Đấu giá
          Sáng ngày 15/9/2015, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, Đoàn công tác của Cục Bổ trợ tư pháp do đồng chí Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tư pháp để nắm tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí ...
 
Đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là đấu giá) là một trong những hình thức mua bán đặc biệt (công khai, đề nghị đại chúng, lựa chọn người mua và tuân theo những trình tự riêng biệt). Trên thế giới, đấu giá có lịch sử lâu đời (hình thành từ thời kỳ văn minh Hy Lạp cổ đại – khoảng 500 năm trước công nguyên) [1] và trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh các phương thức mua bán thông thường, mua ...
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   1. Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản (có hiệu lực từ ngày 01/7/2010); 2. Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (có hiệu lực từ ngày 15/5/2012); 3. Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy ...
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ TƯ PHÁP Số:   553    /STP-BTTP V/v sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 17/2010/NĐ-CP, ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Bình Dương, ngày   11   tháng   6   năm 2013         Kính gửi: - Ủy ...
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 11/6/2021) TinDanh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 11/6/2021) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 01/6/2021) TinDanh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 01/6/2021) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/2/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/4/2021)TinDanh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 27/4/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/28/2021 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 22/3/2021)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 22/3/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/22/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2020TinKhái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

Tính đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 08 tổ chức đấu giá tài sản, gồm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 07 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Ngoài ra, có 08 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của các tổ chức đấu giá tài sản, trong năm 2020, các tổ chức đấu giá đã thực hiện đấu giá thành 288 cuộc cuộc đấu giá. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 291 tỷ đồng; tổng giá bán của tài sản đấu giá gần 304 tỷ đồng; tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được hơn 2,1 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách/thuế khoảng 126 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản luôn được Sở Tư pháp quan tâm và ngày càng được nâng cao, cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá. Sở Tư pháp đã phát hành 30.000 tờ gấp pháp luật giới thiệu về Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, phổ biến quy định về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đấu giá tài sản đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 01 doanh nghiệp đấu giá tài sản và 01 chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; ban hành 02 Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 02 doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp 04 Thẻ đấu giá viên.

- Năm 2020, Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về đấu giá:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1730/UBND-NC ngày 10/4/2020 yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã có văn bản triển khai đến các tổ chức đấu giá tài sản, yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc đăng ký tài khoản sử dụng Cổng thông tin và cập nhật công khai việc đấu giá tài sản lên Cổng thông tin theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản kể từ ngày 10/4/2020.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2565/UBND-NC ngày 01/6/2020 về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản.

+ Báo cáo theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Tư pháp: rà soát danh sách người tập sự hành nghề đấu giá; rà soát đội ngũ đấu giá viên đang hành nghề; rà soát, lập danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản tại địa phương; xử lý tên gọi của doanh nghiệp đấu giá tài sản bị trùng hoặc gây nhầm lẫn; tình hình thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

+ Tiếp tục rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một của Công ty cổ phần Truyền thông Trí Việt (có văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp hướng dẫn về người mua được tài sản đấu giá ngay tình; văn bản xác minh thông tin về tổ chức đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và 03 văn bản báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn chủ động ban hành Công văn số 708/STP-BTTP ngày 24/4/2020 về nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sản, theo đó yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan; chú trọng trang bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt hoạt động đấu giá tại đơn vị,...

-  Sở Tư pháp có sự phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan về các vấn đề có liên quan đến đấu giá tài sản, như: ban hành 03 văn bản về việc góp ý dự thảo điều chỉnh Phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu vực Thành ủy - UBND thành phố Thủ Dầu Một (cũ); góp ý việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất chợ Thống Nhất và khu đất chợ Nội Hóa tại thành phố Dĩ An; có ý kiến về thẩm quyền phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham gia phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6206/UBND-KT ngày 17/12/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Thẩm định tính pháp lý của hồ sơ bán đấu giá tài sản theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương..

- Công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản được Sở Tư pháp thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

+ Về kiểm tra, thanh tra: Sở Tư pháp đã tiến hành 01 cuộc thanh tra 01 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Qua thanh tra, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với thư ký - nhân viên của doanh nghiệp đấu giá tài sản về hành vi ghi biên bản cuộc đấu giá không đầy đủ chi tiết diễn biến của phiên đấu giá với số tiền 6.000.000 đồng. Cá nhân bị xử phạt đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của Sở Tư pháp. Doanh nghiệp đấu giá tài sản đã khắc phục những sai sót theo kết luận của Sở Tư pháp, tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với đấu giá viên và nhân viên.

+ Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sở Tư pháp tiếp nhận được 03 đơn (02 đơn đề nghị, 01 đơn yêu cầu) không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở. Kết quả xử lý: Sở Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời 02 đơn; lưu 01 đơn vì đơn đã có văn bản hướng dẫn, trả lời./.

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/02/2021)Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/02/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/24/2021 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tư số 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chínhThông tư số 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/4/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhVăn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 15/01/2021)Danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 15/01/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2021 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Bình Dương triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sảnTinBình Dương triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2021-02/bttp-2021-CV 6206_Key_26022021093710.jpg
1/4/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 02/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Để tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động đấu giá tài sản và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã tham gia phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6206/UBND-KT ngày 17/12/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

bttp-2021-CV 6206.jpg

1. Đối với sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đấu giá tài sản và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, mâu thuẫn để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản; nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật chuyên ngành quy định các loại tài sản phải bán thông qua hình thức đấu giá; việc xác định giá để làm giá khởi điểm tài sản đấu giá đảm bảo sát với giá thị trường.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản trong việc đưa tài sản ra đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá; xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý tài sản, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá.

c) Người có tài sản đấu giá xác định giá khởi điểm sát với giá thị trường, đúng quy định; xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, giám sát quá trình tổ chức đấu giá, tham dự cuộc đấu giá, giao tài sản cho người trúng đấu giá, hủy hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả đấu giá theo đúng quy định của pháp luật; lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với từng cuộc đấu giá; tổ chức thực hiện thí điểm việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến đối với một số loại tài sản công là quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất hoặc tài sản thuộc sở hữu nhà nước gắn liền với quyền sử dụng đất,...; phối hợp, thông tin cho Sở Tư pháp các vụ việc đấu giá nhất là các vụ việc đấu giá do các tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở ở tỉnh, thành phố khác thực hiện tại địa phương để theo dõi, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm (nếu có); tăng cường theo dõi, giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản, nhất là việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất.

d) Phối hợp với cơ quan công an thực hiện các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự cho hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương theo đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản; tăng cường thực hiện các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm trong hoạt động đấu giá tài sản thông qua các chuyên án, nhất là các băng nhóm tội phạm, thông đồng, dìm giá trong các cuộc đấu giá tài sản.

2. Đối với Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đấu giá tài sản với các hình thức phù hợp với yêu cầu điều kiện, tình hình thực tiễn tại địa phương.

b) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ đấu giá viên, chất lượng hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản tại địa phương, trong đó chú trọng việc đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản của tỉnh; thực hiện theo quy định đối với công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức đấu giá tài sản, giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của các đấu giá viên tại địa phương; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên và cá nhân, tổ chức có liên quan.

c) Báo cáo kết quả thực hiện của địa phương về công tác đấu giá tài sản theo định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/12 hàng năm để báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm 6206-KT.signed.pdf

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 17/11/2020)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 17/11/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/17/2020 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseTăng Thị Hà Chi
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/10/2020)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/10/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/12/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Tình hình thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinTình hình thực hiện Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/2/2020 10:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 575/BTTP-ĐGTS ngày 11/6/2020 của Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp, ngày 30/9/2020 Sở Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 135/STP-BTTP về tình hình thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Báo cáo đã nêu lên thực trạng tổ chức, hoạt động đấu giá và công tác quản lý nhà nước đấu giá trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 cho đến nay, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới cũng như các kiến nghị, đề xuất.

I. THỰC TRẠNG, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU GIÁ

1. Kết quả đạt được

a) Công tác xây dựng chính sách, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản tại địa phương

Công tác xây dựng chính sách, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản được Sở Tư pháp thực hiện thường xuyên, đảm bảo tính kịp thời. Cụ thể như sau:

- Sở Tư pháp đã tiến hành rà soát, lập danh mục và tổ chức tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do HĐND, UBND tỉnh ban hành quy định về bán đấu giá tài sản, bán đấu giá quyền sử dụng đất và tham mưu UBND tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản số 48/BC-UBND ngày 27/5/2014 báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành quy định về bán đấu giá tài sản, bán đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, có 05 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực quy định về bán đấu giá tài sản, bán đấu giá quyền sử dụng đất, gồm: 01 Nghị quyết[1]; 03 Quyết định[2] và 01 Chỉ thị[3].

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Tư pháp đã kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định Trung ương cũng như tình hình thực tế địa phương.

- Sở Tư pháp tham gia phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua việc thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật) tham mưu UBND tỉnh trình Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc ban hành Quy định bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thay thế Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh).

- Thực hiện quy định của Luật Đấu giá tài sản và Công văn số 3319/BTP-BTTP ngày 13/9/2017 của Bộ Tư pháp về thi hành Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018 và thay thế Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phát triển đội ngũ đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản

- Phát triển đội ngũ đấu giá viên

Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020" của Bộ Tư pháp và tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong đó, đề ra nhiệm vụ thu hút người có năng lực, trình độ tham gia hoạt động đấu giá tại địa phương, phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên trung bình mỗi năm phát triển từ 01 đến 02 đấu giá viên trở lên.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Sở Tư pháp đã có công văn gửi các tổ chức  đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, đồng thời thông báo công khai trên website của Sở về việc đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá. Tuy nhiên, do số lượng học viên ít nên đã trực tiếp đăng ký tại Học viện Tư pháp - Thành phố Hồ Chí Minh. Để tạo nguồn bổ nhiệm đấu giá viên, Sở Tư pháp luôn quan tâm, tạo điều kiện về mặt thời gian cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá. Từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 33 người đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá và hiện có 16 người đã được Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên (trong đó: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 03 đấu giá viên, các doanh nghiệp đấu giá tài sản: 13 đấu giá viên).

So với năm 2013, số lượng đấu giá viên hành nghề đấu giá tại các tổ chức đấu giá của tỉnh Bình Dương tăng lên gần gấp đôi (từ 09 đấu giá viên lên 16 đấu giá viên). Chất lượng đội ngũ đấu giá viên cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc. Các đấu giá viên tích cực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; phẩm chất đạo đức, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. Một số đấu giá viên có thời gian công tác đấu giá lâu năm, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quá trình hành nghề.

- Phát triển tổ chức đấu giá tài sản

Năm 2013, trên toàn tỉnh có 08 tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, gồm: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, 03 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, 04 doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản. Từ năm 2013 đến nay, đã có 10 doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập mới và cũng có 10 doanh nghiệp đấu giá tài sản chấm dứt hoạt động (trong đó, 09 doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản đã chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/7/2019 và 01 doanh nghiệp chấm dứt kể từ ngày 02/01/2020).

Tính đến ngày 30/9/2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 08 tổ chức đấu giá tài sản, gồm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 07 doanh nghiệp đấu giá tài sản (hiện nay 02 doanh nghiệp đấu giá tạm ngừng hoạt động). Ngoài ra, có 08 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Tổ chức đấu giá tài sản chủ yếu tập trung tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển như thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương được bố trí trụ sở làm việc với các trang bị cơ sở vật chất đầy đủ đảm bảo cho việc thực hiện công tác chuyên môn. Một số doanh nghiệp đấu giá tài sản có sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc khang trang, bố trí phòng họp, hội trường đấu giá riêng.

Nhìn chung các tổ chức đấu giá tài sản có năng lực hoạt động khá tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ đấu giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Hoạt động đấu giá tài sản góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho một bộ phận người lao động, ngăn ngừa tiêu cực, tránh thất thoát tài sản, bảo đảm quyền lợi cho cá nhân, tổ chức có tài sản. Tuy nhiên, năng lực hoạt động giữa các tổ chức đấu giá không đồng đều, có sự phân hóa rõ rệt. Số lượng vụ việc đấu giá chủ yếu tập trung vào một số tổ chức đấu giá. Các tổ chức đấu giá còn lại nguồn việc ít, hoạt động cầm chừng và chưa mang tính chuyên nghiệp.

c) Hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương

Kết quả hoạt động đấu giá tài sản từ năm 2013 đến ngày 31/7/2020 được thể hiện tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này.

d) Công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ đấu giá viên và hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương

- Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Đấu giá tài sản

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Để triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2128/KH-UBND ngày 30/5/2017 về triển khai thi hành Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở Kế hoạch số 2128/KH-UBND, 7/9 huyện, thị và thành phố của tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phù hợp với tình hình thực tiễn từng địa phương.

Ngày 20/6/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật với sự tham dự của 150 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành; Đoàn luật sư tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; một số cơ quan trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố; các tổ chức bán đấu giá tài sản, tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng Thừa phát lại, quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản và Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản thông qua tham gia chương trình "Pháp luật và cuộc sống".  

Sở Tư pháp còn thường xuyên đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử của Sở; hàng năm phát hành trên 13.000 tờ gấp pháp luật giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Đấu giá tài sản.

Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản với các hình thức nêu trên đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, ý nghĩa của hoạt động đấu giá tài sản.

- Việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng

Khi có văn bản của Bộ Tư pháp, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, Sở Tư pháp đều thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đề nghị các tổ chức cử đấu giá viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

- Công tác kiểm tra, thanh tra

Kế hoạch công tác thanh tra hằng năm của Sở Tư pháp được ban hành đảm bảo trong thời gian quy định. Công tác thanh tra từng bước được đổi mới, số cuộc và số đơn vị được thanh tra, kiểm tra được tăng lên. Việc triển khai các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra, đảm bảo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng đã kịp thời thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua công tác thanh tra giúp cơ quan quản lý nắm rõ hơn về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản; thấy được những ưu điểm, đồng thời phát hiện các thiếu sót, tồn tại, bất cập để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ năm 2013 đến nay, Sở Tư pháp tiến hành 07 cuộc thanh tra và 01 cuộc kiểm tra đột xuất đối với 08 tổ chức đấu giá tài sản. Qua đó, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình hoạt động của tổ chức đấu giá. Chánh Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 38.500.000 đồng (trong đó: 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức đấu giá với số tiền 32.500.000 đồng và 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân với số tiền 6.000.000 đồng).

- Việc thực hiện các giải pháp quản lý hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương

+ Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về đấu giá: từ năm 2013 đến nay Sở Tư pháp đã tham mưu UBND, HĐND tỉnh đã ban hành 09 văn bản quy phạm pháp luật; ban hành 02 kế hoạch và nhiều Công văn liên quan đến hoạt động đấu giá.

+ Hàng năm ban hành văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản.

+ Tổ chức họp trao đổi về hoạt động đấu giá tài sản

Ngày 04/10/2019, Sở Tư pháp tổ chức họp trao đổi về hoạt động đấu giá tài sản với sự tham gia của các tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh của các doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 1945/TB-STP ngày 24/10/2019 chỉ đạo các tổ chức đấu giá tài sản cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức nhân sự, đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho hoạt động dịch vụ đấu giá và nâng cao uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; thực hiện việc đấu giá tài sản theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan; đấu giá viên của các tổ chức đấu giá tài sản phải thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, trong quá trình hành nghề, đấu giá viên phải tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên,...

+ Sở Tư pháp cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan (cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan thi hành án,...) nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đấu giá tài sản.

2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

a) Khó khăn, vướng mắc

Theo Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của UBND tỉnh) có đề ra nhiệm vụ "phát huy vai trò tự quản của tổ chức Hội đấu giá tài sản" trong giai đoạn năm 2016 - 2020. Tuy nhiên, cho đến nay, tỉnh Bình Dương vẫn chưa thành lập được Hội đấu giá tài sản.

b) Nguyên nhân

- Điều 21 Luật Đấu giá tài sản quy định về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên như sau:

"1. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên là tổ chức tự quản được thành lập để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đấu giá viên; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề cho đấu giá viên; giám sát việc tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên; thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về hội và Điều lệ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên.

2. Việc thành lập, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên được thực hiện theo quy định của pháp luật về hội và quy định của Luật này".

Quy định về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên nêu trên còn chung chung nên việc triển khai trên thực tế gặp khó khăn.

- Số lượng đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương ít, do đó, việc thành lập Hội đấu giá tài sản giai đoạn này là chưa cần thiết.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Phương hướng, nhiệm vụ

- Xây dựng, phát triển đội ngũ đấu giá viên đảm bảo số lượng, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và có đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nghề đấu giá trong thời gian tới.

- Củng cố, kiện toàn và phát triển các tổ chức đấu giá tài sản có đủ năng lực cung cấp dịch vụ đấu giá đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Giải pháp

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về về vai trò, vị trí của hoạt động đấu giá cũng như đội ngũ đấu giá viên trong xã hội.

- Rà soát các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, phát hiện các vướng mắc, bất cập và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung.

- Tăng cường sự phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong phạm vi thẩm quyền thi hành Luật Đấu giá tài sản và các quy định có liên quan.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh những sai sót và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đấu giá.

- Cử người tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đấu giá cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đấu giá viên.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn về việc thành lập tổ chức xã hội nghề nghiệp của đấu giá viên.

- Kiến nghị Bộ Tư pháp thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đấu giá cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản; các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đấu giá viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ đấu giá viên./.[1] Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND8 ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh về mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

[2] Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/1/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương và tỷ lệ phần trăm để lại trên số tiền phí đấu giá, phí tham gia đấu giá thu được cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Bình Dương;

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

[3] Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sảnTinThông báo về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/7/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 01/9/2020, Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp ban hành Thông báo số 889/TB-BTTP về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Theo đó, để đáp ứng tình hình thực tiễn việc vận hành, sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản của các cá nhân, tổ chức, Cục Bổ trợ tư pháp đã điều chỉnh, bổ sung một số chức năng, thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp và tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Đối với tổ chức đấu giá tài sản, Cổng thông tin bổ sung thêm chức năng "Công khai lần 2" việc đấu giá tài sản để các các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật đấu giá tài sản./.

Đính kèm Thong bao 889.TB-BTTP.pdf

Thông tin
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/8/2020) Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/8/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/12/2020 6:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn TínTinCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Tín/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/5/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 29/7/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 08/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Tín​. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Tín​ như sau: 

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN TÍN

2. Địa chỉ trụ sở: Số 90 - A1 Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương​.

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

- Họ và tên: Đỗ Đại Minh

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 761/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 13/5/2013

- Chức vụ: Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:

SttHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
1 Đỗ Đại Minh1981

761/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 13/5/2013 

2 Trần Quốc Tuấn 1979

734/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 23/01/2013​

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 17/7/2020)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 17/7/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2020 6:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Một số vấn đề pháp lý đặt ra qua thực tiễn công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sảnBài viếtMột số vấn đề pháp lý đặt ra qua thực tiễn công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/7/2020 11:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 17/11/2016, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua Luật Đấu giá tài sản, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017. Luật Đấu giá tài sản được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý ổn định, thống nhất, lâu dài cho sự phát triển hoạt động đấu giá tài sản theo hướng chuyên nghiệp hóa; từng bước củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, tạo lập môi trường giao dịch công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đấu giá của các cá nhân, tổ chức; đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Sau 03 năm triển khai thực hiện, Luật Đấu giá tài sản cơ bản đã khắc phục các hạn chế, bất cập của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 23/2010/TT-BTP trước đây. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản thời gian qua cho thấy vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc do Luật Đấu giá tài sản chưa quy định hoặc quy định chưa rõ ràng, cụ thể.

1. Về hủy kết quả đấu giá tài sản

Theo quy định tại Điều 72 Luật Đấu giá tài sản, kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

"1. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

2. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật này;

3. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật này;

4. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản;

5. Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản nhà nước khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật này".

Thực tế hiện nay, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ đấu giá cho thấy có một số trường hợp việc tổ chức đấu giá tài sản thi hành án, tài sản bảo đảm của Ngân hàng (không phải là tài sản nhà nước) có sai sót, vi phạm về trình tự, thủ tục, trong đó có những vi phạm nghiêm trọng như tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cuộc đấu giá không đúng quy định về hình thức đấu giá, phương thức đấu giá theo Luật Đấu giá tài sản, Quy chế cuộc đấu giá dẫn đến làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản. Tại thời điểm phát hiện vi phạm, các trường hợp này đã quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, vì vậy cơ quan quản lý nhà nước không thể xử phạt vi phạm hành chính. Hơn thế nữa, các trường hợp này cũng không thuộc trường hợp phải hủy kết quả đấu giá tài sản. Đây là một bất cập rất lớn, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

Đề xuất, kiến nghị: Bổ sung quy định về hủy kết quả đấu giá tài sản trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phát hiện việc đấu giá tài sản có vi phạm về trình tự, thủ tục tại Điều 72 Luật Đấu giá tài sản.

2. Về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình

Tại Điều 7 Luật Đấu giá tài sản quy định:

"1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình.

2. Trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình.

Việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá, khiếu nại, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của cuộc đấu giá thành, việc hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 72 của Luật này được thực hiện theo thủ tục rút gọn của pháp luật tố tụng dân sự.

3. Trường hợp có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan đến tài sản đấu giá trước khi tài sản được đưa ra đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm tuân theo quy định của Luật này thì tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua được tài sản đấu giá ngay tình, trừ trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy theo quy định tại Điều 72 của Luật này".

So với quy định tại Điều 4 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP thì Điều 7 Luật Đấu giá tài sản lần đầu tiên đề cập đến "người mua được tài sản đấu giá ngay tình". Tuy nhiên, Luật Đấu giá tài sản chưa quy định rõ trường hợp nào được xem là "người mua được tài sản đấu giá ngay tình". Ngoài ra, Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng chưa giải thích như thế nào là "ngay tình".

Từ điển Luật học do Nhà xuất bản Tư pháp - Nhà xuất bản Từ điển bách khoa ấn hành năm 2006 đưa ra định nghĩa "ngay tình" là lòng ngay thẳng, thực thà, tình thế rõ ràng. Có quan điểm cho rằng, "người mua được tài sản đấu giá ngay tình" là người tham gia và trúng đấu giá một cách khách quan, không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản[1]. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm khác cho rằng, "người mua được tài sản đấu giá ngay tình" phải thỏa mãn hai điều kiện: i) người đó tham gia và trúng đấu giá một cách khách quan, không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản; ii) trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm tuân theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Do chưa được quy định cụ thể, rõ ràng nên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương rất khó xác định "người mua được tài sản đấu giá ngay tình".

Đề xuất, kiến nghị: Sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản theo hướng quy định rõ trường hợp nào được xem là "người mua được tài sản đấu giá ngay tình" tại Điều 7 Luật Đấu giá tài sản.

3. Về thủ tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản trong trường hợp giải thể, hợp nhất, bị sáp nhập

Luật Đấu giá tài sản đã có các quy định về thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản và được quy định như là một thủ tục hành chính bắt buộc. Tuy nhiên, đối với trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản giải thể, hợp nhất, bị sáp nhập (thuộc các trường hợp tự chấm dứt hoạt động) thì thủ tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản chưa được Luật Đấu giá tài sản quy định cụ thể về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ. Vì vậy, doanh nghiệp đấu giá tài sản cũng như Sở Tư pháp đều lúng túng trong việc thực hiện quy định này.

Mặt khác, theo Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu giá tài sản "Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp đấu giá tài sản chấm dứt hoạt động, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp".

Quy định này còn chung chung dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau:

- Thứ nhất, thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp đấu giá tài sản chấm dứt hoạt động được tính từ thời điểm doanh nghiệp đấu giá tài sản ban hành quyết định giải thể, hợp nhất, sáp nhập.

- Thứ hai, thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp đấu giá tài sản chấm dứt hoạt động được tính từ thời điểm Sở Tư pháp nhận được quyết định giải thể, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Đề xuất, kiến nghị: Bộ Tư pháp ban hành văn bản quy định cụ thể, chi tiết thủ tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản trong trường hợp giải thể, hợp nhất, bị sáp nhập.

4. Về lưu trữ hồ sơ đấu giá

Lưu trữ hồ sơ đấu giá là khâu cuối cùng của quy trình đấu giá tài sản và có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc lưu giữ thông tin để phục vụ cho hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản, công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước. Trong một số trường hợp, hồ sơ đấu giá còn là tài liệu, chứng cứ quan trọng để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử. Đặc biệt, đối với tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất, tài sản nhà nước, tài sản có giá trị lớn thì hồ sơ đấu giá càng cần phải được bảo quản cẩn thận, lưu trữ lâu dài.

Trước đây, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Thông tư số 23/2010/TT-BTP chưa có quy định nào về chế độ lưu trữ hồ sơ đấu giá. Đến Luật Đấu giá tài sản, tại Điều 54 có quy định:

"1. Người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện việc lưu trữ hồ sơ đấu giá trong thời hạn 05 năm kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

2. Trình tự, thủ tục lưu trữ thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ".

Thực tế cho thấy thời hạn lưu trữ hồ sơ đấu giá 05 năm là quá ngắn, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Bên cạnh đó, đã có trường hợp tại thời điểm điều tra, truy tố, xét xử thì doanh nghiệp đấu giá tài sản đã chấm dứt hoạt động, trong khi đó pháp luật chưa có quy định về bàn giao, lưu trữ hồ sơ đấu giá tài sản khi tổ chức đấu giá tài sản chấm dứt hoạt động. Vì vậy, việc thẩm định tính pháp lý của hồ sơ đấu giá cũng gặp nhiều khó khăn.

Đề xuất, kiến nghị: Sửa đổi quy định tại Điều 54 Luật Đấu giá tài sản về thời hạn lưu trữ hồ sơ đấu giá là 20 năm và bổ sung quy định về bàn giao, lưu trữ hồ sơ đấu giá tài sản khi tổ chức đấu giá tài sản chấm dứt hoạt động.[1] Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản quy định "Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan"./.

 

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Thi hành Luật Đấu giá tài sảnTinThi hành Luật Đấu giá tài sản/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-06/bttp-2020-thihanhLDGTS_Key_14062020190355.jpg
6/5/2020 7:00 PMNoĐã ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Công văn số 2565/UBND-NC ngày 01/6/2020 về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản. Theo đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản; thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

b) Yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục đấu giá của Luật Đấu giá tài sản; lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp theo quy định tại Điều 40 Luật Đấu giá tài sản để tránh tình trạng "thông đồng, dìm giá", "đe dọa, cưỡng ép"; khuyến khích các tổ chức đấu giá tài sản xây dựng Đề án đấu giá trực tuyến và sớm xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật.

c) Đảm bảo việc tiếp nhận, cấp tài khoản sử dụng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản cho các tổ chức đấu giá tài sản theo hướng dẫn tại Công văn số 957/BTP-BTTP ngày 17/3/2020 của Bộ Tư pháp;

Yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc đăng thông báo công khai đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản, trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để xem xét, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống. Kể từ ngày 01/9/2020, các hành vi vi phạm liên quan đến việc đăng thông báo công khai đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản sẽ bị xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố

a) Khi xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá tài sản cần đảm bảo tính khả thi, trong đó xem xét lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với thực tiễn việc đấu giá.

b) Khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thì ngoài thù lao dịch vụ đấu giá cần chú trọng căn cứ các tiêu chí khác như tiêu chí về phương án đấu giá, năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

c) Tăng cường giám sát các tổ chức đấu giá tài sản trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; cử đại diện tham dự cuộc đấu giá để kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

d) Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với cơ quan công an có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn việc đấu giá trên địa bàn, nhất là các vụ việc đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị lớn, phức tạp.

e) Tăng cường phổ biến, quán triệt đến các đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn cấp huyện, trường hợp có tài sản đấu giá thì thực hiện thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định pháp luật và các hướng dẫn nêu trên./.

File đính kèm Cong van 2565-UBND-NC.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/25/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhVăn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Sửa đổi, bổ sung quy định về bán đấu giá tài sản thi hành ánTinSửa đổi, bổ sung quy định về bán đấu giá tài sản thi hành án/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-05/bttp-DGTS-2020_Key_25052020150400.jpg
5/25/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 17/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020.

Liên quan đến bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 và khoản 5 Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, cụ thể:

- Bán đấu giá tài sản thuộc sở hữu chung

Trước khi bán đấu giá tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung mà có nhiều chủ sở hữu chung đề nghị mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định thì Chấp hành viên thông báo cho các chủ sở hữu chung đó thỏa thuận người được quyền mua. Nếu không thỏa thuận được thì Chấp hành viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người được mua tài sản.

- Thực hiện việc đấu giá theo thứ tự tài sản có giá trị lớn nhất

Trường hợp trong cùng một cuộc đấu giá mà có nhiều tài sản được đấu giá thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu tổ chức đấu giá thực hiện việc đấu giá theo thứ tự tài sản có giá trị lớn nhất. Trường hợp số tiền thu được đã đủ để thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục đấu giá các tài sản còn lại.

- Thời hạn người mua được tài sản bán đấu giá nộp tiền

Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

- Xử lý tiền đặt trước

Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản, khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác./.

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sảnTinNâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sản/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-06/bttp-2020-nangcaochatluongDGTS_Key_15062020151938.jpg
4/28/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

Thời gian qua, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, phục vụ ngày càng tốt nhu cầu đấu giá các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm quyền lợi cho cá nhân, tổ chức có tài sản. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sản, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 708/STP-BTTP ngày 24/4/2020 yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh lưu ý các nội dung sau:

1. Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan, trong đó đặc biệt lưu ý đến quy định tại Điều 9 Luật Đấu giá tài sản về các hành vi bị nghiêm cấm, như: thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản; cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá,…

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu giá hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động đấu giá thì kịp thời báo cáo, phản ánh về Sở Tư pháp để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

2. Chú trọng trang bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt hoạt động đấu giá tại đơn vị, trong đó cần lắp đặt hệ thống camera ghi nhận lại các buổi tổ chức đấu giá tài sản, ghi nhận lại các hoạt động khác liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản để có cơ sở chứng minh sự công bằng, công khai, khách quan và đúng quy định của pháp luật trong hoạt động đấu giá tài sản tại đơn vị mình.

3. Giám đốc tổ chức đấu giá tài sản quán triệt đến các đấu giá viên của tổ chức phải thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; trong quá trình hành nghề, đấu giá viên phải tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.

Đồng thời, Giám đốc Sở Tư pháp cũng yêu cầu Phòng Bổ trợ tư pháp tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp tổ chức thi hành, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá tài sản; tổ chức thi hành chính sách phát triển nghề đấu giá tài sản, đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản;  các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Sở Tư pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu giá nhằm phát hiện, chấn chỉnh các sai sót, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

File đính kèm CV_708_STP-BTTP.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sảnTinHướng dẫn việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
4/21/2020 8:00 PMNoĐã ban hành
Thông tư này gồm 3 Chương 13 Điều hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự (sau đây gọi tắt là Nghị định số 30/2018/NĐ-CP) và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 97/2019/NĐ-CP) về phân loại tài sản cần định giá, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu định giá tài sản; tiếp nhận và triển khai yêu cầu định giá tài sản; thành lập Hội đồng định giá tài sản; quyền và nghĩa vụ của Hội đồng định giá tài sản, Tổ giúp việc Hội đồng định giá tài sản; căn cứ định giá tài sản; lập kế hoạch định giá tài sản; khảo sát giá, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần định giá; yêu cầu khi áp dụng phương pháp định giá tài sản; chi phí định giá, định giá lại tài sản trong tố tụng hình sự.
Phân loại tài sản cần định giá
Theo đó, đối với vụ án có nhiều tài sản khác nhau, trước khi gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản tới Hội đồng định giá theo vụ việc cấp bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2019/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm rà soát, phân loại tài sản để yêu cầu bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Hội đồng định giá phù hợp với chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được giao.
Tài sản có thể phân loại được để tách riêng thực hiện định giá đối với từng nhóm tài sản là những tài sản độc lập về mặt vật lý, tính năng sử dụng, không bị phụ thuộc, ảnh hưởng lẫn nhau về mặt giá trị và chức năng sử dụng, không bị thay đổi về mặt giá trị sau khi phân loại.
Thành lập Hội đồng định giá tài sản
Theo Thông tư, việc thành lập Hội đồng định giá phải đảm bảo đúng thời hạn, không để ảnh hưởng đến tiến độ định giá tài sản theo yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu cử người tham gia làm thành viên Hội đồng kịp thời có văn bản cử người tham gia Hội đồng định giá theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thành lập Hội đồng định giá, bảo đảm tiến độ, thời hạn trong văn bản yêu cầu cử người và chịu trách nhiệm nếu chậm trễ làm ảnh hưởng chung đến tiến độ định giá của Hội đồng định giá.
Đối với việc thành lập Hội đồng định giá có thành viên Hội đồng là đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 97/2019/NĐ-CP, bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thành lập Hội đồng định giá gửi văn bản yêu cầu cử người đến bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, trong đó nêu rõ thời hạn cử người. Khi hết thời hạn yêu cầu cử người ghi trên văn bản mà chưa nhận được văn bản cử người của bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan thì bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thành lập Hội đồng định giá được quyền ban hành quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Hội đồng định giá, trong quyết định ghi theo nguyên tắc là tên bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và tên đại diện cá nhân cụ thể được thực hiện theo văn bản cử người của bộ, cơ quan ngang bộ đó; bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan có trách nhiệm hoàn thành việc cử người làm thành viên Hội đồng khi nhận được quyết định thành lập Hội đồng định giá để đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ định giá tài sản theo yêu cầu. Văn bản cử người của bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan được coi là một phần của Quyết định thành lập Hội đồng định giá.
Căn cứ tình hình tiếp nhận yêu cầu định giá tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh thành lập Hội đồng định giá thường xuyên để tiếp nhận các yêu cầu định giá đảm bảo thuận lợi cho việc tổ chức triển khai công việc khi phát sinh; đơn giản hóa việc trình thành lập Hội đồng định giá. Việc thành lập Hội đồng định giá thường xuyên cấp huyện và cấp tỉnh được tiến hành theo trình tự, thủ tục sau đây:
a. Cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính cùng cấp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng định giá thường xuyên; thành phần của Hội đồng định giá theo quy định tại Điều 7 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.
b. Căn cứ vào tình hình thực tế, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh thành lập Hội đồng định giá thường xuyên gồm Chủ tịch Hội đồng định giá, thành viên thường trực của Hội đồng định giá là nhân sự cụ thể và các thành viên còn lại được quy định tên nhân sự cụ thể (nếu có) hoặc theo nguyên tắc dự kiến về số lượng, thành phần cơ quan chuyên môn có liên quan; đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng định giá quyết định bằng văn bản danh sách cụ thể các thành viên còn lại trong Hội đồng định giá phù hợp với từng vụ việc cụ thể.
Việc ủy quyền phải được quy định tại Quyết định thành lập Hội đồng định giá thường xuyên. Chủ tịch Hội đồng định giá phải thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân về danh sách thành viên cụ thể của Hội đồng định giá trong từng vụ việc cụ thể.
c. Trong quá trình thực hiện định giá, Chủ tịch Hội đồng định giá phải kịp thời trình Ủy ban nhân dân có quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng khi có thay đổi về nhân sự (nghỉ hưu theo chế độ, luân chuyển công tác...) để đảm bảo hoạt động liên tục của Hội đồng định giá.
4. Việc lựa chọn danh sách thành viên Hội đồng trong từng vụ việc cụ thể phải phù hợp với yêu cầu định giá tài sản và không thuộc các trường hợp không được tham gia định giá tài sản theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.
Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng định giá, Tổ giúp việc Hội đồng định giá
Chủ tịch Hội đồng định giá và thành viên Hội đồng có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.
Căn cứ tính chất vụ việc định giá tài sản, Chủ tịch Hội đồng định giá quyết định số lần tổ chức phiên họp định giá tài sản và phân công công việc cho các thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng định giá (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc) (nếu có) chuẩn bị các báo cáo thuyết minh, giải trình về chuyên môn phục vụ phiên họp Hội đồng định giá và các công việc khác của Hội đồng định giá.
Quyền và nghĩa vụ của Tổ giúp việc Hội đồng định giá:
a) Xây dựng báo cáo thuyết minh, giải trình về chuyên môn phục vụ phiên họp Hội đồng định giá, các công việc liên quan khác của Hội đồng định giá theo phân công.
b) Xây dựng chương trình và nội dung tổ chức phiên họp theo phân công của Chủ tịch Hội đồng định giá. Thực hiện công tác văn phòng, điều kiện vật chất, văn phòng phẩm phục vụ cho phiên họp Hội đồng định giá và các công tác khác phục vụ phiên họp Hội đồng định giá.
c) Tổ trưởng Tổ giúp việc chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá và Hội đồng định giá; phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ giúp việc; điều hành chung hoạt động của Tổ giúp việc.
d) Thành viên Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ do Tổ trưởng Tổ giúp việc phân công và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ giúp việc.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2020. Thay thế cho Thông tư số 43/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Trường hợp những vụ việc do Hội đồng định giá các cấp đang tiến hành định giá theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 97/2019/NĐ-CP thì tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 43/2018/TT-BTC đến khi Thông tư này có hiệu.
                                                                        (Nguồn từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp)​​

Hướng dẫn nghiệp vụ; Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2019TinKhái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Tính đến ngày 31/12/2019, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 07 tổ chức đấu giá tài sản, gồm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 06 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Ngoài ra, có 07 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của các tổ chức đấu giá tài sản, trong năm 2019, các tổ chức đấu giá đã thực hiện 185 cuộc cuộc đấu giá, trong đó số cuộc đấu giá thành: 184 cuộc. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 1.179 tỷ đồng; tổng giá bán của tài sản đấu giá hơn 1.212 tỷ đồng; tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được gần 2,3 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách/thuế khoảng 124 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản luôn được Sở Tư pháp quan tâm và ngày càng được nâng cao, cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá. Sở Tư pháp đã phát hành 13.200 tờ gấp pháp luật giới thiệu về danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, phổ biến quy định về các hành vi bị nghiêm cấm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá và mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất đối với các hành vi này. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đấu giá tài sản đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Trong năm 2019, Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 02 doanh nghiệp đấu giá tài sản (trong đó có 01 doanh nghiệp thuộc trường hợp chuyển đổi hoạt động) và 03 chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp 06 Thẻ đấu giá viên, từ chối 01 trường hợp đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên do không thuộc thẩm quyền.

- Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp l​uật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về đấu giá: đôn đốc, nhắc nhở việc chuyển đổi đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017; rà soát, lập danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản tại địa phương theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; ban hành văn bản triển khai một số nội dung về thi hành Luật Đấu giá tài sản theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiến hành rà soát và có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát quy trình tổ chức đấu giá tài sản đối với 02 trường hợp,…

-  Sở Tư pháp có sự phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan về các vấn đề có liên quan đến đấu giá tài sản, như: phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường góp ý hoàn thiện dự thảo các văn bản báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp về vấn đề liên quan đến khu đất của Công ty cổ phần Truyền thông Trí Việt; góp ý Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; thẩm định tính pháp lý của hồ sơ bán đấu giá tài sản theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương; cung cấp thông tin liên quan đến bán đấu giá tài sản cho cơ quan Tòa án.

- Ngày 04/10/2019, Sở Tư pháp tổ chức họp trao đổi về hoạt động đấu giá tài sản với sự tham gia của các tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh của các doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Căn cứ kết quả cuộc họp, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 1945/TB-STP ngày 24/10/2019 thông báo ý kiến kết luận về các kiến nghị, đề xuất của các tổ chức đấu giá tài sản. Đồng thời, Giám đốc Sở Tư pháp đã chỉ đạo, lưu ý: các tổ chức đấu giá tài sản cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức nhân sự, đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho hoạt động dịch vụ đấu giá và nâng cao uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; thực hiện việc đấu giá tài sản theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan; đấu giá viên của các tổ chức đấu giá tài sản phải thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, trong quá trình hành nghề, đấu giá viên phải tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên,...

- Công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản được Sở Tư pháp thực hiện đúng theo quy định pháp luật./.

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 21/4/2020) Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 21/4/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Kể từ ngày 10/4/2020, Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản chính thức đi vào sử dụngKể từ ngày 10/4/2020, Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản chính thức đi vào sử dụng/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-04/bttp-2020-Congthongtin DGTS_Key_16042020101846.jpg
4/15/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 1032/BTP-BTTP ngày 23/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1730/UBND-NC ngày 10/4/2020 yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn) theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

bttp-2020-Congthongtin DGTS.jpg

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thực hiện thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản kể từ ngày 10/4/2020; định kỳ, tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin phát sinh trong quá trình triển khai.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người có tài sản đấu giá, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh và các cá nhân, tổ chức có liên quan việc sử dụng chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản được triển khai sẽ đáp ứng việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá; thông báo công khai việc đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản trên toàn quốc; khai thác cơ sở dữ liệu tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên toàn quốc; khai thác các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản; hướng dẫn nghiệp vụ; hỏi đáp pháp luật; văn bản chỉ đạo, điều hành và cập nhật tin tức hoạt động về đấu giá tài sản trên toàn quốc./.

Thông tin; Tin ngành tư phápFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sảnTinTriển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-04/bttp-2020-PhanmemDGTS_Key_15042020094340.png
4/8/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện quy định tại Điều 56 và Điều 57 Luật đấu giá tài sản, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã xây dựng và triển khai Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Phần mềm Quản lý thông tin đấu giá tài sản bao gồm việc quản lý thông tin giới thiệu về Sở Tư pháp; thông tin cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; thông tin tổ chức đấu giá tài sản; thông tin đấu giá viên, thông tin cấp Thẻ đấu giá viên; thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; thông báo công khai việc đấu giá tài sản.

bttp-2020-PhanmemDGTS.png

Để việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Phần mềm đạt hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 956/BTP-BTTP và Công văn số 957/BTP-BTTP ngày 17/3/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 589/STP-BTTP ngày 08/4/2020 yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung liên quan đến việc đăng ký tài khoản sử dụng và thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin.

Về đăng ký tài khoản sử dụng, Sở Tư pháp cấp phát tài khoản trên cơ sở đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá tài sản gửi công văn đăng ký tài khoản sử dụng theo mẫu về Sở Tư pháp.

Về thông báo công khai việc đấu giá tài sản, tổ chức đấu giá tài sản cập nhật công khai việc đấu giá tài sản lên Cổng thông tin theo quy định tại Điều 57 Luật đấu giá tài sản kể từ ngày 10/4/2020; định kỳ, tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin phát sinh trong quá trình triển khai./.​

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

CV_589_STP_BTTP.pdf

CV_956_BTP_BTTP.pdf

CV_957_BTP_BTTP.pdf

Thông tin; Tin ngành tư phápFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đấu giá tài sản TinHướng dẫn thực hiện một số nội dung về đấu giá tài sản /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 780/UBND-KT ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh​, ngày 20/3/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 486/STP-BTTP về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đấu giá tài sản. Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ngành, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, ban hành Quy chế đấu giá tài sản và thông tin về danh sách các tổ chức đấu giá tài sản đã thực hiện xong việc chuyển đổi đăng ký hoạt động và hiện còn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm CV_486_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016TinThông báo về việc doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 02/3/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 321/TB-STP về việc doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Theo đó, có 06 doanh nghiệp đấu giá tài sản và 03 Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm TB_321_STP-BTTP.signed.pdf


Thông tin
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 02/3/2020) Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 02/3/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2020 4:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 14/02/2020) Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 14/02/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio