Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 3, Ngày 21/01/2020, 09:00
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/01/2020 | Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Ngày 15/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020 (Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020).

Theo đó, trong năm 2020, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng,Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số bộ, ngành khác liên quan tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Phạm vi theo dõi là việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải.

Kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện bao gồm:(i) ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;(ii) hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường;(iii) tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường;(iv) kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; (v) tổ chức hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.
Để triển khai Kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
1.  Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, ngành, địa phương;

2. Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật;

3. Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước;

4. Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ, ngành, địa phương; gử​​i về Bộ Tư pháp trước ngày 10/12/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định lựa chọn theo dõi tình hình thi hành Luật Thi hành án dân sự (hồ sơ, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự) và tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm (hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm). Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có trách nhiệm: (i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ phụ trách ban hành kế hoạch chi tiết về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp trong tháng 01/2020; (ii) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt; (iii) xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực được giao quản lý nhà nước, gửi Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trước ngày 10/12/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp./.

Cục QLXLVPHC&TDTHPL​

​​​ Tải về Kế hoạch TDTDPL 2020.PDF

Lượt người xem:  Views:   957
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio