Đấu giá
 
Ngày 26/12/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 05/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tâm (được chuyển đổi hoạt động từ Công ty cổ phần Đấu giá Đồng Tâm​). Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tâm như sau: 1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp ...
 
Ngày 26/12/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 04/TP-ĐKHĐ cho Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân (được chuyển đổi hoạt động từ Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quốc Dân​). Theo quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp công bố nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân như sau: 1. Tên đầy đủ của ...
 
​Ngày 16/10/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2018. Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên gồm có 4 Chương, 13 Điều quy định các chuẩn mực đạo đức, hành vi ứng xử của đấu giá viên trong hành nghề đấu giá, là cơ sở để đấu giá viên tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong ...
 
​Danh sach cap The dau gia vien (31.10.2018).doc
​Ngày 11/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND “Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, theo đó, Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018 và thay thế Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015.Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền ...
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương (Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023)TinTình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương (Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2024 4:00 PMNoĐã ban hành

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Tình hình tổ chức

Tính đến ngày 31/12/2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 16 tổ chức đấu giá tài sản, trong đó: 08 doanh nghiệp đấu giá tài sản và 08 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản. Trong năm 2023, có 02 tổ chức đấu giá tài sản tạm ngừng hoạt động (Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TDC Việt Nam và Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh giải thể từ 01/02/2024 theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp.

Về đội ngũ đấu giá viên: Trên địa bàn tỉnh có 28 đấu giá viên hành nghề trong các doanh nghiệp đấu giá tài sản, do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp thẻ đấu giá viên. Ngoài ra, có 08 đấu giá viên đang hành nghề trong 08 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá, do Sở Tư pháp của các địa phương khác cấp thẻ.

Tất cả các thông tin về đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản đều được cập nhật và đăng tải lên Phần mềm Quản lý Đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp.

Kết quả hoạt động

Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023, các tổ chức hành nghề đấu giá đã hoạt động đạt kết quả như sau:

- Tổng số cuộc đấu giá đã thực hiện: 265 cuộc (tăng 86 cuộc so với năm 2022);

- Số cuộc đấu giá thành: 171 cuộc (tăng 32 cuộc so với năm 2022);

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 514.966.646.135 đồng (giảm 73.262.243.368 đồng so với năm 2022);

- Tổng giá bán của tài sản đấu giá: 997.909.675.371 đồng (tăng 262.839.342.711đồng so với năm 2022);

- Tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được: 2.604.728.623 đồng (tăng 289.368.642 so với năm 2022);

- Số tiền nộp ngân sách/thuế: 367.285.986 đồng (tăng 43.071.410 đồng so với năm 2022).

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, cụ thể:

- Tiếp tục công khai và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp thẻ đấu giá viên. Trong năm 2023, giải quyết 08 thủ tục hành chính về đấu giá tài sản.

- Việc tổ chức thi hành, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá tài sản, chính sách phát triển nghề đấu giá tài sản: Sở Tư pháp thường xuyên đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan trên Trang thông tin điện tử của Sở. Trong năm 2023, Sở Tư pháp đã biên soạn và cấp phát 9.000 tờ gấp pháp luật về đấu giá tài sản.

- Năm 2023, Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về đấu giá, cụ thể: ban hành Công văn số 1503/STP-BTTP ngày 09/8/2023 về việc triển khai Thông tư số 47/2023/TT-BTP về đấu giá tài sản; ban hành Công văn 997/STP-BTTP ngày 31/5/2023 về nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các vấn đề liên quan đến khu đất của Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt, có báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của ngành cấp trên.

- Về thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính:

+ Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-STP ngày 12/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương (được điều chỉnh bởi Quyết định số 164/QĐ-STP ngày 09/11/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương), Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành 01 cuộc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa. Đoàn Thanh tra đang trong quá trình tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra và xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra đối với Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa.

+ Qua kết quả thanh tra, Đoàn thanh tra đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa về hành vi lập sổ đăng ký đấu giá tài sản không đúng quy định và hành vi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho đấu giá viên của tổ chức mình. Chánh Thanh tra Sở đã ban hành quyết định xử phạt theo quy định.

- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sở Tư pháp tiếp nhận được 01 Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập trong việc bán đấu giá tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 10; tọa lạc tại khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD534008 do UBND huyện Phú Giáo cấp ngày 24/7/2011, cụ thể tố cáo các hành vi: Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập đã vi phạm khoản 2 Điều 49 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; vi phạm khoản 1 Điều 49 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá và vi phạm pháp luật về kê biên, định giá, giảm giá, đấu giá tài sản thi hành án; vi phạm Điều 33 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập đã có hành vi thông đồng trong quá trình tham gia đấu giá, làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá.

Sau khi nhận được Đơn Tố cáo, Giám đốc Sở đã thụ lý, thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo và ban hành quyết định gia hạn giải quyết tố cáo, gia hạn xác minh nội dung tố cáo (lần hai). Ngày 05/02/2024, Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo, Thông báo kết quả giải quyết tố cáo theo quy định. Theo đó, nội dung tố cáo của công dân là tố cáo sai.

Ngoài ra, Sở cũng tiếp nhận 01 Đơn Kiến nghị của ông Liên Tuấn Kiệt – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất rượu Golden Spirits Việt Nam, Sở đã trả lời Đơn của Ông theo đúng quy định.

KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

- Theo khoản 2 Điều 38 Luật đấu giá tài sản quy định về đăng ký tham gia đấu giá:

"2. Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày."

Tại khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản quy định Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước

"2. Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản không được sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vào bất kỳ mục đích nào khác."

Với 02 điều khoản nêu trên, khi hết hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký vẫn có thể nộp tiền đặt trước vào 02 ngày sau nên dễ phát sinh tình trạng nhiều khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhưng chưa nộp tiền đặt trước có thể thông đồng, thỏa thuận với nhau để một hoặc một vài người nộp tiền đặt trước để mua tài sản, những người đăng ký tham gia đấu giá còn lại không nộp tiền đạt trước chỉ bị mất tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Về vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất do nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, địa phương đang khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá khởi điểm do Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Nghị định số 123/2017/NĐ-CP đã hết hiệu lực bởi Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Để tránh tình trạng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhưng chưa nộp tiền đặt trước có thể thông đồng, thỏa thuận với nhau trong việc mua tài sản đấu giá, kiến nghị Bộ Tư pháp trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi quy định khoản 2 Điều 38, khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản theo hướng thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá và thời gian nộp tiền đặt trước phải cùng một thời hạn.

- Đề nghị Bộ Tư pháp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn đối với vấn đề xác định giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất do nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2023TinTình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2024 3:00 PMNoĐã ban hành

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình tổ chức

Tính đến ngày 31/12/2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 16 tổ chức đấu giá tài sản, trong đó: 08 doanh nghiệp đấu giá tài sản và 08 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản. Trong năm 2023, có 02 tổ chức đấu giá tài sản tạm ngừng hoạt động (Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TDC Việt Nam và Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh giải thể từ 01/02/2024 theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp.

Về đội ngũ đấu giá viên: Trên địa bàn tỉnh có 28 đấu giá viên hành nghề trong các doanh nghiệp đấu giá tài sản, do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp thẻ đấu giá viên. Ngoài ra, có 08 đấu giá viên đang hành nghề trong 08 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá, do Sở Tư pháp của các địa phương khác cấp thẻ.

Tất cả các thông tin về đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản đều được cập nhật và đăng tải lên Phần mềm Quản lý Đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp.

2. Kết quả hoạt động

Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023, các tổ chức hành nghề đấu giá đã hoạt động đạt kết quả như sau:

- Tổng số cuộc đấu giá đã thực hiện: 265 cuộc (tăng 86 cuộc so với năm 2022);

- Số cuộc đấu giá thành: 171 cuộc (tăng 32 cuộc so với năm 2022);

- Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 514.966.646.135 đồng (giảm 73.262.243.368 đồng so với năm 2022);

- Tổng giá bán của tài sản đấu giá: 997.909.675.371 đồng (tăng 262.839.342.711đồng so với năm 2022);

- Tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được: 2.604.728.623 đồng (tăng 289.368.642 so với năm 2022);

- Số tiền nộp ngân sách/thuế: 367.285.986 đồng (tăng 43.071.410 đồng so với năm 2022).

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, cụ thể:

- Tiếp tục công khai và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp thẻ đấu giá viên. Trong năm 2023, giải quyết 08 thủ tục hành chính về đấu giá tài sản.

- Việc tổ chức thi hành, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá tài sản, chính sách phát triển nghề đấu giá tài sản: Sở Tư pháp thường xuyên đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan trên Trang thông tin điện tử của Sở. Trong năm 2023, Sở Tư pháp đã biên soạn và cấp phát 9.000 tờ gấp pháp luật về đấu giá tài sản.

- Năm 2023, Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về đấu giá, cụ thể: ban hành Công văn số 1503/STP-BTTP ngày 09/8/2023 về việc triển khai Thông tư số 47/2023/TT-BTP về đấu giá tài sản; ban hành Công văn 997/STP-BTTP ngày 31/5/2023 về nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các vấn đề liên quan đến khu đất của Công ty Cổ phần Truyền thông Trí Việt, có báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của ngành cấp trên.

- Về thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính:

+ Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 168/QĐ-STP ngày 12/12/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương (được điều chỉnh bởi Quyết định số 164/QĐ-STP ngày 09/11/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương), Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành 01 cuộc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu giá tài sản đối với Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa. Đoàn Thanh tra đang trong quá trình tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra và xây dựng dự thảo Kết luận thanh tra đối với Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa.

+ Qua kết quả thanh tra, Đoàn thanh tra đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa về hành vi lập sổ đăng ký đấu giá tài sản không đúng quy định và hành vi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho đấu giá viên của tổ chức mình. Chánh Thanh tra Sở đã ban hành quyết định xử phạt theo quy định.

- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sở Tư pháp tiếp nhận được 01 Đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập trong việc bán đấu giá tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 10; tọa lạc tại khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD534008 do UBND huyện Phú Giáo cấp ngày 24/7/2011, cụ thể tố cáo các hành vi: Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập đã vi phạm khoản 2 Điều 49 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; vi phạm khoản 1 Điều 49 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá và vi phạm pháp luật về kê biên, định giá, giảm giá, đấu giá tài sản thi hành án; vi phạm Điều 33 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập đã có hành vi thông đồng trong quá trình tham gia đấu giá, làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá.

Sau khi nhận được Đơn Tố cáo, Giám đốc Sở đã thụ lý, thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo và ban hành quyết định gia hạn giải quyết tố cáo, gia hạn xác minh nội dung tố cáo (lần hai). Ngày 05/02/2024, Giám đốc Sở đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo, Thông báo kết quả giải quyết tố cáo theo quy định. Theo đó, nội dung tố cáo của công dân là tố cáo sai.

Ngoài ra, Sở cũng tiếp nhận 01 Đơn Kiến nghị của ông Liên Tuấn Kiệt – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sản xuất rượu Golden Spirits Việt Nam, Sở đã trả lời Đơn của Ông theo đúng quy định.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

- Theo khoản 2 Điều 38 Luật đấu giá tài sản quy định về đăng ký tham gia đấu giá:

"2. Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày."

Tại khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản quy định Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước

"2. Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản không được sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vào bất kỳ mục đích nào khác."

Với 02 điều khoản nêu trên, khi hết hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, người đăng ký vẫn có thể nộp tiền đặt trước vào 02 ngày sau nên dễ phát sinh tình trạng nhiều khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhưng chưa nộp tiền đặt trước có thể thông đồng, thỏa thuận với nhau để một hoặc một vài người nộp tiền đặt trước để mua tài sản, những người đăng ký tham gia đấu giá còn lại không nộp tiền đạt trước chỉ bị mất tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Về vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất do nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, địa phương đang khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá khởi điểm do Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Nghị định số 123/2017/NĐ-CP đã hết hiệu lực bởi Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Để tránh tình trạng khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nhưng chưa nộp tiền đặt trước có thể thông đồng, thỏa thuận với nhau trong việc mua tài sản đấu giá, kiến nghị Bộ Tư pháp trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi quy định khoản 2 Điều 38, khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản theo hướng thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá và thời gian nộp tiền đặt trước phải cùng một thời hạn.

- Đề nghị Bộ Tư pháp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn đối với vấn đề xác định giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất do nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Thông tinFalseNguyễn Thị Vân Anh
Thông báo về việc công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định Luật Đấu giá tài sảnThông báo về việc công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định Luật Đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/6/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Danh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ đấu giá viên cho bà Võ Thanh Loan tại Công ty Đấu giá hợp danh Công LậpTinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ đấu giá viên cho bà Võ Thanh Loan tại Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 29/8/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 29/8/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2023 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 29/8/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 29/8/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Phan Trọng Nhân tại Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCCTinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Phan Trọng Nhân tại Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Nguyễn Thanh Thọ tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình DươngTinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp Thẻ đấu giá viên cho ông Nguyễn Thanh Thọ tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Đấu giá hợp danh Quốc DânTinThông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Công LậpTinThông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Những điểm mới của Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sảnBài viếtNhững điểm mới của Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 03/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản, trong đó có một số nội dung mới như sau:​

1. Tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến

Tại Khoản 1 Điểu 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Nghị định 62/2027/NĐ-CP như sau:

 "2. Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tổ chức việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến thông qua việc thuê, sử dụng Trang thông tin đấu giá trực tuyến. Trang thông tin đấu giá trực tuyến được thiết lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thông tin và truyền thông, pháp luật về thương mại điện tử, bao gồm Trang thông tin đấu giá trực tuyến quốc gia, Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chứ​c đấu giá tài sản."

Theo quy định nêu trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến được mở rộng hơn so với Nghị định 62/2017/NĐ-CP bao gồm: Trang thông tin đấu giá trực tuyến quốc gia, Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

2. Trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến

Trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP. Trong đó lưu ý: Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng đăng tải Quy chế cuộc đấu giá, Thông báo công khai việc đấu giá, kèm theo danh mục tài sản, hình ảnh, tài liệu liên quan đến tài sản (nếu có) trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

3. Yêu cầu đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến

Khoản 3 Điều 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP, trong đó cần chú ý các nội dung yêu cầu mới so với Nghị định 62/2017/NĐ-CP:

"1. Công khai, minh bạch, không hạn chế truy cập, tiếp cận thông tin.

2. Thời gian trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến là thời gian thực và là thời gian chuẩn trong đấu giá trực tuyến.

3. Hoạt động ổn định, liên tục và phải đạt cấp độ 3 theo quy định pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

4. Đáp ứng các yêu cầu về việc kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ thông tin.

5. Có các chức năng nghiệp vụ tối thiểu sau đây:

a) Cho phép cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản tham gia đấu giá. Mỗi cá nhân, tổ chức được đăng ký duy nhất một tài khoản tham gia đấu giá, trả giá.

b) Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin của người tham gia đấu giá, tài khoản truy cập, việc tham gia trả giá, giá đã trả bằng mã định danh riêng.

c) Hiển thị công khai, trung thực giá trả của người tham gia đấu giá; thực hiện ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch, mức giá được trả tại các cuộc đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong quá trình tổ chức đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

d) Hiển thị liên tục trong suốt thời gian đấu giá mức giá cao nhất đã trả đối với phương thức trả giá lên và mức giá bằng giá khởi điểm hoặc giá đã giảm thấp nhất đối với phương thức đặt giá xuống để những người tham gia đấu giá có thể xem được; người đủ điều kiện tham gia đấu giá nhưng không tham gia cuộc đấu giá.

đ) Bảo đảm người tham gia đấu giá không thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá sau thời điểm kết thúc nộp hồ sơ; thực hiện việc trả giá sau thời điểm kết thúc cuộc đấu giá.".

4. Thẩm định điều kiện đối với Trang Thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản

Khoản 4 Điều 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định:

"1. Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi Đề án xây dựng Trang thông tin đấu giá trực tuyến đến Bộ Tư pháp. Đề án có các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Trang thông tin đấu giá trực tuyến và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng; thành phần Hội đồng gồm đại diện Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, công nghệ thông tin.

3. Hội đồng thẩm định điều kiện đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến xem xét, thẩm định theo các nội dung sau đây:

a) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản;

b) Các yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này."

Như vậy, theo quy định mới, Tổ chức đấu giá tài sản gửi Đề án xây dựng Trang thông tin đấu giá trực tuyến đến Bộ Tư pháp (theo quy định tại Nghị định 62/2017/NĐ-CP các tổ chức gửi Đề án lên Sở Tư pháp).

5. Các nội dung khác cần lưu ý

Đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản đã được phê duyệt hình thức đấu giá trực tuyến theo Nghị định 62/2017/NĐ-CP (Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC) phải bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống đấu giá trực tuyến đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định 47/2023/NĐ-CP và báo cáo kết quả cho Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp theo quy định pháp luật.

Trên đây là một số nội dung mới của Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản./.

Thông tin; Hướng dẫn nghiệp vụFalseNguyễn Thị Vân Anh
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 20/7/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 20/7/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/25/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ đấu giá viên cho ông Võ Văn Tài tại Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCCTinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ đấu giá viên cho ông Võ Văn Tài tại Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ đấu giá viên cho ông Nguyễn Tấn Phú tại Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCCTinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ đấu giá viên cho ông Nguyễn Tấn Phú tại Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 10/7/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 10/7/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sảnTinNghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
Văn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 04/7/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 04/7/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/5/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 04/7/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 04/7/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/4/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 26/6/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 26/6/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/26/2023 7:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCCTinThông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến TCC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2023 5:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 13/6/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 13/6/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2023 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Thông tin về việc ngưng hành nghề Đấu giá viên của ông Đinh Trọng Trường tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương TinThông tin về việc ngưng hành nghề Đấu giá viên của ông Đinh Trọng Trường tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2023 5:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc ngưng hành nghề Đấu giá viên của ông Nguyễn Tấn Phú tại Công ty Đấu giá hợp danh Quốc DânTinThông tin về việc ngưng hành nghề Đấu giá viên của ông Nguyễn Tấn Phú tại Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính NghĩaTinThông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/31/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 31/5/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 31/5/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/31/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Thông báo chấm dứt hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Bình DươngTinThông báo chấm dứt hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tin về việc ngưng hành nghề Đấu giá viên của ông Nguyễn Thanh Thọ tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương TinThông tin về việc ngưng hành nghề Đấu giá viên của ông Nguyễn Thanh Thọ tại Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/27/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 27/4/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 27/4/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/27/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Danh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 15/4/2023TinDanh sách tổ chức hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh Bình Dương tính đến ngày 15/4/2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/15/2023 5:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalse
Thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính NghĩaTinThông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/21/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalse
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio