Theo dõi thi hành pháp luật
 
​Thực hiện Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019 và Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình THPL về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao ...
​Ngày 21/6/2019, Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế năm 2019 trên địa bàn tỉnh cho đội ngũ cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Trường Đại học Quốc Tế Miền đông, với sự tham dự của hơn 60 đại biểu là đại diện các ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020Chương trình - Kế hoạch công tácTinKế hoạch số 311/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/3/2020 11:00 AMNoĐã ban hànhFalseNguyễn Thị Linh
Bộ Tài chính ban hành Công văn hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luậtVăn bản điều hànhTinBộ Tài chính ban hành Công văn hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 07/01/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 225/BTC-HCSN hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Theo đó, nội dung chi và mức chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như sau:

- Về phổ biến, giáo dục pháp luật cho công tác theo dõi thi hành pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

- Về rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

- Về công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật: Đối với việc xây dựng văn bản về theo dõi thi hành pháp luật và một số nội dung chi về công tác theo dõi thi hành pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đối với chi phí cho hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thì thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.

Theo Công văn số 225/BTC-HCSN hướng dẫn, nguồn kinh phí thực hiện theo dõi thi hành pháp luật do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 (Văn bản chi tiết đính kèm).

Nguồn: http://xlvphc.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/tin-tuc.aspx?ItemID=762

CV225 hướng dẫn kinh phí TDTHPL.PDF

FalseNguyễn Thị Linh
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020Chương trình - Kế hoạch công tácTinBộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/21/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 15/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020 (Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020).

Theo đó, trong năm 2020, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng,Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số bộ, ngành khác liên quan tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Phạm vi theo dõi là việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải.

Kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện bao gồm:(i) ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;(ii) hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường;(iii) tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường;(iv) kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; (v) tổ chức hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.
Để triển khai Kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
1.  Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, ngành, địa phương;

2. Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật;

3. Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước;

4. Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ, ngành, địa phương; gử​​i về Bộ Tư pháp trước ngày 10/12/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định lựa chọn theo dõi tình hình thi hành Luật Thi hành án dân sự (hồ sơ, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự) và tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm (hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm). Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có trách nhiệm: (i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ phụ trách ban hành kế hoạch chi tiết về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp trong tháng 01/2020; (ii) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt; (iii) xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực được giao quản lý nhà nước, gửi Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trước ngày 10/12/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp./.

Cục QLXLVPHC&TDTHPL​

​​​Kế hoạch TDTDPL 2020.PDF

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 274/BC-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnhThông tinTinBáo cáo số 274/BC-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-10/BC_274_UBND_TINH_BD_Key_29102019141706.pdf
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 132/BC-STP ngày 27/9/2019 của Sở Tư pháp về kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành luật Hòa giải ở cơ sởThông tinTinBáo cáo số 132/BC-STP ngày 27/9/2019 của Sở Tư pháp về kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành luật Hòa giải ở cơ sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 114/BC-ĐKT ngày 12/9/2019 của Đoàn kiểm tra liên ngành về kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Thông tinTinBáo cáo số 114/BC-ĐKT ngày 12/9/2019 của Đoàn kiểm tra liên ngành về kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 85/BC-STP ngày 05/7/2019 của Sở Tư pháp về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao độngThông tinTinBáo cáo số 85/BC-STP ngày 05/7/2019 của Sở Tư pháp về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 73/BC-STP ngày 19/6/2019 của Sở Tư pháp về Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực hòa giải ở cơ sở Thông tinTinBáo cáo số 73/BC-STP ngày 19/6/2019 của Sở Tư pháp về Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực hòa giải ở cơ sở /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 149/BC-UBND tỉnh ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý II năm 2019Thông tinTinBáo cáo số 149/BC-UBND tỉnh ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý II năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 246/BC-UBND tỉnh ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý III/2019Thông tinTinBáo cáo số 246/BC-UBND tỉnh ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý III/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc báo cáo sơ kết 05 năm thi hành hiến pháp 2013 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBáo cáo số 176/BC-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc báo cáo sơ kết 05 năm thi hành hiến pháp 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh sơ kết 04 năm thi hành Luật HNGĐ năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBáo cáo số 99/BC-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh sơ kết 04 năm thi hành Luật HNGĐ năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.Thông tinTinKiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/19/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019 và Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình THPL về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra tại UBND thị xã Bến Cát (ngày 16/8/2019) và làm việc với Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và BHXH tỉnh tại Sở Tư pháp (ngày 22/8/2019).

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Đoàn kiểm tra:​

KTRA 1.jpg

Hình ảnh làm việc tại Công ty An Hưng Tường

KTra 2.jpg

Hình ảnh làm việc tại Công ty Kirin

Ktra 3.jpg

Hình ảnh làm việc tại​ Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát​

Công văn số 1719/STP-XLVPHC&THPL ngày 13/9/2019 của Sở Tư pháp V/v báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 Văn bản điều hànhTinCông văn số 1719/STP-XLVPHC&THPL ngày 13/9/2019 của Sở Tư pháp V/v báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/13/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Bình Dương tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế năm 2019Tin ngành tư pháp; Thông tinTinBình Dương tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế năm 2019/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-06/bia hn_Key_24062019104917.jpg
6/24/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 21/6/2019, Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế năm 2019 trên địa bàn tỉnh cho đội ngũ cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Trường Đại học Quốc Tế Miền đông, với sự tham dự của hơn 60 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; Đại diện Phòng Tư pháp, Phòng Kế hoạch – Tài chính và Phòng Tài nguyên và Môi trường; Đại diện một số trường đại học và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… Ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp - đã phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

HN1.jpg

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam và Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các chuyên đề về: Pháp luật về đầu tư quốc tế - Những vấn đề pháp lý cần bàn luận; Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế - Thực tiễn, thảo luận và những kinh nghiệm rút ra.

HN 2.jpg

hN3.jpg

Qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế giúp cho việc nắm bắt, áp dụng các quy định pháp luật về phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế được thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới./. 

FalseVõ Thị Trâm Anh
Tài liệu sơ kết 05 năm Hiến pháp 2013 (kèm theo công văn 855/STP-XLVPHC&THPL ngày 20/5/2019)Văn bản điều hànhTài liệu sơ kết 05 năm Hiến pháp 2013 (kèm theo công văn 855/STP-XLVPHC&THPL ngày 20/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/21/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Tài liệu rà soát văn bản liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao độngVăn bản điều hànhTài liệu rà soát văn bản liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/2/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,  bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019Văn bản điều hànhTinKế hoạch số 379/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,  bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/11/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 171/BC-STP của Sở Tư pháp về kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực môi trườngThông tinTinBáo cáo số 171/BC-STP của Sở Tư pháp về kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/28/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Bình Dương báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Thông tinTinBáo cáo số 195/BC-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Bình Dương báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 145/BC-STP ngày 15/11/2018 của Sở Tư pháp về kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp và ban hành văn bản quy phạm pháp luật Thông tinTinBáo cáo số 145/BC-STP ngày 15/11/2018 của Sở Tư pháp về kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp và ban hành văn bản quy phạm pháp luật /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 86/BC-STP ngày 30/6/2018 của Sở Tư pháp về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Lý lịch tư pháp  và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Thông tinTinBáo cáo số 86/BC-STP ngày 30/6/2018 của Sở Tư pháp về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Lý lịch tư pháp  và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 85/BC-STP ngày 30/6/2018 của Sở Tư pháp về Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về xử lý vi phạm hành chínhThông tinTinBáo cáo số 85/BC-STP ngày 30/6/2018 của Sở Tư pháp về Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch số 3243/KH-UBND tỉnh ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương KẾ HOẠCH về thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh Bình Dương Chương trình - Kế hoạch công tác; Văn bản điều hànhTinKế hoạch số 3243/KH-UBND tỉnh ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương KẾ HOẠCH về thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018Văn bản điều hànhTinHƯỚNG DẪN BÁO CÁO CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/17/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Tọa đàm về triển khai thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính Phủ và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủThông tin; Tin ngành tư phápTinTọa đàm về triển khai thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính Phủ và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2018-06/toan dam 23 1 - Copy_Key_25062018143015.jpg
6/25/2018 3:00 PMNoĐã ban hành

Sáng ngày 19/6/2018, tại Hậu Giang, Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp đã phối hợp Sở Tư pháp Hậu Giang tổ chức Tọa đàm về triển khai thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính Phủ và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chủ trì buổi Tọa đàm có Ông Nguyễn Công Khanh – Cục trưởng Cục HTQTCT, bà Huỳnh Thị Lệ Thủy – Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam và bà Phạm Thanh Tuyền – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, tham dự Tọa đàm có đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp và Lãnh đạo cấp Phòng phụ trách công tác chứng thực của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Khu vực phía Nam.  

toan dam 23 1.jpg

toa dam 23.jpg


Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu tham dự đã đánh giá tình hình công tác chứng thực tại Khu vực đã thực sự đi vào nề nếp, đáp ứng được yêu cầu chung trong việc giảm bớt được thủ tục, chi phí cho Nhà nước và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Đồng thời, tại buổi Tọa đàm các đại biểu trao đổi một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan hoàn thiện pháp luật về chứng thực và pháp luật có liên quan đến công tác chứng thực, nhằm góp phần đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của công dân./.

​Trâm Anh (Phòng QLXLVPHC&THPL-STP)

FalseVõ Thị Trâm Anh
Hội nghị giao ban về công tác tư pháp khu vực phía namTin ngành tư pháp; Thông tinTinHội nghị giao ban về công tác tư pháp khu vực phía nam/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2018-06/Giao ban 1 - Hinh bia_Key_22062018154602.jpg
6/22/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

Chiều ngày 19/6/2018, tại Hậu Giang, Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp đã phối hợp Sở Tư pháp Hậu Giang tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp khu vực phía Nam 6 tháng đầu năm 2018. Chủ trì Hội nghị có Bộ trưởng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Nguyễn Thanh Bình và sự tham dự của Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, 25 Lãnh đạo Sở Tư pháp khu vực phía Nam, Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

                                     Giao ban 1.jpg

                                    ​giao ban.jpg

Hội nghị đã đánh giá một cách tổng quan việc triển khai nghiệm vụ trọng tâm về công tác tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2018; đồng thời qua đó, Lãnh đạo Sở Tư pháp của các địa phương tham dự cũng nêu lên những khó khăn thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành Tư pháp địa phương trong 6 tháng đầu năm; từ đó kiến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018./.

Trâm Anh (Phòng QLXLVPHC&THPL-STP)

FalseVõ Thị Trâm Anh
Hội thảo “Thực trạng tổ chức thi hành các quy định về tội phạm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương”Thông tin; Tin ngành tư phápTinHội thảo “Thực trạng tổ chức thi hành các quy định về tội phạm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương”/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2018-06/Hoi THAo - Bia_Key_13062018111143.jpg
6/13/2018 11:20 AMYesĐã ban hành

           Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc triển khai hoạt động khảo sát thực trạng tổ chức thi hành các quy định về tội phạm môi trường ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Sáng ngày 08/6/2018, Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội thảo "Thực trạng tổ chức thi hành các quy định về tội phạm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương".

           Ông Võ Đình Toàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và ông Nguyễn Quốc Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đồng chủ trì Hội thảo; cùng dự còn có các thành viên của Đoàn khảo sát; đại diện Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Tỉnh đoàn, Hội luật gia, Đoàn luật sư, Báo Bình Dương…

Hoi THAo.jpg

          Những nội dung được tập trung trao đổi tại Hội thảo về: Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường; công tác tổ chức thi hành các quy định về tội phạm môi trường; công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; công tác khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các tội phạm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương; trách nhiệm của các thiết chế cộng đồng, báo chí, người dân trong việc phát hiện tố giác hành vi vi phạm môi trường…

            Từ việc đánh giá thực trạng, những ưu điểm cũng như hạn chế trong việc tổ chức thi hành các quy định của pháp luật liên quan đến các tội phạm về môi trường, Hội thảo đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành các quy định của pháp luật về môi trường trong thời gian tới./.

Trâm Anh (Phòng QLXLVPHC&TDTHPL-STP)

FalseVõ Thị Trâm Anh
tài liệu Hội thảo đánh giá thực trạng tổ chức thi hành các quy định pháp luật về tội phạm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản điều hànhTintài liệu Hội thảo đánh giá thực trạng tổ chức thi hành các quy định pháp luật về tội phạm môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/28/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 Văn bản điều hànhTinVề việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/22/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio