Quản Tài Viên
 
Danh sách sẽ được cập nhật liên tục khi có cá nhân, tổ chức hành nghề Quản tài viên mới.
 
​Mẫu TP-QTV-06UBND TỈNH BÌNH DƯƠNGSỞ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCHQUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ,THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNGI. QUẢN TÀI VIÊN HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂNSTTHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề Quản tài viên (Ghi rõ số, ngày cấp)Địa chỉ giao dịch, số điện thoại, fax, emailGhi chú01Ông Phạm ...
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Phân loại
  
Biểu mẫu báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP TinBiểu mẫu báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/21/2023 11:00 AMNoĐã ban hành

​Biểu mẫu báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ​ĐỀ NGHỊ BC QTV.docx

FalsePhòng Bổ trợ Tư phápThông tin
Các thủ tục hành chính về quản tài viên đã có kết quả giải quyết (Từ ngày 01/5/2020 đến 31/5/2020)TinCác thủ tục hành chính về quản tài viên đã có kết quả giải quyết (Từ ngày 01/5/2020 đến 31/5/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/1/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

STTThủ tục hành chính có yêu cầuCá nhân/tổ chức yêu cầuNgày có kết quả
01Đăng ký hành nghề quản tài viên của bà Vương Ngọc BíchBà Vương Ngọc BíchGhi tên vào Danh sách ngày 19/5/2020

FalsePhòng Bổ trợ Tư phápThông tin
Các thủ tục hành chính về quản tài viên đã có kết quả giải quyết (Từ ngày 01/4/2020 đến 30/4/2020)TinCác thủ tục hành chính về quản tài viên đã có kết quả giải quyết (Từ ngày 01/4/2020 đến 30/4/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/5/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

STTThủ tục hành chính có yêu cầuCá nhân/tổ chức yêu cầuNgày có kết quả
01Đăng ký hành nghề quản tài viên của ông Phạm Huy ĐứcÔng Phạm Huy ĐứcGhi tên vào Danh sách ngày 07/4/2020

FalsePhòng Bổ trợ Tư phápThông tin
Danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 20/4/2020)TinDanh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 20/4/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápDanh sách
Các thủ tục hành chính về quản tài viên đã có kết quả giải quyết (Từ ngày 01/3/2020 đến 31/3/2020)TinCác thủ tục hành chính về quản tài viên đã có kết quả giải quyết (Từ ngày 01/3/2020 đến 31/3/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/1/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

STTThủ tục hành chính có yêu cầuCá nhân/tổ chức yêu cầuNgày có kết quả
01Đăng ký hành nghề quản tài viên của ông Nguyễn Tự BaÔng Nguyễn Tự BaGhi tên vào Danh sách ngày 17/3/2020

FalsePhòng Bổ trợ Tư phápThông tin
Tình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019TinTình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/24/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong năm 2019, tình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả như sau:

Trên địa bàn tỉnh có 03 doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 10 Quản tài viên), và 14 Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân (tăng 01 Quản tài viên so với năm 2018).

Về kết quả hoạt động, theo số liệu thống kê, trong năm 2019, đã thực hiện 10 vụ việc (bằng số lượng vụ việc so với năm 2018), trong đó: số vụ việc đã hoàn tất là 05, số vụ việc đang thực hiện là 05. Tổng doanh thu là 159.500.000 đồng, giảm 451.240.000 đồng so với năm 2018 (nguyên nhân giảm là do số vụ việc đang thực hiện nhiều nên chưa quyết toán được). Số tiền nộp vào ngân sách là 7.450.000 đồng, số còn lại đang thực hiện thủ tục quyết toán để nộp vào ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy có thể thấy mặc dù số lượng vụ việc vẫn giữ mức ổn định so với năm 2018.

Hoạt động của đội ngũ Quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đi vào nề nếp, ổn định, góp phần vào quá trình quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, cụ thể:

Tiếp tục công khai và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Quản tài viên thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên…một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục. Thường xuyên rà soát, kiểm tra các quy định của pháp luật về Quản tài viên để kịp thời có những điều chỉnh cho phù hợp như về phí, lệ phí. Trong năm 2019, giải quyết 05 thủ tục hành chính về quản tài viên.

Về công tác tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22/2015/NĐ-CP, Luật Phá sản năm 2014 thông qua nhiều kênh như lồng ghép vào kế hoạch tuyên truyền pháp luật của Sở, Ngày Pháp luật của cơ quan. Sở Tư pháp cũng thường xuyên cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh, các văn bản pháp luật liên quan lên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Công tác phối hợp: Định kỳ hàng năm hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, trong đó có trao đổi, đánh giá về Quản tài viên và hoạt động quản lý thanh lý tài sản.

Chế độ thông tin, báo cáo: Đa số các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2019, không phát sinh.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Bên cạnh các kết quả đạt được như đã nêu trên, hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh cũng có những khó khăn, vướng mắc sau:

- Đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản chưa được bồi dưỡng chuyên sâu, thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, vì vậy chất lượng hành nghề còn hạn chế.

- Về văn bản hướng dẫn thi hành về nội dung liên quan đến Quản tài viên gồm có: Luật Phá sản năm 2014, Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015. Hiện nay chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể thực hiện các quy định về quản tài viên như chế độ báo cáo, về mức phí, cách thức, thời hạn chi trả thù lao đối với các trường hợp cụ thể, vì vậy còn khó khăn trong công tác áp dụng pháp luật trên thực tế.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Bộ Tư pháp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Quản tài viên;

- Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành về Quản tài viên, trong đó có các hướng dẫn cụ thể về báo cáo, chi phí trả cho Quản tài viên trong quá trình thực hiện đối với các trường hợp cụ thể.

BC QUAN TAI VIEN 2019 HINH 1.pngBC QUAN TAI VIEN 2019 HINH 2.jpg

BC QUAN TAI VIEN 2019 HINH 3.png

FalsePhòng Bổ trợ Tư phápThông tin
Quyết định số 1744/QĐ-BTP về việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viênTinQuyết định số 1744/QĐ-BTP về việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/8/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápThông tin
Danh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh bình dương (Cập nhật đến ngày 31/7/2019)TinDanh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh bình dương (Cập nhật đến ngày 31/7/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/6/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng HCTP&QLXLVPHCDanh sách
Quyết định số 1189/QĐ-BTP về việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viênTinQuyết định số 1189/QĐ-BTP về việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/6/2019 1:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápThông tin
Danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 31/5/2019)TinDanh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Cập nhật đến ngày 31/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/6/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
FalseDanh sách
Danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinDanh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápDanh sách
Danh sách Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh (Tính đến ngày 20/12/2018)TinDanh sách Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh (Tính đến ngày 20/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápDanh sách
Danh sách Tổ chức hành nghề Thừa phát lại trên địa bàn tỉnhTinDanh sách Tổ chức hành nghề Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápDanh sách
Danh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 08/10/2018)Danh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 08/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápDanh sách
Tình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên  và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản  trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017TinTình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên  và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản  trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hành

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong năm 2017, tình hình tổ chức và hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả như sau:

Trên địa bàn tỉnh có 02 doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 08 Quản tài viên), 01 chi nhánh doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 02 Quản tài viên) và 13 Quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách các nhân (tăng 01 doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và 06 Quản tài viên so với năm 2016)

Về kết quả hoạt động, theo số liệu thống kê, trong năm 2017, đã thực hiện 23 vụ việc (tăng 04 vụ so với năm 2016), trong đó: số vụ việc đã hoàn tất là 13 (tăng 09 vụ so với năm 2016), số vụ việc đang thực hiện là 10. Tổng doanh thu là 352.056.364 đồng, đã nộp vào ngân sách 26.821.868 đồng.

Hoạt động của đội ngũ Quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đi vào nề nếp, ổn định, góp phần vào quá trình thanh lý, xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, cụ thể:

Tiếp tục công khai và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Quản tài viên thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên…một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục. Thường xuyên rà soát, kiểm tra để kịp thời phát hiện Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản không còn đủ điều kiện hoạt động và có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2017, Sở Tư pháp đã sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính về Quản tài viên cho phù hợp với các quy định pháp luật về Phí và Lệ phí; đồng thời đăng tải đầy đủ, kịp thời lên trang dịch vụ công của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở.

Từ ngày 01/1/2017 đến 31/12/2017, Sở đã thực hiện 07 thủ tục hành chính về Quản tài viên.

Về công tác tuyên truyền: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 22/2015/NĐ-CP, Luật Phá sản 2014, trong năm 2017 đã phát hành 20.000 tờ gấp về Quản tài viên, hoạt động thanh lý, quản lý tài sản.

Công tác phối hợp: Định kỳ hàng năm hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, trong đó có nội dung trao đổi, đánh giá về Quản tài viên và hoạt động quản lý thanh lý tài sản.

Ngày 13/9/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản với đại diện của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các Quản tài viên, doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm tổng hợp, đánh giá tình hình, trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản để từ đó có những phương hướng hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản có hiệu quả trong thời gian tới.

Chế độ thông tin, báo cáo: Các daonh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và Quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản với tư cách cá nhân đã báo cáo đầy đủ cho Sở Tư pháp. Từ đó, Sở Tư pháp đã kịp thời tổng hợp, báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn cho UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định. Sở Tư pháp cũng thường xuyên cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương lên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2017, Sở nhận được 01 Đơn đề nghị về Quản tài viên, sau khi xem xét nội dung đơn, Sở Tư pháp nhận thấy Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; căn cứ vào các quy định của pháp luật, Sở đã hướng dẫn người đề nghị bằng văn bản đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Bên cạnh các kết quả đạt được như đã nêu trên, hoạt động Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh cũng có những khó khăn, vướng mắc sau:

- Đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản chưa được bồi dưỡng chuyên sâu, thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, vì vậy chất lượng hành nghề còn chưa cao, chưa tạo được uy tín.

- Về chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được quy định tại Luật phá sản 2014 và Nghị định số 22/2015/NĐ-CP, tuy nhiên đối với các trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản theo thủ tục rút gọn sau khi thụ lý đơn yêu cầu theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 105 Luật Phá sản 2014 nhưng chưa có quy định cụ thể về mức phí, cách thức, thời hạn chi trả.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Bộ Tư pháp mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề quản lý, thanh lý tài sản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Quản tài viên;

- Ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành về Quản tài viên, trong đó có các hướng dẫn cụ thể về chi phí trả cho Quản tài viên trong quá trình thực hiện đối với các trường hợp cụ thể.

FalseNguyễn Thị Vân AnhThông tin
Họp Trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017TinHọp Trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/14/2017 4:00 PMNoĐã ban hành

​     Nhằm thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhằm tổng hợp, đánh giá tình hình, trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản để từ đó có những phương hướng hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản có hiệu quả trong thời gian tới, ngày 13/9/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý, thanh lý tài sản.

Hinh 1.jpg

     Chủ trì cuộc họp là bà Nguyễn Anh Hoa – Giám đốc Sở Tư pháp; tham dự cuộc họp có ông Đỗ Văn Hùng – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ông Phạm Văn Tuyên – Thư ký Tòa Kinh tế - Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương, Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp cùng các Quản tài viên, doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

    Tại cuộc họp, ông Lý Thanh Thoại – Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp đã thông tin cơ bản tình hình tổ chức và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong thời gian qua; đại diện Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh có những ý kiến đánh giá, cũng như những lưu ý đối với hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 

hinh5.jpg

      Cũng tại cuộc họp các Quản tài viên đã có những ý kiến, thảo luận sôi nổi xoay quanh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề cũng như những đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới, chủ yếu xoay quanh các nội dung về: sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản tài viên, về địa vị pháp lý của quản tài viên, cách xác định thù lao, về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Quản tài viên...

     Đối với các vấn đề thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Tòa án, Cục Thi hành án, đại diện các cơ quan đã có những giải đáp trực tiếp trong cuộc họp.

     Kết thúc cuộc họp, bà Nguyễn Anh Hoa đánh giá cao kết quả của cuộc họp, ghi nhận đầy đủ ý kiến của các thành viên dự họp. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, sở sẽ có phương hướng, kế hoạch thực hiện, đối với các vấn đề không thuộc phạm vi thẩm quyền sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới. Bà cũng đề nghị về phía các Quản tài viên cần tiếp tục trao dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngày càng nâng cao vị trí, vai trò của nghề quản tài viên./.


FalseNguyễn Thị Vân AnhTin ngành tư pháp; Thông tin
Danh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cập nhật đến ngày 31/7/2017)TinDanh sách Quản tài viên, Doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cập nhật đến ngày 31/7/2017)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápDanh sách
Tình hình tổ chức và hoạt động quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản năm 2016TinTình hình tổ chức và hoạt động quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/15/2017 4:00 PMNoĐã ban hành

Trong năm 2016, tình hình tổ chức và hoạt động quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả như sau:

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 01 doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 04 quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp), 01 chi nhánh doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (có 05 quản tài viên hành nghề hành nghề trong doanh nghiệp), 08 quản tài viên hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân.

Về kết quả hoạt động, theo số liệu thống kê, trong năm 2016, đã thực hiện 19 vụ việc, trong đó: số vụ việc đã hoàn tất là 4, số vụ việc đang thực hiện là 15. Tổng doanh thu là 568,360,000 đồng, đã nộp vào ngân sách 15,186,115 đồng.

Hoạt động của đội ngũ quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã bước đầu đi vào nề nếp, ổn định, góp phần tích cực vào quá trình thanh lý, xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản được nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, cụ thể:

Tiếp tục công khai và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản tài viên thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên…một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục. Thường xuyên rà soát, kiểm tra để kịp thời phát hiện quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản không còn đủ điều kiện hoạt động và có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản tài viên: Sở Tư pháp đã lồng ghép việc triển khai thực hiện Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương vào chương trình, kế hoạch hoạt động chung hàng năm của Sở Tư pháp. Trong năm 2016, đã cơ bản hoàn thành các nội dung trong Kế hoạch đề ra, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP, tiến hành in 20.000 tờ gấp pháp luật về quản tài viên; trong các buổi sinh hoạt Ngày pháp luật của cơ quan, đã triển khai nội dung về quản tài viên đến tất cả cán bộ, công chức. Hoàn thành việc xây dựng và công bố các thủ tục hành chính về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đồng thời sửa đổi, bổ sung việc thu phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí, Lệ phí và Thông tư Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.

 Công tác phối hợp: Ban hành quy chế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trong đó có nội dung phối hợp, trao đổi thông tin, triển khai thực hiện các nội dung về quản tài viên.

Chế độ thông tin, báo cáo: Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương lên cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; ban hành công văn số 25/STP-BTTP ngày 09/01/2017 về việc thực hiện chế độ báo cáo.​/.


FalseNguyễn Thị Vân AnhThông tin
Thông tư  quy định Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề quản tài viênTinThông tư  quy định Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề quản tài viên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2016 4:00 PMNoĐã ban hành

b5ada383d7f93aa763e8.jpg


Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 224/2016/TT-BTC Thông tư  quy định Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề quản tài viên. Theo đó, Thông tư quy định các nội dung cơ bản như sau:

Về người nộp phí, lệ phí: Cá nhân khi đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên phải nộp phí, lệ phí; Quản tài viên khi đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân phải nộp phí; Doanh nghiệp khi đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản phải nộp phí.

Về tổ chức thu phí, lệ phí: Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) thực hiện thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên; phí Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Sở Tư pháp thực hiện thu phí thẩm định điều kiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân và doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Về mức thu phí, lệ phí: Mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực thừa phát lại theo quy định tại Thông tư này như sau: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên là 100.000 đồng; Phí Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản là 800.000; phí Thẩm định điều kiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân và doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản là 500.000 đồng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017./.

FalseNguyễn Thị Vân AnhThông tin
Nghị định số 22/2015/NĐ- CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viênvà hành nghề quản lý, thanh lý tài sảnTinNghị định số 22/2015/NĐ- CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viênvà hành nghề quản lý, thanh lý tài sản/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2016 10:00 AMNoĐã ban hành
FalseNguyễn Thị Vân AnhVăn bản Quy phạm Pháp luật
Luật Phá sản năm 2014TinLuật Phá sản năm 2014/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2016 7:00 AMNoĐã ban hành
FalseNguyễn Thị Vân AnhVăn bản Quy phạm Pháp luật
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN - 31/10/2016DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN - 31/10/2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2016 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Bổ trợ Tư phápDanh sách
DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG (Cập nhật đến ngày 15/10/2016)TinDANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG (Cập nhật đến ngày 15/10/2016)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách sẽ được cập nhật liên tục khi có cá nhân, tổ chức hành nghề Quản tài viên mới.
10/18/2016 11:00 AMNoĐã ban hành
FalseNguyễn Thị Vân AnhDanh sách
GIỚI THIỆU VỀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢNBài viếtGIỚI THIỆU VỀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN/CMSImageNew/2016-10/QTV_Key_18102016113638.jpg
Những điểm chung của Nghị định số 22/2015/NĐ-CP
10/18/2016 11:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 16/02/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Quản tài viên là một chế định mới trong Luật phá sản 2014 thay cho "tổ quản lý, thanh lý tài sản"; theo định nghĩa của Luật này thì Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Nghị định số 22 gồm có 5 chương, 30 điều và phụ lục Một số biểu mẫu kèm theo. Chương I quy định các vấn đề chung về phạm vi, đối tượng điều chỉnh cũng như nguyên tắc hành nghề và những quy định cấm đối với Quản tài viên và doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Chương II và chương III quy định các thủ tục hành chính về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên; đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân và đối với doanh nghiệp; ngoài ra còn quy định chi tiết các điều kiện hành nghề, nghĩa vụ của Quản tài viên, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và bảng chi phí, thù lao hành nghề. Cũng theo quy định tại hai chương này, Sở Tư pháp có thẩm quyền trong việc xem xét hồ sơ và ghi tên  người, doanh nghiệp đăng ký vào danh sách hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; xóa tên, thay đổi, bổ sung danh sách hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; ngoài ra Sở Tư pháp còn có thẩm quyền tạm đình chỉ, gia hạn và hủy bỏ việc tạm đình chỉ hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản khi có các căn cứ theo luật định. Chương IV và V quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các điều khoản thi hành. Nghị định sẽ có hiệu lực vào ngày 6/4/2015.

Hy vọng rằng với các hướng dẫn chi tiết của Nghị định này, trong thời gian sớm nhất đội ngũ Quản tài viên và các doanh thanh lý, quản lý tài sản sẽ sớm đi vào hoạt động, đáp ứng được các nhu cầu phát sinh trên thực tiễn trong lĩnh vực Luật Phá sản.​

FalseNguyễn Thị Vân AnhThông tin
Danh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình DươngDanh sách quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/29/2016 3:00 PMNoĐã ban hành

Mẫu TP-QTV-06

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH

QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ,

THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

I. QUẢN TÀI VIÊN HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

STTHọ và tênNăm sinhChứng chỉ hành nghề Quản tài viên
(Ghi rõ số, ngày cấp)
Địa chỉ giao dịch, số điện thoại, fax, emailGhi chú
01Ông Phạm Tiến Thiên Thư198341/TP/QTV-CCHN, cấp ngày 23/6/2015

Số 13, tổ 13, khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

ĐT:0973520437

 
02Ông Phạm Huy Đức1978203/TP/QTV-CCHN, cấp ngày 27/8/2015

Số 1101/14/64, Tổ 56, Khu 8, đường Lê Hồng Phong, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0943363578

 
03Nguyễn Thị Mỹ Dung1984150/TP/QTV-CCHN ngày 29/7/2015

Công ty Luật TNHH B.C.M, tầng 19, tòa nhà Becamex, Số 230, Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 01635667777

 
04Nguyễn Bảo Kha1978357/TP/QTV-CCHN ngày 23/11/2015

Số 80, ĐX 105, Khu 9, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0909474475

 
05Ngô Văn Thanh1985202/TP/QTV-CCHN ngày 27/8/2015

Số 1/6F, đường Lê Văn Tách, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0979222312

 
06Mai Thanh Bình1976525/TP/QTV-CCHN ngày 27/01/2016

Số 99/34, Tổ 7, Khu 6, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT:0918831888

 
07Phạm Thanh Khương1979số 360/TP/QTV-CCHN ngày 23/11/2015

Số 726, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0908406539

 
08Phan Ngọc Lê Quốc1967Số 629/TP/QTV-CCHN ngày 22/7/2016

Chi nhánh số 1 – Công ty Luật TNHH B.C.M, Đại Lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

ĐT: 0946826968

 

II. DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

STTTên doanh nghiệpGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
(Ghi rõ số, ngày cấp)
Địa chỉ trụ sở, số điện thoại, fax, email,Họ, tên, năm sinh Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp
(Ghi rõ số, ngày cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên)
Ghi chú
01Công ty hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Bình DươngSố 3702416854 ngày 27/11/2015 

Địa chỉ: Ô 6, đường D3, khu dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0936232939 và 0911333439

Email: minhtuan80lawyer@gmail.com

- Ông Phạm Minh Tuấn (Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số 204/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015) và

- Ông Nguyễn Hoàng Minh (Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số 205/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015).

- Ông Nguyễn Văn Thành (Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số 43/TP/QTV-CCHN, cấp ngày 23/6/2015)

 

 

 III. CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN

 

 

 

STTTên doanh nghiệpGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
(Ghi rõ số, ngày cấp)
Địa chỉ trụ sở, số điện thoại, fax, email,Họ, tên, năm sinh Quản tài viên hành nghề trong doanh nghiệp
(Ghi rõ số, ngày cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên)
Ghi chú
01Chi nhánh Công ty hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Toàn Cầu tại Bình Dương0313589256-001 ngày 30/5/2016

Địa chỉ: Số 229, Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0903635065

Email:

Ông Trần Quốc Khánh (Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số 488/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/01/2016).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​ 

FalsePhòng Bổ trợ Tư phápDanh sách
Ảnh
Video
Audio