Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 3, Ngày 31/01/2023, 11:00
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/01/2023 | Phòng VB-TT

Ngày 28/01/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 kèm theo Quyết định số 39/QĐ-TTg. Theo đó, nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 (sau đây gọi chung là Kế hoạch) quy định cụ thể như sau:

I. Các lĩnh vực được xác định theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2023, bao gồm:

1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giá:

- Phạm vi theo dõi: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu.

- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.

2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo đảm an sinh xã hội:

- Phạm vi theo dõi: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.

- Đối tượng theo dõi: Các bộ, ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.

II. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bao gồm:

1. Ban hành kế hoạch theo dõi;

2. Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện;

3. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin;

4. Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật;

5. Tổ chức Hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

III. Về tổ chức thực hiện

Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

1. Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, ngành, địa phương;

2. Bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật;

3. Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước;

4. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;

5. Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của bộ, ngành, địa phương và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10 tháng 12 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Bộ Tư pháp.​

Lượt người xem:  Views:   313
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio