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2019. Theo đó, tỉnh Bình Dương ...
 
Danh sách cá nhân, tổ chức và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 10/5/2019)​. Tải file bên dưới:DANH SÁCH TCHN LUẬT SƯ 2019.xlsx
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Danh sách luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cập nhật đến tháng 20/4/2020)TinDanh sách luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cập nhật đến tháng 20/4/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Tình hình tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương TinTình hình tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
luatsu2019.png 

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 49 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có: 31 văn phòng luật sư, 01 công ty luật TNHH hai thành viên trở lên, 16 công ty luật TNHH MTV, 01 công ty luật hợp danh), 52 chi nhánh, 11 Văn phòng giao dịch, 05 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương có 160 luật sư (trong đó không bao gồm luật sư là thành viên Đoàn Luật sư địa phương khác làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, không có luật sư nước ngoài làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh) và 37 người tập sự hành nghề luật sư.

Năm 2019 tăng 7 tổ chức hành nghề luật sư, 7 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, 19 luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh so với năm 2018.

Về kết quả hoạt động, đội ngũ luật sư đã thực hiện 1.850  vụ, việc (giảm 118 vụ, việc so với năm 2018), trong đó: tham gia tố tụng là 406 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 21 vụ việc, tư vấn pháp luật là 697 vụ việc, dịch vụ pháp lý khác 487 vụ việc, trợ giúp pháp lý miễn phí 239 vụ việc. Tổng doanh thu: 10.317.925.574 đồng (giảm 290.974.760 đồng so với năm 2018). Tổng số thuế đã nộp cho Nhà nước 900.841.199 đồng.

Chất lượng hoạt động các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền của bị can, bị cáo và các đương sự trước Toà, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác. Bên cạnh đó, các tổ chức hành nghề luật sư còn hỗ trợ hiệu quả cho các cá nhân, doanh nghiệp thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình...Đặc biệt luật sư đã thể hiện tích cực vai trò xã hội thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý.

Ngoài hoạt động hành nghề luật sư theo nội dung đăng ký hoạt động, đội ngũ luật sư đã tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, ý kiến đề xuất, góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các hoạt động mang tính xã hội khác, nhiều luật sư trong Ban Chủ nhiệm, các luật sư có uy tín và thâm niên hành nghề tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học về thi hành và áp dụng một số chính sách, pháp luật quan trọng trong đời sống thực tiễn; kiến nghị và góp ý xây dựng nhiều dự án Luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tổ chức.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, cụ thể:

Tiếp tục công khai và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chấm dứt nội dung đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư, luật sư đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân. Thực hiện các quy định mới tại Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Sở Tư pháp đã sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và công bố theo đúng quy định của pháp luật.

Từ ngày 01/10/2018 đến 30/9/2019, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 53 thủ tục hành chính về luật sư (tăng 24 TTHC so với năm 2018).

Về công tác phối hợp theo Quy chế Phối hợp số 879A ngày 06/7/2017 trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hợp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương giữa Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và Đoàn Luật sư tỉnh: Nhìn chung công tác phối hợp thuận lợi, ngày càng nhịp nhàng hơn giữa hai bên. Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh duy trì họp giao ban theo quy chế vào quý II và quý IV hàng năm.

Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đoàn luật sư ở địa phương: Công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư tỉnh được Sở Tư pháp quan tâm, sâu sát. Trên cơ sở các công văn của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp đã ban hành các công văn triển khai, đôn đốc việc chuẩn bị đại hội của Đoàn Luật sư tỉnh, đưa vào nội dung Họp theo Quy chế phối hợp; thẩm định Đề án đại hội và Phương án nhân sự của Đoàn Luật sư tỉnh (02 lần) và xây dựng Tờ trình, dự thảo Công văn phê duyệt trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; tham gia vào bình xét thi đua, khen thưởng, hướng dẫn Đoàn Luật sư hoàn tất hồ sơ khen thưởng, xây dựng tờ trình đề xuất khen thưởng; tổ chức họp với Đoàn Luật sư tỉnh và các sở, ngành có liên quan về nội dung chuẩn bị Đại hội; tham gia Đại hội; xây dựng dự thảo Quyết định phê chuẩn kết quả đại hội. Kết quả: Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Thường xuyên rà soát, kiểm tra để kịp thời phát hiện tổ chức hành nghề luật sư, không còn đủ điều kiện hoạt động, vi phạm pháp luật về luật sư và có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật. Theo Kế hoạch thanh tra năm 2019, quý IV sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với 12 Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, tăng 02 đơn vị so với năm 2018 (theo Quyết định số 146/QĐ-STP ngày 12/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2019).

Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục thực hiện công tác phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh và các Phòng Tư pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về luật sư như giả mạo luật sư, hoạt động như tổ chức hành nghề luật sư nhưng không đủ điều kiện theo Công văn số 508/STP-BTTP ngày 20/4/2018 về việc cung cấp thông tin về lĩnh vực luật sư. Trong năm 2019, tiếp nhận 04 trường hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh về lĩnh vực luật sư, trong đó có 03 trường hợp chuyển đơn do không thuộc thẩm quyền, 01 trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý: Sở Tư pháp đã lồng ghép việc triển khai Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành vào chương trình, kế hoạch hoạt động chung hàng năm của Sở Tư pháp. Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1818/KH-UBND ngày 24/4/2019 triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong năm 2019, Sở Tư pháp phối hợp với Báo Bình Dương xây dựng trang thông tin pháp luật và trả lời bạn đọc hằng tuần các nội dung về pháp luật, trong đó có nội dung về luật sư; xây dựng 26.000 tờ gấp pháp luật về luật sư, tuyên truyền rộng rãi đến người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Về trợ giúp pháp lý, trung tâm trợ giúp pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, còn thường xuyên đăng tải các quy định pháp luật, thông tin về luật sư lên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Chế độ thông tin, báo cáo: Sở Tư pháp thường xuyên thông tin đến Đoàn Luật sư Danh sách cá nhân, tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và đa số các tổ chức hành nghề Luật sư đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về công tác tổ chức và hoạt động luật sư.

III. CÔNG TÁC TỰ QUẢN CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

Việc phát triển đội ngũ luật sư thành viên luôn được Đoàn Luật sư tỉnh quan tâm, trình tự thủ tục và điều kiện gia nhập Đoàn Luật sư được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư công bố công khai, minh bạch, việc xét hồ sơ đăng ký vào Đoàn Luật sư được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Đoàn Luật sư. Do vậy, thành viên của Đoàn Luật sư đã từng bước nâng cao số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2019, Đoàn đã giải quyết cho gia nhập mới 19 luật sư. Đến nay, tổng số luật sư thành viên của Đoàn là 160 luật sư, tăng 19 luật sư so với năm 2018.

Về tập sự hành nghề luật sư: Đoàn đã tiếp nhận và bố trí đăng ký tập sự mới đối với 14 người tập sự. Đến nay, tổng số người tập sự đăng ký tập sự tại Đoàn là 37 người, số người chờ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư là 02 người.

Về thi kết thúc tập sự: đã làm thủ tục cho 13 người tập sự hành nghề luật sư của các tổ chức hành nghề luật sư tham gia kỳ thi kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư Đợt 2 năm 2018 vào tháng 01/2019, kết quả: 06/11 người đạt yêu cầu kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư, (có 02 người xin hoãn thi), làm thủ tục cho 05 người tập sự hành nghề luật sư của các tổ chức hành nghề luật sư tham gia kỳ thi kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư Đợt 1 năm 2019, kết quả: 02/05 người đạt yêu cầu kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư.

Về bồi dưỡng nghiệp vụ: Thực hiện Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp về đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho luật sư, Đoàn đã mở lớp đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho toàn bộ các luật sư của Đoàn, cụ thể: Ngày 27/12/2018, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã mở lớp đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc Đợt 2 năm 2018 cho toàn bộ các luật sư của Đoàn. Kết quả đã cấp Giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc cho 111 luật sư đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận.

Ngoài các hoạt động trong lĩnh vực hành nghề, Đoàn Luật sư tỉnh còn tổ chức, phân công các luật sư thành viên làm tốt các vai trò xã hội. Đoàn đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương để trợ giúp pháp lý cho các đối tượng người nghèo, trẻ em và diện chính sách thông qua các hình thức như tư vấn pháp luật miễn phí trực tiếp, phân công luật sư tham gia tư vấn pháp luật thường xuyên qua các chuyên mục trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Dương, Báo Bình Dương. Tiếp tục cử một số luật sư có kinh nghiệm, uy tín tham gia tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đảng viên nói riêng và đội ngũ luật sư nói chung được Chi bộ và Ban Chủ nhiệm xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập. Đây là nhiệm vụ thường xuyên được tổ chức thực hiện với hình thức triển khai, quán triệt về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kết hợp với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc học tập Quy tắc đạo đức và ứng xử hành nghề luật sư.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư và công tác xây dựng Đảng: Số lượng Đảng viên của Đoàn Luật sư là 31 người, trong đó có 12 đảng viên thuộc Chi bộ Đoàn Luật sư và 19 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ khác. Nguồn phát triển đảng viên mới: Chi bộ đang trong quá trình xác minh hồ sơ lý lịch của 02 đối tượng. Chi bộ xác định rõ quan điểm, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

IV. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI

Bên cạnh các kết quả đạt được như đã nêu trên, hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh cũng có những hạn chế và tồn tại như:

- Số lượng và chất lượng của luật sư trong Đoàn tuy có phát triển nhưng vẫn còn hạn chế so với yêu cầu chung và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. Các luật sư đa phần yếu về ngoại ngữ nên khả năng giao tiếp, làm việc trực tiếp với khách hàng là người nước ngoài còn hạn chế. Các luật sư đa phần hành nghề trong lĩnh vực tố tụng, hoạt động riêng lẻ, độc lập, chưa liên kết với nhau để thành lập, tổ chức, hoạt động trong những tổ chức hành nghề luật sư quy mô lớn. Đây là những trở ngại cho quá trình phát triển luật sư đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương;

- Một số luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư chấp hành chưa nghiêm quy định về báo cáo, ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp báo cáo chung.

- Về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: Tại Khoản 2 Điều 34 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp chỉ quy định chế độ báo cáo đối với tổ chức hành nghề luật sư mà chưa quy định chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư (các chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư địa phương khác) không phải gửi báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động đến Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Do đó, Sở khó có thể nắm được tình hình tổ chức và hoạt động của các chi nhánh.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Bộ Tư pháp tiếp tục tổ chức các hội thảo, lớp bồi dưỡng, đào tạo về hội nhập kinh tế quốc tế.

- Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn về việc thực hiện chế độ báo cáo đối với các chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Quyết định số 2547/QĐ-BTP ngày 10/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư TinQuyết định số 2547/QĐ-BTP ngày 10/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/15/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Quyết định số 2548/QĐ-BTP ngày 10/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư TinQuyết định số 2548/QĐ-BTP ngày 10/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/15/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách cá nhân, tổ chức và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 31/7/2019)TinDanh sách cá nhân, tổ chức và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 31/7/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/6/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sưTinThông báo kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/25/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

HINH 2 TB KET QUA TAP SU HANH NGHE LUAT SU.jpg

Thực hiện Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư và Quyết định số 44/QĐ-LĐLSVN ngày 21/3/2019 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam về thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2019, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2019. Theo đó, tỉnh Bình Dương có 06 thí sinh dự thi và kết quả như sau:

STTHọ và tênKết quả
1Nguyển Thị NgaKhông đạt
2Bùi Hồng NhânKhông đạt
3Nguyễn Thành PhúKhông đạt
4Đặng Anh TuấnĐạt
5Bùi Thị ThơmĐạt


Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công văn số 1866/BTP-BTTP về việc đôn đốc thực hiện một số quy định của Luật luật sưTinCông văn số 1866/BTP-BTTP về việc đôn đốc thực hiện một số quy định của Luật luật sư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/15/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách cá nhân, tổ chức và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 16/5/2019)TinDanh sách cá nhân, tổ chức và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 16/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cập nhật đến tháng 4/2019)TinDanh sách luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cập nhật đến tháng 4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/16/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách cá nhân, tổ chức và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 10/5/2019)TinDanh sách cá nhân, tổ chức và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 10/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/10/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

Danh sách cá nhân, tổ chức và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 10/5/2019)​. Tải file bên dưới:

DANH SÁCH TCHN LUẬT SƯ 2019.xlsx


Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sưTinNghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2018-12/Nghidinh137_Key_21122018151249.jpg
Ngày 8/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2018).
12/21/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

Nghidinh137.jpg

   Nghị định số 137/2018/NĐ-CP đã giữ nguyên 38 điều, bổ sung 5 điều, sửa đổi 6 điều và bãi bỏ 01 điều. Cụ thể như sau:

   1. Về sửa đổi, bổ sung

   Sửa đổi, bổ sung các nội dung gồm: Phạm vi điều chỉnh; Người không đủ tiêu chuẩn về tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; người không đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức tốt theo quy định tại Điều 10 của Luật luật sư; Miễn đào tạo nghề luật sư và miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư; Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân; Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư; Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư; Bãi nhiệm thành viên Ban chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư; Phối hợp xây dựng Đề án Đại hội nhiệm kỳ, Đề án Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự bầu Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam; Bãi nhiệm Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam;

   2. Về nội dung bãi bỏ

   Bãi bỏ Điều 43 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2018. Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 đã góp phần hoàn thiện những quy định của pháp luật về luật sư.

Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Tình hình tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư  trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018TinTình hình tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư  trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-01/luatsu_Key_02012019160814.jpg
10/15/2018 10:00 AMNoĐã ban hành

luatsu.jpg 


I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 42 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có: 29 văn phòng luật sư, 01 công ty luật TNHH hai thành viên trở lên, 11 công ty luật TNHH MTV, 01 công ty luật hợp danh), 45 chi nhánh, 11 Văn phòng giao dịch, 03 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương có 141 luật sư (trong đó không bao gồm luật sư là thành viên Đoàn Luật sư địa phương khác làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, không có luật sư nước ngoài làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh) và 40 người tập sự hành nghề luật sư (trong đó: 16 người đang tập sự, 10 người đang chờ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, 6 người xin gia hạn tập sự, 8 người không tham gia vào các kỳ thi kết quả tập sự HNLS).

So với năm 2017, tăng 2 tổ chức hành nghề luật sư, 5 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư, 2 văn phòng giao dịch, 17 luật sư thuộc đoàn luật sư tỉnh, 02 người tập sự hành nghề luật sư.

Về kết quả hoạt động, đội ngũ luật sư đã thực hiện 1.968 vụ, việc, so với năm 2017 giảm 78 vụ, việc, trong đó: tham gia tố tụng là 471 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 36 vụ việc, tư vấn pháp luật là 655 vụ việc, trợ giúp pháp lý miễn phí 382 vụ việc, dịch vụ pháp lý khác 424 vụ việc. Tổng doanh thu: 10.608.900.334 đồng, tăng 2.215.627.116 đồng so với năm 2017. Tổng số thuế đã nộp cho Nhà nước: 840.930.282 đồng. Như vậy có thể thấy mặc dù số lượng vụ việc giảm, tuy nhiên doanh thu của các tổ chức hành nghề luật sư lại tăng cao, đều này cũng phản ánh phần nào tính chất, quy mô các vụ việc mà đội ngũ luật sư thực hiện ngày càng lớn và có tính chất phức tạp hơn.

Chất lượng hoạt động các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền của bị can, bị cáo và các đương sự trước Toà, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác. Bên cạnh đó, các tổ chức hành nghề luật sư còn hỗ trợ hiệu quả cho các cá nhân, doanh nghiệp thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình...Đặc biệt luật sư đã thể hiện tích cực vai trò xã hội thông qua các hoạt động trợ giúp pháp lý.

Ngoài hoạt động hành nghề luật sư theo nội dung đăng ký hoạt động, đội ngũ luật sư đã tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, ý kiến đề xuất, góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các hoạt động mang tính xã hội khác, nhiều luật sư trong Ban Chủ nhiệm, các luật sư có uy tín và thâm niên hành nghề tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học về thi hành và áp dụng một số chính sách, pháp luật quan trọng trong đời sống thực tiễn; kiến nghị và góp ý xây dựng nhiều dự án Luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tổ chức.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, cụ thể:

Tiếp tục công khai và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chấm dứt nội dung đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư, luật sư đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân.

Từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 38 thủ tục hành chính.

Về công tác phối hợp theo Quy chế Phối hợp số 879A ngày 06/7/2017 trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hợp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương giữa Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và Đoàn Luật sư tỉnh: Nhìn chung công tác phối hợp thuận lợi, ngày càng có sự nhịp nhàng hơn giữa hai bên. Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh duy trì họp giao ban theo quy chế vào quý II và quý IV hàng năm.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Thường xuyên rà soát, kiểm tra để kịp thời phát hiện tổ chức hành nghề luật sư, không còn đủ điều kiện hoạt động, vi phạm pháp luật về luật sư và có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật. Theo Kế hoạch thanh tra năm 2018, quý IV sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối với 01 tổ chức hành nghề luật sư, 08 chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (theo Quyết định số 139/QĐ-STP ngày 12/12/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2018).

Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về luật sư như giả mạo luật sư, hoạt động như tổ chức hành nghề luật sư nhưng không đủ điều kiện… Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 508/STP-BTTP ngày 20/4/2018 về việc cung cấp thông tin về lĩnh vực luật sư gửi Đoàn Luật sư tỉnh và các Phòng Tư pháp phối hợp quản lý.

Công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý: Sở Tư pháp đã lồng ghép việc triển khai Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành vào chương trình, kế hoạch hoạt động chung hàng năm của Sở Tư pháp. Về trợ giúp pháp lý, trung tâm trợ giúp pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, còn thường xuyên đăng tải các quy định pháp luật, thông tin về luật sư lên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Trong năm 2018, Sở Tư pháp phối hợp với Báo Bình Dương xây dựng trang thông tin pháp luật và trả lời bạn đọc hằng tuần các nội dung về pháp luật, trong đó có nội dung về luật sư; xây dựng 14.000 tờ gấp pháp luật về luật sư, tuyên truyền rộng rãi đến người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Chế độ thông tin, báo cáo: Sở Tư pháp thường xuyên thông tin đến Đoàn Luật sư Danh sách cá nhân, tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và đa số các tổ chức hành nghề Luật sư đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về công tác tổ chức và hoạt động luật sư.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Luật sư tỉnh, Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, kịp thời hỗ trợ, phối hợp với Đoàn trong công tác chuẩn bị. Ngày 07/9/2018, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1434/STP-BTTP về việc chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư tỉnh qua đó đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh khẩn trương chuẩn bị công tác đại hội theo các hướng dẫn của Liên đoàn luật sư Việt Nam và các quy định của pháp luật; đồng thời kịp thời thông tin đến Sở Tư pháp những nội dung có liên quan.

III. CÔNG TÁC TỰ QUẢN CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

- Việc phát triển đội ngũ luật sư thành viên luôn được Đoàn Luật sư tỉnh quan tâm, trình tự thủ tục và điều kiện gia nhập Đoàn Luật sư được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư công bố công khai, minh bạch, việc xét hồ sơ đăng ký vào Đoàn Luật sư được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Đoàn Luật sư. Do vậy, thành viên của Đoàn Luật sư đã từng bước nâng cao số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

- Trong năm 2018, Đoàn đã giải quyết gia nhập mới 19 luật sư. Đến nay, tổng số luật sư thành viên của Đoàn là 141 luật sư.

- Về tập sự hành nghề luật sư: Đã giải quyết đăng ký tập sự mới đối với 11 người tập sự, tổng số luật sư tập sự tại Đoàn là 40 người, số người chờ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư là 10 người.

- Về thi kết thúc tập sự: Đoàn đã làm thủ tục cho 09 người tập sự hành nghề luật sư của các tổ chức hành nghề luật sư tham gia kỳ thi kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư Đợt 1 năm 2018 vào tháng 6,7/2018, kết quả 06/09 người đạt yêu cầu kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư.

- Về bồi dưỡng nghiệp vụ: Thực hiện Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp về đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho luật sư, Đoàn đã mở lớp đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho toàn bộ các luật sư của Đoàn, cụ thể: Ngày 25/5/2018, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã mở lớp đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc Đợt 1 năm 2018 cho toàn bộ các luật sư của Đoàn với chuyên đề: "Những điểm mới của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015". Kết quả đã cấp Giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc cho 118 luật sư đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Trường hợp các luật sư chưa học lớp bồi dưỡng đợt 2 theo quy định sẽ sắp xếp học bổ sung với các đoàn khác.

- Ngoài các hoạt động trong lĩnh vực hành nghề, Đoàn Luật sư tỉnh còn tổ chức, phân công các luật sư thành viên làm tốt các vai trò xã hội. Đoàn đã phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương để trợ giúp pháp lý cho các đối tượng người nghèo, trẻ em và diện chính sách thông qua các hình thức như tư vấn pháp luật miễn phí trực tiếp, phân công luật sư tham gia tư vấn pháp luật thường xuyên qua các chuyên mục trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Dương, Báo Bình Dương. Ngoài ra, tiếp tục cử các luật sư có kinh nghiệm, có uy tín tham gia tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong việc giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu nại có tính chất pháp lý phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị của địa phương.

- Về Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp luật sư: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đảng viên nói riêng và đội ngũ luật sư nói chung được Chi bộ và Ban Chủ nhiệm xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập. Đây là nhiệm vụ thường xuyên được tổ chức thực hiện với hình thức triển khai, quán triệt về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kết hợp với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc học tập Quy tắc đạo đức và ứng xử hành nghề luật sư

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư và công tác xây dựng Đảng: Số lượng Đảng viên của Đoàn Luật sư là 21 người, trong đó có 11 đảng viên thuộc Chi bộ Đoàn Luật sư và 10 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ khác. Nguồn phát triển đảng viên mới: Chi bộ đang trong quá trình xác minh hồ sơ lý lịch của 03 đối tượng. Chi bộ xác định rõ quan điểm, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

IV. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI

Bên cạnh các kết quả đạt được như đã nêu trên, hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh cũng có những hạn chế và tồn tại như:

- Số lượng và chất lượng của luật sư trong Đoàn tuy có phát triển nhưng vẫn còn hạn chế so với yêu cầu chung và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. Các luật sư đa phần yếu về ngoại ngữ nên khả năng giao tiếp, làm việc trực tiếp với khách hàng là người nước ngoài còn hạn chế. Các luật sư đa phần hành nghề trong lĩnh vực tố tụng, hoạt động riêng lẻ, độc lập, chưa liên kết với nhau để thành lập, tổ chức, hoạt động trong những tổ chức hành nghề luật sư quy mô lớn. Đây là những trở ngại cho quá trình phát triển luật sư đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương;

- Một số luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư không chấp hành nghiêm quy định về báo cáo, ảnh hưởng đến số liệu, tiến độ tổng hợp báo cáo chung.

- Về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ: Tại Khoản 2 Điều 34 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp quy định:

"Định kỳ 6 tháng và hàng năm, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân có trách nhiệm lập báo cáo về tổ chức và hoạt động của mình gửi Đoàn Luật sư và Sở Tư pháp nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư hoặc nơi có địa điểm giao dịch của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm lập báo cáo về tổ chức và hoạt động luật sư gửi Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

Báo cáo 6 tháng của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam được gửi trước ngày 05/4 hàng năm và báo cáo năm được gửi trước ngày 05/10 hàng năm"

Tại Khoản 1 Điều 32 Luật Luật sư 2006 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2012) quy định:

"Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm:

a) Văn phòng luật sư;

b) Công ty luật"

Nếu căn cứ theo 2 quy định trên thì chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư (các chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư thuộc tỉnh, thành phố khác) không phải gửi báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động đến Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Vì vậy, Sở khó có thể nắm được toàn diện hoạt động của các chi nhánh nói riêng, tình hình hoạt động của luật sư nói chung.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư hoạt động và phát triển, kiến nghị:

- Liên Đoàn Luật sư Việt Nam: Tiếp tục tăng cường hỗ trợ Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương trong công tác đào tạo, phát triển nguồn luật sư, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; đăng tải trên trang tin điện tử của Liên Đoàn Luật sư các thông tin hỗ trợ luật sư, các Đoàn Luật sư trong quá trình tổ chức và hoạt động.

- Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn về việc thực hiện chế độ báo cáo đối với các chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, để Sở Tư pháp có cơ sở nhắc nhở việc thực hiện báo cáo của các đơn vị này.

Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Họp Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, Quý II năm 2018TinHọp Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, Quý II năm 2018/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2018-05/HopQuycheLS1_Key_23052018162723.png
5/23/2018 11:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 03/5/2018, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II năm 2018 theo Quy chế phối hợp với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh tại Hội trường A, Sở Tư pháp

HopQuycheLS1.png

Tham gia cuộc họp gồm có các thành viên: Về phía Sở Tư pháp có Bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp - chủ trì cuộc họp cùng các phòng chuyên môn thuộc sở là phòng Bổ trợ tư pháp, phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL, phòng Phổ biến giao dục pháp luật, Thanh tra Sở và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; về phía Đoàn Luật sư tỉnh có ông Nguyễn Văn Hiền Phúc – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh cùng các thành viên Ban chủ nhiệm Đoàn.

HopQuycheLS2.png

Tại cuộc họp các thành viên tham dự đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về các nội dung tình hình tổ chức và hoạt động luật sư 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế số 879A/QCPH/STP-ĐLS ngày 06/7/2017 giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư; Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Đề án phát triển đội ngũ luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kết quả cuộc họp đã đưa ra được nhiều phương án, giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đưa ra nhiều cách thức thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Anh Hoa đánh giá cao công tác chuẩn bị cuộc họp và các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên; ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của các thành viên; đồng thời đề nghị các thành viên dự họp thực hiện một số nhiệm vụ, phương hướng đã thảo luận nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh và công tác tự quản của Đoàn Luật sư tỉnh. Với những nỗ lực của các cá nhân và tập thể, bà Hoa tin tưởng rằng hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được những kết quả tích cực trong thời gian tới; đội ngũ luật sư ngày càng có chất lượng, tạo được uy tín và hình ảnh, có những đóng góp cho sự phát triển của địa phương./.


Tin ngành tư pháp; Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Danh sách cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 15/4/2018TinDanh sách cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 15/4/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách  cá nhân, tổ chức và chi nhánh của Tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương  (tính đến ngày 31/7/2017)TinDanh sách  cá nhân, tổ chức và chi nhánh của Tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương  (tính đến ngày 31/7/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Họp với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương về tình hình tổ chức, hoạt động và công tác quản lý hoạt động luật sư 06 tháng đầu nămTinHọp với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương về tình hình tổ chức, hoạt động và công tác quản lý hoạt động luật sư 06 tháng đầu năm/CMSImageNew/2017-07/vananh4_Key_14072017103620.jpg
7/14/2017 12:00 PMNoĐã ban hành

      ​Ngày 06/7/2017, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp 06 tháng đầu năm 2017 theo Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh tại Hội trường A, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đến dự họp có ông Nguyễn Văn Hiền Phúc – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, ngoài ra còn có sự tham gia của đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp và các thành viên của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương.

vananh4.jpg

        Tại cuộc họp, Phòng Bổ trợ tư pháp thông qua báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động luật sư 06 tháng đầu năm 2017, đánh giá kết quả về việc cung cấp thông tin, trao đổi công tác quản lý hành nghề luật sư theo quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh và đưa ra phương hướng phối hợp, quản lý hành nghề luật sư 06 tháng cuối năm 2017. Nội dung cuộc họp nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thông qua báo cáo tình hình và kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

        Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc – Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh thống nhất cao với thông tin tình hình quản lý luật sư mà Sở Tư pháp đã cung cấp đến Đoàn, đồng thời, cung cấp thông tin về hoạt động tự quản của Đoàn và đưa ra một số đề xuất và phương hướng hoạt động của Đoàn trong 06 tháng cuối năm 2017.

vananh5.jpg

        Qua thảo luận, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường công tác phối hợp quản lý luật sư đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới, theo đó thực hiện có hiệu quả Quyết định 178/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tăng cường sự tham gia của luật sư trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

        Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Cường đánh giá cao kết quả hoạt động luật sư trong thời gian qua, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý luật sư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; đồng thời đề nghị Đoàn Luật sư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp cùng thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ theo Kế hoạch, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp đã ban hành./.

Vân Anh – Phòng Bổ trợ tư pháp

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Ngày 06/7/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương ký kết Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hợp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinNgày 06/7/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương ký kết Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hợp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương/CMSImageNew/2017-07/vananh3_Key_14072017102757.jpg
7/14/2017 11:00 AMNoĐã ban hành

Để đáp ứng tình hình nhiệm vụ mới của Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành, nhằm bao quát toàn bộ các nhiệm vụ của Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư, hai bên tiến hành thảo luận và ký kết quy chế phối hợp mới trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hợp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thay thế Quy chế phối hợp cũ giữa Sở Tư pháp và Đoàn luật sư đã ký kết ngày 08/8/2012).  

       Tham dự họp có bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hiền Phúc– Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh cùng đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp và các thành viên Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh cùng thảo luận các nội dung liên quan đến Quy chế phối hợp.

bttp1.jpg

       Quy chế này quy định nội dung, cơ chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước với việc phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hợp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Quy chế thể hiện sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời thực hiện có hiệu quả trong việc thực hiện Luật Luật sư, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động luật sư như: Luật Trợ giúp pháp lý, Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, …  Theo đó, việc phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư được cụ thể hóa và toàn diện ở các mặt công tác như: Phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư, phối hợp trong hoạt động tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý, trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp đầu tư quốc tế, trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, về chế độ báo cáo, khen thưởng, kỷ luật,… Phương thức phối hợp đa dạng với nhiều hình thức như: bằng văn bản, tổ chức họp, hội nghị và các hình thức khác theo quy định của pháp luật, qua đó góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp.

vananh2.jpg


        Chiều ngày 06/7/2017, tại Hội trường A - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương,  hai bên đã ký kết Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hợp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  

 vananh3.jpg

​Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư cùng thống nhất việc phối hợp phải đảm bảo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Các bên phải chủ động thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao./.

Phòng Bổ trợ tư pháp

Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Tình hình tổ chức và hoạt động luật sư 06 tháng đầu năm 2017TinTình hình tổ chức và hoạt động luật sư 06 tháng đầu năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/15/2017 4:00 PMNoĐã ban hành

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả như sau:

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 40 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có: 28 văn phòng luật sư, 11 công ty luật TNHH, 01 công ty luật hợp danh, 40 chi nhánh, 08 văn phòng giao dịch, 03 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Đoàn Luật sư tỉnh có 117 luật sư (trong đó không bao gồm luật sư là thành viên đoàn luật sư địa phương khác làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, không có luật sư nước ngoài làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh) và 32 người tập sự hành nghề luật sư.

Về kết quả hoạt động, theo số liệu thống kê, đội ngũ luật sư đã thực hiện 1075 vụ việc, trong đó: tham gia tố tụng là 300 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 18 vụ việc, tư vấn pháp luật là 331 vụ việc, trợ giúp pháp lý miễn phí 282 vụ việc, dịch vụ pháp lý khác 144 vụ việc. Doanh thu của các tổ chức hành nghề luật sư là 4.329.832.428 đồng, đã nộp vào ngân sách 294.602.127 đồng.

Chất lượng hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền của bị can, bị cáo và các đương sự trước toà, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác. Bên cạnh đó, các tổ chức hành nghề luật sư còn hỗ trợ hiệu quả cho các cá nhân, doanh nghiệp thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình...

Ngoài hoạt động hành nghề luật sư theo nội dung đăng ký hoạt động, đội ngũ luật sư đã tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, ý kiến đề xuất, góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các hoạt động mang tính xã hội khác, đặc biệt là thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí. 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, cụ thể:

Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chấm dứt nội dung đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư, luật sư đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân,… được thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch, nhanh chóng, đúng pháp luật cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục. Thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện tổ chức hành nghề luật sư, không còn đủ điều kiện hoạt động và có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Trong 6 tháng đầu năm 2017, tiến hành 01 cuộc thanh tra đối với 02 tổ chức hành nghề luật sư theo Quyết định số 162/QĐ-STP ngày 04/12/2015 của Sở Tư pháp. Phương hướng 06 tháng cuối năm là tổ chức 01 cuộc thanh tra với 04 tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã tiếp nhận 01 tố cáo về hành vi lừa đảo giả danh luật sư. Sau khi tiến hành xác minh, sở đã chuyển hồ sơ giải quyết đến cơ quan công an.

Công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý: Sở Tư pháp đã lồng ghép việc triển khai Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành vào chương trình, kế hoạch hoạt động chung hàng năm của Sở Tư pháp. Về trợ giúp pháp lý, trung tâm trợ giúp pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia trợ giúp pháp lý.

Chế độ thông tin, báo cáo: Sở Tư pháp thường xuyên thông tin đến Đoàn Luật sư Danh sách cá nhân, tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và hầu hết các tổ chức hành nghề Luật sư đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức và hoạt động luật sư.

Về xét khen thưởng và xử lý kỷ luật: Được thực hiện quy định của pháp luật về luật sư và theo Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư.

III. CÔNG TÁC TỰ QUẢN CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

Phát triển đội ngũ luật sư thành viên luôn được Đoàn luật sư tỉnh quan tâm, trình tự thủ tục và điều kiện gia nhập Đoàn luật sư đã được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư công bố công khai, minh bạch, việc xét hồ sơ đăng ký vào Đoàn luật sư được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Đoàn Luật sư. Do vậy, thành viên của Đoàn luật sư đã từng bước nâng cao số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đoàn giải quyết cho gia nhập 06 luật sư, nâng tổng số luật sư thành viên của Đoàn lên 117 người.

Đối với đội ngũ tập sự hành nghề luật sư, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký tập sự, chú trọng công tác giám sát trong quá trình tập sự. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đăng ký tập sự 03 người, nâng tổng số tập sự hành nghề luật sư lên 32 người. Người tập sự hành nghề luật sư thi đạt trong các đợt kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư.

Từ 01/10/2016 đến 31/3/2017, đã được Bộ Tư pháp cấp 01 chứng chỉ hành nghề luật sư, đang xem xét 02 trường hợp.

Đoàn Luật sư cũng cử nhiều luật sư trong Ban chủ nhiệm, các luật sư có uy tín và thâm niên hành nghề tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học về thi hành và áp dụng một số chính sách, pháp luật quan trọng; kiến nghị và góp ý xây dựng nhiều văn bản pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tổ chức.

Ngoài ra, Đoàn đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương để trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là công nhân, người nghèo, trẻ em và diện chính sách; tham gia tư vấn pháp luật trên các chuyên mục của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương, Báo Bình Dương. Đặc biệt, cử các luật sư tham gia tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc giải quyết những vụ tranh chấp, khiếu nại.

Công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ của Đoàn và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư được chú trọng, qua đó kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm, tạo điều kiện để hoạt động của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật. ​

Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sưTinThông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2016 12:00 PMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalseNguyễn Thị Vân Anh
Thông tư số 176/2012/TT-BTCngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 106/2013/TT- BTCTinThông tư số 176/2012/TT-BTCngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 106/2013/TT- BTC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2016 12:00 PMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalseNguyễn Thị Vân Anh
Thông tư số 118/2015/TT-BTP ngày 12/8/2015 sửa đổi một số điều của thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt NamTinThông tư số 118/2015/TT-BTP ngày 12/8/2015 sửa đổi một số điều của thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2016 12:00 PMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalseNguyễn Thị Vân Anh
Luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế: Cần tăng cường về cả chất và lượngTinLuật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế: Cần tăng cường về cả chất và lượng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Luật sư (LS) hội nhập, chính sách thu hút LS được đào tạo ở nước ngoài về phục vụ đất nước, tăng cường hợp tác quốc tế… là những vấn đề dành được nhiều quan tâm tại Hội thảo "Tăng cường vai trò của LS, tổ chức hành nghề LS trong việc triển khai hiệu quả Đề án phát triển đội ngũ LS phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2010 - 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án 123) do Bộ Tư pháp tổ chức vào sáng 16/12.
12/18/2016 2:00 PMNoĐã ban hành

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp Đặng Kim Hoa khẳng định việc triển khai hiệu quả Đề án 123 đã góp phần thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về việc phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững khi Việt Nam đã gia nhập WTO. Sau gần 6 năm thực hiện, Đề án 123 đã khẳng định được tầm quan trọng và sự cần thiết đối với công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước.

Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế thời gian qua cho thấy, việc khởi kiện, kháng kiện và tham gia giải quyết tranh chấp tại WTO trong lĩnh vực phòng vệ thương mại của nước ta còn gặp nhiều khó khăn mà nguyên nhân chính xuất phát từ số lượng và chất lượng của đội ngũ LS chuyên ngành.
Hiện nay, số lượng 446 chuyên gia pháp luật, LS chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế còn rất khiêm tốn so với tổng số gần 10.900 LS trong cả nước và chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Đồng thời, sự phân bố đội ngũ LS này còn chưa hợp lý giữa vùng, miền trong cả nước, chủ yếu tập trung ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Chất lượng LS chuyên sâu phục vụ hội nhập quốc tế cũng còn nhiều hạn chế, thể hiện ở trình độ chuyên môn chưa đồng đều. Do vậy, nhiều vụ tranh chấp thương mại quốc tế, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của nước ta phải thuê các Công ty luật nước ngoài tư vấn, đại diện trong quá trình giải quyết với chi phí rất cao, không chủ động về mặt thời gian và nắm bắt diễn biến giải quyết tranh chấp, vấn đề cung cấp và bảo mật thông tin cũng gây nhiều khó khăn cho các bên.
Theo LS Đinh Ánh Tuyết, việc am hiểu pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài và pháp luật quốc tế; có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về văn hóa, thực tiễn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước tại Việt Nam; có phí và chi phí thấp hơn so với LS nước ngoài là những thế mạnh của LS Việt Nam trong các vụ việc thương mại quốc tế.

Tuy nhiên, chúng ta lại chưa phát huy được hết các thế mạnh này bởi đội ngũ LS thương mại quốc tế còn ít, số lượng LS giỏi, có năng lực và uy tín nghề nghiệp cao được khách hàng, cộng đồng quốc tế thừa nhận còn rất ít, các tổ chức hành nghề Việt Nam mới phát trong thời gian ngắn nên còn nhiều khó khăn về nguồn lực, đặc biệt là các mối liên hệ quốc tế.
Do đó, một trong các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là tăng cường, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hành nghề cho đội ngũ LS chuyên ngành này. Về vấn đề này, đại diện Trung tâm liên kết đào tạo LS thương mại quốc tế trực thuộc Học viện Tư pháp cho biết, Trung tâm đang từng bước ổn định về tổ chức và tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo khóa đầu tiên trong năm 2017.
Còn theo LS Lê Nết, chính các LS giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong việc tham gia đào tạo bồi dưỡng LS phục vụ hội nhập quốc tế. Vấn đề đào tạo không thể nóng vội, mà phải xác định mục tiêu dài hạn, việc nhập khẩu chương trình nước ngoài là cần thiết song phải "Việt hóa" để phù hợp với thực tiễn nước ta.

Song song với nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đại diện Vụ Pháp luật quốc tế nhấn mạnh tới các chính sách khuyến khích tổ chức hành nghề LS và các LS tự đào tạo, thu hút LS được đào tạo ở nước ngoài về phục vụ đất nước. Đặc biệt, cần tăng cường hợp tác quốc tế để giao lưu, chia sẻ kiến thức pháp luật, kinh nghiệm hành nghề LS và quản lý, điều hành tổ chức hành nghề LS phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tế của Việt Nam.

Kim Quy

(Nguồn: Công Thông tin điện tử Bộ Tư pháp)​Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sưBài viếtThông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.
12/8/2016 11:00 AMNoĐã ban hành

Thong Tu 220.jpg 

       Nội dung Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.  Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư. Theo đó, quy định Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thay đổi nội dung hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam; thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, thay đổi nội dung hành nghề, gia hạn hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hoạt động, thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

     

     Về Mức phí, lệ phí thu được quy định cụ thể như sau: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư: 100.000 đồng/lần; Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề luật sư: 800.000 đồng/lần; Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam: 20.000.000 đồng/lần; Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam: 4.000.000 đồng/lần; Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề; thay đổi nội dung hành nghề của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam: 1.000.000 đồng/lần; Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam: 5.000.000 đồng/lần; Phí thẩm định điều kiện gia hạn hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam: 3.000.000 đồng/lần; Phí thẩm định điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam: 5.000.000 đồng/lần; Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam: 3.000.000 đồng/lần; Phí thẩm định điều kiện hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam: 600.000 đồng/lần; Phí thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam: 400.000 đồng/lần.

    

     Ngoài ra, Thông tư còn quy định nội dung về Kê khai, nộp phí, lệ phí; Quản lý phí, lệ phí. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay thế Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam và Thông tư số 118/2015/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2015 sửa đổi một số điều của Thông số 02/2012/TT-BTC.

Thông tinFalse
Luật Luật sư năm 2006TinLuật Luật sư năm 2006/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalseNguyễn Thị Vân Anh
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sưTinLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalseNguyễn Thị Vân Anh
Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sưTinNghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalseNguyễn Thị Vân Anh
Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt NamTinThông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalseNguyễn Thị Vân Anh
Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã TinThông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2016 9:00 AMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalseNguyễn Thị Vân Anh
DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tính đến ngày 31/10/2016)TinDANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG (Tính đến ngày 31/10/2016)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách sẽ được cập nhật liên tục khi có cá nhân, tổ chức hành nghề luật sư mới.
10/18/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
Danh sáchFalseNguyễn Thị Vân Anh
​HỌP VỚI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ QUÝ II/2016Tin​HỌP VỚI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ QUÝ II/2016/CMSImageNew/2016-06/hinhdaidien_BTTP_DLS_QII2016_Key_29062016140930.jpg
6/29/2016 2:05 PMNoĐã ban hành

​HỌP VỚI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH BÌNH DƯƠNG VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ QUÝ II/2016

​​​Ngày 21/6/2016, Sở Tư pháp tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II năm 2016 theo Quy chế phối hợp với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh tại Hội trường A, Sở Tư pháp.


Edited_DSC_0175.jpg

Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hiền Phúc – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh và các công chức Sở Tư pháp, các thành viên của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh.


Edited_DSC_0176.jpg

Tại cuộc họp, ông Lý Thanh Thoại – Phó trưởng phòng Bổ trợ tư pháp thông qua báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động luật sư 06 tháng đầu năm 2016, trong đó chú trọng nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng thông báo đến Đoàn Luật sư một số thông tin mới về công tác quản lý luật sư. Đoàn Luật sư tỉnh thống nhất với báo cáo của Sở Tư pháp, báo cáo tình hình quản lý luật sư của Đoàn, đưa ra một số đề xuất và phương hướng hoạt động của Đoàn trong 6 tháng cuối năm 2016.

Qua thảo luận, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường công tác phối hợp quản lý luật sư đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới, theo đó bám sát chương trình theo Kế hoạch số 1098/KH-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý nhà nước về luật sư năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định 178/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Edited_DSC_0177.jpg

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Cường đánh giá cao kết quả hoạt động luật sư trong thời gian qua, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý luật sư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; đồng thời đề nghị Đoàn Luật sư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp cùng thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ theo Kế hoạch, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp ban hành./. 

​Phòng Bổ trợ Tư pháp

Thông tin; Tin ngành tư phápFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio