Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 2, Ngày 04/07/2022, 16:00
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/07/2022 | Nguyễn Thị Linh

​​Ngày 23 tháng 7 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP). Sau 10 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật theo Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Để đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật về theo dõi thi hành pháp luật, ngày 15 tháng 6, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Nội dung của Kế hoạch bao gồm nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi tổng kết

Tổng kết, đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP trên phạm vi cả nước từ ngày 01/10/2012 (thời điểm Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) đến hết ngày 01/10/2022.

2. Nội dung tổng kết

2.1. Tổng kết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

- Tình hình triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (công tác chỉ đạo, lãnh đạo; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật…) của các bộ, ngành, địa phương;

- Tình hình quán triệt, phổ biến Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho nhân dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Tình hình kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, bố trí kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật;

- Đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và nguyên nhân của những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2.2. Xem xét, đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

3. Hình thức tổng kết

3.1. Đối với Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; xây dựng, trình Chính phủ

Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP trên cơ tổng hợp kết quả báo cáo của các bộ, ngành, địa phương.

3.2. Đối với các bộ, ngành, địa phương

- Tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý với hình thức phù hợp điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương;

- Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP trong phạm vi thẩm quyền; đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp;

- Xây dựng Báo cáo tổng kết và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15/10/2022 (gửi kèm theo file điện tử về địa chỉ: ntngan@moj.gov.vn).

Tải về QĐ1364BTP.pdf

Tải về cv2001BTP.pdf

Nguồn: Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

 

Lượt người xem:  Views:   1453
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio