Theo dõi thi hành pháp luật
 
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO ĐỊNH KỲCÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương khi thực hiện báo cáo định kỳ (hàng năm) về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trên cơ sở quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ...
 
Quyết định ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2016 và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thử tướng Chính phủ về báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thảiThông tinTinKết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng các sở, ngành tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Trung ương và địa phương ban hành liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải.

BVMT 1.jpg

(Ảnh minh họa môi trường nước)

Tổng số văn bản QPPL do Trung ương và địa phương ban hành được tập hợp để rà soát là: 68 văn bản (còn hiệu lực). Trong đó: Văn bản do Trung ương ban hành làm căn cứ pháp lý rà soát là 44 văn bản và văn bản QPPL do địa phương ban hành được tập hợp rà soát là 24 văn bản với kết quả rà soát như sau:

+Số văn bản QPPL của Trung ương có nội dung giao thẩm quyền cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết là: 04 văn bản: Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải; Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP  ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu.

+Số văn bản QPPL có quy định không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ là: 03 văn bản: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

+Số văn bản chưa đảm bảo tính khả thi là: 00 văn bản.

Trên cơ sở kết quả rà soát các văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải. Sở Tư pháp nhận thấy, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết của địa phương liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường thời gian qua là tương đối đầy đủ, kịp thời. Hầu hết các văn bản QPPL của địa phương ban hành đều đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi khi triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát có 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 08 Quyết định của UBND tỉnh ban hành có một phần căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành đã hết hiệu lực thi hành.

Linh Nguyễn

 

FalseNguyễn Thị Linh
Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm Thông tinTinKết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/28/2020 5:00 PMNoĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 837/KH-STP ngày 15/5/2020 của Sở Tư pháp về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020, Sở Tư pháp  tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành về đăng ký giao dịch bảo đảm với kết quả như sau:

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành được tập hợp để rà soát: 11 văn bản (còn hiệu lực). Trong đó: Văn bản do Trung ương ban hành làm căn cứ pháp lý để rà soát là 10 văn bản và văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành được tập hợp rà soát là 01 văn bản quy phạm pháp luật.

+ Số văn bản pháp luật của Trung ương có giao thẩm quyền cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết là 02 văn bản: Luật số 97/2015/QH13 năm 2015 của Quốc hội về phí và lệ phí và Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Số văn bản không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ là 02 văn bản: Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định thành phần hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Số văn bản chưa đảm bảo tính khả thi là: 00 văn bản.

Trên cơ sở kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, Sở Tư pháp nhận thấy, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết của Trung ương và địa phương tỉnh Bình Dương liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm thời gian qua là đầy đủ, kịp thời; hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành đều đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi khi triển khai thực hiện trên thực tế của địa phương.

Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát có 01 văn bản do Trung ương ban hành có nội dung không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai năm 2013 và 01 văn bản do Trung ương ban hành có nội dung không đảm bảo tính thống nhất với quy định của Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính.

Linh Nguyễn

BC_100_STP-TDTHPL_RA SOAT LV TU PHAP.signed.pdf

 

FalseNguyễn Thị Linh
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinKết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2020 11:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1), ngày 24/6/2020, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Báo cáo số 150/BC-UBND về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo Báo cáo, tình hình và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2020 bao gồm:

- Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh;

- Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh;

- Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN;

- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4;

- Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng Chỉ số chi tuân thủ pháp luật (Công văn số 1665/UBND-NC ngày 07/4/2020) để triển khai đến các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

2. Về rà soát, đánh giá các quy định pháp luật liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật

Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 1042/QĐ-SXD về việc thành lập Tổ soạn thảo điều chỉnh quy trình thực hiện nhóm thủ tục hành chính trong công tác thẩm định và cấp phép xây dựng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương (điều chỉnh còn 50 ngày); Tổ chức rà soát đánh giá 3 thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính đối với lĩnh vực hoạt động xây dựng và kinh doanh bất động sản theo Kế hoạch số 07/KH-SXD ngày 21/01/2020 của Sở Xây dựng về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020… Qua đó, tạo sự công khai, minh bạch trong các chính sách của địa phương ban hành, giúp các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh thuận tiện trong việc tra cứu, áp dụng cũng như rút ngắn thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Sở Giao thông vận tải qua ra soát đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định bãi bỏ 03 thủ tục, sửa đổi 01 thủ tục, thay thế 09 thủ tục; đồng thời Sở đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 trong công tác giải quyết thủ tục hành chính nhằm làm giảm chi phí hành chính và bảo đảm việc không phát sinh chi phí không chính thức, cùng với đó là chính sách chất lượng "Đúng luật – Đúng hẹn; Công khai – Minh bạch" và đã ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2020 với các chỉ tiêu được quy định cụ thể, chặt chẽ, nâng cao hơn so với năm 2019 và xem đó là mục tiêu quan trọng nhất trong nhiệm vụ cải cách hành chính…

3. Về tổ chức thi hành pháp luật

Để các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh đề ra đạt hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp thực hiện tốt các công tác như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp; Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật; Về cải cách thủ tục hành chính; Các nhiệm vụ, giải pháp khác…

Bên cạnh đó,  việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

- Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể, thống nhất về chi phí tuân thủ pháp luật do đó địa phương còn khá lúng túng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu nâng hạng chỉ số B1 theo yêu cầu.

- Nhiệm vụ cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật là nhiệm vụ mới và phức tạp đòi hỏi cá nhân phụ trách công tác phải có trình độ và nghiệp vụ chuyên sâu, thật sự am hiểu trong từng lĩnh vực. Trong khi nguồn nhân lực chủ yếu là kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, để thực hiện được hiệu quả nhiệm vụ cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cần phải có sự phối hợp tích cực của các đơn vị, các ngành trên địa bàn tỉnh.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước vẫn còn rời rạc, thiếu sự đồng bộ và chia sẻ, kết nối liên thông, đặc biệt là việc kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin theo ngành dọc. Việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành chưa đồng bộ, như việc luân chuyển, xử lý văn bản, gửi văn bản điện tử liên thông trên phần mềm từ đó còn hạn chế trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 ở địa phương.

Linh Nguyễn

150-BC.signed.pdf

 

FalseNguyễn Thị Linh
Kế hoạch số 837/KH-STP ngày 15/5/2020 của Sở Tư pháp theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020Chương trình - Kế hoạch công tácTinKế hoạch số 837/KH-STP ngày 15/5/2020 của Sở Tư pháp theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/18/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Tài liệu rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trườngVăn bản điều hànhTài liệu rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/15/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Tài liệu báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu năm 2020Văn bản điều hànhTài liệu báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 84/BC-UBND ngày 23/4/2020 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBáo cáo số 84/BC-UBND ngày 23/4/2020 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/27/2020 5:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công văn số 1777/UBND-NC ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnhVăn bản điều hànhTinCông văn số 1777/UBND-NC ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/16/2020 11:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch số 1419/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về Triển khai thi hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về TDTHTHPL trên địa bàn tỉnh BDVăn bản điều hànhTinKế hoạch số 1419/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh về Triển khai thi hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về TDTHTHPL trên địa bàn tỉnh BD/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/1/2020 10:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19Văn bản điều hànhTinTăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/19/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và căn cứ thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong thời gian qua, ngày 17/3/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 958/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung công việc sau đây:

Một là, ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong đó có dịch bệnh Covid - 19 trên phạm vi địa bàn quản lý.

 Hai là, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có các vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới. Đặc biệt trước mắt cần tập trung xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly gây bức xúc dư luận xã hội đã được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua. Khi xem xét vụ việc vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định của Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ba là, tổ chức rà soát, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong đó có các vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly ở Việt Nam hiện nay và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, toàn diện nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này, đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc xử lý nghiêm khắc, đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo quy định. Trường hợp có khó khăn vướng mắc trong xử lý vụ việc, trong áp dụng pháp luật cần kịp thời, chủ động báo cáo, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn giải quyết. 
Bốn là, báo cáo bằng văn bản kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

CV 958.pdf

Nguồn: https://xlvphc.moj.gov.vn/qt/tintuc/pages/tin-tuc.aspx?ItemID=767

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Công văn số 688/UBND-NC ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019TinCông văn số 688/UBND-NC ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/21/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020Chương trình - Kế hoạch công tácTinKế hoạch số 311/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/3/2020 11:00 AMNoĐã ban hànhFalseNguyễn Thị Linh
Bộ Tài chính ban hành Công văn hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luậtVăn bản điều hànhTinBộ Tài chính ban hành Công văn hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 07/01/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 225/BTC-HCSN hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Theo đó, nội dung chi và mức chi cho công tác theo dõi thi hành pháp luật áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như sau:

- Về phổ biến, giáo dục pháp luật cho công tác theo dõi thi hành pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

- Về rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

- Về công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật: Đối với việc xây dựng văn bản về theo dõi thi hành pháp luật và một số nội dung chi về công tác theo dõi thi hành pháp luật thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đối với chi phí cho hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thì thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.

Theo Công văn số 225/BTC-HCSN hướng dẫn, nguồn kinh phí thực hiện theo dõi thi hành pháp luật do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 (Văn bản chi tiết đính kèm).

Nguồn: http://xlvphc.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/tin-tuc.aspx?ItemID=762

CV225 hướng dẫn kinh phí TDTHPL.PDF

FalseNguyễn Thị Linh
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020Chương trình - Kế hoạch công tácTinBộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/21/2020 9:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 15/01/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020 (Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020).

Theo đó, trong năm 2020, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng,Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số bộ, ngành khác liên quan tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Phạm vi theo dõi là việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải.

Kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện bao gồm:(i) ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;(ii) hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường;(iii) tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường;(iv) kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; (v) tổ chức hội nghị xử lý kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.
Để triển khai Kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
1.  Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, ngành, địa phương;

2. Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật;

3. Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước;

4. Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ, ngành, địa phương; gử​​i về Bộ Tư pháp trước ngày 10/12/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định lựa chọn theo dõi tình hình thi hành Luật Thi hành án dân sự (hồ sơ, trình tự, thủ tục thi hành án dân sự) và tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm (hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm). Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có trách nhiệm: (i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ phụ trách ban hành kế hoạch chi tiết về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp trong tháng 01/2020; (ii) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt; (iii) xây dựng Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực được giao quản lý nhà nước, gửi Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trước ngày 10/12/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp./.

Cục QLXLVPHC&TDTHPL​

​​​Kế hoạch TDTDPL 2020.PDF

FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 274/BC-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnhThông tinTinBáo cáo số 274/BC-UBND ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-10/BC_274_UBND_TINH_BD_Key_29102019141706.pdf
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 132/BC-STP ngày 27/9/2019 của Sở Tư pháp về kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành luật Hòa giải ở cơ sởThông tinTinBáo cáo số 132/BC-STP ngày 27/9/2019 của Sở Tư pháp về kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành luật Hòa giải ở cơ sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 114/BC-ĐKT ngày 12/9/2019 của Đoàn kiểm tra liên ngành về kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Thông tinTinBáo cáo số 114/BC-ĐKT ngày 12/9/2019 của Đoàn kiểm tra liên ngành về kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 85/BC-STP ngày 05/7/2019 của Sở Tư pháp về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao độngThông tinTinBáo cáo số 85/BC-STP ngày 05/7/2019 của Sở Tư pháp về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 73/BC-STP ngày 19/6/2019 của Sở Tư pháp về Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực hòa giải ở cơ sở Thông tinTinBáo cáo số 73/BC-STP ngày 19/6/2019 của Sở Tư pháp về Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực hòa giải ở cơ sở /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 149/BC-UBND tỉnh ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý II năm 2019Thông tinTinBáo cáo số 149/BC-UBND tỉnh ngày 10/9/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý II năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 246/BC-UBND tỉnh ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý III/2019Thông tinTinBáo cáo số 246/BC-UBND tỉnh ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý III/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc báo cáo sơ kết 05 năm thi hành hiến pháp 2013 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBáo cáo số 176/BC-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc báo cáo sơ kết 05 năm thi hành hiến pháp 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh sơ kết 04 năm thi hành Luật HNGĐ năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBáo cáo số 99/BC-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh sơ kết 04 năm thi hành Luật HNGĐ năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019.Thông tinTinKiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/19/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019 và Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình THPL về BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra tại UBND thị xã Bến Cát (ngày 16/8/2019) và làm việc với Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và BHXH tỉnh tại Sở Tư pháp (ngày 22/8/2019).

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Đoàn kiểm tra:​

KTRA 1.jpg

Hình ảnh làm việc tại Công ty An Hưng Tường

KTra 2.jpg

Hình ảnh làm việc tại Công ty Kirin

Ktra 3.jpg

Hình ảnh làm việc tại​ Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát​

Công văn số 1719/STP-XLVPHC&THPL ngày 13/9/2019 của Sở Tư pháp V/v báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 Văn bản điều hànhTinCông văn số 1719/STP-XLVPHC&THPL ngày 13/9/2019 của Sở Tư pháp V/v báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/13/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Bình Dương tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế năm 2019Tin ngành tư pháp; Thông tinTinBình Dương tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế năm 2019/XLVPHCTDTHPL/PublishingImages/2019-06/bia hn_Key_24062019104917.jpg
6/24/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

Ngày 21/6/2019, Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế năm 2019 trên địa bàn tỉnh cho đội ngũ cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Trường Đại học Quốc Tế Miền đông, với sự tham dự của hơn 60 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; Đại diện Phòng Tư pháp, Phòng Kế hoạch – Tài chính và Phòng Tài nguyên và Môi trường; Đại diện một số trường đại học và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… Ông Nguyễn Quốc Trí – Phó Giám đốc Sở Tư pháp - đã phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

HN1.jpg

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam và Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các chuyên đề về: Pháp luật về đầu tư quốc tế - Những vấn đề pháp lý cần bàn luận; Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế - Thực tiễn, thảo luận và những kinh nghiệm rút ra.

HN 2.jpg

hN3.jpg

Qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế giúp cho việc nắm bắt, áp dụng các quy định pháp luật về phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế được thống nhất, kịp thời và hiệu quả trong thời gian tới./. 

FalseVõ Thị Trâm Anh
Tài liệu sơ kết 05 năm Hiến pháp 2013 (kèm theo công văn 855/STP-XLVPHC&THPL ngày 20/5/2019)Văn bản điều hànhTài liệu sơ kết 05 năm Hiến pháp 2013 (kèm theo công văn 855/STP-XLVPHC&THPL ngày 20/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/21/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Tài liệu rà soát văn bản liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao độngVăn bản điều hànhTài liệu rà soát văn bản liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/2/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,  bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019Văn bản điều hànhTinKế hoạch số 379/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,  bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/11/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
FalsePhòng QLXLVPHC&TDTHPL
Báo cáo số 171/BC-STP của Sở Tư pháp về kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực môi trườngThông tinTinBáo cáo số 171/BC-STP của Sở Tư pháp về kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/28/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
FalsePhòng Hành chính Tư pháp
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio