Công tác pháp chế
Thứ 3, Ngày 10/03/2020, 17:00
Bình Dương ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/03/2020

​     Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 984/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 về công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

     Kế hoạch xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan để các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện đúng, kịp thời nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

     Theo đó, các nội dung sẽ triển khai trong năm 2020 gồm: Kiện toàn tổ chức, bộ máy; tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác pháp chế cho đội ngũ cán bộ pháp chế sở, ngành, cán bộ, công chức có liên quan đến công tác pháp chế. Ngoài ra, Kế hoạch cũng đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể của đội ngũ pháp chế trong các lĩnh vực như: xây dựng pháp luật; công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác bồi thường của Nhà nước; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; …

     Trên cơ sở Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2020 và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2020 theo hướng dẫn của Sở Tư pháp; Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp kết quả công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp hướng dẫn kinh phí thực hiện công tác pháp chế theo đúng quy định pháp luật./.

Tải về 984 KH_UBND (KH phap che 2020).pdf

Lượt người xem:  Views:   1444
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio