Đề án, Kế hoạch PBGDPL
Thứ 3, Ngày 17/03/2020, 15:00
Tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/03/2020

             ​Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" (viết tắt là Đề án 452) và Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" (viết tắt là Đề án 65); Kế hoạch số 1593/KH-UBND ngày 18/04/2018 về triển khai Đề án 65 và Kế hoạch số  2799/KH-UBND ngày 18/08/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 452; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 452 và Đề án 65 trên địa bàn tỉnh năm 2020.

          Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các hoạt động triển khai Đề án phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật khác đang được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả pháp luật về tố tụng hình sự và các văn bản khác có liên quan; đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội; Việc tuyên truyền, phổ biến phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, lồng ghép với việc triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án khác về PBGDPL. Trong quá trình thực hiện bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu quả.

            Hình thức thực hiện nội dung đa dạng và phong phú, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị như: Phát hành tờ gấp pháp luật, tài liệu tóm tắt, đề cương với nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn phù hợp với các đối tượng; Điều tra, khảo sát việc triển khai thực hiện Đề án 452; Lồng ghép trong các đợt tập huấn kiến thức pháp luật để tổ chức quán triệt, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (lồng ghép trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức), Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong sinh hoạt "Ngày pháp luật" hàng tháng và trong dịp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11/2020; Tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, website, tạp chí, loa truyền thanh cơ sở), Lồng ghép tuyên truyền qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật các nội dung cơ bản của Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án.

           Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành, các cấp chủ động thực hiện thường xuyên các nhiệm vụ được phân công thiết thực, phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương./.

Tải về 842-KH thuc hien De an Quyen DS-CT.pdf

Lượt người xem:  Views:   1109
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio