Xử lý vi phạm hành chính - Văn bản điều hành
 
​ HƯỚNG DẪN BÁO CÁO ĐỊNH KỲCÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương khi thực hiện báo cáo định kỳ (06 tháng và hàng năm) về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, trên cơ sở quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Triển khai các hoạt động theo dõi tình hình THPL lĩnh vực trọng tâm năm 2018 Văn bản điều hànhTinTriển khai các hoạt động theo dõi tình hình THPL lĩnh vực trọng tâm năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công văn số 914 /STP-XLVPHC&THPL ngày 21/6/2018 của Sở Tư pháp về việc báo cáo số liệu, kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2018Văn bản điều hànhTinCông văn số 914 /STP-XLVPHC&THPL ngày 21/6/2018 của Sở Tư pháp về việc báo cáo số liệu, kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/22/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bónThông tin; Văn bản QPPLTin Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2018-05/xu-phat-linh-vuc-phan-bon-2354 - Copy_Key_25052018142817.jpg
5/25/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

           Ngày 16/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

           Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

          Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón quy định tại Nghị định này bao gồm: vi phạm quy định về sản xuất phân bón, vi phạm quy định về buôn bán phân bón, vi phạm quy định về nhập khẩu phân bón, vi phạm quy định về lấy mẫu phân bón; phân tích, thử nghiệm chất lượng phân bón, vi phạm quy định về khảo nghiệm phân bón, vi phạm quy định về sử dụng phân bón…

                                             phanbon.jpg

           Về mức phạt tiền, theo Nghị định số 55/2018/NĐ-CP thì mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón đối với cá nhân là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức là 200.000.000 đồng. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

                                          xu-phat-linh-vuc-phan-bon-2354.jpg

          Về hình thức xử phạt bổ sung, Nghị định quy định tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng có thời hạn đối với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, Quyết định công nhận tổ chức đủ điều kiện khảo nghiệm phân bón, Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc quyết định chỉ định; Đình chỉ có thời hạn hoạt động sản xuất, buôn bán phân bón; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón; Tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón/Giấy phép sản xuất phân bón; Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; Giấy phép nhập khẩu phân bón.

         Nghị định số 55/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 4 năm 2018, trừ khoản 4 Điều 7 của Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2020 đối với tổ chức, cá nhân đã và đang hoạt động buôn bán phân bón trước ngày 20 tháng 9 năm 2017. Nghị định này bãi bỏ Điều 19, 20, 21, 23, 24, 25 Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; khoản 18, 19, 20, 21, 22, 23 Điều 1 Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp./.

NGHI DINH 55.2018.ND.CP.pdf                                                                                                                                                                                      

​ Trâm Anh (Phòng QLXLVPHC&THPL-STP)

FalseTrâm Anh
Bộ Công an ban hành Thông tư quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcThông tin; Văn bản QPPLTinBộ Công an ban hành Thông tư quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2018-04/CNBB 2_Key_13042018112220.jpg
4/13/2018 12:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 07/02/2018, Bộ Công an ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BCA quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (ĐVCSCNBB). Thông tư số 05/2018/TT-BCA bao gồm 13 Điều và 07 biểu mẫu kèm theo.

                                                     CNBB 1.jpg

Thông tư trên quy định về nguyên tắc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB (tại Điều 2); Xác định nơi cư trú và xác minh nơi cư trú của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (tại Điều 4): việc xác minh được thực hiện bằng hình thức xác minh trực tiếp hoặc gửi Phiếu yêu cầu xác minh; Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (tại Điều 5):

- Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định, hồ sơ gồm có: a- Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB; b- Bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB hoặc của người đại diện hợp pháp của họ; c- Biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng ma túy trái phép; d- Bản sao Giấy chứng nhận đã chấp hành xong Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với trường hợp đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc bản sao Quyết định chấm dứt thi hành Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, thì hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB gồm có: 1- Các tài liệu, giấy tờ quy định tại điểm a, b, c đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định; 2 - Phiếu trả lời kết quả của người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP về tình trạng nghiện hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB; 3- Tài liệu xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định.

Ngoài ra, Thông tư số 05/2018/TT-BCA còn quy định về việc đọc hồ sơ (tại Điều 7), theo đó, sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ, cơ quan Công an nơi lập hồ sơ phải gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện văn bản thông báo về việc lập hồ sơ cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB hoặc người đại diện hợp pháp của họ; việc đọc hồ sơ được thực hiện theo giờ hành chính tại trụ sở cơ quan lập hồ sơ hoặc địa điểm thuận tiện do cơ quan lập hồ sơ lựa chọn. Thời hạn đọc hồ sơ là 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc lập hồ sơ.

Bên cạnh đó, Thông tư trên còn quy định các biểu mẫu sử dụng trong việc lập hồ sơ đề nghị như: Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị; Phiếu yêu cầu xác minh; Phiếu trả lời kết quả xác minh; Bản tường trinh; Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị; Biên bản về việc đọc hồ sơ; Văn bản đề nghị kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị.

Thông tư số 05/2018/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 26/3/2018, sự ra đời của Thông tư sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Công an, địa phương trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phát huy được hiệu quả trong thời gian tới./.

                                                                                                                        Trâm Anh (Phòng XLVPHC&THPL-STP)  

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
V/v rà soát, theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhVăn bản điều hànhTinV/v rà soát, theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/22/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình - Kế hoạch công tác; Văn bản điều hànhTinQuyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân triển khai thi hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương Chương trình - Kế hoạch công tác; Văn bản điều hànhTinKế hoạch số 409/KH-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân triển khai thi hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Hướng dẫn báo cáo số liệu, kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017Văn bản điều hànhTinHướng dẫn báo cáo số liệu, kết quả công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/19/2017 9:30 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại Bình DươngTin ngành tư pháp; Thông tinTinBộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại Bình Dương/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2017-09/Hoi NGHI TAP BTP 1 - Copy_Key_14092017170404.jpg
9/14/2017 6:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 12/9/2017, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại khách sạn Thắng lợi (thành phố Thủ Dầu Một), hội nghị diễn ra trong 02 ngày 12 và 13/9/2017, với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu là Công an, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội của 03 tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Về phía thành phần tham dự của tỉnh Bình Dương còn có đại diện của Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp, Công an thuộc các phường của thành phố Thủ Dầu Một.

Hoi NGHI TAP BTP 1.jpg

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) và Bộ Công an (Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục Hành chính, Tư pháp và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) đã triển khai các chuyên đề về: Giới thiệu khái quát về Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và về các biện pháp xử lý hành chính; Biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; Biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và giải pháp khắc phục.

Hoi NGHI TAP BTP.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tích cực thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trong công tác áp dụng biện pháp đưa người vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, giúp cho việc nắm bắt, áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới./.

​Trâm Anh (Phòng QLXLVPHC&TDTHPL)​

FalseTrâm Anh
Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Thông tin; Văn bản QPPLTinChính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. /XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2017-09/XLVPHC_Key_06092017165305.jpg
9/6/2017 5:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 18/8/2017, Chính Phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung 34 nội dung của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP còn ban hành 55 mẫu biên bản và mẫu quyết định được sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính thay thế các mẫu trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP ( thay thế 32 mẫu biên bản, mẫu quyết định cũ và bổ sung 23 mẫu biên bản, mẫu quyết định mới).

xlvphct.jpg

Một số điểm nổi bật:

Một là, Nghị định 97/2017/NĐ-CP đã bổ sung quy định về các tiêu chí xác định đối tượng vi phạm hành chính là tổ chức. Theo quy định mới, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện: 1- Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật; 2- Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Hai là, Xác định rõ thẩm quyền xử phạt khi tang vật là hàng cấm

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP cũng bổ sung thêm quy định về thẩm quyền xử phạt trong trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm. Theo quy định, trường hợp các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có quy định trị giá hoặc số lượng của hàng cấm và khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm có tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm thì thẩm quyền xử phạt được xác định theo quy định tại Chương II Phần thứ hai Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định của nghị định xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm không thuộc trường hợp nêu trên thì không tiến hành xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính mà phải chuyển hồ sơ vụ việc đến người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 81/2013/NĐ-CP.

Thẩm quyền xử phạt đối với trường hợp tang vật vi phạm hành chính là hàng cấm được xác định theo nguyên tắc sau:

- Nếu người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc là người có thẩm quyền xử phạt cao nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước thì thẩm quyền xử phạt vẫn thuộc người đó.

- Nếu người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc không phải là người có thẩm quyền xử phạt cao nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc không phải là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì người đó phải chuyển vụ vi phạm đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm hoặc người có thẩm quyền xử phạt cao nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước đó để ra quyết định xử phạt.

Ba là, quy định bổ sung thêm sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP quy định bổ sung thêm sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính. Theo đó quyết định về xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung, đính chính khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Có sai sót về kỹ thuật soạn thảo làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định;

- Có sai sót về nội dung nhưng không làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định.

Thời hạn việc thực hiện sửa đổi, bổ sung, đính chính quyết định về xử lý vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, trừ trường hợp hết thời hiệu quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Bốn là, bổ sung thêm đối tượng phải lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện  bắt buộc, cụ thể:
          - Người đang tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng;
          - Người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5-10-2017./.​

FalseTrâm Anh
Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Bình DươngbBan hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản QPPLTinQuyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Bình DươngbBan hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản QPPLTinNghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân tỉnh Bình Dương quy định về mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Văn bản QPPLTinNghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân tỉnh Bình Dương quy định về mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2017 12:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Quy định về chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinQuy định về chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2017 11:00 AMNoĐã ban hành

Quy định về chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày 20/7/2017, Hội đồng nhân tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

                                           a-th3.jpg

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND quy định hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng.

Mức chi cụ thể ở cấp tỉnh là 500.000 đồng/hồ sơ; cấp huyện: 300.000 đồng/hồ sơ; cấp xã: 200.000 đồng/hồ sơ.

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2017./.

                                      Trâm Anh (Phòng QLXLVPHC&TDTHPL)​

FalseTrâm Anh
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN.Thông tinTinQUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN./XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2017-04/anh bai 33_Key_12042017104238.jpg
4/12/2017 11:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 03/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

                                                           111xu-phat-copy.jpg

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước quy định tại Nghị định này bao gồm: Vi phạm các quy định về điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; vi phạm các quy định về hồ chứa và vận hành hồ chứa; vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước… Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản  bao gồm: Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản; vi phạm các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; vi phạm các quy định về sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản…

                                                          825048_0.jpg

Về mức phạt tiền, theo Nghị định số 33/2017/NĐ-CP thì mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250.000.000 đồng đối với cá nhân và 500.000.000 đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

Về hình thức xử phạt bổ sung, Nghị định quy định tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ 1-24 tháng; đình chỉ hoạt động lập, thực hiện đề án, dự án về tài nguyên nước; đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên nước, thăm dò, khai thác khoáng sản từ 1-12 tháng; tịch thu tang vật, mẫu vật là khoáng sản, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2017 và thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản./.

 Trâm Anh (Phòng XLVPHC&THPL-STP)

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNHThông tinTinBỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2017-04/qltt14_Key_12042017105932.10_Key_12042017105932.2016_Key_12042017105932.jpg
4/12/2017 11:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2017/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật (THPL) xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC). Thông tư số 19/2017/TT-BTC bao gồm 06 Điều.

                                          10DSC04873_resize.jpg

Thông tư trên quy định về nguyên tắc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí (tại Điều 2); Về nội dung chi (tại Điều 3) bao gồm các hoạt động cụ thể được chi như: Chi công tác phí cho những người thực hiện công tác quản lý nhà nước về THPL về XLVPHC; Chi điều tra, khảo sát, kiểm tra tình hình THPL về XLVPHC; Chi hoạt động thống kê về XLVPHC theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC: soạn thảo, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo theo dõi THPL về XLVPHC; Chi cho công tác hệ thống hóa, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong theo dõi THPL về XLVPHC; Chi cho công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về XLVPHC…); Mức chi (trong đó nổi bật là quy định chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng: Mức chi tối đa 500.000 đồng/hồ sơ). Ngoài ra, Thông tư số 19/2017/TT-BTC còn quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về THPL về XLVPHC.

Việc sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về THPL về XLVPHC được thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông tư số 19/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/4/2017, sự ra đời của Thông tư sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, địa phương trong quá trình lập dự toán, quyết toán cũng như đảm bảo điều kiện về kinh phí giúp công tác quản lý nhà nước về THPL XLVPHC phát huy được hiệu quả trong thời gian tới./.

 

                                                                Trâm Anh (Phòng XLVPHC&THPL-STP)   

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CUNG CẤP, TIẾP NHẬN, CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ KHAI THÁC,  SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNHThông tin; Tin ngành tư phápTinBỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH CUNG CẤP, TIẾP NHẬN, CẬP NHẬT THÔNG TIN VÀ KHAI THÁC,  SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2017-02/csdl-quoc-gia_Key_20022017142447.jpg
2/20/2017 3:00 PMYesĐã ban hành


 

Ngày 20/12/2016, Bộ Tư pháp đã ban Thông tư số 13/2016/TT-BTP quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là CSDLQG về XLVPHC). Thông tư số 13/2016/TT-BTP bao gồm 5 Chương và 22 Điều.

 nong28.png

Thông tư trên quy định về nguyên tắc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng CSDLQG về XLVPHC; Những thông tin được nhập mới và cập nhật bổ sung vào CSDLQG về XLVPHC…Bên cạnh đó, Thông tư số 13/2016/TT-BTP còn quy định về trách nhiệm cung cấp và thời hạn cung cấp thông tin về XLVPHC; Trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và thời hạn kiểm tra thông tin về XLVPHC; Cách thức khai thác và sử dụng CSDLQG về XLVPHC thông qua kết nối mạng máy tính và thông qua tra cứu thông tin trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử…

Thông tư số 13/2016/TT-BTP có hiệu lực vào ngày 15/02/2017, sự ra đời của Thông tư đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi, thống nhất cho các ngành, địa phương trong quá trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng CSDLQG về XLVPHC trong thời gian tới./.

                                                                Trâm Anh (Phòng XLVPHC&THPL-STP)

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 20/12/2016 của Bộ Tư pháp quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chínhVăn bản QPPLTinThông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 20/12/2016 của Bộ Tư pháp quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2017 3:00 PMYesĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công văn số 103/QLXLVPHC&TDTHPL-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc trao đổi việc xử lý đối với một số khó khăn, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chínhVăn bản điều hànhTinCông văn số 103/QLXLVPHC&TDTHPL-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc trao đổi việc xử lý đối với một số khó khăn, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/17/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công văn số 2659/QLXLVPHC&TDTHPL-BTP ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chínhVăn bản điều hànhTinCông văn số 2659/QLXLVPHC&TDTHPL-BTP ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/17/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình - Kế hoạch công tácTinKế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/17/2017 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình DươngChương trình - Kế hoạch công tác; Tin ngành tư phápBài viếtKế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2017-01/anh bia tin bai_Key_11012017104525.jpg
1/11/2017 11:00 AMYesĐã ban hành

Để tiếp tục triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC); phổ biến sâu rộng nội dung của Luật Xử lý VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành trong cán bộ, công chức, người thi hành công vụ, các tổ chức và cá nhân trong tỉnh góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm giảm vi phạm pháp luật; ngày 30/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3731/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Kế hoạch năm 2017 có các nội dung, nhiệm vụ chính như: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử lý VPHC; tập huấn, hướng dẫn quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC và bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý VPHC; kiện toàn nhân lực và bố trí kinh phí đảm bảo việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC; tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về xử lý VPHC; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC.

anh tin bai 1.jpg

Để thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện về UBND tỉnh định kỳ theo quy định; UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác này trên địa bàn địa phương mình. Các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong phạm vi quản lý.

New Picture (7).jpg

Việc triển khai nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2017 theo Luật Xử lý VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại địa phương tỉnh Bình Dương, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo các ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý VPHC, đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để có các giải pháp hoặc kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này./.

Đính kèm nội dung của Quyết định số 3731/QĐ-UBND. QD 3731 UBND TINH BD.PDF                                                                                          Trâm Anh

                                             (Phòng QLXLVPHC&TDTHPL)​

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾVăn bản QPPLTinQUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2016 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 221/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘCVăn bản QPPLTinSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 221/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2016 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNVăn bản QPPLTinSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2016 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNHVăn bản QPPLTinQUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/30/2016 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Quy định chi phí trong cưỡng chế thi hành quyết định phạt vi phạm hành chínhThông tinTinQuy định chi phí trong cưỡng chế thi hành quyết định phạt vi phạm hành chính/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2016-12/tramanh2_Key_09122016161047.jpg
12/9/2016 4:00 PMNoĐã ban hành
Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. (Dự thảo Thông tư gồm 08 Điều).

Theo quy định của dự thảo Thông tư, đối tượng bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí cho hoạt động cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và có trách nhiệm nộp toàn bộ chi phí cưỡng chế cho cơ quan thi hành cưỡng chế theo thông báo của cơ quan này. Trường hợp không tự nguyện nộp hoặc nộp chưa đủ chi phí hoặc nộp chậm thời hạn theo thông báo thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế có quyền ban hành tiếp quyết định cưỡng chế để thu hồi chi phí cưỡng chế bằng các biện pháp quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính.

tramanh1.jpg 

Bên cạnh đó dự thảo Thông tư còn quy định việc xác định chi phí cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP, bao gồm các chi phí như: Chi phí huy động người thực hiện quyết định cưỡng chế; chi phí bồi dưỡng cho những người trực tiếp thực hiện cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế; chi phí thuê phương tiện tháo dỡ, chuyên chở đồ vật, tài sản; chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản kê biên; chi phí thù lao cho các chuyên gia tham gia định giá để tổ chức đấu giá; chi phí tổ chức bán đấu giá tài sản…

Về mức chi, dự thảo đề xuất chi bồi dưỡng cho những người được huy động trực tiếp tham gia cưỡng chế: Cán bộ, công chức của cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế được huy động thực hiện cưỡng chế, lực lượng công an, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương trực tiếp tham gia cưỡng chế, trong đó, người chủ trì mức 150.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế; đối tượng khác 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế. Đại diện tổ dân phố, trưởng thôn và các đối tượng khác được huy động tham gia cưỡng chế trong trường hợp cần thiết, mức chi 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.  

tramanh2.jpg

Về hoàn trả tạm ứng chi phí cưỡng chế, dự thảo Thông tư quy định: Căn cứ quyết toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt, cơ quan thi hành cưỡng chế có thông báo bằng văn bản về quyết toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt gửi cho đối tượng bị cưỡng chế để nộp chi phí cưỡng chế. Chậm nhất 10 ngày từ khi nhận được thông báo quyết toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt, đối tượng bị cưỡng chế có trách nhiệm nộp chi phí cưỡng chế cho cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế. Khi thu được tiền từ đối tượng bị cưỡng chế, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế phải làm thủ tục hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng chi cưỡng chế cho cơ quan của người ra quyết định cưỡng chế...

Trường hợp không có khả năng thu hồi chi phí cưỡng chế do đối tượng bị cưỡng chế bị chết, mất tích (đối với cá nhân) hoặc bị phá sản, giải thể (đối với tổ chức) mà không còn tiền, tài sản để nộp chi phí cưỡng chế và không có tổ chức nào tiếp nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế báo cáo cơ quan của người ra quyết định cưỡng chế để đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp bổ sung kinh phí cho phần chi phí cưỡng chế không có khả năng thu hồi...

Dự thảo Thông tư đã được Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến góp ý và đang trong quá trình hoàn chỉnh./.

Trâm Anh (Phòng QLXLVPHC&TDTHPL)

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhVăn bản điều hànhTinQuy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2016 11:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, nhà ở cho vùng thường xuyên bị thiên tai, về xử lý vi phạm hành chính và công tác Tư pháp năm 2016Tin ngành tư pháp; Thông tinTinKiểm tra tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, nhà ở cho vùng thường xuyên bị thiên tai, về xử lý vi phạm hành chính và công tác Tư pháp năm 2016/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2016-11/4_Key_07112016132228.jpg
11/7/2016 1:30 PMNoĐã ban hành

​       Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 3528/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngày 29/9/2016 Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-STP về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, nhà ở cho vùng thường xuyên bị thiên tai, về xử lý vi phạm hành chính và công tác Tư pháp năm 2016, với thành phần Đoàn gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp làm trưởng đoàn, các trưởng, phó phòng chuyên môn của Sở Tư pháp, cùng với các đại diện của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Xây Dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, đồng thời mời thêm Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng tham gia.

       Trong 02 ngày 27 và 28 tháng 10 năm 2016 Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra tại 04 đơn vị gồm: Ủy ban nhân dân phường Thới Hòa và Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát, Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Đoàn kiểm tra:

1.jpg

Hình ảnh làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Thới Hòa – Bến cát

2.jpg
Hình ảnh làm việc tại Ủy ban nhân dân thị xã Bến cát

3.jpg

Hình ảnh làm việc tại Ủy ban nhân dân phường Hiệp Thành- Thủ Dầu Một

 4.jpg

Hình ảnh làm việc tại Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một


Trâm Anh (Phòng QLXLVPHC&TDTHPL)


FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcTin ngành tư pháp; Thông tinTinChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2016-10/2_Key_19102016132926.jpg
10/19/2016 8:00 AMNoĐã ban hành

​        Ngày 09/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Theo đó, Nghị định số 136/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung 08 điều, khoản và bãi bỏ Điều 5 của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

1.jpg

2.jpg

 Hội nghị tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (ngày 21/9/2016)

       Một số điểm nổi bật của Nghị định số 136/NĐ-CP như: Về đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (tại khoản 1 Điều 1) gồm: Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện; Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy; Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú n định.

       Hay về người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy, tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 136/NĐ-CP chỉ quy định: là bác sỹ, y sĩ được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ tập huấn về chẩn đoán, điều trị ct cơn nghiện ma túy do các cơ quan, tổ chức được Bộ Y tế giao t chức tập huấn và cấp chứng chỉ, đang làm việc tại: Các cơ sở y tế quân y, y tế quân dân y; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của ngành công an; phòng y tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc; phòng y tế của các cơ sở có chức năng tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú n định, trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực; bệnh viện cấp huyện trở lên và bệnh viện thuộc các bộ, ngành khác. Theo đó Nghị định số 136/NĐ-CP đã bỏ yêu cầu bác sỹ, y sĩ còn phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh mà Nghị định 221/2013/NĐ-CP trước đây đã quy định…

       ​Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sẽ có hiệu lực vào ngày 30/10/2016. Nghị định số 136/2016/NĐ-CP được ban hành sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi, thống nhất cho các ngành, địa phương trong quá trình áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời gian tới./.

                                                                Trâm Anh (Phòng XLVPHC&THPL-STP)

 

                                                                                   

 

 


 

False
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio