Luật sư - Văn bản Quy phạm Pháp luật
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phân loại
  
  
  
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư (tính đến ngày 16/03/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư (tính đến ngày 16/03/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/16/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/3/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 10/3/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho bà Nguyễn Thị Thu HạnhTinQuyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho bà Nguyễn Thị Thu Hạnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho bà Nguyễn Thị QuýTinQuyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho bà Nguyễn Thị Quý/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2023 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 28/02/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 28/02/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/1/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 08/02/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 08/02/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/8/2023 11:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Bình Dương - Công ty Luật TNHH Đức Tín và Cộng sựTinQuyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Bình Dương - Công ty Luật TNHH Đức Tín và Cộng sự/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/2/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 02/02/2023)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 02/02/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/2/2023 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/12/2022)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/12/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/27/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 16/12/2022)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 16/12/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2022 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/11/2022)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 23/11/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/23/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt - Chi nhánh tại Bình DươngTinQuyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt - Chi nhánh tại Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/23/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt - Chi nhánh Thủ Dầu MộtTinQuyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt - Chi nhánh Thủ Dầu Một/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/23/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Bình Dương - Công ty Luật hợp danh Đại An PhátTinQuyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Bình Dương - Công ty Luật hợp danh Đại An Phát/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/23/2022 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 01/11/2022)TinDanh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 01/11/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/1/2022 9:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 27/9/2022)TinDanh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 27/9/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/27/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Văn phòng Luật sư Trần Luật - Chi nhánh Bình DươngTinQuyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Văn phòng Luật sư Trần Luật - Chi nhánh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/27/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Công ty Luật TNHH HT Legal VNTinQuyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Công ty Luật TNHH HT Legal VN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/27/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 29/8/2022)TinDanh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 29/8/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2022 10:00 AMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày18/7/2022)TinDanh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày18/7/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày18/7/2022)
7/18/2022 12:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Đại Quốc ViệtTinQuyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Đại Quốc Việt/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Văn phòng Luật sư Đại Quốc Việt
7/18/2022 12:00 PMNoĐã ban hànhThông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 19/5/2022)TinDanh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 19/5/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Danh sách tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 19/5/2022)
5/19/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Danh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Danh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 23/3/2022)TinDanh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 23/3/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Danh sáchFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thu hỏi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Văn phòng Luật sư Nam Sài Gòn - Chi nhánh Bàu BàngTinThu hỏi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Văn phòng Luật sư Nam Sài Gòn - Chi nhánh Bàu Bàng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/23/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông tinFalseNguyễn Thị Thanh Huyền
Thông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sưThông tư số 10/2021/TT-BTP ngày 10/12/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/8/2022 11:00 AMNoĐã ban hànhVăn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Danh sách cá nhân, tổ chức và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 09/12/2021)TinDanh sách cá nhân, tổ chức và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 09/12/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/17/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhDanh sáchFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sưThông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhVăn bản Quy phạm Pháp luậtFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật TNHH Khai Trí - chi nhánh Bình DươngTinThu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật TNHH Khai Trí - chi nhánh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/23/2021 9:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 23/11​/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 127​/QĐ-STP về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Công ty Luật TNHH Khai Trí - chi nhánh Bình Dương

QD_127_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Phạm LêTinThu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Phạm Lê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/5/2021 9:00 PMNoĐã ban hành

​Ngày 05/11​/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 122​/QĐ-STP về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Phạm Lê​

QD_122_STP-BTTP.signed.pdf

Thông tinFalsePhòng Bổ trợ Tư pháp
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hơp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình DươngTinQuy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hơp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2021 2:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 21/10/2021, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã ký kết Quy chế số 1428 QCPH/STP-ĐLS về phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hơp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thay thế Quy chế phối hợp số 879A/QCPH/STP-ĐLS ngày 06/7/2017. Trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy chế cũ, Quy chế số 1428 có sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới nhằm bao quát toàn bộ các nhiệm vụ của Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành .

bttp-2022-QuychephoihopSTP-DLS.jpg

Về căn cứ pháp lý, Quy chế số 1428 đã cập nhật một số căn cứ pháp lý mới để làm cơ sở ban hành Quy chế (Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật).

Về nội dung, Quy chế số 1428 bỏ bớt Điều 13, giảm từ 28 Điều xuống 27 Điều so với Quy chế số 879A. Trong đó, nổi bật là sửa đổi, bổ sung quy định về phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý; việc giới thiệu và thực hiện trợ giúp pháp lý hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng; việc giới thiệu và lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, luật sư tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, Quy chế số 1428 còn sửa đổi quy định về chế độ hội họp; phương thức phối hợp trong quản lý luật sư, người tập sự hành nghề luật sư, cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân./.

Thông tinFalse
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio