Công chứng
 
​Văn phòng công chứng Nguyễn Thu Oanh đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 31/TP-ĐKHĐ-CC ngày 14/11/2022. Trong quá trình hoạt động, Văn phòng công chứng Nguyễn Thu Oanh có sự thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về tên gọi của Văn phòng công chứng, công chứng viên làm Trưởng văn phòng. Ngày 30/12/2022, Sở Tư pháp đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn ...
 
​Văn phòng công chứng Trần Hữu Đức đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 04/TP-ĐKHĐ-CC ngày 14/01/2010, cấp lại lần thứ 5 ngày 03/01/2018. Trong quá trình hoạt động, Văn phòng công chứng Trần Hữu Đức có sự thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về tên gọi của Văn phòng công chứng, công chứng viên làm Trưởng văn phòng. Ngày 19/01/2023, Sở Tư pháp đã cấp lại ...
 
​Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, số lượng công chứng viên hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên năm 2022 là 92 trường hợp; số lượng công chứng viên được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng viên năm 2022 là 01 trường hợp (Có danh sách cụ thể kèm theo)./.​DS hoàn thành nghĩa vụ tham gia BDNV năm 2022.xlsx​
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Tài liệu cho ý kiến dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)TinTài liệu cho ý kiến dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Quy định hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiềnTinQuy định hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2023 5:00 PMNoĐã ban hành

​Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Thông tư này quy định về tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo; quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; chế độ báo cáo giao dịch đáng ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử.

Trong đó, Thông tư quy định rõ về giao dịch chuyển tiền điện tử, cụ thể:

1- Tổ chức tài chính tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm:

- Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức khởi tạo lệnh chuyển tiền điện tử và thực hiện chuyển tiền thay mặt cho người khởi tạo;

- Tổ chức tài chính trung gian là tổ chức nhận và chuyển lệnh chuyển tiền điện tử thay mặt cho tổ chức tài chính khởi tạo và tổ chức tài chính thụ hưởng hoặc thay mặt cho tổ chức tài chính trung gian khác;

- Tổ chức tài chính thụ hưởng là tổ chức nhận lệnh chuyển tiền điện tử trực tiếp từ tổ chức tài chính khởi tạo hoặc thông qua tổ chức tài chính trung gian và thực hiện chi trả cho người thụ hưởng.

2- Tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính khởi tạo trong giao dịch chuyển tiền điện tử chỉ được thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử khi lệnh chuyển tiền điện tử có đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

Nếu tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính trung gian tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm: có biện pháp để xác định các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối; áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

Nếu tổ chức tài chính trong nước là tổ chức tài chính thụ hưởng trong giao dịch chuyển tiền điện tử phải bảo đảm: Có biện pháp để xác định các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối; áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp bao gồm từ chối hoặc tạm dừng giao dịch hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử không đầy đủ, không chính xác thông tin theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt và quản lý ngoại hối.

Trường hợp phải báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử

Theo Thông tư quy định, đối tượng báo cáo có trách nhiệm thu thập thông tin và báo cáo Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền bằng dữ liệu điện tử theo quy định khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp sau đây:

a) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà tất cả các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này cùng ở Việt Nam (giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương;

b) Giao dịch chuyển tiền điện tử mà có ít nhất một trong các tổ chức tài chính tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này ở các quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Việt Nam (giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế) có giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử từ 1.000 đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.

Trường hợp đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính trung gian trong giao dịch chuyển tiền điện tử không phải thực hiện báo cáo theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử

Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau:

- Thông tin về tổ chức tài chính khởi tạo và thụ hưởng bao gồm: tên giao dịch của tổ chức hoặc chi nhánh giao dịch; địa chỉ trụ sở chính (hoặc mã ngân hàng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước, mã SWIFT đối với chuyển tiền điện tử quốc tế); quốc gia nhận và chuyển tiền;

- Thông tin về khách hàng là cá nhân tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu; số thị thực nhập cảnh (nếu có); địa chỉ đăng ký thường trú hoặc noi ở hiện tại khác (nếu có); quốc tịch (theo chứng từ giao dịch);

- Thông tin về khách hàng là tổ chức tham gia giao dịch chuyển tiền điện tử: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt (nếu có); địa chỉ trụ sở chính; số giấy phép thành lập hoặc mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế; quốc gia nơi đặt trụ sở chính;

- Thông tin về giao dịch: số tài khoản (nếu có); số tiền; loại tiền; số tiền được quy đổi sang đồng Việt Nam (nếu loại tiền giao dịch là ngoại tệ); lý do, mục đích giao dịch; mã giao dịch; ngày giao dịch;

- Thông tin khác theo yêu cầu của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền để phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền trong từng thời kỳ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2023, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Quy định về quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại khoản 2 Điều 5, quy định về chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo tại Điều 6, quy định về chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tại Điều 9 và các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023. Trong thời gian khoản 2 Điều 5, Điều 6, Điều 9, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này chưa có hiệu lực thi hành, đối tượng báo cáo tiếp tục thực hiện các quy định về quy trình quản lý rủi ro, báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ bằng văn bản giấy tại khoản 2 Điều 3a, Điều 5, Điều 7, Điều 10, Mẫu biểu số 01 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN và khoản 2, khoản 4 Điều 1 Thông tư số 20/2019/TT-NHNN ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN).

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, các Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trừ quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, mầu báo cáo giao dịch đáng ngờ bằng văn bản giấy tại Điều 5, Điều 7, Điều 10, Mẫu biểu số 01 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023; Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trừ quy định về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tại khoản 3 Điều 1 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023; Thông tư số 20/2019/TT-NHNN ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trừ quy định về quy trình quản lý rủi ro và giao dịch chuyển tiền điện tử tại khoản 2, khoản 4 Điều 1 hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 hết hiệu lực thi hành

(Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp - https://www.moj.gov.vn)​

Thông tinFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của bà Vũ Thị Yến tại Văn phòng công chứng Trần Thanh VũTinThông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của bà Vũ Thị Yến tại Văn phòng công chứng Trần Thanh Vũ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của ông Trịnh Thanh Điền tại Văn phòng công chứng Trịnh Thanh Điền (trước là Văn phòng công chứng Vương Huỳnh Nguyên)TinThông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của ông Trịnh Thanh Điền tại Văn phòng công chứng Trịnh Thanh Điền (trước là Văn phòng công chứng Vương Huỳnh Nguyên)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của ông Bùi Thái Giang Hậu tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp (trước là Văn phòng công chứng Sở Sao)TinThông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của ông Bùi Thái Giang Hậu tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp (trước là Văn phòng công chứng Sở Sao)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của bà Trần Thị Minh tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp (trước là Văn phòng công chứng Sở Sao)TinThông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của bà Trần Thị Minh tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp (trước là Văn phòng công chứng Sở Sao)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của ông Phạm Văn Bình tại Văn phòng công chứng Lê Đình Thao (trước là Văn phòng công chứng Rồng Việt)TinThông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của ông Phạm Văn Bình tại Văn phòng công chứng Lê Đình Thao (trước là Văn phòng công chứng Rồng Việt)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng Trần Thanh VũTinThông tin về việc thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng Trần Thanh Vũ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 10:00 AMNoĐã ban hành

​Văn phòng công Trần Thanh Vũ đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 23/TP-ĐKHĐ-CC ngày 19/02/2016. Trong quá trình hoạt động, Văn phòng công chứng Trần Thanh Vũ có sự thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về địa chỉ trụ sở. Ngày 06/07/2023, Sở Tư pháp đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công Trần Thanh Vũ.​

CV_1261_BTTP.signed (2).pdf

Thông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc thay đổi tên gọi, trụ sở của Văn phòng công chứng Sở Sao (nay thành Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp)TinThông tin về việc thay đổi tên gọi, trụ sở của Văn phòng công chứng Sở Sao (nay thành Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 10:00 AMNoĐã ban hành

​Văn phòng công chứng Sở Sao đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 11/TP-ĐKHĐ-CC ngày 23/12/2014. Trong quá trình hoạt động, Văn phòng công chứng Sở Sao có sự thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về địa chỉ trụ sở và tên văn phòng công chứng. Ngày 10/07/2023, Sở Tư pháp đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công Sở Sao nay thành Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp.

CV_1280_BTTP.signed (1).pdf

Thông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho ông Phạm Ngọc Hưng tại Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên ThảoTinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho ông Phạm Ngọc Hưng tại Văn phòng công chứng Trương Lê Nguyên Thảo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 9:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho ông Đào Anh Dũng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Phú QuốcTinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho ông Đào Anh Dũng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Phú Quốc/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 9:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Trần Thụy Bảo Oanh tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp (Trước là Văn phòng công chứng Sở Sao)TinThông tin về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho bà Trần Thụy Bảo Oanh tại Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Hợp (Trước là Văn phòng công chứng Sở Sao)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2023 9:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 13/6/2023)TinDanh sách tập sự hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 13/6/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc cấp Thẻ công chứng viên của bà Trần Thị Minh tại Văn phòng công chứng Sở SaoTinThông tin về việc cấp Thẻ công chứng viên của bà Trần Thị Minh tại Văn phòng công chứng Sở Sao/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/23/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/5/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/5/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/23/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông báo về việc thay đổi địa danh hành chính của Văn phòng công chứng Phạm Văn ThểTinThông báo về việc thay đổi địa danh hành chính của Văn phòng công chứng Phạm Văn Thể/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông báo về việc thay đổi địa danh hành chính của Văn phòng công chứng Đào Thị CôngTinThông báo về việc thay đổi địa danh hành chính của Văn phòng công chứng Đào Thị Công/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông báo về việc thay đổi địa danh hành chính của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị ĐiểnTinThông báo về việc thay đổi địa danh hành chính của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Điển/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông báo về việc thay đổi địa danh hành chính của Văn phòng công chứng Tân UyênTinThông báo về việc thay đổi địa danh hành chính của Văn phòng công chứng Tân Uyên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2023 3:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/5/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 12/5/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2023 2:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên của bà Lê Thị Ngọc Ngà tại Văn phòng công chứng Phú ThịnhTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên của bà Lê Thị Ngọc Ngà tại Văn phòng công chứng Phú Thịnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2023 2:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiềnTinQuy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/5/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
​Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Phòng, chống rửa tiền về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nhận biết khách hàng; tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi; giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo; thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền; trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền trong nước; căn cứ để nghi ngờ hoặc phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo trì hoãn giao dịch.
Nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
Về nguyên tắc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, Nghị định nêu rõ đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo các tiêu chí, phương pháp được pháp luật quy định, phù hợp với chuẩn mực quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải xác định được mức độ rủi ro về rửa tiền của quốc gia. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện sau đánh giá và cập nhật chính sách, chiến lược về phòng, chống rửa tiền tương ứng trong từng thời kỳ.
Thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được thu thập từ cơ sở dữ liệu của các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng báo cáo, tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.
Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
Nghị định quy định tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền; tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền và tiêu chí hậu quả rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực.
Trong đó, tiêu chí nguy cơ rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực, cụ thể như sau:
- Tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng tội phạm nguồn trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá; 
- Tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng ngành, lĩnh vực trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá. 
Tiêu chí mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền bao gồm tính toàn diện của khuôn khổ pháp lý và tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật, cụ thể như sau:
- Tiêu chí tính toàn diện của khuôn khổ pháp lý bao gồm tính đầy đủ của các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực; 
- Tiêu chí tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật bao gồm tính hiệu quả của việc thực hiện quy định pháp luật của quốc gia; của ngành, lĩnh vực và mức độ phù hợp của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền gắn với một số sản phẩm, dịch vụ chính của ngành, lĩnh vực.  
Tiêu chí hậu quả của rửa tiền
Tiêu chí hậu quả của rửa tiền bao gồm: Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với nền kinh tế; Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với hệ thống tài chính; Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với ngành, lĩnh vực; Tiêu chí tác động tiêu cực do rửa tiền gây ra đối với xã hội.
Thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền
Nghị định quy định cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo lưu trữ tại tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và thông tin, hồ sơ, tài liệu tổ chức, cá nhân tiếp nhận, thu thập được trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để phục vụ công tác phân tích, trao đổi, cung cấp và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền.
Tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng thời hạn yêu cầu.
Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện xử lý, phân tích thông tin, báo cáo nhận được, bao gồm:
- Phân tích và xử lý thông tin dựa trên nguồn thông tin sẵn có và thu thập bổ sung để xác định các xu hướng và mô hình rửa tiền nhằm xây dựng chiến lược và mục tiêu phòng, chống rửa tiền trong ngành, lĩnh vực, quốc gia trong từng giai đoạn nhất định; 
- Phân tích và xử lý thông tin dựa trên nguồn thông tin sẵn có và thu thập bổ sung để lần theo dấu giao dịch, xác định các mối liên hệ, các hoạt động có nghi ngờ liên quan tới rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm khác.  

Thông tinFalsePhòng HCTP&QLXLVPHC
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên của ông Vũ Nhật minh trung tại Văn phòng công chứng Sở SaoTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên của ông Vũ Nhật minh trung tại Văn phòng công chứng Sở Sao/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/28/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 28/3/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 28/3/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/28/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/3/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/3/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của bà Lương Thị Ánh Hậu tại Văn phòng công chứng Phạm Văn ĐôngTinThông tin về việc cấp lại Thẻ công chứng viên của bà Lương Thị Ánh Hậu tại Văn phòng công chứng Phạm Văn Đông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tin về việc thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh VânTinThông tin về việc thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2023 11:00 AMNoĐã ban hành

​Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân đã được Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp Giấy đăng ký hoạt động số 28/TP-ĐKHĐ-CC ngày 01/02/2018. Trong quá trình hoạt động, Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân có sự thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về địa chỉ trụ sở. Ngày 07/03/2023, Sở Tư pháp đã cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thanh Vân.​CV_378_BTTP.signed.pdf

Thông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023TinKhai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023/bo-tro-tu-phap/PublishingImages/2023-03/Picture1_Key_13032023110025.jpg
3/13/2023 11:00 AMNoĐã ban hành

​          Thực hiện theo Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023 của Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương, Hội Công chứng viên tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2023 tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương vào sáng ngày 11/3. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có bà Nguyễn Anh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; tham dự Lớp bồi dưỡng còn có bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Bình Dương; các thành viên Ban chấp hành Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương và 200 đại biểu là công chứng viên, chuyên viên giúp việc tại các tổ chức hành nghề công chứng thuộc 7 tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng 2023_3.jpg 
Bà Nguyễn Anh Hoa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
          Tại lớp bồi dưỡng, báo cáo viên – Thạc sĩ Từ Dương Tuấn, Trưởng phòng công chứng số 5 thành phố Hồ Chí Minh trình bày, trao đổi về các vấn đề chính, gồm: Kỹ năng tra cứu, áp dụng quy định pháp luật và xác định giấy tờ cần thiết trong hoạt động công chứng; Kỹ năng công chứng các giao dịch liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (di chúc – phân chia/khai nhận di sản – chuyển nhượng); Một số vấn đề nghiệp vụ công chứng liên quan đến Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về đảm bảo thực hiện nghĩa vụ; Một số vấn đề nghiệp vụ công chứng liên quan đến Nghị định 99/2022/NĐ- CP về đăng ký biện pháp bảo đảm;… đồng thời ông Tuấn cũng giải đáp một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động công chứng, chứng thực.
 Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng 2023_2.jpg
Toàn cảnh hội nghị
          Thời gian tập huấn diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/3. Kết thúc tập huấn, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng.
Nguồn: Phòng Công chứng số 1
Thông tinFalse
Thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên của ông Trinh Quang Nho tại Văn phòng công chứng Sở SaoTinThông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên của ông Trinh Quang Nho tại Văn phòng công chứng Sở Sao/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 07/03/2022)TinDanh sách tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 07/03/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/7/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio