Phòng, chống tham nhũng
Thứ 3, Ngày 06/04/2021, 09:00
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/04/2021

             Ngày 06/01/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 16/KH-STP về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

           Theo đó, việc ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành và các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định, kế hoạch của tỉnh, ngành Tư pháp. Tiếp tục tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; tạo ra sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành và thực hiện có hiệu quả các quy định về phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng "tham nhũng vặt"; phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

            Yêu cầu, việc ban hành Kế hoạch công tác phòng , chống tham nhũng năm 2021 cũng đã  xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Trong quá trình triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm, thời gian thực hiện. Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đối với phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc dễ phát sinh tham nhũng; trên cơ sở đó có những biện pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đối với công tác này. Từng công chức, viên chức, người lao động, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

          Kế hoạch gồm các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; thực hiện các chương trình, kế hoạch và những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan cấp trên.

Bên cạnh đó, Kế hoạch quy định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.

Thanh tra Sở Tư pháp

Lượt người xem:  Views:   831
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio