Đấu giá
Thứ 3, Ngày 02/12/2014, 04:37
sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 17/2010/NĐ-CP, ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/12/2014

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TƯ PHÁP
Số:   553    /STP-BTTP
V/v sơ kết 03 năm thi hành
Nghị định 17/2010/NĐ-CP, ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày   11   tháng   6   năm 2013

       

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.


 
Thực hiện Văn bản số 1416/UBND-NC, ngày 27/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sơ kết 3 năm thi hành Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 03/4/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 17/2010/NĐ-CP, nội dung báo cáo thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 3574/BTP-BTTP ngày 13/5/2013.
Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 17/2010/NĐ-CP gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/7/2013, đồng thời gửi kèm 01 bản điện tử theo địa chỉ email: thoailt.tp@binhduong.gov.vn (đính kèm theo Văn bản số 3574/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, BTTP.
GIÁM ĐỐC


(Đã ký)


Trần Hồng Long
                                                                                                                          

                                                                             

                                                                                                       
                                                                                                                
           
 
Lượt người xem:  Views:   1203
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio