Hội đồng PHPBGDPL
Thứ 5, Ngày 19/12/2019, 15:00
Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/12/2019

Sáng nay - ngày 19/12, tại Trụ sở Chính phủ đang diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Lê Thành Long, Phó trưởng ban Chỉ đạo đồng chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu Trung ương còn có sự tham dự của đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội; Đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Tại địa cầu địa phương có sự tham dự của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan...

Tại điểm cầu Bình Dương: chủ trì Hội nghị, đồng chí Võ Văn Bá - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đồng chí Đặng Minh Hưng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thành phần tham dự gồm đại diện các ban đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhLãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thề, Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Báo cáo viên pháp luật, Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng cấp tỉnh, Lãnh đạo huyện, thị, thành ủy.

Báo cáo tóm tắt về kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền ở Trung ương và địa phương đã tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành nhiều văn bản quan trọng trong công tác PBGDPL đặc biệt là: Luật PBGDPL năm 2012, 03 Nghị định của Chính phủ, 07 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 04 Thông tư liên tịch, 13 Thông tư và 02 Quyết định của Hội đồng phối hợp PBGDPL và 01 Quyết định của Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng đã tạo hành lang pháp lý vững chắc, thống nhất, đồng bộ để thực hiện công tác PBGDPL.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khẳng định, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả tốt, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn hiện nay, cụ thể là:

Thứ nhất, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL đã được nâng lên trên tinh thần xác định rõ hơn công tác PBGDPL là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở.

Thứ hai, thể chế, chính sách của công tác PBGDPL được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ với văn bản có giá trị pháp lý cao nhất là Luật PBGDPL năm 2012 và các văn bản có liên quan từ cấp Nghị định đến Thông tư.

Thứ ba, số lượng, chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL từng bước được cải thiện, nâng cao, bảo đảm ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trong quản lý cũng như các hoạt động chuyên môn.

Thứ tư, nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương, phù hợp hơn với từng đối tượng, địa bàn; hình thức PBGDPL đã được thực hiện đa dạng, phong phú, sáng tạo, thể hiện màu sắc, văn hóa của từng vùng miền đem lại hiệu quả thiết thực.

Thứ năm, nguồn lực tài chính cũng như các chính sách hỗ trợ cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL từng bước được bảo đảm. Việc huy động các nguồn lực tham gia công tác PBGDPL đã được chú trọng và ngày càng có hiệu quả thiết thực với nhiều phương thức và mô hình phong phú, linh hoạt.
Thứ sáu, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật đã được triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực, lan toả của Ngày Pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội.
Thứ bảy, hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã được tăng cường, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cũng đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế như: Công tác PBGDPL chưa được sự quan tâm đúng mức ở một số cơ quan, tổ chức; Việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết... chưa được chú trọng; Nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL ở các cấp, các ngành vẫn chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của đất nước trong tình hình mới; Việc định hướng nội dung PBGDPL đôi lúc chưa sát với nhu cầu thực tiễn, còn dàn trải, có lúc chưa trọng tâm, trọng điểm; Cơ sở vật chất, kinh phí dành cho công tác PBGDPL chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa hoặc những địa bàn khó khăn. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa chuyển biến rõ nét.

03 phương hướng và 09 nhiệm vụ đẩy mạnh công tác PBGDPL
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã đề xuất 3 phương hướng và 9 nhiệm vụ đẩy mạnh công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Theo đó, 3 phương hướng là: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng và ý nghĩa to lớn của công tác PBGDPL đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới; Tăng cường và đổi mới toàn diện, sâu sắc sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác PBGDPL; Xác định giáo dục pháp luật là tiền đề mang tính quyết định đến việc hình thành và nâng cao ý thức pháp luật cho mọi người.

09 nhiệm vụ là: Tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là trách nhiệm được giao trong công tác PBGDPL; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL trong đó xác định rõ vai trò của cơ quan quản lý, điều phối và cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản, chính sách mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của từng bộ, ngành, địa phương; Đổi mới tổ chức bộ máy cán bộ thực hiện công tác PBGDPL; chức năng, nhiệm vụ có sự gắn kết giữa PBGDPL với truyền thông, thông tin pháp luật; Đẩy mạnh giáo dục pháp luật song song với phổ biến pháp luật, thường xuyên đổi mới chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học; Thực hiện tốt công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phù hợp về ngân sách, tài chính phục vụ công tác PBGDPL theo hướng coi công tác PBGDPL là những hoạt động đặc thù mang tính mục tiêu, chú trọng hướng về cơ sở, các địa bàn khó khăn, chậm phát triển; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; Phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan thông tấn, báo chí.
Trên cơ sở Báo cáo tổng kết, các ý kiến phát biểu cho thấy sự thống nhất đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW trong 15 năm qua. Kết quả tổng kết cho thấy các cấp ủy đảng, chính quyền đã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, từ đó giúp công tác PBGDPL trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực./.

​ 

Lượt người xem:  Views:   1379
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio