Xử lý vi phạm hành chính
Thứ 2, Ngày 20/02/2023, 11:00
Bình Dương: ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/02/2023 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực thi nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, ngày 03/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 386/KH-UBND về việc triển khai thực hiện các công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trê địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã cần triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật và có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nội dung của Kế  hoạch: Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị trên toàn tỉnh tập trung triển khai các nội dung sau: Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; phối hợp thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; hoàn thiện chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thống kê về xử lý vi phạm hành chính; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các Sở, Ngành, UBND cấp huyện; UBND cấp xã: Xây dựng Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại ngành, địa phương mình để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 17/02/2023 để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Bố trí nhân sự và các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại ngành, địa phương; Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành đầy đủ, đúng thành phần theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền.​

Tải về 386-KH.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   385
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio