Theo dõi thi hành pháp luật
​Để có cơ sở tổng kết, đánh giá thực trạng thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay tại địa phương thời gian qua theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 2103/QĐ-BTP ngày 14/10/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5143/UBND-NC ngày 19/10/2020, đề nghị Ông/Bà vui lòng thực hiện khảo sát bằng cách click vào đây​.​Chúng tôi cam kết các thông tin Ông/Bà cung cấp được hoàn toàn giữ ...
 
​Công văn số 1195/STP-XLVPHC&THPL ngày 19/8/2021 của Sở Tư pháp về việc phối hợp đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam.Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.CV_1195_STP-TDTHPL.pdf​1393-VP.UBND.pdfCV 2514_BTP.pdfBao cao Danh gia so bo khung phap luat cua Viet Nam ve thuc hanh kinh doanh co trach nhiem.compressed.pdfPhu luc ...
 
​​Ngày 21/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư số 04/2021/TT-BTP).Thông tư bao gồm 4 Chương 11 điều, trong đó điều ...
 
​Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát các văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành đang còn hiệu lực liên quan đến cấp giấy chứng nhận ...
 
​Nhằm thu thập thông tin về tình hình triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay được quy định tại điểm a khoản 2 Mục II Kế hoạch số 161/KH-STP ngày 29/01/2021 của Sở Tư pháp về theo dõi tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021, Sở Tư pháp đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá các văn bản QPPL ...
 
​Ngày 21/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2021).Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn việc thực hiện các ...
 
​​Thực hiện nhiệm vụ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được giao tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021. Ngày 26/5/2021, Sở Tư pháp đã có Công văn số 775/STP-XLVPHC&THPL về phối hợp rà soát văn bản liên quan lĩnh vực trọng ...
 
Ngày 09/4/2021, Bộ Tư pháp ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (ban hành kèm theo Công văn số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL) có nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo vệ môi trường biển và hải đảo; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.Kèm theo Danh ...
 
Ngày 02/4/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1332/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.Theo đó, để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL năm 2021 theo Kế hoạch đề ra (Kế hoạch số 404/KH-UBND), UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ...
 
​Ngày 26/01/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021 với các nội dung sau:Các lĩnh vực được xác định theo dõi trọng tâm năm 2021, bao gồm: - Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản.- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về rà soát văn bản quy phạm pháp ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La HayThông tinĐiều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2021-04/Survey_Key_19042021155847.png
11/30/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

Để có cơ sở tổng kết, đánh giá thực trạng thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay tại địa phương thời gian qua theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Quyết định số 2103/QĐ-BTP ngày 14/10/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5143/UBND-NC ngày 19/10/2020, đề nghị Ông/Bà vui lòng thực hiện khảo sát bằng cách click vào đây​.​

Chúng tôi cam kết các thông tin Ông/Bà cung cấp được hoàn toàn giữ bí mật và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này thời gian tới.

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Phối hợp đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt NamVăn bản điều hànhTinPhối hợp đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/19/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

Công văn số 1195/STP-XLVPHC&THPL ngày 19/8/2021 của Sở Tư pháp về việc phối hợp đánh giá quy định pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về thực hành kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam.

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.

CV_1195_STP-TDTHPL.pdf

1393-VP.UBND.pdf

CV 2514_BTP.pdf

Bao cao Danh gia so bo khung phap luat cua Viet Nam ve thuc hanh kinh doanh co trach nhiem.compressed.pdf

Phu luc 1.docx

Phu luc 2.docx

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luậtThông tin; Văn bản QPPLTinBộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/14/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

​​Ngày 21/6/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư số 04/2021/TT-BTP).

Thông tư bao gồm 4 Chương 11 điều, trong đó điều chỉnh về các nội dung chủ yếu sau: (i) xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (ii) kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; (iii) điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; (iv) thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật; (v) xem xét, đánh giá và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (vi) báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; (vii) phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

So với các Thông tư trước đây hướng dẫn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 04/2021/TT-BTP có một số điểm mới chủ yếu, đó là:

(i) Về xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luậtThông tư quy định Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của bộ, ngành, địa phương trước ngày 30 tháng 01 của năm kế hoạch, gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thời hạn quy định tại Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp, gửi về Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp để theo dõi tổng hợp.

(ii) Về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: Thông tư quy định cụ thể về phạm vi trách nhiệm kiểm tra, nội dung kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.

 (iii) Về thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật: Thông tư quy định rõ trách nhiệm thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin của Bộ tư pháp và các bộ, ngành, địa phương. Cụ thể, Bộ Tư pháp thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin trong phạm vi quản lý, lĩnh vực được phân công. Các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm nghiên cứu, phân tích, so sánh, đối chiếu và đánh giá thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý. Trường hợp cần làm rõ tính chính xác, khách quan của thông tin đã được thu thập, tiếp nhận, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, giải trình bằng văn bản những vấn đề liên quan; tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế (nếu thấy cần thiết).

(iv) Về chế độ báo cáo: Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ hằng năm; báo cáo tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo đột xuất, báo cáo theo chuyên đề về tình hình thi hành pháp luật và các phụ lục về biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo.

(v) Bên cạnh đó, nhằm góp phần tăng cường công tác phối hợp và huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư đã quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong theo dõi tình hình thi hành pháp luật và cơ chế cộng tác viên theo dõi thi hành pháp luật. Theo đó, đối với cơ chế cộng tác viên, Thông tư quy định cụ thể về các tiêu chuẩn của cộng tác viên, các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật có thể huy động sự tham gia của cộng tác viên và ký hợp đồng với cộng tác viên. 

Thông tư số 04/2021/TT-BTP sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2021, thay thế Chương 2, Chương 3 của Thông tư 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 2, Điều 2, khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 5 Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật ./.

Nguồn: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/van-ban-chinh-sach-moi.aspx?ItemID=3463

False
Kết quả rà soát các văn bản QPPL trong lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021Thông tinTinKết quả rà soát các văn bản QPPL trong lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/8/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát các văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành đang còn hiệu lực liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy. Cụ thể:

Tổng số văn bản QPPL được tập hợp để rà soát: 68 văn bản (gồm: 49 văn bản của Trung ương và 19 văn bản của địa phương) với kết quả như sau:

+ Số văn bản QPPL của Trung ương có giao thẩm quyền cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết: 08 văn bản;

+ Số văn bản do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ: 02 văn bản của Trung ương;

+ Số văn bản do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành không đảm bảo tính khả thi: 01 văn bản của Trung ương.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tư pháp nhận thấy, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết của địa phương liên quan đến các lĩnh vực theo dõi thời gian qua là tương đối đầy đủ. Hầu hết các văn bản QPPL của địa phương ban hành đều đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi khi triển khai thực hiện, chỉ có 01 văn bản do HĐND tỉnh ban hành liên quan đến điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy việc triển khai có vướng mắc do vướng văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương.

Đồng thời, Sở Tư pháp cũng có kiến nghị UBND tỉnh có văn bản kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Trung ương kịp thời xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thống nhất và khả thi./.​

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kết quả rà soát các văn bản QPPL về lĩnh vực nuôi con nuôiThông tinTinKết quả rà soát các văn bản QPPL về lĩnh vực nuôi con nuôi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/7/2021 5:00 PMNoĐã ban hành

Nhằm thu thập thông tin về tình hình triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay được quy định tại điểm a khoản 2 Mục II Kế hoạch số 161/KH-STP ngày 29/01/2021 của Sở Tư pháp về theo dõi tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021, Sở Tư pháp đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đánh giá các văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành thời gian qua có liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi. Cụ thể:

Tổng số văn bản QPPL được tập hợp để rà soát: 18 văn bản (gồm: 17 văn bản của Trung ương và 01 văn bản của địa phương) với kết quả như sau:

+ Số văn bản QPPL của Trung ương có giao thẩm quyền cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết: 01 văn bản, với 01 nội dung;

+ Số văn bản do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ: 00 văn bản;

+ Số văn bản do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành không đảm bảo tính khả thi: 01 văn bản của Trung ương.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tư pháp nhận thấy, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết của Trung ương và địa phương liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi thời gian qua là tương đối đầy đủ, kịp thời. Hầu hết các văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành đều đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ khi triển khai thực hiện trên thực tế của địa phương. Đồng thời, Sở Tư pháp cũng có kiến nghị UBND tỉnh đối với văn bản không đảm bảo tính khả thi./.​

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật Văn bản QPPLTinThông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/7/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 21/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2021).

TT04.2021.BTP.jpg

Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bao gồm: xây dựng, ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật; xem xét, đánh giá và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Nhằm tổ chức thực hiện tốt các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đúng quy định và các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác này. Ngày 07/7/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã có Công văn số 1011/STP-XLVPHC&THPL về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Thông tư số 04/2021/TT-BTP để triển khai thực hiện./.

Đính kèm văn bản: TT 04.2021.TT.BTP.pdf

 

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Tài liệu rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021Văn bản điều hànhTinTài liệu rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/26/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

​​Thực hiện nhiệm vụ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được giao tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021. Ngày 26/5/2021, Sở Tư pháp đã có Công văn số 775/STP-XLVPHC&THPL về phối hợp rà soát văn bản liên quan lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021, theo đó, Sở Tư pháp kính đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện rà soát để Sở Tư pháp hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Các tài liệu kèm theo: TAI LIEU RA SOAT.rar

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021Thông tinTinDanh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/15/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 09/4/2021, Bộ Tư pháp ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (ban hành kèm theo Công văn số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL) có nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo vệ môi trường biển và hải đảo; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Kèm theo Danh mục: HỆ DỮ LIỆU VBQPPL 2021 - update.docx

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021Văn bản điều hànhTinTriển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/7/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 02/4/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1332/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.

CV1332.png

Theo đó, để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL năm 2021 theo Kế hoạch đề ra (Kế hoạch số 404/KH-UBND), UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Khẩn trương ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL năm 2021 của ngành, địa phương, trong đó lĩnh vực theo dõi tình hình THPL cần xác định bao gồm: Các lĩnh vực được quy định tại Kế hoạch số 404/KH-UBND của UBND tỉnh (về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy) và các lĩnh vực khác tùy vào điều kiện thực tế, phạm vi, chức năng quản lý tại ngành, địa phương mình.

2. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các hoạt động theo dõi THPL theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 gồm: Hoạt động kiểm tra; điều tra, khảo sát; thu thập thông tin và xử lý kết quả theo dõi THPL theo đúng chương trình, kế hoạch theo dõi THPL được cấp có thẩm quyền của ngành, địa phương phê duyệt (hiện tại, các hoạt động theo dõi THPL là một trong các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương).

3. Tăng cường công tác truyền thông của ngành, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp trong việc THPL về các lĩnh vực được xác định tại Kế hoạch số 404/KH-UBND và lĩnh vực khác (nếu có).

4. Phối hợp chặc chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai các hoạt động theo dõi THPL năm 2021 nêu tại Kế hoạch số 404/KH-UBND của UBND tỉnh. Báo cáo kết quả theo dõi tình hình THPL năm 2021 của ngành, địa phương mình về Sở Tư pháp trước ngày 25/11/2021 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

5. Bố trí đủ kinh phí thực hiện các hoạt động theo dõi THPL, xử lý kết quả theo dõi THPL theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 về việc hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi THPL và hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 280/STC-HCSN ngày 20/01/2020 về việc kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

 

 

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021Chương trình - Kế hoạch công tácTinKế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/22/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 26/01/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2021 với các nội dung sau:

Các lĩnh vực được xác định theo dõi trọng tâm năm 2021, bao gồm:

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai.

Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật;

- Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật;

- Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật;

- Xử lý kết quả theo dõi về tình hình thi hành pháp luật.

Linh.STP.BD

qd104signed.pdf

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình - Kế hoạch công tácTinKế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/10/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Ngày 29/01/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Kế hoạch số 161/KH-STP).

Theo đó, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thi hành Luật Nuôi con nuôi, Công ước La Hay và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với nội dung như sau:

1. Về phạm vi lĩnh vực theo dõi, gồm:

- Đánh giá kết quả tổ chức thi hành Luật Nuôi con nuôi, Công ước La Hay và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác này;

- Đánh giá tình hình phát triển của con nuôi trong nước;

- Rà soát, đánh giá năng lực của các Cơ sở trợ giúp xã hội có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi;

- Đánh giá công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ tại Cơ sở trợ giúp xã hội có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khi giải quyết việc nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, gồm:

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay;

- Kiểm tra tình hình thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay;

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay;

- Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay.

LINH.STP.BD

KH_161_STP-TDTHPL.signed.pdf

 

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021Văn bản điều hànhTinKế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/3/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 27/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021 (Kế hoạch số 404/KH-UBND) cụ thể như sau:

Các lĩnh vực được xác định theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021, bao gồm:

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng

+ Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng.

+ Đối tượng theo dõi: Các sở, ngành và địa phương có liên quan.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật phòng cháy và chữa cháy

+ Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

+ Đối tượng theo dõi: Các sở, ngành và địa phương có liên quan.

Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tổ chức thu thập, xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật;

- Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật;

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

Tổ chức thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021. Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của ngành, địa phương mình và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 25/11/2021 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

LINH.STP.BD

404-KH.signed.pdf

 

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Xác định tiêu chí chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính đối với công tác theo dõi thi hành pháp luậtThông tinTinXác định tiêu chí chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính đối với công tác theo dõi thi hành pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/8/2021 3:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 30/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3603/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành (cấp tỉnh); Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Kèm theo Đề án và Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 Chỉ số CCHC).

3603.png 

Quyết định số 3603/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2020 và thay thế Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh.

Theo đó, Quyết định số 3603/QĐ-UBND vẫn giữ lĩnh vực đánh giá về "Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật" với tiêu chí đánh giá "Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL)" áp dụng đối với cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã với số điểm tối đa là 1.50 điểm đối với cấp tỉnh (giảm 1.50 điểm so với Quyết định số 2071/QĐ-UBND), 1.50 điểm đối với cấp huyện (giảm 0.25 điểm so với Quyết định số 2071/QĐ-UBND) và 2.00 điểm đối với cấp xã (giảm 0.25 điểm so với Quyết định số 2071/QĐ-UBND), với các tiêu chí thành phần như sau:

1. Thực hiện các hoạt động về TDTHPL gồm: Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật (THPL); Kiểm tra tình hình THPL; Điều tra, khảo sát hoặc phối hợp điều tra, khảo sát tình hình THPL.

2. Xử lý kết quả TDTHPL gồm: Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền; Không ban hành.

BẢNG SO SÁNH VỀ TC/TCTP, ĐIỂM TỐI ĐA GIỮA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2071/QĐ-UBND

VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3603/QĐ-UBND ĐỐI VỚI 03 CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ

I. Đối với cấp tỉnh

Tiêu chí/Tiêu chí thành phầnĐiểm tối đa
Quyết định số ​​
2071/QĐ-UBND

Quyết định số 
3603/QĐ-UBND

Quyết định số
 2071/QĐ-UBND
Quyết định số
3603/QĐ-UBND
Ban hành kế hoạch TDTHPLBỏ TCTP này0.50 


​Mức độ hoàn thành kế hoạch
TDTHPL ​ ​
Thu thập thông tin về tình hình THPL

 


​1.00

​ ​
0.25
Kiểm tra tình hình THPL0.50
Điều tra, khảo sát hoặc phối hợp điều tra, khảo sát tình hình THPL
0.25

Xử lý kết quả TDTHPL

+Từ 70%-100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá được tính theo công thức: {tỷ lệ % VB đã xử lý hoặc kiến nghị xử lý x 1.00}: 100%

+Dưới 70% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0 điểm


 

 

Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền

 

 

​ 1.00

 

 

 0.50

​ Không ban hành

 0

Báo cáo năm về TDTHPLBỏ TCTP này0.50 


II. Đối với cấp huyện

Tiêu chí/Tiêu chí thành phầnĐiểm tối đa
Quyết định số
2071/QĐ-UBND

Quyết định số 
3603/QĐ-UBND

Quyết định số
2071/QĐ-UBND
Quyết định số
3603/QĐ-UBND
Thu thập thông tin về tình hình THPLThu thập thông tin về tình hình THPL0.250.25
Kiểm tra tình hình THPLKiểm tra tình hình THPL0.250.50
Điều tra, khảo sát tình hình THPLĐiều tra, khảo sát hoặc phối hợp điều tra, khảo sát tình hình THPL0.50.25
Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyềnBan hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền0.500.50
Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyềnKhông ban hành00
Báo cáo năm về TDTHPLBỏ TCTP này0.25 


III. Đối với cấp xã

Tiêu chí/Tiêu chí thành phần​Điểm tối đa
Quyết định số
2071/QĐ-UBND

Quyết định số 
3603/QĐ-UBND

Quyết định số
2071/QĐ-UBND
Quyết định số
3603/QĐ-UBND
Thu thập thông tin về tình hình THPLThu thập thông tin về tình hình THPL0.250.50
Kiểm tra tình hình THPLKiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra tình hình THPL0.250.25
Điều tra, khảo sát tình hình THPLĐiều tra, khảo sát hoặc phối hợp điều tra, khảo sát tình hình THPL0.50.25
Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyềnBan hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyền1.001.00
Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả TDTHPL theo thẩm quyềnKhông ban hành00
Báo cáo năm về TDTHPLBỏ TCTP này0.25 

 

                                                                                                     Linh.STP.BD

                                                                                                     

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBáo cáo số 319/BC-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/28/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinCông tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/14/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

​Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) hàng năm theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình THPL (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ) và Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020, UBND tỉnh Bình Dương báo cáo công tác theo dõi tình hình THPL năm 2020 trên địa bàn tỉnh (Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 10/12/2020).​

319-BC.signed.pdf

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Thông tinTinKết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/9/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-BTP ngày 08/7/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm (ĐKBPBĐ) năm 2020 và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 3535/UBND-NC ngày 23/7/2020 về việc giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật về ĐKBPBĐ bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thông qua việc thu thập thông tin từ việc kiểm tra định kỳ một số Văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh theo kế hoạch và qua thu thập từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có); báo cáo kết quả về Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2020.

Trên cơ sở các thông tin về tình hình thi hành pháp luật về ĐKBPBĐ bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà Sở Tư pháp thu thập được thông qua các hoạt động: Rà soát văn bản QPPL; phát phiếu điều tra, khảo sát; phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về ĐKBPBĐ tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và một số Chi nhánh. Sở Tư pháp đã tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngày 30/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Báo cáo số 309/BC-UBND Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

​ 309-BC.UBND.pdf

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtThông tinTinKết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/25/2020 6:00 PMNoĐã ban hành

Trong năm 2020, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Sở Tư pháp thực hiện điều tra khảo sát tình hình THPL về ĐKBPBĐ (tại Công văn số 3113/UBND-NC ngày 30/6/2020). Theo đó, Sở Tư pháp đã tiến hành xây dựng và phát phiếu điều tra, khảo sát cho các đối tượng là CBCC tư pháp - hộ tịch cấp huyện, cấp xã; CBCC công tác liên quan đến lĩnh vực khảo sát và người dân đã hoặc đang thực hiện hồ sơ ĐKBPBĐ tại các Tổ chức hành nghề công chứng, Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thông qua hình thức khảo sát điện tử trên ứng dụng Google biểu mẫu và phiếu giấy, với tổng số phiếu khảo sát phát ra là 503 phiếu, số phiếu thu về là 487 phiếu (đạt tỷ lệ 96,8%). Kết quả điều tra khảo sát được Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo về UBND tỉnh tại Báo cáo số 181/BC-STP ngày 19/11/2020.

BC_181_STP-TDTHPL.signed.pdf

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luậtVăn bản điều hànhTinTài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/23/2020 1:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Tài liệu báo cáo công tác theo dõi tình hình THPL, công tác quản lý THPL về XLVPHC và kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020Văn bản điều hànhTinTài liệu báo cáo công tác theo dõi tình hình THPL, công tác quản lý THPL về XLVPHC và kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/13/2020 11:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thảiThông tinTinKết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng các sở, ngành tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Trung ương và địa phương ban hành liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải.

BVMT 1.jpg

(Ảnh minh họa môi trường nước)

Tổng số văn bản QPPL do Trung ương và địa phương ban hành được tập hợp để rà soát là: 68 văn bản (còn hiệu lực). Trong đó: Văn bản do Trung ương ban hành làm căn cứ pháp lý rà soát là 44 văn bản và văn bản QPPL do địa phương ban hành được tập hợp rà soát là 24 văn bản với kết quả rà soát như sau:

+Số văn bản QPPL của Trung ương có nội dung giao thẩm quyền cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết là: 04 văn bản: Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải; Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP  ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu.

+Số văn bản QPPL có quy định không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ là: 03 văn bản: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

+Số văn bản chưa đảm bảo tính khả thi là: 00 văn bản.

Trên cơ sở kết quả rà soát các văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải. Sở Tư pháp nhận thấy, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết của địa phương liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường thời gian qua là tương đối đầy đủ, kịp thời. Hầu hết các văn bản QPPL của địa phương ban hành đều đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi khi triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát có 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 08 Quyết định của UBND tỉnh ban hành có một phần căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành đã hết hiệu lực thi hành.

Linh Nguyễn

 

FalseNguyễn Thị Linh
Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Thông tinTinKết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/28/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 837/KH-STP ngày 15/5/2020 của Sở Tư pháp về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020, Sở Tư pháp  tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành về đăng ký giao dịch bảo đảm với kết quả như sau:

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành được tập hợp để rà soát: 11 văn bản (còn hiệu lực). Trong đó: Văn bản do Trung ương ban hành làm căn cứ pháp lý để rà soát là 10 văn bản và văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành được tập hợp rà soát là 01 văn bản quy phạm pháp luật.

+ Số văn bản pháp luật của Trung ương có giao thẩm quyền cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết là 02 văn bản: Luật số 97/2015/QH13 năm 2015 của Quốc hội về phí và lệ phí và Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Số văn bản không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ là 02 văn bản: Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định thành phần hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Số văn bản chưa đảm bảo tính khả thi là: 00 văn bản.

Trên cơ sở kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, Sở Tư pháp nhận thấy, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết của Trung ương và địa phương tỉnh Bình Dương liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm thời gian qua là đầy đủ, kịp thời; hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành đều đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi khi triển khai thực hiện trên thực tế của địa phương.

Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát có 01 văn bản do Trung ương ban hành có nội dung không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai năm 2013 và 01 văn bản do Trung ương ban hành có nội dung không đảm bảo tính thống nhất với quy định của Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính.

Linh Nguyễn

BC_100_STP-TDTHPL_RA SOAT LV TU PHAP.signed.pdf

 

FalseNguyễn Thị Linh
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinKết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1), ngày 24/6/2020, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Báo cáo số 150/BC-UBND về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo, tình hình và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2020 bao gồm:

- Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh;

- Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh;

- Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN;

- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4;

- Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng Chỉ số chi tuân thủ pháp luật (Công văn số 1665/UBND-NC ngày 07/4/2020) để triển khai đến các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

2. Về rà soát, đánh giá các quy định pháp luật liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật

Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1042/QĐ-SXD về việc thành lập Tổ soạn thảo điều chỉnh quy trình thực hiện nhóm thủ tục hành chính trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương (điều chỉnh còn 50 ngày); Tổ chức rà soát đánh giá 3 thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính đối với lĩnh vực hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản theo Kế hoạch số 07/KH-SXD ngày 21/01/2020 của Sở Xây dựng về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020… Qua đó, tạo sự công khai, minh bạch trong các chính sách của địa phương ban hành, giúp các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh thuận tiện trong việc tra cứu, áp dụng cũng như rút ngắn thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Sở Giao thông vận tải qua ra soát đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định bãi bỏ 03 thủ tục, sửa đổi 01 thủ tục, thay thế 09 thủ tục; đồng thời Sở đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong công tác giải quyết thủ tục hành chính nhằm làm giảm chi phí hành chính và bảo đảm việc không phát sinh chi phí không chính thức, cùng với đó là chính sách chất lượng "Đúng luật – Đúng hẹn; Công khai – Minh bạch" và đã ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2020 với các chỉ tiêu được quy định cụ thể, chặt chẽ, nâng cao hơn so với năm 2019 và xem đó là mục tiêu quan trọng nhất trong nhiệm vụ cải cách hành chính…

3. Về tổ chức thi hành pháp luật

Để các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh đề ra đạt hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp thực hiện tốt các công tác như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp; Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật; Về cải cách thủ tục hành chính; Các nhiệm vụ, giải pháp khác…

Bên cạnh đó,  việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

- Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về chi phí tuân thủ pháp luật do đó địa phương còn khá lúng túng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu nâng hạng chỉ số B1 theo yêu cầu.

- Nhiệm vụ cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật là nhiệm vụ mới và phức tạp đòi hỏi cá nhân phụ trách công tác phải có trình độ và nghiệp vụ chuyên sâu, thật sự am hiểu trong từng lĩnh vực. Trong khi nguồn nhân lực chủ yếu là kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, để thực hiện được hiệu quả nhiệm vụ cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cần phải có sự phối hợp tích cực của các đơn vị, các ngành trên địa bàn tỉnh.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước vẫn còn rời rạc, thiếu sự đồng bộ và chia sẻ, kết nối liên thông, đặc biệt là việc kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin theo ngành dọc. Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành chưa đồng bộ, như việc luân chuyển, xử lý văn bản, gửi văn bản điện tử liên thông trên phần mềm từ đó còn hạn chế trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 ở địa phương.

Linh Nguyễn

150-BC.signed.pdf

 

FalseNguyễn Thị Linh
Kế hoạch số 837/KH-STP ngày 15/5/2020 của Sở Tư pháp theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020Chương trình - Kế hoạch công tácTinKế hoạch số 837/KH-STP ngày 15/5/2020 của Sở Tư pháp theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/18/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Tài liệu rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trườngVăn bản điều hànhTài liệu rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/15/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Tài liệu báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu năm 2020Văn bản điều hànhTài liệu báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 84/BC-UBND ngày 23/4/2020 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBáo cáo số 84/BC-UBND ngày 23/4/2020 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/27/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công văn số 1777/UBND-NC ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnhVăn bản điều hànhTinCông văn số 1777/UBND-NC ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/16/2020 11:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch số 1419/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về Triển khai thi hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về TDTHTHPL trên địa bàn tỉnh BDVăn bản điều hànhTinKế hoạch số 1419/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về Triển khai thi hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về TDTHTHPL trên địa bàn tỉnh BD/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/1/2020 10:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19Văn bản điều hànhTinTăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/19/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và căn cứ thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong thời gian qua, ngày 17/3/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 958/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung công việc sau đây:

Một là, ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong đó có dịch bệnh Covid - 19 trên phạm vi địa bàn quản lý.

 Hai là, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có các vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới. Đặc biệt trước mắt cần tập trung xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly gây bức xúc dư luận xã hội đã được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua. Khi xem xét vụ việc vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định của Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ba là, tổ chức rà soát, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong đó có các vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly ở Việt Nam hiện nay và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, toàn diện nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này, đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo quy định. Trường hợp có khó khăn vướng mắc trong xử lý vụ việc, trong áp dụng pháp luật cần kịp thời, chủ động báo cáo, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn giải quyết. 
Bốn là, báo cáo bằng văn bản kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

CV 958.pdf

Nguồn: https://xlvphc.moj.gov.vn/qt/tintuc/pages/tin-tuc.aspx?ItemID=767

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công văn số 688/UBND-NC ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019TinCông văn số 688/UBND-NC ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/21/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio