Nuôi con nuôi - Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ
 
​      Qua Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và công ước La Hay, Sở Tư pháp nhận thấy số lượng trẻ em được giải quyết nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh không nhiều (từ năm 2011 đến nay, số lượng đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh là: 486 trường hợp), trong khi nhu cầu trẻ em cần tìm gia đình thay thế lại cao.   ...
 
Thực hiện văn bản số 116/CCN-PL&QLCNTN ngày 16/3/2021 của Cục Con nuôi về việc hướng dẫn nhận trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước và nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước.
​Ngày 23/4/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 986/QĐ-BTP về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi.          Kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung gồm: ...
​Ngày 05/03/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Theo đó, một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung so với trước đây. Cụ thể: - Về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi trong nướcQuy định rõ thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Báo cáo tình hình thực hiện công tác rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế tại tỉnh Bình Dương Văn bản điều hànhTinBáo cáo tình hình thực hiện công tác rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế tại tỉnh Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo tình hình thực hiện công tác rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế tại tỉnh Bình Dương
7/1/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

​Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 11 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 01 cơ sở công lập; 10 cơ sở  ngoài công lập; số lượng cơ sở tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước và tham gia giải quyết nuôi con có yếu tố nước ngoài chiếm tỷ lệ nhỏ (01/11 cơ sở trợ giúp xã hội, cụ thể là Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội – thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội).

Công tác đánh giá trẻ em có nhu cầu cần được nhận làm con nuôi tại tỉnh Bình Dương trong thời gian qua còn một số vướng mắc, khó khăn như sau:

- Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan đăng thông tin tìm gia đình thay thế cho trẻ theo đúng quy định tại Luật Nuôi con nuôi và các văn bản trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài, loa truyền thanh); trong Tờ gấp pháp luật. Tuy nhiên, số lượng đăng ký nhu cầu nhận con nuôi nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp chiếm tỷ lệ thấp (01 hồ sơ), các trường hợp khác, chỉ liên hệ với Sở Tư pháp qua điện thoại. Qua nắm bắt, các trường hợp này đều mong muốn nhận trẻ khỏe mạnh làm con nuôi và không thường trú tại địa phương.

- Theo quy định tại Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi quy định các cơ sở trợ giúp xã hội được thành lập hợp pháp, cơ sở tôn giáo đều có trách nhiệm đánh giá nhu cầu và lập hồ sơ trẻ em cần tìm gia đình thay thế (nhận làm con nuôi) để báo cáo cơ quan chủ quản. Tuy nhiên, qua báo cáo rà soát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thì số lượng cơ sở trợ giúp xã hội tham gia đánh giá nhu cầu và lập hồ sơ trẻ em cần cần được nhận con nuôi rất thấp (01/11 cơ sở). Số lượng trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở là 348 trẻ thuộc đối tượng cần tìm gia đình thay thế, trong đó chỉ có 22 trẻ cần chuyển hình thức chăm sóc thay thế (chiếm 6.32%) và chỉ tập trung tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội – thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội (cơ sở công lập).

- Thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em là cố gắng duy trì trẻ em sống trong môi trường gia đình hoặc tái đoàn tụ với gia đình. Vì vậy, đối với trẻ em bỏ rơi, trẻ em mồ côi sau khi được tiếp nhận, một số cơ sở trợ giúp xã hội tích cực thực hiện công tác xác minh nguồn gốc gia đình trẻ nhằm tạo điều kiện cho trẻ có cơ hội đoàn tụ gia đình sống cùng người thân ruột thịt. Tuy nhiên, công tác này còn gặp khó khăn do thông tin của cha mẹ trẻ bị bỏ rơi không có hoặc không có thật. Mặt khác, phần lớn cha mẹ của trẻ bị bỏ rơi cư trú ở các tỉnh khác nên việc đi lại khó khăn, việc xác minh hồ sơ mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, có một số trường hợp trẻ bỏ rơi đã tìm được gia đình ruột nhưng do nhiều lý do thân nhân của trẻ chưa nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc đón nhận trẻ đoàn tụ gia đình. Vì vậy, cơ sở trợ giúp xã hội chậm trong việc kết luận trẻ đủ điều kiện lập thủ tục tìm gia đình thay thế. 

Từ những khó khăn, vướng mắc trên, Sở Tư pháp có một số kiến nghị, đề xuất như sau:

- Đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét bổ sung quy định về thời hạn kết thúc việc xác minh tìm nguồn gốc gia đình đối với những trường hợp hồ sơ trẻ không thể hiện thông tin thân nhân hoặc có thông tin nhưng không có thật. Đối với những trường hợp trẻ bỏ rơi đã tìm được gia đình nhưng thân nhân không hợp tác trong việc đón trẻ đoàn tụ gia đình cũng cần quy định thời hạn cụ thể nhằm rút ngắn thời gian xác minh và đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ, nhất là đối với những trẻ bệnh, khuyết tật, cần được can thiệp sức khỏe kịp thời.

- Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật như: Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Bộ Công an trong việc chỉ đạo trong ngành trong việc phối hợp xác minh về nhân thân của trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi nước ngoài. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục có giải pháp; đôn đốc; khuyến khích các cơ sở trợ giúp xã hội quan tâm đến việc lập danh sách tìm gia đình thay thế cho trẻ qua hình thức cho con nuôi.

- Tiếp tục quan tâm tăng cường nguồn lực, nhận thức của cán bộ làm công tác giải quyết việc nuôi con nuôi. 

Tình hình rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế trên địa bàn tỉnh Bình Dương.docxHình ảnh minh họa.jpg


FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 812/STP-HCTP ngày 01/6/2021 của Sở tư Pháp tỉnh Bình Dương về việc rà soát, đánh giá việc nuôi con nuôiVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 812/STP-HCTP ngày 01/6/2021 của Sở tư Pháp tỉnh Bình Dương về việc rà soát, đánh giá việc nuôi con nuôi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/15/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

​      Qua Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và công ước La Hay, Sở Tư pháp nhận thấy số lượng trẻ em được giải quyết nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh không nhiều (từ năm 2011 đến nay, số lượng đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh là: 486 trường hợp), trong khi nhu cầu trẻ em cần tìm gia đình thay thế lại cao. 

      Vì vậy, để tăng cường biện pháp nuôi con nuôi trong nước và hạn chế tình trạng nuôi con nuôi tại cộng đồng, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp cấp huyện tiếp tục phối hợp đôn đốc UBND cấp xã thực hiện việc Rà soát, đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi. Ngoài ra, để đảm bảo việc Sử dụng Sổ, biểu mẫu Nuôi con nuôi, việc lưu trữ Sổ, giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. Ngày 01/6/2021 Sở Tư pháp ban hành Công văn số 812/STP-HCTP về việc rà soát, đánh giá việc nuôi con nuôi.

CV_812_STP-HCTP.signed.pdf

FalseNguyễn Thị Thúy Diễm
Công văn triển khai, thực hiện văn bản số 116/CCN-PL&QLCNTN của Cục Con nuôi về việc hướng dẫn nhận trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước và nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nướcVăn bản hướng dẫn nghiệp vụBài viếtCông văn triển khai, thực hiện văn bản số 116/CCN-PL&QLCNTN của Cục Con nuôi về việc hướng dẫn nhận trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước và nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thực hiện văn bản số 116/CCN-PL&QLCNTN ngày 16/3/2021 của Cục Con nuôi về việc hướng dẫn nhận trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước và nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết cho trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi trong nước.
4/6/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

​Công văn số 472/STP-HCTP triển khai, thực hiện văn bản số 116/CCN-PL&QLCNTN của Cục Con nuôi.

Văn bản đính kèm​: CV_472_STP-HCTP.signed.pdf

FalseNguyễn Thị Thúy Diễm
Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoàiThông báoBài viếtHướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-04/5c44adaba7bd55e30cac_Key_05042021163302.jpg
(Đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu ruột làm con nuôi; trường hợp người nước ngoài sinh sống và làm việc liên tục từ 12 tháng trở lên tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi)
4/5/2021 5:00 PMNoĐã ban hànhhttps://ccn.moj.gov.vn/qt/thongbao/Pages/thong-bao.aspx?ItemID=32 

        Ngày 4/02/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 169/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

        Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Bộ Tư pháp, Cục Con nuôi đăng tải Bảng hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu ruột làm con nuôi; trường hợp người nước ngoài sinh sống và làm việc liên tục từ 12 tháng trở lên tại Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.​

        Căn cứ quy định tại Điều 31, 32 Luật Nuôi con nuôi và Điều 13 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi, hồ sơ của người xin nhận con nuôi Việt Nam bao gồm các giấy tờ sau: 

HD hồ sơ 2021-1.jpg

HD hồ sơ 2021-2.jpg

HD hồ sơ 2021-3.jpg


Xem chi tiết tại file đính kèm

HD hồ sơ nuôi con nuôi có yếu tối nước ngoài.doc

Nguồn sưu tầm: Trang thông tin Nuôi con nuôi - Bộ Tư Pháp



FalseNguyễn Thị Thúy Diễm
Lễ trao Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho công dân nước ngoài Tin ngành tư phápBài viếtLễ trao Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho công dân nước ngoài /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2021-04/1_Key_05042021160357.PNG
Bình Dương: Lần đầu tiên Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức lễ trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam cho công dân nước ngoài theo quy định tại Nghị định 16/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.
4/5/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

     Thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngày 26/03/2020, tại Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Tổ chức lễ trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đối với ông Vũ Xuân Thừa.

      Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Tư Pháp: Ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; bà Trần Thị Thúy Hường - Trưởng phòng HCTP và bà  Nguyễn Thị Thúy Diễm - Chuyên viên phòng HCTP. Đại diện bên nhận Quyết định: Ông Vũ Xuân Thừa (có tên nước ngoài Yu Shung Cheng).

2.png

Ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp thông qua Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Vũ Xuân Thừa

     Mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã thông qua Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với ông Vũ Xuân Thừa.

    Tại buổi lễ, Ông Nguyễn Quốc Trí  - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Dương đã trao Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đối với ông Vũ Xuân Thừa và chúc mừng ông Vũ Xuân Thừa đã được Chủ tịch nước Việt Nam cho nhập quốc tịch Việt Nam. Đồng thời mong muốn Ông có cuộc sống ổn định, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam; chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3.PNG

Đại diện lãnh đạo S Tư Pháp, Ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

     Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chia sẻ: "Tôi xin chúc mừng ông Vũ Xuân Thừa đã nhận được Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Từ ngày hôm nay,  Ông đã chính thức trở thành công dân của nước CHXHCN Việt Nam, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Chúc Ông có cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, thực hiện tốt vai trò, quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam".

4.PNG

Bà Đặng Thị Mỹ Hiền (vợ ông Vũ Xuân Thừa) phát biểu cảm ơn Sở Tư pháp tỉnh Bình Dươ​ng

     Đại diện gia đình ông Thừa, bà Đặng Thị Mỹ Hiền (vợ ông Vũ Xuân Thừa), chia sẻ: "Vợ chồng tôi rất xúc động và vinh dự được nhận quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam sau một thời gian mong đợi. Nay chồng tôi chính thức được trở thành công dân Việt Nam, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam. Nhân đây gia đình tôi xin cảm ơn Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã quan tâm giải quyết hồ sơ cho chúng tôi".


False
Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôiVăn bản điều hànhTinTriển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/3/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​               Ngày 29/01/2021, Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp có Công văn số 39/CCN-PL&QLCNTN về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP. Trong đó, Công văn tập trung hướng dẫn về những nội dung như: quán triệt, tuyên tuyền, phổ biến nội dung của Thông tư; việc thực hiện điều khoản chuyển tiếp; in biểu mẫu; lưu trữ Sổ, giấy tờ nuôi con nuôi, hồ sơ nuôi con nuôi; việc sử dụng một số biểu mẫu trong phụ lục kèm theo Thông tư; việc ghi Sổ đăng ký nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và việc cấp bản sao trích lục một số giấy tờ nuôi con nuôi…

               Để đảm bảo thực hiện thống nhất, có hiệu quả các quy định của Thông tư số 10/2020/TT-BTP, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, chủ động, triển khai thực hiện tại địa phương. 

CV 172_STP-HCTP.PDF

TT 10.2020.TT-BTP.pdf

Phu luc.rar

Mau so. Mau giay to.rar


FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Một số điểm lưu ý triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi Thông báoBài viếtMột số điểm lưu ý triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTP ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi (Thông tư có hiệu lực từ ngày 26 tháng 02 năm 2021 và thay thế Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi và Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi). Theo đó, Thông tư có số điểm lưu ý sau:
2/2/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng các mẫu sổ đăng ký nuôi con nuôi, sổ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, giấy tờ nuôi con nuôi; lưu trữ, quản lý sổ, giấy tờ nuôi con nuôi, hồ so đăng ký nuôi con nuôi trong nước, hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.

2. Đối tượng sử dụng mẫu sổ và mẫu giấy tờ

 Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam và người nước ngoài thường trú ở nước ngoài có yêu cầu giải quyết các việc về nuôi con nuôi tại Việt Nam; Ủy ban nhân dân các cấp; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp; Tổ chức con nuôi nước ngoài xin cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam; Cá nhân, tổ chức khác có liên quan theo quy định của Luật Nuôi con nuôi.

3. In, phát hành mẫu sổ và mẫu giấy tờ

- Các mẫu Sổ, mẫu giấy tờ nuôi con nuôi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: www.moj.gov.vn), cơ quan đăng ký nuôi con nuôi có thể truy cập, tự in để sử dụng, trừ mẫu sổ và các mẫu giấy tờ do Bộ Tư pháp in: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (gồm bản chính có nội dung, bản chính - phôi, không có nội dung), Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (gồm bản chính có nội dung, bản chính - phôi, không có nội dung)...

- Trường hợp cơ quan đăng ký nuôi con nuôi đã sử dụng Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung thì có thể sử dụng phôi mẫu Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước (bản chính - phôi, không có nội dung) và phôi mẫu Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (bản chính - phôi, không có nội dung) để in trực tiếp toàn bộ nội dung thông tin đăng ký nuôi con nuôi theo đúng tiêu chuẩn, được Bộ Tư pháp công nhận.

- Cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải quyết việc nuôi con nuôi (sau đây gọi chung là người có yêu cầu) truy cập trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: www.moj.gov.vn) để tự in và sử dụng các loại mẫu Đơn, Tờ khai và Báo cáo.

Trường hợp người có yêu cầu không thể tự in các loại mẫu Đơn, Tờ khai và Báo cáo, thì cơ quan đăng ký nuôi con nuôi có trách nhiệm in và phát miễn phí cho người có yêu cầu.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về việc ghi và cách ghi sổ đăng ký nuôi con nuôi, sổ cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và giấy tờ nuôi con nuôi; Lưu trữ, quản lý sổ và hồ sơ nuôi con nuôi; Điều khoản chuyển tiếp…

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoàiThông báoBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-12/3c024ed0f12a0074593b_Key_15122020163736.jpg
11/18/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 3813/BTP-CCN ngày 14/10/2020 của Bộ Tư pháp về việc các gia đình các nước Liên minh Châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam để giao nhận con nuôi và công văn số 3744/UBND-NC ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc các gia đình nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để giao nhận con nuôi. Ngày 10/11/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thực hiện lễ giao nhận con nuôi đối với 05 trường hợp của trẻ em cho người nước ngoài làm con nuôi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

cb5eb0be0f44fe1aa755.jpg

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, người nước ngoài chưa được phép nhập cảnh vào Việt Nam, nên Cục con nuôi đã xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho các gia đình nhận con nuôi nhập cảnh để làm thủ tục giao nhận con nuôi. Sau khi thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định, việc giao nhận con nuôi được tập trung tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự có mặt của 11 Sở Tư pháp các tỉnh có trẻ em cho làm con nuôi.

Tham dự buổi lễ có Đại diện Lãnh đạo Cục con nuôi: Bà Nguyễn Thị Hảo – Cục trưởng Cục con nuôi; Về phía tỉnh Bình Dương có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh; đại diện các Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài: Tổ chức CJ – Tây Ban Nha, tổ chức EAV – Pháp, tổ chức AIAE – Luxembourg, tổ chức Ninos – Tây Ban Nha, tổ chức Tổ chức Destinees – Pháp; 05 trẻ em và 5 gia đình nhận con nuôi.

e2a856afee551f0b4644.jpg

Khai mạc buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Hảo – Cục trưởng Cục con nuôi đã chúc mừng và cảm ơn các gia đình đã có tình yêu thương đối với trẻ em Việt Nam, đất nước Việt Nam. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện và mong muốn trong tương lai gia đình sẽ tạo điều kiện cho cháu về thăm Việt Nam để cháu biết về nguồn cội quê hương của mình.

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp-Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho 05 trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới. 

FalseNguyễn Thị Bảo Khuyên
Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước dành cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã của Cục con nuôi - Bộ Tư phápVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước dành cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã của Cục con nuôi - Bộ Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/11/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Thông báoBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-03/tv3_Key_10032020142513.jpg
3/2/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

tv1.jpg

Thi hành Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 02/3/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Nguyễn Thị Thùy Vân, sinh ngày 16/10/2009.

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận: ông Ricky Mitsuo Graham và bà Lisa Nguyen Graham, quốc tịch Hoa Kỳ; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài Tổ chức Dillon.

tv2.jpg

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp-Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện. ông Ricky Mitsuo Graham – cha nuôi của trẻ Nguyễn Thị Thùy Vân rất cảm ơn chính quyền Việt Nam đã tạo điều kiện cho gia đình ông bà được nhận cháu làm thành viên của gia đình, gia đình sẽ nuôi dưỡng cháu bé với tất cả tình yêu thương, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu bé được phát triển trong môi trường sống mới. Vì cùng quê hương với vợ ông, nên sẽ dễ dàng hơn trong việc chia sẻ tình cảm và nhất định ông bà sẽ cho cháu thường xuyên về thăm quê hương Việt Nam. 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 22/CCN-PL&QLCNTN ngày 17/01/2020 của Cục Con nuôi hướng dẫn về việc thực hiện Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nướcVăn bản hướng dẫn nghiệp vụTinCông văn số 22/CCN-PL&QLCNTN ngày 17/01/2020 của Cục Con nuôi hướng dẫn về việc thực hiện Bộ danh mục giấy tờ, tài liệu hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi trong nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/5/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Thông báoBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-02/5bff8c09b8c0409e19d1_Key_04022020163322.jpg
2/4/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Thi hành Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 04/02/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Phạm Huỳnh Ngọc, sinh ngày 25/12/2017.

15af430578cc8092d9dd.jpg

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận: bà Renault Stéphanie, Jeanne, Micheline, quốc tịch Pháp; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài Tổ chức Destinees.

512d95d8a011584f0100.jpg

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp-Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

688243a4796d8133d87c.jpg

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện. Bà Renault Stéphanie, Jeanne, Micheline – mẹ nuôi của trẻ Phạm Huỳnh Ngọc rất cảm ơn chính quyền Việt Nam đặc biệt là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tạo điều kiện cho gia đình bà được nhận cháu làm thành viên của gia đình, gia đình sẽ nuôi dưỡng cháu bé với tất cả tình yêu thương, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu bé được phát triển trong môi trường sống mới. Bà hứa sẽ nuôi dạy cháu nên người, định kì sẽ báo cáo về tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Thông báoBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2020-01/2c69b6f9d54e2c10755f_Key_03012020111722.jpg
1/3/2020 12:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 03/01/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Phạm Minh Tiến, sinh ngày 30/4/2017 theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành

7be1dc47a0f059ae00e1.jpg

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí-Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận: ông Ruben Espinola Estepa và bà Ana Belen Martinez Bonillo; quốc tịch: Tây Ban Nha; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài Tổ chức CJ – Tây Ban Nha.

d0d5f70c8bbb72e52baa.jpg

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp-Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện và mong muốn trong tương lai gia đình sẽ tạo điều kiện cho cháu về thăm Việt Nam để cháu biết về nguồn cội quê hương của mình, đồng thời định kì báo cáo tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam. 


8043f6428af573ab2ae4.jpgÔng Ruben Espinola Estepa – cha nuôi của trẻ Phạm Minh Tiến rất cám ơn chính quyền Việt Nam đặc biệt là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tạo điều kiện cho gia đình ông được nhận cháu làm thành viên của gia đình, gia đình sẽ nuôi dưỡng cháu bé với tất cả tình yêu của ông bà, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu bé được phát triển trong môi trường sống mới. Ông bà hứa sẽ nuôi dạy cháu nên người, định kì sẽ báo cáo về tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và tương lai sẽ cho cháu về thăm quê hương. 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản điều hànhQuyết định ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Thông báoBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-10/IMG_5007_Key_22102019112943.JPG
10/22/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

Thi hành Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ngày 22/10/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Phạm Nam Mỹ, sinh ngày 15/3/2017.

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận: ông Dibke Arno, Rolf và bà Riou ép. Dibke Isabelle, Claudette, Gabrielle, quốc tịch Pháp; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài Tổ chức AFA.

IMG_5008.JPG

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp-Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

IMG_4998.JPG

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện. Định kì báo cáo tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bà Riou ép. Dibke Isabelle, Claudette, Gabrielle – mẹ nuôi của trẻ Phạm Nam Mỹ rất cảm ơn chính quyền Việt Nam đặc biệt là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tạo điều kiện cho gia đình bà được nhận cháu làm thành viên của gia đình, gia đình sẽ nuôi dưỡng cháu bé với tất cả tình yêu thương, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu bé được phát triển trong môi trường sống mới. Bà hứa sẽ nuôi dạy cháu nên người, định kì sẽ báo cáo về tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ emThông báoTinThông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét giải quyết.

         Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương – trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi sau:

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhĐối tượngTình trạng sức khỏeĐịa chỉ/ Số điện thoại của CSND
01Nguyễn Thị Mỹ HạnhNữ07/10/2018Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiTim bẩm sinhNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
02Nguyễn Thị Thúy PhượngNữ24/10/2016Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiChậm phát triển tâm thần vận độngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106

​ 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ emThông báoBài viếtThông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/28/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét giải quyết.

         Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương – trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi sau:

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhĐối tượngTình trạng sức khỏeĐịa chỉ/ Số điện thoại của CSND
01Phạm Lý Phương NgaNữ22/08/2017Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
02Nguyễn Bảo SơnNam20/01/2019Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiLao phổi, tăng men gan, theo dõi HIVNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
03Nguyễn Ngọc Hoàng ÂnNam17/8/2018Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiChậm phát triển tâm thần vận độngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
04Nguyễn Thị Diễm ThúyNữ07/11/2018Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiThoát vị rốnNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106

​ 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Thông báo; Tin ngành tư phápBài viếtLễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương /hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-08/324d82be0ae3edbdb4f2_Key_13082019101120.jpg
8/13/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 13/8/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi đối với trường hợp của trẻ em Phạm Hồng Kim, sinh ngày 28/7/2016 theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp: ông Nguyễn Quốc Trí-Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện bên giao: Ông Nguyễn Bảo Thanh, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; bên nhận: ông Jose Maria Ramos Florido và bà Maria Eugenia Chacon Mohedano; quốc tịch: Tây Ban Nha; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài Tổ chức EDE-Bỉ.

2fd2e97c6021877fde30.jpg

26f0ce62413fa661ff2e.jpgTại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp-Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

ca034414c8492f177658.jpg

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới. Mong muốn gia đình nhận nuôi con nuôi sẽ nuôi dưỡng, chăm sóc cho con nuôi như con đẻ của mình, tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện và mong muốn trong tương lai gia đình sẽ tạo điều kiện cho cháu về thăm Việt Nam để cháu biết về nguồn cội quê hương của mình, đồng thời định kì báo cáo tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ông Jose Maria Ramos Florido – cha nuôi của trẻ Phạm Hồng Kim rất cám ơn chính quyền Việt Nam đặc biệt là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tạo điều kiện cho gia đình ông được nhận cháu làm thành viên của gia đình, gia đình sẽ nuôi dưỡng cháu bé với  tất cả tình yêu của ông bà, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu bé được phát triển trong môi trường sống mới. Ông bà hứa sẽ nuôi dạy cháu nên người, sẽ cho cháu tiếp tục học tiếng Việt, định kì sẽ báo cáo về tình hình của trẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam và tương lai sẽ cho cháu về thăm quê hương.​​​

d2e40af3f9ae1ef047bf.jpg

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ emThông báoTinThông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/2/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

         Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét giải quyết.

         Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương – trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi sau:

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhĐối tượngTình trạng sức khỏeĐịa chỉ/ Số điện thoại của CSND
01Phạm Thị Mỹ ThuậnNữ29/11/2016Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiChậm phát triển tâm thần vận động, thoát vị rốnNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106

 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ emThông báoTinThông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét giải quyết.

         Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương – trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi sau:

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhĐối tượngTình trạng sức khỏeĐịa chỉ/ Số điện thoại của CSND
01Phạm Thị Kim HoaNữ14/01/2017Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơibình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106

​ 

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Hội nghị tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủThông báo; Tin ngành tư phápBài viếtHội nghị tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-08/61c4475735f0d1ae88e1_Key_01082019105324.jpg
8/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

          Ngày 30/7/2019, được sự cho phép của UBND tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động – thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới của Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Hội trường A - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

7a8ee900e4a700f959b6.jpg

          Thành phần tham dự Hội nghị với sự có mặt của ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Hà Minh Trung - Phó Giám đốc Sở Lao động – thương binh xã hội và đại diện các đồng chí là đại diện các phòng Tư pháp, phòng Lao động – thương binh xã hội, Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng, công chức phụ trách công tác nuôi con nuôi cấp xã, nơi có trụ sở cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

f59277a67f019b5fc210.jpg

          Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã tập huấn các nội dung mới của NĐ 24/2019/NĐ-CP, lưu ý một số nội dung khi giải quyết đăng ký nuôi con nuôi. Trao đổi quy trình, nội dung tham vấn, tư vấn cho trẻ và gia đình khi thực hiện giải quyết nuôi con nuôi.

efc670f778509c0ec541.jpg

          Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã cùng nhau thảo luận giải quyết tình huống đăng ký nuôi con nuôi và có ý kiến phát biểu, trao đổi nghiệp vụ nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.

d94ded03e5a401fa58b5.jpg

          Qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng cho công chức phụ trách công tác nuôi con nuôi và các cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh; giúp cho việc nắm bắt, áp dụng các quy định pháp luật về nuôi con nuôi được thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới./.​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Họp Sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông báo; Tin ngành tư phápBài viếtHọp Sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-08/04ab9525ea820edc5793_Key_01082019110020.jpg
8/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

            Ngày 30/7/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Sơ kết việc thực hiện Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương và lấy ý kiến dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành cho phù hợp với quy định tại Nghị định 24/2019/NĐ-CP CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ tại Hội trường A - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

​​e2fa1a957a329e6cc723.jpg

          Thành phần tham dự cuộc họp liên ngành với sự có mặt của ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ trì hội nghị, các đồng chí là đại diện Công an tỉnh, Sở Lao động – thương binh và xã hội, Sở Y tế.

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã có ý kiến phát biểu, nêu ra những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế gặp phải trong quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian vừa qua.

65b7704113e6f7b8aef7.jpg

          Qua cuộc họp Sơ kết, các ngành, đơn vị đã đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; góp phần nâng cao hiệu quả trong việc phối hợp thực hiện công tác về nuôi con nuôi được thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới./.​

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 836/STP-HCTP ngày 16/5/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc đề nghị góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP Văn bản điều hànhTinCông văn số 836/STP-HCTP ngày 16/5/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc đề nghị góp ý Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/17/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôiVăn bản hướng dẫn nghiệp vụ; Văn bản điều hànhBài viếtKế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-05/images (1)_Key_10052019154313.jpg
5/10/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 23/4/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 986/QĐ-BTP về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi.

          Kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các nội dung mới Nghị định số 24/2019/NĐ-CP

- Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi theo Nghị định số 24/2019/NĐ-CP, lồng ghép các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/2018/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để đề xuất sửa đổi, bổ sung đồng thời rà soát, thực hiện các thủ tục có liên quan nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 24/2019/NĐ-CP;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý việc nuôi con nuôi.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.​

986_QD-BTP_412401.doc

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Một số điểm mới của Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôiVăn bản hướng dẫn nghiệp vụ; Thông báoBài viếtMột số điểm mới của Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2019-05/images (1)_Key_10052019105248.jpg
5/10/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 05/03/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Theo đó, một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung so với trước đây. Cụ thể:

- Về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Quy định rõ thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi đối với trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận con nuôi hoặc của người được nhận làm con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

images.jpg

- Về đối tượng là trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được nhận đích danh làm con nuôi 

Giới hạn lại đối tượng trẻ em được nhận đích danh làm con nuôi gồm: trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch; trẻ em bị mù một hoặc cả hai mắt; trẻ em bị câm, điếc; trẻ em bị khoèo chân, tay; trẻ em không có ngón hoặc bàn chân, tay; trẻ em nhiễm HIV; trẻ em mắc các bệnh về tim; trẻ em không có hậu môn hoặc bộ phận sinh dục; trẻ em mắc các bệnh về máu; trẻ em bị khuyết tật khác hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác cần điều trị khẩn cấp hoặc cả đời.

- Về tìm người nhận trẻ em làm con nuôi 

Không còn phân loại trẻ em thuộc danh sách 1 và danh sách 2 theo quy định tại Nghị định số 19/2011/NĐ-CP mà Sở Tư pháp sẽ kiểm tra, thẩm định hồ sơ trẻ em  theo trường hợp được nhận đích danh hoặc trường hợp phải thông qua thủ tục giới thiệu.

tải xuống.jpg

- Về xác nhận trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài

Quy định rõ hơn về việc xác nhận trẻ em có đủ điều kiện làm con nuôi phải bảo đảm trẻ em đáp ứng đủ các yêu cầu về độ tuổi, đối tượng được nhận đích danh, đối tượng phải thông qua thủ tục giới thiệu

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi được cho làm con nuôi ở nước ngoài, thì phải có văn bản xác minh và kết luận rõ ràng của Công an cấp tỉnh về nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi, không xác định được cha mẹ đẻ. 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi mà Công an cấp tỉnh xác minh được thông tin về cha, mẹ đẻ và Sở Tư pháp liên hệ được với cha, mẹ đẻ thì Sở Tư pháp tiến hành lấy ý kiến của cha, mẹ đẻ trước khi xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi. 

Trường hợp không thể liên hệ được với cha, mẹ đẻ, Sở Tư pháp niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, đồng thời có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của cha, mẹ đẻ niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cho trẻ em làm con nuôi. Thời hạn niêm yết là 60 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được văn bản đề nghị của Sở Tư pháp. 

Nghị định 24/2019/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 25 tháng 4 năm 2019 và đã kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong thời gian qua và tăng cường công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi, đáp ứng nhu cầu thực tiễn./.

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi Văn bản điều hànhTinNghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/8/2019 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ emThông báoTinThông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/10/2019 12:00 PMNoĐã ban hành

Thông báo tìm gia đình thay thế cho trẻ em

         Ai là thân nhân của trẻ hoặc người có nguyện vọng xin nhận trẻ em làm con nuôi, vui lòng liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương –Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn nhận trẻ em về nuôi dưỡng hoặc xin nhận làm con nuôi.

         Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có thân nhân đến nhận hoặc không có người trong nước xin nhận trẻ em làm con nuôi thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu kiện về sau liên quan đến trẻ em sẽ không được xem xét giải quyết.

         Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương – trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương có tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi sau:

STTHọ và tênGiới tínhNgày sinhNơi sinhĐối tượngTình trạng sức khỏeĐịa chỉ/ Số điện thoại của CSND
01Nguyễn Kim TrúcNữ12/6/2018Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
02Nguyễn Vạn PhúcNam31/3/2018Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc 2, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
03Phạm Lê Bảo ChâuNữ26/02/2018Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
04Phạm Tấn LinhNam23/5/2018Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình DươngTrẻ em bị bỏ rơiBình thườngNK13, khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại (0274) 3748106
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoàiThông báoTinSở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức lễ giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài/hanhchinhtuphap/PublishingImages/2018-12/709316a30b84e8dab195_Key_20122018132813.jpg
12/20/2018 2:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài đối với trường hợp của trẻ em Phạm Thanh Trung, sinh ngày 21/3/2017. Ngày 11/12/2018, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ giao nhận nuôi con nuôi theo quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

835b476b5a4cb912e05d.jpg

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Quốc Trí, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, trẻ em được nhận làm con nuôi, mẹ nuôi và đại diện cơ sở nuôi dưỡng; đại diện Văn phòng tổ chức con nuôi nước ngoài AFA- Pháp.

Tại buổi lễ giao nhận, đại diện Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã thông qua Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài và các bên thực hiện thủ tục ký tên trong Sổ đăng ký nuôi con nuôi và Biên bản giao nhận con nuôi theo quy định.

40d255ec48cbab95f2da.jpg

Sau khi trao Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài, ông Nguyễn Quốc Trí chúc mừng gia đình đã nhận được con nuôi xinh xắn, dễ thương và mong muốn gia đình nhận con nuôi có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc cho con nuôi như con đẻ của mình, đảm bảo cho con nuôi được hưởng đầy đủ quyền lợi và hạnh phúc như các trẻ em khác, đồng thời tạo điều kiện cho phát triển toàn diện và luôn nhớ đến, tự hào về nguồn gốc của mình là đất nước Việt Nam. Ông Choquin Jean, Philippe và bà Charton ép. Choquin Isabelle, Claude - cha mẹ nuôi của trẻ Phạm Thanh Trung đã bày tỏ cảm xúc vui mừng của mình khi niềm mơ ước có người con đã thành hiện thực. Gia đình ông rất cám ơn chính quyền Việt Nam đặc biệt là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã tạo điều kiện cho ông, bà được nhận con nuôi. Họ hứa sẽ chăm sóc trẻ thật tốt và luôn dạy trẻ nhớ về quê hương Việt Nam, định kì sẽ thực hiện tốt trách nhiệm thông báo về tình hình phát triển của trẻ đến chính quyền Việt Nam. 

d6dfbae0a7c744991dd6.jpg

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Gỡ vướng trong rà soát, lập danh sách trẻ làm con nuôiTin ngành tư phápTinGỡ vướng trong rà soát, lập danh sách trẻ làm con nuôi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(PLO) - Một trong những quy định tích cực, bảo đảm được quyền và lợi ích của trẻ em theo Luật Nuôi con nuôi (NCN) năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành chính là phải rà soát, lập danh sách và hồ sơ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần tìm gia đình thay thế.
12/20/2018 9:00 AMNoĐã ban hành

Gỡ vướng trong rà soát, lập danh sách trẻ làm con nuôi  
Hình minh họa

Có điều, xuất phát từ thực tiễn địa phương gặp một số khó khăn trong rà soát, lập danh sách, hồ sơ trẻ nên nhiều ý kiến đề nghị phải có giải pháp tháo gỡ, góp phần tăng cường hiệu quả công tác tìm gia đình thay thế cho trẻ.

Thông qua việc rà soát, lập danh sách và hồ sơ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần tìm gia đình thay thế ở cộng đồng và tại các cơ sở nuôi dưỡng, cán bộ xã hội tại UBND cấp xã và cán bộ cơ sở nuôi dưỡng nắm được số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để có biện pháp tìm gia đình phù hợp nhận trẻ làm con nuôi.

Nếu như trước đây những trẻ em không có cơ hội được nhận làm con nuôi trong nước do bị mắc một số bệnh không được quy định trong Luật NCN và Nghị định số 19/2001/NĐ-CP vẫn phải tiếp tục sống tại cơ sở nuôi dưỡng, thì đến nay đã tìm được gia đình thay thế cho trẻ. Hoặc đối với những trẻ trên 5 tuổi dù không có người trong nước nhận nuôi nhưng vẫn phải đăng tin tìm gia đình trong nước ở địa phương và trung ương với tổng thời gian là 4 tháng, thì hiện nay đã rút ngắn được khoảng thời gian này khi được đưa vào danh sách cần tìm gia đình thay thế ở nước ngoài.

Tuy nhiên, đại diện Sở Tư pháp TP Hà Nội đã chia sẻ một số khó khăn từ thực tiễn triển khai của địa phương trong khi rà soát, lập danh sách, hồ sơ trẻ cần tìm gia đình thay thế. Cụ thể, việc kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi lập danh sách trẻ sẽ thuộc Danh sách 1 hay Danh sách 2 đang gặp không ít vướng mắc vì cần có chi phí khám bệnh chuyên sâu. Đối với trẻ đang trong độ tuổi phát triển, tâm lý không ổn định, khi được hỏi có thể đồng ý tìm gia đình thay thế song lại thay đổi nên cán bộ cơ sở nuôi dưỡng phải có thời gian mới tư vấn được cũng như phải đợi các cháu suy nghĩ quyết định…

Vì vậy, vị này đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp như để tạo điều kiện cho trẻ em có nhu cầu làm con nuôi, cần bổ sung danh sách các cơ sở nuôi dưỡng được chỉ định tham gia giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước  ngoài gồm cả cơ sở công lập và ngoài công lập. Với quy định phải ưu tiên tìm gia đình trong nước nhận trẻ, cần thông báo việc tìm gia đình thay thế trong nước sao cho người dân dễ tiếp cận hơn.

Nêu nội dung sửa khoản 2 Điều 6 Nghị định 19 liên quan đến rà soát, lập danh sách, hồ sơ trẻ, Trưởng phòng Hộ tịch – Quốc tịch (Sở Tư pháp TP HCM) Nguyễn Triều Lưu đề nghị cân nhắc thêm về việc cơ sở nuôi dưỡng có trách nhiệm đánh giá việc trẻ em cần có gia đình thay thế. Vì việc cho phép cơ sở nuôi dưỡng trực tiếp giới thiệu trẻ em làm con nuôi chưa phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 29 Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế, dễ làm phát sinh việc trao đổi lợi ích giữa những người đang nuôi dưỡng trẻ và người có nhu cầu nhận trẻ làm con nuôi.

Ông Lưu cho biết, theo Quy chế phối hợp thực hiện việc đăng ký NCN trong nước, NCN có yếu tố nước ngoài tại TP HCM thì đối với trẻ em đã được tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng, đã được lập danh sách cần tìm gia đình thay thế gửi cho Sở Tư pháp, nếu có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi, Sở Tư pháp sẽ giới thiệu đến cơ sở nuôi dưỡng để làm thủ tục theo quy định.

Do đó, trong trường hợp công dân Việt Nam thường trú muốn nhận con nuôi đang sống trong cơ sở nuôi dưỡng thì cần đăng ký nguyện vọng tại cơ quan quản lý cơ sở nuôi dưỡng trẻ em (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện) hoặc Sở Tư pháp để được giới thiệu trong số trẻ em đã được đánh giá nhu cầu, lập danh sách cần tìm gia đình thay thế.

Sưu tầm: baophapluat.vn-U.San

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
Ngành Tư pháp: Sẽ tiên phong trong giảm bản sao có chứng thựcTin ngành tư phápTinNgành Tư pháp: Sẽ tiên phong trong giảm bản sao có chứng thực/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực (Bộ Tư pháp) Nguyễn Công Khanh đã cảnh báo việc lạm dụng bản sao chứng thực có thể làm xói mòn niềm tin của người dân với nền hành chính nhà nước. Để giải quyết tận gốc tình trạng này thì cần hạn chế, tiến tới xóa bỏ việc sử dụng bản sao chứng thực. Trước mắt, ông Khanh đề xuất thực hiện thí điểm bỏ bản sao chứng thực trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, trong đó có lĩnh vực hộ tịch.
12/20/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Ngành Tư pháp: Sẽ tiên phong trong giảm bản sao có chứng thực  
Hình minh họa

Chứng thực bản sao tăng đều qua từng năm

Mặc dù đã có Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính, nhưng tình trạng này vẫn phổ biến ở nhiều cấp, nhiều ngành (như hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ thi tuyển công chức/viên chức, hồ sơ nhập học...) hay việc một số cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tự đặt ra thời hạn sử dụng bản sao có chứng thực (không tiếp nhận bản sao đã được chứng thực quá 6 tháng) không chỉ làm phát sinh chi phí (cả về thời gian và kinh phí) của người dân mà còn làm gia tăng áp lực cho các cơ quan thực hiện chứng thực. Rõ ràng là việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg đã chưa thực sự triệt để.

Thậm chí, một số địa phương để xảy ra tình trạng chứng thực bản sao một cách tràn lan, ồ ạt, không theo đúng quy định pháp luật. Qua công tác kiểm tra cho thấy, có trường hợp chứng thực bản sao mà không có bản chính để đối chiếu hoặc có trường hợp người dân mang bản photocopy kèm bản chính, nhưng người chứng thực chủ quan không thực hiện đối chiếu với bản chính theo quy định, từ đó dẫn đến việc chứng thực bản sao có nội dung không đúng với bản chính.  

Kinh nghiệm từ TP mang tên Bác

Trong khi xu hướng của cả nước tăng qua từng năm thì cá biệt có TP HCM là địa phương giảm được số lượng bản sao chứng thực. Theo đó, số liệu báo cáo thống kê kết quả bản sao trên địa bàn năm 2016, TP thực hiện chứng thực hơn 23,7 triệu bản sao; năm 2017 là hơn 21,5 triệu bản sao (giảm 9,33% so với năm 2016), số liệu báo cáo đến tháng 10/2018 là trên 15,4 triệu bản sao.

Có được kết quả này là nhờ TP đã tích cực triển khai Chỉ thị 17; quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao tại Điều 6 Nghị định 23 được Sở Tư pháp tham mưu UBND TP ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, quán triệt; thường xuyên đề nghị các Phòng Tư pháp tăng cường tuyên truyền để cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thủ tục không yêu cầu bản sao có chứng thực, chủ động đối chiếu bản sao với bản chính…

Tuy nhiên, đại diện Sở Tư pháp TP HCM nhận thấy, mặc dù số lượng việc chứng thực bản sao trên địa bàn TP có xu hướng giảm nhưng số việc chứng thực bản sao thực hiện tại các Phòng Tư pháp, UBND cấp xã và tổ chức hành nghề công chứng vẫn còn phổ biến. Vì vậy, Sở đề nghị tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền quy định tại Điều 6 Nghị định 23; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về tiếp nhận các thủ tục tại cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh tình trạng lạm dụng này…

Đặc biệt, cần có biện pháp xử lý đối với trường hợp cơ quan, tổ chức tiếp nhận giải quyết thủ tục yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao văn bản, giấy tờ có chứng thực mà không thực hiện tiếp nhận bản sao có đối chiếu bản chính. Về phía các cơ quan, đơn vị, cần tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính hoặc các văn bản do cơ quan, đơn vị ban hành (quyết định, thông báo, công văn và các hình thức văn bản khác) có quy định trái với Điều 6 Nghị định 23 để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế theo thẩm quyền cho phù hợp.

Thống kê của Bộ Tư pháp về kết quả công tác chứng thực từ tháng 4/2015 đến ngày 30/6/2018 tại các địa phương, trong 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, các Phòng Tư pháp, UBND cấp xã đã thực hiện chứng thực một con số “khổng lồ”, lên đến hơn 440,9 triệu bản sao từ bản chính. Tại các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện chứng thực trên 45,7 triệu bản sao từ bản chính. Còn tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trong khoảng thời gian tương đương thì các cơ quan đại diện đã thực hiện chứng thực “khiêm tốn” hơn – chỉ 7.535 bản sao từ bản chính.

Phân tích số liệu thống kê theo từng năm cho thấy, từ năm 2015 đến nay, số yêu cầu chứng thực bản sao liên tục tăng. Cụ thể, năm 2016 chứng thực hơn 97,1 triệu bản sao (tăng trên 18,5 triệu bản so với năm 2015); năm 2017 chứng thực gần 116,9 triệu bản sao (tăng gần 19,8 triệu bản so với năm 2016); 6 tháng đầu năm 2018 đã chứng thực được gần 63,6 triệu bản sao (tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2017).

(Nguồn: baophapluat.vn-T.Quyên)

FalsePhòng Hành chính Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio