Đấu giá
Ngày 17/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020.Liên quan đến bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung khoản 1, ...
 
Tính đến ngày 31/12/2019, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 07 tổ chức đấu giá tài sản, gồm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 06 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Ngoài ra, có 07 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương. Theo báo cáo của các tổ chức đấu giá tài sản, trong năm 2019, các tổ chức đấu giá đã thực hiện 185 cuộc cuộc đấu giá, trong đó số cuộc đấu ...
Thực hiện Công văn số 1032/BTP-BTTP ngày 23/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1730/UBND-NC ngày 10/4/2020 yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc ...
​Thực hiện quy định tại Điều 56 và Điều 57 Luật đấu giá tài sản, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã xây dựng và triển khai Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Phần mềm Quản lý thông tin đấu giá tài sản bao gồm việc quản lý thông tin giới thiệu về Sở Tư pháp; thông tin cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; thông tin tổ chức đấu ...
 
Thực hiện Công văn số 780/UBND-KT ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh​, ngày 20/3/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 486/STP-BTTP về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đấu giá tài sản. Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ngành, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, ban hành Quy chế đấu ...
 
​Ngày 02/3/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 321/TB-STP về việc doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Theo đó, có 06 doanh nghiệp đấu giá tài sản và 03 Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh chưa thực ...
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/25/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhVăn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Sửa đổi, bổ sung quy định về bán đấu giá tài sản thi hành ánTinSửa đổi, bổ sung quy định về bán đấu giá tài sản thi hành án/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-05/bttp-DGTS-2020_Key_25052020150400.jpg
5/25/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 17/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020.

Liên quan đến bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 và khoản 5 Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, cụ thể:

- Bán đấu giá tài sản thuộc sở hữu chung

Trước khi bán đấu giá tài sản lần đầu đối với tài sản thuộc sở hữu chung mà có nhiều chủ sở hữu chung đề nghị mua phần tài sản của người phải thi hành án theo giá đã định thì Chấp hành viên thông báo cho các chủ sở hữu chung đó thỏa thuận người được quyền mua. Nếu không thỏa thuận được thì Chấp hành viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người được mua tài sản.

- Thực hiện việc đấu giá theo thứ tự tài sản có giá trị lớn nhất

Trường hợp trong cùng một cuộc đấu giá mà có nhiều tài sản được đấu giá thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự yêu cầu tổ chức đấu giá thực hiện việc đấu giá theo thứ tự tài sản có giá trị lớn nhất. Trường hợp số tiền thu được đã đủ để thi hành nghĩa vụ và các chi phí theo quy định thì không tiếp tục đấu giá các tài sản còn lại.

- Thời hạn người mua được tài sản bán đấu giá nộp tiền

Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

- Xử lý tiền đặt trước

Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản, khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác./.

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2019TinKhái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Tính đến ngày 31/12/2019, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 07 tổ chức đấu giá tài sản, gồm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 06 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Ngoài ra, có 07 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của các tổ chức đấu giá tài sản, trong năm 2019, các tổ chức đấu giá đã thực hiện 185 cuộc cuộc đấu giá, trong đó số cuộc đấu giá thành: 184 cuộc. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 1.179 tỷ đồng; tổng giá bán của tài sản đấu giá hơn 1.212 tỷ đồng; tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được gần 2,3 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách/thuế khoảng 124 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản luôn được Sở Tư pháp quan tâm và ngày càng được nâng cao, cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá. Sở Tư pháp đã phát hành 13.200 tờ gấp pháp luật giới thiệu về danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, phổ biến quy định về các hành vi bị nghiêm cấm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá và mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất đối với các hành vi này. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đấu giá tài sản đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Trong năm 2019, Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 02 doanh nghiệp đấu giá tài sản (trong đó có 01 doanh nghiệp thuộc trường hợp chuyển đổi hoạt động) và 03 chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp 06 Thẻ đấu giá viên, từ chối 01 trường hợp đề nghị cấp Thẻ đấu giá viên do không thuộc thẩm quyền.

- Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp l​uật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về đấu giá: đôn đốc, nhắc nhở việc chuyển đổi đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017; rà soát, lập danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; cung cấp thông tin đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản tại địa phương theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; ban hành văn bản triển khai một số nội dung về thi hành Luật Đấu giá tài sản theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiến hành rà soát và có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát quy trình tổ chức đấu giá tài sản đối với 02 trường hợp,…

-  Sở Tư pháp có sự phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan về các vấn đề có liên quan đến đấu giá tài sản, như: phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường góp ý hoàn thiện dự thảo các văn bản báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp về vấn đề liên quan đến khu đất của Công ty cổ phần Truyền thông Trí Việt; góp ý Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; thẩm định tính pháp lý của hồ sơ bán đấu giá tài sản theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương; cung cấp thông tin liên quan đến bán đấu giá tài sản cho cơ quan Tòa án.

- Ngày 04/10/2019, Sở Tư pháp tổ chức họp trao đổi về hoạt động đấu giá tài sản với sự tham gia của các tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh của các doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Căn cứ kết quả cuộc họp, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 1945/TB-STP ngày 24/10/2019 thông báo ý kiến kết luận về các kiến nghị, đề xuất của các tổ chức đấu giá tài sản. Đồng thời, Giám đốc Sở Tư pháp đã chỉ đạo, lưu ý: các tổ chức đấu giá tài sản cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức nhân sự, đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho hoạt động dịch vụ đấu giá và nâng cao uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; thực hiện việc đấu giá tài sản theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan; đấu giá viên của các tổ chức đấu giá tài sản phải thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, trong quá trình hành nghề, đấu giá viên phải tuân thủ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên,...

- Công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản được Sở Tư pháp thực hiện đúng theo quy định pháp luật./.

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 21/4/2020) Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 21/4/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Kể từ ngày 10/4/2020, Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản chính thức đi vào sử dụngKể từ ngày 10/4/2020, Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản chính thức đi vào sử dụng/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-04/bttp-2020-Congthongtin DGTS_Key_16042020101846.jpg
4/15/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 1032/BTP-BTTP ngày 23/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1730/UBND-NC ngày 10/4/2020 yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn) theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

bttp-2020-Congthongtin DGTS.jpg

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố thực hiện thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản kể từ ngày 10/4/2020; định kỳ, tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin phát sinh trong quá trình triển khai.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người có tài sản đấu giá, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh và các cá nhân, tổ chức có liên quan việc sử dụng chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản được triển khai sẽ đáp ứng việc thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá; thông báo công khai việc đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản trên toàn quốc; khai thác cơ sở dữ liệu tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên toàn quốc; khai thác các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về đấu giá tài sản; hướng dẫn nghiệp vụ; hỏi đáp pháp luật; văn bản chỉ đạo, điều hành và cập nhật tin tức hoạt động về đấu giá tài sản trên toàn quốc./.

Thông tin; Tin ngành tư phápFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sảnTinTriển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-04/bttp-2020-PhanmemDGTS_Key_15042020094340.png
4/8/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện quy định tại Điều 56 và Điều 57 Luật đấu giá tài sản, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã xây dựng và triển khai Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Phần mềm Quản lý thông tin đấu giá tài sản bao gồm việc quản lý thông tin giới thiệu về Sở Tư pháp; thông tin cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; thông tin tổ chức đấu giá tài sản; thông tin đấu giá viên, thông tin cấp Thẻ đấu giá viên; thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; thông báo công khai việc đấu giá tài sản.

bttp-2020-PhanmemDGTS.png

Để việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Phần mềm đạt hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 956/BTP-BTTP và Công văn số 957/BTP-BTTP ngày 17/3/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 589/STP-BTTP ngày 08/4/2020 yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung liên quan đến việc đăng ký tài khoản sử dụng và thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin.

Về đăng ký tài khoản sử dụng, Sở Tư pháp cấp phát tài khoản trên cơ sở đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá tài sản gửi công văn đăng ký tài khoản sử dụng theo mẫu về Sở Tư pháp.

Về thông báo công khai việc đấu giá tài sản, tổ chức đấu giá tài sản cập nhật công khai việc đấu giá tài sản lên Cổng thông tin theo quy định tại Điều 57 Luật đấu giá tài sản kể từ ngày 10/4/2020; định kỳ, tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin phát sinh trong quá trình triển khai./.​

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

CV_589_STP_BTTP.pdf

CV_956_BTP_BTTP.pdf

CV_957_BTP_BTTP.pdf

Thông tin; Tin ngành tư phápFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đấu giá tài sản TinHướng dẫn thực hiện một số nội dung về đấu giá tài sản /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 780/UBND-KT ngày 26/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh​, ngày 20/3/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 486/STP-BTTP về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đấu giá tài sản. Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ngành, các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, ban hành Quy chế đấu giá tài sản và thông tin về danh sách các tổ chức đấu giá tài sản đã thực hiện xong việc chuyển đổi đăng ký hoạt động và hiện còn đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm CV_486_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016TinThông báo về việc doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 02/3/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 321/TB-STP về việc doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương không thực hiện chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Theo đó, có 06 doanh nghiệp đấu giá tài sản và 03 Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định./.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm TB_321_STP-BTTP.signed.pdf


Thông tin
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 02/3/2020) Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 02/3/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2020 4:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 14/02/2020) Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 14/02/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Một số vướng mắc về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản và kiến nghị hoàn thiện pháp luậtMột số vướng mắc về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản và kiến nghị hoàn thiện pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/21/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

1. Một số vướng mắc về trình tự, thủ tục đấu giá trong Luật Đấu giá tài sản

Thứ nhất, vướng mắc trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá

Căn cứ vào khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản thì người có tài sản phải thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá theo các tiêu chí như sau:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

Nhiều tổ chức đấu giá cho rằng, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức đấu giá được cạnh tranh bình đẳng, ngoài các tiêu chí chung về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Luật Đấu giá tài sản cần phải quy định cụ thể "các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định" là những tiêu chí cụ thể gì. Ví dụ, cần quy định rõ tổ chức đấu giá tài sản có bao nhiêu năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản; số lượng hợp đồng bán đấu giá loại tài sản tương tự đã từng thực hiện; giá bán chênh lệch cao nhất so với giá khởi điểm; số lượng đấu giá viên có kinh nghiệm… Tuy nhiên, trong thực tiễn thì người có tài sản hầu như chỉ quan tâm đến duy nhất mức thù lao mà tổ chức đấu giá đưa ra là bao nhiêu. Nhiều doanh nghiệp đấu giá tài sản nếu xét về bề dày kinh nghiệm và đội ngũ đấu giá viên thì không bằng các Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp nhưng đã đưa ra mức thù lao dịch vụ chỉ bằng 50% mức thù lao dịch vụ quy định, thậm chí là "0 đồng" để được người có tài sản lựa chọn. Vì vậy, có thể nói, khi người có tài sản đấu giá thực hiện quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản có thể đã làm "điêu đứng" các Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trong khi khung thù lao dịch vụ đấu giá được quy định cứng thì nhiều tổ chức đấu giá lại dùng khung thù lao để cạnh tranh không lành mạnh trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá.

Thứ hai, những nội dung quy định trong Quy chế cuộc đấu giá còn chưa có bước giá

Tác giả cho rằng, bước giá là nội dung rất quan trọng trong việc tổ chức đấu giá tài sản, tuy nhiên, nội dung của Quy chế cuộc đấu giá tài sản lại không quy định bước giá. Trong khi đó, theo điểm đ khoản 1 Điều 41 Luật Đấu giá tài sản quy định về đấu giá trực tiếp bằng lời nói thì tại cuộc đấu giá, đấu giá viên thông báo bước giá là một thủ tục bắt buộc. Đối với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá tại Điều 42 Luật Đấu giá tài sản, đấu giá viên cũng phải thông báo bước giá. Điều này dẫn đến sự mâu thuẫn trong quy trình đấu giá tài sản là Quy chế cuộc đấu giá tài sản không bắt buộc quy định bước giá thì tại cuộc đấu giá căn cứ vào đâu để thông báo bước giá?

Thứ ba, vướng mắc trong thủ tục thông báo đấu giá

Khoản 1 Điều 57 Luật Đấu giá tài sản quy định, "đối với tài sản đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ năm mươi triệu đồng trở lên và bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc".

Thực tiễn cho thấy, các tổ chức đấu giá khi áp dụng quy định trên rất khác nhau và khó có thể kiểm soát việc đăng thông báo đấu giá của tổ chức đấu giá như thế nào là phù hợp. Do pháp luật chỉ quy định chung chung là đăng trên báo in, báo hình mà không quy định cụ thể là báo in nào, báo hình nào nên đã xảy ra những bất cập như: (i) Đăng trên nhiều báo khác nhau và thông tin rất khó đến được với khách hàng; (ii) Đăng thông báo bán đấu giá trên báo mua bán với chi chít các thông tin, ở đó, thông tin về đấu giá được in rất nhỏ, khách hàng khó có thể tìm được về thông tin bán tài sản; (iii) Đăng trên báo có lượng độc giả ít; (iv) Có tổ chức đấu giá lý luận rằng, pháp luật chỉ quy định là báo in mà không quy định cụ thể là báo nào nên đăng thông báo bán đấu giá trên bất kỳ báo in nào cũng được thậm chí là Báo Hoa học trò, Báo Nhi đồng và chỉ cần tiêu chí mỗi lần cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc; (v) Việc đăng báo trên báo hình của trung ương cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự vì có quá nhiều  kênh truyền hình, có tổ chức đăng thông báo đấu giá trên kênh học tiếng dân tộc cho người thiểu số, có tổ chức đăng thông báo trên các kênh truyền hình VOV, VTC nhưng ở những khung giờ rất ít người xem như 3 giờ sáng, 12 giờ đêm… để tiết kiệm chi phí hoặc với mục đích bưng bít thông tin, hạn chế khách hàng đăng ký tham gia đấu giá…

Việc thông báo bán đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử là một bước tiến lớn của Luật Đấu giá tài sản, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong trình tự, thủ tục; là kênh thông tin về tài sản đấu giá cho phép các khách hàng có thể lựa chọn mua tài sản đấu giá ở mọi lúc, mọi nơi trong thời đại công nghệ thông tin. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có trang thông tin điện tử để các tổ chức đấu giá đăng tải thông báo về bán đấu giá, đã làm giảm tính chất công khai, minh bạch trong thủ tục đấu giá tài sản. Vì vậy, việc xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử là vấn đề cần phải thực hiện ngay để đảm bảo hoạt động đấu giá tài sản công khai, minh bạch.

Thứ tư, bất cập trong việc xác định người trúng đấu giá

Trong quá trình thực hiện cho thấy có sự bất bình đẳng trong quy định của Luật Đấu giá tài sản về việc xác định người trúng đấu giá giữa hình thức đấu giá bằng lời nói và hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu tại cuộc đấu giá.

Với hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, Luật Đấu giá tài sản quy định rõ: "Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm" (điểm b khoản 2 Điều 41); "Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá trả cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn" (điểm d khoản 2 Điều 41), như vậy thì để xác định người trúng đấu giá bắt buộc phải là người trả giá cao hơn giá khởi điểm. Tuy nhiên, về đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu, Luật Đấu giá tài sản (khoản 2 Điều 42) lại không quy định các khách hàng tham gia hình thức đấu giá này phải trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên với hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá được thực hiện như sau: Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo, giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề; cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá, đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

Tình huống thực tiễn: Doanh nghiệp đấu giá A tổ chức đấu giá tài sản thi hành án dân sự là chiếc ô tô với hình thức bỏ phiếu trực tiếp. Tại cuộc đấu giá có 05 khách hàng tham gia đấu giá. Ở vòng bỏ phiếu thứ nhất có 03 khách hàng đã trả giá thấp hơn giá khởi điểm, 02 khách hàng còn lại chỉ trả bằng giá khởi điểm. Đối với 03 khách hàng trả giá thấp hơn giá khởi điểm sẽ không bị vi phạm Luật Đấu giá tài sản. Đối với 02 khách hàng ở vòng bỏ phiếu thứ nhất chỉ trả bằng giá khởi điểm, sau đó, họ đã đề nghị không tiếp tục trả giá ở vòng thứ hai. Để xác định người trúng đấu giá, đấu giá viên yêu cầu họ đấu giá tiếp nhưng họ lại có quyền không đấu giá tiếp. Sau đó, để xác định người trúng đấu giá, đấu giá viên phải cho 02 khách hàng này bốc thăm để xác định người trúng đấu giá. Như vậy, tài sản thi hành án dân sự nêu trên chỉ được bán bằng giá khởi điểm, tạo cơ hội cho khách hàng thông đồng, dìm giá khi áp dụng hình thức đấu giá bỏ phiếu tại cuộc đấu giá.

Thứ năm, chưa thể áp dụng được hình thức đấu giá trực tuyến

Mặc dù Luật Đấu giá tài sản đã có quy định về hình thức đấu giá trực tuyến nhưng cho đến thời điểm hiện nay chưa có tổ chức đấu giá nào áp dụng được hình thức đấu giá trực tuyến. Việc đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến là một trong những điểm tiến bộ của Luật Đấu giá tài sản, tuy nhiên, để triển khai áp dụng đòi hòi sự hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý cũng như nguồn vốn đầu tư vào việc xây dựng hình thức đấu giá này chứ không chỉ đơn thuần là ghi nhận trong quy định của pháp luật.

Thứ sáu, thiếu căn cứ để áp dụng đấu giá tài sản thi hành án dân sự theo thủ tục rút gọn

Một trong những điểm mới của Luật Đấu giá tài sản so với những văn bản pháp luật về bán đấu giá tài sản trước đó là quy định đấu giá tài sản theo thủ tục rút gọn tại Điều 53:

"1. Tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận thực hiện việc đấu giá theo thủ tục rút gọn trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu giá tài sản thi hành án dân sự, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu mà giá khởi điểm của tất cả tài sản đấu giá trong một cuộc đấu giá dưới năm mươi triệu đồng;

b) Đấu giá lại trong trường hợp đã đấu giá lần thứ hai nhưng vẫn không thành;

c) Đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này trong trường hợp lựa chọn trình tự, thủ tục rút gọn".

 Việc đấu giá tài sản thi hành án dân sự là bất động sản được thực hiện khi có thỏa thuận giữa người có tài sản và tổ chức đấu giá tài sản, nhưng việc triển khai hiện nay đang có vướng mắc. Trước hết, trong quá trình thực hiện, chấp hành viên vẫn lo ngại do các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự không có quy định dẫn chiếu để xác định chấp hành viên có quyền bán tài sản thi hành án dân sự là bất động sản theo thủ tục rút gọn tại Điều 53 Luật Đấu giá tài sản. Mặt khác, sau hai lần bán đấu giá không thành, nếu chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án dân sự là bất động sản theo thủ tục đấu giá rút gọn sẽ bị vi phạm thời hạn bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự là bất động sản theo quy định tại Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014): "Việc bán đấu giá đối với động sản phải được thực hiện trong thời hạn là 30 ngày, đối với bất động sản là 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng". Đặc biệt, nếu thực hiện đấu giá tài sản thi hành án dân sự là bất động sản theo thủ tục rút gọn thì thời gian về quyền nhận lại tài sản của người phải thi hành án chỉ còn lại rất ít, thực tế thường là 04 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thay vì là 44 ngày theo thủ tục của pháp luật thi hành án dân sự. Do pháp luật về thi hành án dân sự chưa có quy định nào hướng dẫn về việc đấu giá tài sản thi hành án dân sự là bất động sản theo thủ tục rút gọn và Luật Đấu giá tài sản quy định việc đấu giá theo thủ tục rút gọn không phải là bắt buộc, chỉ là thỏa thuận của chấp hành viên và tổ chức đấu giá nên từ thời điểm Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực, các chấp hành viên và tổ chức đấu giá rất ngại phải đấu giá tài sản theo thủ tục rút gọn. Điều này cho thấy, tiến trình đấu giá tài sản thi hành án dân sự là bất động sản vẫn chưa thể đẩy nhanh được dù cho Luật Đấu giá tài sản đã có quy định rút gọn thủ tục đấu giá đối với tài sản này.

2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản

Thứ nhất, bổ sung quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá của người có tài sản đấu giá

Luật Đấu giá tài sản đã quy định cách thức và tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện việc đấu giá và phần nào đã hạn chế được việc thông đồng, dìm giá tài sản giữa người có tài sản với một tổ chức đấu giá "thân thuộc". Tuy nhiên, để bảo đảm thực hiện quy định này trên thực tế được khách quan, công khai, minh bạch hơn cần phải quy định rõ "những tiêu chí khác về việc thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản", chẳng hạn như: Tổ chức đấu giá tài sản có bao nhiêu năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản; cơ sở vật chất bảo đảm được cho cuộc đấu giá có từ 10 đến 20 khách hàng tham gia đấu giá; số lượng hợp đồng bán đấu giá loại tài sản tương tự đã từng thực hiện; giá bán chênh lệch cao nhất so với giá khởi điểm; số lượng đấu giá viên có kinh nghiệm… Cần phải công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá và nghiêm cấm việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức đấu giá bằng việc lựa chọn tổ chức đấu giá đưa ra khung thù lao dịch vụ đấu giá thấp.

Thứ hai, bổ sung bước giá là một trong những nội dung cần phải có trong Quy chế cuộc đấu giá

Pháp luật về đấu giá tài sản không nên quy định cứng nội dung của Quy chế cuộc đấu giá mà chỉ quy định những nội dung cơ bản, bên cạnh đó tùy từng loại tài sản sẽ có quy định cần thiết khác. Thực tiễn cho thấy, Quy chế cuộc đấu giá không chỉ là văn bản để quy định về tài sản, thời gian, địa điểm xem tài sản, thời gian, địa điểm bán hồ sơ, cách thức đấu giá thông qua hình thức, phương thức đấu giá mà còn cần phải quy định các điều kiện cơ bản mà người trúng đấu giá phải thực hiện khi ký kết hợp đồng mua bán tài sản sau này. Xuất phát từ thực tiễn là tài sản đưa ra đấu giá rất đa dạng nên nếu đóng khung các nội dung như đã quy định trong Quy chế cuộc đấu giá sẽ không đảm bảo điều chỉnh được những nội dung phát sinh xuất phát từ đặc thù của loại tài sản đưa ra đấu giá. Từ đó, tác giả đề xuất sửa đổi khoản 2 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản như sau: "Quy chế cuộc đấu giá bao gồm những nội dung chính sau đây:

a) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;

b) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;

c) Bước giá, phương thức, hình thức đấu giá...

k) Một số quy định khác nếu thấy cần thiết không trái quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật chuyên ngành có liên quan".

Để bảo đảm không mâu thuẫn giữa điểm d khoản 1 Điều 41 Luật Đấu giá tài sản với Điều 42 Luật Đấu giá tài sản, tác giả đề nghị bổ sung quy định về bước giá trong Quy chế đấu giá tài sản và quy định về bước giá là một trong những nội dung bắt buộc trong Quy chế cuộc đấu giá.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thông báo đấu giá theo hướng chặt chẽ hơn

Pháp luật về đấu giá tài sản cần quy định về đăng thông báo trên một báo in chuyên trách về đấu giá thay cho việc đăng thông báo bán đấu giá trên tất cả các loại báo in hiện nay. Chúng ta đã có một báo riêng về hoạt động đấu thầu thì cũng cần phải xây dựng một báo riêng về hoạt động đấu giá. Bên cạnh đó, trong các kênh phát sóng của truyền hình cũng cần xây dựng chuyên mục về đấu giá tài sản và pháp luật về đấu giá cũng cần quy định việc đăng báo hình trên truyền hình trung ương phải đăng trong chuyên mục về đấu giá tài sản để khách hàng có thể nắm bắt được thông tin về đấu giá mọi loại tài sản. Bên cạnh đó, cần sớm xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản để bảo đảm tất cả các thông báo đấu giá được đăng tải công khai, minh bạch.

Thứ tư, sửa đổi quy định về cách thức xác định người trúng đấu giá đối với hình thức đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá giống như cách thức xác định người trúng đấu giá đối với hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói

 Quy định hiện hành cho phép việc xác định người trúng đấu giá theo hình thức bỏ phiếu chỉ cần trả bằng giá khởi điểm, trong khi đó, khi áp dụng hình thức đấu giá bằng lời nói thì người trúng đấu giá chỉ trúng đấu giá khi trả cao hơn giá khởi điểm ít nhất 01 bước giá. Từ bất cập này mà quy định về đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu phải sửa đổi. Theo đó, người trả giá từ vòng bỏ phiếu đầu tiên phải chấp nhận giá khởi điểm (trong trường hợp công bố công khai giá khởi điểm) và giá trúng đấu giá phải cao hơn giá khởi điểm thì mới đúng với nguyên tắc đấu giá lên. Như vậy, Điều 42 Luật Đấu giá tài sản cần phải được sửa đổi như sau: "Cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá với điều kiện giá đã trả ít nhất phải cao hơn giá khởi điểm trong trường hợp công bố công khai giá khởi điểm".

Thứ năm, cần có quy định cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp triển khai hình thức đấu giá trực tuyến

Cho tới thời điểm hiện nay, khi Luật Đấu giá tài sản đã có hiệu lực thi hành hơn 02 năm nhưng chưa có tổ chức đấu giá nào triển khai áp dụng được hình thức đấu giá trực tuyến vào hoạt động đấu giá tài sản. Lý giải nguyên nhân này là do việc đầu tư cơ sở vật chất để áp dụng mô hình hoạt động đấu giá trực tuyến rất lớn và các quy định về đấu giá trực tuyến còn khá sơ khai, mới mẻ, chủ yếu mang tính nguyên tắc. Ví dụ, khi khách hàng đăng ký tham gia đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến, tổ chức đấu giá sẽ thu phí tham gia đấu giá là bao nhiêu tiền? Nếu áp dụng mức thu phí như hiện hành theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Bán đấu giá tài sản sẽ không thể phù hợp về chi phí để vận hành hình thức đấu giá này (hiện đại, hiệu quả nhưng chi phí rất lớn). Bên cạnh đó, trong các quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá trực tuyến chưa có quy định nào tạo ra hành lang pháp lý khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hình thức đấu giá trực tuyến. Đặc biệt, tiền hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hiện nay lại thuộc về người có tài sản chứ không phải tổ chức đấu giá nên khi đầu tư hình thức đấu giá này, tổ chức đấu giá không biết sẽ thu hồi vốn đầu tư như thế nào. Tác giả thấy rằng, cần bổ sung quy định khuyến khích tổ chức đấu giá xây dựng và áp dụng hình thức đấu giá trực tuyến tại Chương III Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản như sau: "Khi triển khai hình thức đấu giá trực tuyến, tổ chức đấu giá được phép thu tiền đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng để bảo đảm vận hành hệ thống đấu giá trực tuyến".

Thứ sáu, bổ sung quy định trong pháp luật thi hành án dân sự về việc chấp hành viên phải bán tài sản thi hành án dân sự là bất động sản theo thủ tục rút gọn sau 02 lần bán đấu giá không thành

Một trong những điểm tiến bộ của Luật Đấu giá tài sản là quy định đấu giá tài sản theo thủ tục rút gọn. Thủ tục này tháo gỡ được bất cập trong đấu giá tài sản thi hành án dân sự trong trường hợp đấu giá nhiều lần không thành. Tuy nhiên, để quy định này được triển khai trên thực tế đòi hỏi pháp luật thi hành án dân sự phải có quy định để xác định cụ thể người có tài sản thi hành án dân sự là chủ thể nào trong trình tự, thủ tục đấu giá tài sản thi hành án dân sự. Như vậy, chấp hành viên mới có căn cứ để đấu giá tài sản theo thủ tục rút gọn. Để thực hiện quy định này thì pháp luật thi hành án dân sự cần quy định cụ thể như sau: "Sau 02 lần bán đấu giá không thành, đối với tài sản thi hành án dân sự là bất động sản, chấp hành viên ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo thủ tục rút gọn tại Điều 53 Luật Đấu giá tài sản".     

                                                                                                                         TS. Lê Thị Hương Giang

                                                                                                                                ​Học viện Tư pháp

Nguồn: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=659)

Thông tinFalseTăng Thị Hà Chi
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Đồng TâmTinThông báo về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tâm/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2020-01/bttp-Dongtam-2020_Key_10012020093221.jpg
1/9/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 02/01/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương nhận được Văn bản số 01/2019/TB-ĐGĐT ngày 27/12/2019 của Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tâm (kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-ĐGĐT ngày 27/12/2019 về việc giải thể doanh nghiệp). Theo đó, Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tâm chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 31 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Đấu giá tài sản, ngày 08/01/2020 Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 32/TB-STP về việc chấm dứt hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tâm.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm TB_32_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 09/01/2020) Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 09/01/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2020 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Sở Tư pháp Bình Dương tham dự Lớp tập huấn công nghệ thông tin về lĩnh vực bổ trợ tư phápTinSở Tư pháp Bình Dương tham dự Lớp tập huấn công nghệ thông tin về lĩnh vực bổ trợ tư pháp/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-12/bttp-taphuanPM-1_Key_20122019184529.jpg
12/18/2019 7:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 16/12/2019, tại thành phố Hà Nội, Cục Bộ Tư pháp phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp, Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP đã tổ chức Lớp tập huấn công nghệ thông tin về lĩnh vực bổ trợ tư pháp cho các đồng chí là Lãnh đạo Sở Tư pháp, chuyên viên Sở Tư pháp phụ trách công tác công chứng và đấu giá tài sản của 63 tỉnh, thành trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì Hội nghị, cùng tham dự có đồng chí Tạ Thành Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin. Về phía Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương có sự tham gia của đồng chí Tăng Thị Hà Chi, chuyên viên Phòng Bổ trợ tư pháp.

bttp-taphuanPM-1.jpg

(Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp phát biểu khai mạc Lớp tập huấn)

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, bà Nguyễn Thị Mai nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng, đấu giá tài sản. Theo đó, Phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng, Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu về việc quản lý thông tin của công chứng viên, đấu giá viên, các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức đấu giá tài sản một cách thống nhất, công khai, minh bạch; giúp cho việc tra cứu thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí; cung cấp các mẫu báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý nhà nước,… 

bttp-haphuanPM-2.jpg

(Đại diện Cục Công nghệ thông tin giới thiệu về Phần mềm)

Đại diện Cục Công nghệ thông tin, Công ty cổ phần Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP giới thiệu những nội dung cơ bản và hướng dẫn cách sử dụng các tính năng của Phần mềm quản lý tổ chức hành nghề công chứng, Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản. Các thành viên tham dự Lớp tập huấn đã trực tiếp thao tác trên phiên bản thử nghiệm của Phần mềm, tích cực đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện Phần mềm và sớm đưa vào vận hành chính thức./.

bttp-taphuanPM-3.jpg

(Toàn cảnh Lớp tập huấn)

Thông tin; Tin ngành tư phápFalseTăng Thị Hà Chi
Danh sách cấp Thẻ đấu giá viên (tính đến ngày 12/12/2019)Danh sách cấp Thẻ đấu giá viên (tính đến ngày 12/12/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/12/2019 1:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/10/2019) Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/10/2019) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/15/2019 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Họp trao đổi về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinHọp trao đổi về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-10/bttp-giaobanDGTS-1_Key_11102019154247.jpg
10/11/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch trọng tâm năm 2019, sáng ngày 04/10/2019, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp tổ chức họp trao đổi về hoạt động đấu giá tài sản. Bà Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp, tham dự họp còn có Phòng Bổ trợ tư pháp, Thanh tra Sở cùng với đại diện của các tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh của các doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là tổ chức đấu giá tài sản).

bttp-giaobanDGTS-1.jpg

Tại cuộc họp, ông Lý Thanh Thoại - Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp thông tin về tình hình tổ chức và kết quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Nhìn chung, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, phục vụ ngày càng tốt nhu cầu đấu giá các loại tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, nêu một số lưu ý về tổ chức, hoạt động đấu giá như: các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đấu giá (thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản,...); về đăng ký tham gia đấu giá cần lưu ý trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

bttp-giaobanDGTS-2.jpg

Các thành viên dự họp đã được nghe bà Ngô Thùy Trang - Chánh Thanh tra Sở lưu ý một số sai sót thường gặp trong hoạt động đấu giá tài sản qua công tác thanh tra, kiểm tra như: trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản trong việc kiểm tra thông tin về quyền được bán tài sản của người bán có tài sản và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá, thông báo công khai việc đấu giá tài sản, việc ghi biên bản đấu giá,…

Bên cạnh đó, các thành viên dự họp cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hành nghề đấu giá và đề xuất một số giải pháp khắc phục.

bttp-giaobanDGTS-3.jpg

Kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Anh Hoa ghi nhận những kết quả tích cực mà các tổ chức đấu giá tài sản đã đạt được trong thời gian qua, đánh giá cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của các đại biểu tham dự họp, thống nhất với các ý kiến của Phòng chuyên môn đã trao đổi tại cuộc họp. Đồng chí đề nghị các tổ chức đấu giá tài sản nghiên cứu, tiếp thu các lưu ý mà đại diện Phòng Bổ trợ tư pháp, Thanh tra Sở đã nêu. Trong thời gian tới, các tổ chức đấu giá tài sản cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt nhu cầu đấu giá của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời góp phần nâng cao uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ đấu giá viên, nhân viên nghiệp vụ của tổ chức mình, thực hiện quy trình đấu giá đúng theo quy định pháp luật./.​


Thông tin; Tin ngành tư phápFalseTăng Thị Hà Chi
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 01/10/2019) Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 01/10/2019) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 18/9/2019)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 18/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2019 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Bình Dương - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc ThịnhTinThông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Bình Dương - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thịnh/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-10/bttp-Thongbao1736-PhucThinh_Key_01102019094656.jpg
9/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​Ngày 17/9/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Thông báo số 1736/TB-STP về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Bình Dương - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thịnh​. Theo đó, Sở Tư pháp đã xóa tên Chi nhánh Bình Dương - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thịnh trong Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương​.

Nội dung chi tiết Thông báo xem t​ại file đính kèm TB_1736_TB_STP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 25/7/2019)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 25/7/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/25/2019 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/6/2019)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/6/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2019 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/5/2019)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/23/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày 01/7/2017/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-05/thong-bao -2_Key_13052019171535.png
5/13/2019 6:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 10/8/2017, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1084/STP-BTTP về việc thực hiện một số quy định của Luật Đấu giá tài sản. Theo đó, các doanh nghiệp đấu giá tài sản (bao gồm cả chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập tại các địa phương khác) thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành phải thực hiện xong việc chuyển đổi đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Đấu giá tài sản trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01/7/2017.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản, ngày ​13/5/2019Sở Tư pháp tiếp tục có Công văn số 797/STP-BTTP đề nghị các doanh nghiệp đấu giá tài sản khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp trước ngày 01/7/2019. Trường hợp không đáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều 23 và không đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 25 của Luật Đấu giá tài sản thì doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản.

Sở Tư pháp thông báo đến các doanh nghiệp đấu giá tài sản được biết và thực hiện./.

File đính kèm: CV_797_STP-BTTP.PDF.pdf

Thông tin; Tin ngành tư phápFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình DươngTinCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2019-06/cong-bo-thong-tin_Key_06062019084212.png
5/9/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 07/5/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 07/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương​. Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương​ như sau: 

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH NAM BÌNH DƯƠNG

2. Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 57, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương​.

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

- Họ và tên: Phạm Đức Khải

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 513/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 15/12/2011​

- Chức vụ: Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:

SttHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
1 Phạm Đức Khải1977

513/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 15/12/2011 

2 Hoàng Mộng Chinh1974


Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/4/2019)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2019 6:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Công LậpCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/28/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​​Ngày 25/3/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 06/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập​ (được chuyển đổi hoạt động từ Công ty TNHH Dịch vụ bán đấu giá tài sản Công Lập​). Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập​ như sau: 

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CÔNG LẬP

2. Địa chỉ trụ sở: Số 29 Đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương​.

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

- Họ và tên: Đặng Hoàng Chinh

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 173/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 25/4/2011​

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:

SttHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
1 Đặng Hoàng Chinh1973

173/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 25/4/2011 

2 Nguyễn Văn Thanh 1987

​1707/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 20/02/2017 ​

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 25/02/2019)Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 25/02/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/01/2019)Danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 05/01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/5/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Đồng TâmCông bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tâm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/3/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 26/12/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 05/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tâm (được chuyển đổi hoạt động từ Công ty cổ phần Đấu giá Đồng Tâm​). Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tâm như sau: 

1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐỒNG TÂM

2. Địa chỉ trụ sở: Số 1469 Đại Lộ Bình Dương, khu phố 4, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương​.

3. Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh:

- Họ và tên: Nguyễn Đức Nam

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 1042/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 01/12/2014

- Chức vụ: Giám đốc.

4. Danh sách thành viên hợp danh:

SttHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề đấu giá
(ghi rõ số, ngày cấp)
1 Nguyễn Đức Nam1973

1042/TP/ĐG-CCHN ngày cấp 01/12/2014 

2 Hoàng Thị Mai Hương 1979

 

​ 


Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio