Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 5, Ngày 23/02/2023, 09:00
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/02/2023 | Nguyễn Thị Linh

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ); Kế hoạch số 480/KH-UBND ngày 09/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Chương trình số 125/Ctr-STP ngày 13/01/2023 của Sở Tư pháp về công tác tư pháp chủ yếu năm 2023 của Sở Tư pháp.

KH 274.png

Nhằm đánh giá tình hình, kết quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 274/KH-STP ngày 17/02/2023 theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo Kế hoạch, phạm vi theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, bao gồm: Củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở; Hoạt động hòa giải ở cơ sở; Phổ biến, giáo dục pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; Hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở và hòa giải viên. Với các hoạt động, cụ thể như sau:

- Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

- Kiểm tra tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

- Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

Để Kế hoạch thực hiện có hiệu quả, Lãnh đạo Sở đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; đồng thời yêu cầu tổng hợp kết quả theo dõi vào Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của tỉnh Bình Dương báo cáo về Bộ Tư pháp theo quy định./.

Đính kèm theo Kế hoạch:  Tải về KH_274_VBTT.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   461
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio