Kiểm tra, rà soát, Hệ thống hóa, Cập nhật CSDL - Văn bản QPPL
Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019Thông tinTinTình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

     Trong năm 2019, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thành các nội dung đề ra theo Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 27/12/2018).

2baed80c6d9395cdcc82 (1).jpg

     Công tác kiểm tra văn bản QPPL:

     Công tác tự kiểm tra văn bản QPPL: Trong năm, Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tự kiểm tra 47 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành và gửi đến Sở Tư pháp trong năm 2019 (đạt 100% văn bản do UBND tỉnh ban hành), tăng 11 văn bản so với năm 2018; Phòng Tư pháp đã giúp UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra 23 văn bản QPPL do UBND cấp huyện ban hành; qua kiểm tra không phát hiện văn bản có sai sót.

     Công tác kiểm tra theo thẩm quyền: Trong năm Sở Tư pháp nhận và thực hiện kiểm tra  08 văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành (giảm 04 văn bản so với năm 2018); Phòng Tư pháp đã nhận và thực hiện kiểm tra 13 văn bản do HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn ban hành; qua kiểm tra không phát hiện văn bản có sai sót.

      Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

     Triển khai thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018, ngày 13/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Để đảm bảo chất lượng công việc theo yêu cầu Kế hoạch, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện; trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018. Trên cơ sở kết quả hệ thống hóa do Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018. Kết quả hệ thống hóa tại cấp tỉnh như sau: Tổng số văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh được tập hợp để hệ thống hóa kỳ 2014-2018 là 962 văn bản; trong đó, số văn bản QPPL còn hiệu lực 466 văn bản; số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ là 496 văn bản; số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần là 34 văn bản và số văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới là 90 văn bản. Ngoài ra, theo yêu cầu của các Bộ, trong năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành thực hiện rà soát nhiều văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn như: rà soát các văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực hòa giải cơ sở; rà soát các văn bản QPPL trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động,... Đối với cấp huyện, cấp xã cũng đã tiến hành rà soát định kỳ theo quy định và rà soát chuyên đề theo hướng dẫn của cấp trên.

     Thực hiện Công văn số 2527/BTP-KTrVB ngày 08/7/2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện và xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018; ngày 31/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 3777/UBND-NC về việc đôn đốc xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ (đối với Quyết định) hoặc tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh (đối với Nghị quyết) xử lý kết quả hệ thống hóa theo Danh mục văn bản QPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018; yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo Danh mục văn bản QPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND ban hành kèm theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND. Trong tổng số 90 văn bản cần xử lý theo Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Bình Dương; đến nay, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành văn bản xử lý (văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) đối với 43/90 văn bản; 47/90 còn lại văn bản hiện đang trong quá trình xử lý. Riêng năm 2019, thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tự kiểm tra, rà soát 73 văn bản QPPL (26 Nghị quyết và 47 Quyết định) do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong năm 2019; kết quả: không có văn bản cần phải xử lý sau rà soát.

     Bên cạnh đó, thực hiện quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương năm 2019; theo đó: số văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ là 67; số văn bản QPPL hết hiệu lực một phần là 10 văn bản.

     Từ những kết quả trên cho thấy, trong năm 2019, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Dương được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, nội dung; các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định của pháp luật và kế hoạch của UBND tỉnh, từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát và cập nhật kịp thời, chính xác các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; qua đó phục vụ có hiệu quả việc thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trên toàn tỉnh kỳ 2014-2018. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh đảm bảo tiến độ theo quy định pháp luật và yêu cầu của Bộ Tư pháp; chất lượng rà soát, hệ thống hóa ngày càng được nâng lên. Kết quả rà soát cho thấy, hầu hết các văn bản QPPL được địa phương khi ban hành đều đảm bảo về nội dung, thẩm quyền, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị của địa phương. Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát, sự thay đổi của các văn bản QPPL ở Trung ương và tình thực tế tại địa phương dẫn đến một số văn bản hiện đã không còn phù hợp.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như: Đội ngũ công chức thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa ở một số sở, ngành tỉnh còn thiếu và yếu, chủ yếu kiêm nhiệm và thường xuyên có sự biến động dẫn đến công tác rà soát, hệ thống hóa đôi lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa đảm bảo yêu cầu. Một số sở, ngành, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác kiểm tra, rà soát văn bản, đặc biệt chưa gắn kết rà soát văn bản với các hoạt động có liên quan trong quy trình xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành pháp luật; chưa thật sự chủ động trong việc tham mưu, xử lý những văn bản không còn phù hợp qua rà soát thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị mình; bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra, rà soát văn bản và theo dõi tình hình xử lý văn bản qua kiểm tra, rà soát còn hạn chế./.

FalseTrần Thị Kim Yến
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2019Thông tinTinQuyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

Ngày 22/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ký ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2019, bao gồm:

1. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ: 67 văn bản (19 Nghị quyết; 48 Quyết định);

2. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần: 10 văn bản (02 Nghị quyết; 08 Quyết định)

3. Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày 01 tháng 01 năm 2019: Không có./.​

QD 242 UBND TINH BD ( QD CONG CO DM VB HET HIEU LUC THI HANH).pdf

FalsePhòng XD&KTVB
Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2019Thông tinTinKết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2020 2:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luậtThông tinTinChính phủ, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 111 văn bản quy phạm pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2020/NĐ-CP, Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 71 văn bản quy phạm pháp luật

Tại Quyết định 01/2020/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 71 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó:

- 58 quyết định: Quyết định số 10/TTg ngày 9/1/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu nợ thóc dự trữ quốc gia; Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế; Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg ngày 8/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch; Quyết định số 178/1998/QĐ-TTg ngày 19/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu; Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn;...

- 13 chỉ thị: Chỉ thị số 15-CT ngày 11/1/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc tăng cường lực lượng dữ trữ nhà nước; Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 01/2008/CT-TTg ngày 8/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản; Chỉ thị số 11/2008/CT-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Đặc xá; Chỉ thị số 20/2008/CT-TTg ngày 23/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thị trường chứng khoán;...

Nghị định 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ toàn bộ 40 văn bản quy phạm pháp luật
Theo đó, Chính phủ đã bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- 36 Nghị định: Nghị định số 12-CP ngày 1/12/1992 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý các đoàn của ta ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào nước ta; Nghị định số 81-CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật; Nghị định số 06-CP ngày 21/1/1997 của Chính phủ về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội; Nghị định số 34/1999/NĐ-CP ngày 12/5/1999 của Chính phủ quy định việc phát hành công trái xây dựng Tổ quốc năm 1999;...

- 2 Quyết định: Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý; Quyết định số 134-HĐBT ngày 20/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV.

- 2 Nghị quyết: Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19/5/2004 của Chính phủ về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản; Nghị quyết số 15/2005/NQ-CP ngày 4/11/2005 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và dịch cúm A (H5N1) ở người.

Nghị định 05/2020/NĐ-CP cũng bãi bỏ một phần Nghị định 79/2011/NĐ-CP  ngày 5/9/2011, Nghị định 136/2018/NĐ-CP ngày 5/10/2018.

Sưu tầm

Nguồn: ​https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/van-ban-chinh-sach-moi.aspx?ItemID=3089

FalsePhòng XD&KTVB
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp năm 2019Thông tinTinCông bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 06/01/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 24/QĐ-BTP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2019.Theo đó, tổng số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong năm 2019 là 24 văn bản  (bao gồm: 21 văn bản hết hiệu lực toàn bộ[1]03 văn bản hết hiệu lực một phần, không có văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần). Quyết định số 24/QĐ-BTP có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2020./. 


[1] Gồm 01 văn bản liên quan đến 02 lĩnh vực.

QD cong bo nam 2019.doc

DMVB het hieu luc toan bo 2019.doc

DMVB het hieu luc mot phan 2019.doc


FalsePhòng XD&KTVB
Ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBan hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/2/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​      Ngày 20/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

     Quy chế này quy định về tổ chức và quản lý Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Cộng tác viên); quyền, nghĩa vụ và kinh phí hoạt động của Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

     Theo đó, Quy chế quy định Cộng tác viên là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên ngành phù hợp với nội dung văn bản được kiểm tra do Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng Cộng tác viên, hoạt động theo cơ chế khoán việc hoặc hợp đồng có thời hạn. Cộng tác viên phải đảm bảo các tiêu chuẩn như: Tốt nghiệp Đại học Luật hoặc Đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực văn bản được kiểm tra;  Có thời gian làm công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật từ 02 năm trở lên hoặc 05 năm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành; có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện công việc được giao; có nguyện vọng trở thành Cộng tác viên; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử lý kỷ luật hoặc bị kết án nhưng chưa được xóa án tích và được cơ quan, tổ chức nơi đang công tác giới thiệu (đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc).

     Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

     Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.​

FalseTrần Thị Kim Yến
Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành quy chế kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản QPPLTinQuyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 ban hành quy chế kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/2/2020 3:00 PMNoĐã ban hànhFalseTrần Thị Kim Yến
Hội thảo về kết quả kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnhThông tinTinHội thảo về kết quả kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/12/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

​Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức Hội thảo về kết quả kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh. Ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì Hội thảo, cùng sự tham gia của đại diện tổ chức pháp chế thuộc một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp , Sở Giáo dục và Đào tạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

     Hội thảo đã nghe các tham luận: (i) "Khái quát hệ thống văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định pháp luật hiện hành về một số lĩnh vực cụ thể" của đại diện Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, (ii) "Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo" của đại diện Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật – Bộ Tư pháp, (iii) "Khái quát kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo" của Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Qua đó, đã cung cấp khá đầy đủ, có hệ thống thông tin, tình hình ban hành và kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh. 

   Đồng thời, tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số vấn đề pháp lý cũng như thực tiễn của một số văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, những vướng mắc, bất cập của hệ thống văn bản QPPL về giáo dục và đào tạo, khả năng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hệ thống văn bản này...    Qua đó, đánh giá thực trạng ban hành văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kiến nghị các giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện về mặt thể chế cũng như tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Các đại biểu đánh giá cao chất lượng kiểm tra văn bản QPPL của Cục KTVB đối với chuyên đề giáo dục và đào tạo, nhất trí cao với kết quả kiểm tra bước đầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức Hội thảo về kết quả kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo…

   Ngoài ra, các đại biểu tham dự Hội thảo đã trao đổi, thảo luận về thực trạng triển khai công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Bộ, ngành, địa phương mình. Các ý kiến đều khẳng định kiểm tra văn bản QPPL nói chung, kiểm tra văn bản QPPL trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng là giai đoạn "hậu kiểm" quan trọng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Những năm qua, tại các Bộ, ngành, địa phương, công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trái pháp luật đã được các cơ quan ban hành văn bản tích cực thực hiện, đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Kết luận Hội thảo, ông Đồng Ngọc Ba khẳng định hệ thống văn bản QPPL về giáo dục và đào tạo lớn, các quy định trong văn bản về lĩnh vực này phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân. Do đó, kết quả kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trong lĩnh vực này là hết sức quan trọng, góp phần tích cực vào việc hạn chế sai sót, nâng cao chất lượng văn bản QPPL, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục tại các Bộ, ngành và địa phương. Thông qua Hội thảo, Cục Kiểm tra văn bản đề nghị tổ chức pháp chế các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản QPPL và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Cục Kiểm tra văn bản QPPL cũng như các cơ quan, đơn vị khác để thực hiện tốt hơn nữa, nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra văn bản QPPL nói chung và trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trong thời gian tới./.

Nguồn: Trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và hợp nhất VBQPPL - Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (Tác giả: Lê Hồng Dương)

 

FalseTrần Thị Kim Yến
Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hànhThông tinTinBãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/12/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Dân tốc đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-UBDT về việc bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc liên tịch ban hành sau đây:

1. Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

2. Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

3. Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

4. Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg và Quyết định 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2020. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Sưu tầm

Nguồn: https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/van-ban-chinh-sach-moi.aspx?ItemID=3065

FalsePhòng XD&KTVB
Tài liệu góp ý “Quyết định Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương”Thông tinTinTài liệu góp ý “Quyết định Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/27/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

Nội dung Tài liệu góp ý "Quyết định Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương", bao gồm:

1. Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Du thao Quyet dinh.doc

2. Dự thảo Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Du thao Quy che.docx

3. Dự thảo Phụ lục I mẫu hợp đồng cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

Du thao Phu luc I.doc

4. Dự thảo Phụ lục II mẫu giấy giới thiệu tham gia cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật..

Du thao Phu luc II.doc

FalseLê Thị Phương
 Đôn đốc xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018Thông tinTin Đôn đốc xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/5/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​         Thực hiện Công văn số 2527/BTP-KTrVB ngày 08/7/2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện và xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn 3777/UBND-NC ngày 31/7/2019, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

        1. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ (đối với Quyết định) hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh (đối với Nghị quyết) xử lý kết quả hệ thống hóa theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 (Danh mục kèm theo).

        2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân ban hành kèm theo Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (nếu có).

       3. Kết quả sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật hoặc kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đề nghị các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả về Sở Tư pháp trước ngày 01/01/2020 để tổng hợp, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

       4. Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm kinh phí theo quy định pháp luật./.


CV_3777_UBND_TINH_BD.PDF.pdf

FalsePhòng XD&KTVB
Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn  tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018Thông tinTinKết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật  của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn  tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 10:00 AMNoĐã ban hànhFalseLê Thị Phương
Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018Văn bản nghiệp vụ; Văn bản QPPL; Thông tinTinKết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018/xaydungkiemtravbqppl/PublishingImages/2019-03/vbqppl_Key_28032019143759.jpg
Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018
3/28/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018

Ngày 01/3/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ký ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 466 văn bản, gồm: 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 496 văn bản, gồm 81 Nghị quyết, 315 Quyết định, 100 Chỉ thị;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 34 văn bản, gồm: 05 Nghị quyết, 29 Quyết;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành, cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 90 văn bản, gồm: 17 Nghị quyết, 72 Quyết định, 01 Chỉ thị.

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, gồm: 466 văn bản, gồm: 114 Nghị quyết, 342 Quyết định, 10 Chỉ thị./.

​Tải về:

470-QĐ.pdf


Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018:

TAP HTH_ SO GIAO DUC.pdf

TAP HTH_ SO NGOAI VU.pdf

TAP HTH_ SO Y TE.pdf

TAP HTH_ SOXAYDUNG.pdf

TAP HTH_ TAI CHINH.pdf

TAP HTH_BO CHQS TINH.pdf

TAP HTH_BQL KCN.pdf

TAP HTH_CONG AN TINH.pdf

TAP HTH_CUC THUE TINH.pdf

TAP HTH_KHOAHOCCONGNGHE.pdf

TAP HTH_LDTBXH.pdf

TAP HTH_LVUC KHAC (HC).pdf

TAP HTH_NOI VU.pdf

TAP HTH_NONGNGHIEP.pdf

TAP HTH_SO CONG THUONG.pdf

TAP HTH_SO GTVT.pdf

TAP HTH_SO KHĐT.pdf

TAP HTH_SO TNMT.pdf

TAP HTH_SO TU PHAP.pdf

TAP HTH_SO VAN HOA.pdf

TAP HTH_THANH TRA TINH.pdf

TAP HTH_THONGTINTRUYENTHONG.pdf

 

Huỳnh Hữu Tốt - Phòng XDKTVBQPPL​​​

FalseHuỳnh Hữu Tốt
Báo cáo  Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình DươngThông tinTinBáo cáo  Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/6/2019 2:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2018Thông tinQuyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/19/2019 11:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019Thông tin; Chương trình, kế hoạch công tác; Tin ngành tư phápTinTỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019/xaydungkiemtravbqppl/PublishingImages/2019-01/KH_Key_14012019135512.PNG
1/14/2019 2:00 PMYesĐã ban hành

​       Trên cơ sở Kiểm tra, rà soát văn bản nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với văn bản cấp trên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Ngày 27/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3738/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với những nhiệm vụ sau:

       Về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện tự kiểm tra 100% các văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành trong năm ngay sau khi văn bản được ban hành hoặc khi nhận được thông báo, yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện kiểm tra 100% các văn bản QPPL nhận được thuộc thẩm quyền kiểm tra của cơ quan tư pháp; kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản QPPL do địa phương ban hành có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thông qua kiểm tra phát hiện hoặc khi nhận được thông báo kiểm tra văn bản của cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xử lý kịp thời, triệt để đối với những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đã được thông báo.

        Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện rà soát thường xuyên các văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ngay sau khi văn bản làm căn cứ pháp lý để rà soát được ban hành hoặc tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản có sự thay đổi làm cho nội dung của văn bản không còn phù hợp; thực hiện rà soát các văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành theo yêu cầu, kế hoạch của cấp có thẩm quyền; công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, nhưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh.

        Về tổ chức tập huấn nghiệp vụ: Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh; cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân và các phòng, ban chuyên môn được phân công làm công tác văn bản, cán bộ tư pháp cấp huyện và cấp xã. Ngoài ra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại cấp huyện; Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Công tác báo cáo, thống kê.

       Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao trên./.​

Quyết định ban hành ke hoach kiem tra.PDF

T12-27_KH_kiem_tra_xu_ly,rasoat_vb (1).doc

T12-27_Quyet_dinh_ban_hanh_KH_kiem_tra,_xu_ly_ra_soat_van_ban_QPPL.docx

FalsePhòng XD&KTVB
Vướng mắc trong áp dụng văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015Thông tinTinVướng mắc trong áp dụng văn bản theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2018 11:00 AMNoĐã ban hành

Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình thực thi pháp luật. Việc áp dụng văn bản QPPL đúng nguyên tắc, phù hợp sẽ dẫn đến kết quả xử lý công việc được chính xác và ngược lại, nếu áp dụng văn bản QPPL sai nguyên tắc thì sẽ dẫn đến sai sót, làm ảnh hưởng đến đối tượng bị áp dụng văn bản QPPL. Do vậy, việc nghiên cứu kỹ các nguyên tắc áp dụng văn bản QPPL là một điều cần thiết đối với các chủ thể áp dụng văn bản QPPL.
Điều 156 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 quy định việc áp dụng văn bản QPPL như sau:
“1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.
Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.
2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.
4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.
5. Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.”
Từ quy định này, có thể hiểu việc áp dụng văn bản QPPL theo nguyên tắc như sau:
Thứ nhất, văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Thời điểm có hiệu lực của văn bản được quy định tại Điều 151 của Luật Ban hành văn bản QPPL 2015, cụ thể: thời điểm có hiệu lực của văn bản sẽ được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.
Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.
Thứ hai, các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. Việc xác định thứ bậc văn bản QPPL căn cứ vào Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL, theo đó, thứ tự văn bản từ cao xuống thấp là: Hiến pháp; Bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;…Ví dụ: giữa Luật và Pháp lệnh cùng quy định về một vấn đề nhưng có sự khác nhau thì ưu tiên áp dụng Luật.
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.
Thứ ba, trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.
Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp.
Quá trình thực hiện áp dụng văn bản QPPL cho thấy, Luật Ban hành văn bản QPPL 2015 mới quy định về nguyên tắc áp dụng văn bản trong trường hợp: các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề và các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề. Thực tiễn có trường hợp văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý ngang hàng nhau nhưng do hai đơn vị ban hành có sự khác nhau thì ưu tiên áp dụng văn bản QPPL nào lại chưa được quy định. Ví dụ:
Điểm e Khoản 8 Điều 2 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03 tháng 09 năm 2015 của Liên bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu quy định trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong việc: Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Tuy nhiên, tại Điểm e Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao lại quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp thực hiện: Nhận thông báo của doanh nghiệp trong khu công nghiệp việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
Như vậy, hai thông tư cùng quy định về cùng một vấn đề nhưng do hai đơn vị khác nhau ban hành. Trường hợp này chưa có quy định về nguyên tắc áp dụng pháp luật, do đó, thiết nghĩ cần phải có quy định cụ thể hơn để tạo thuận lợi trong quá trình áp dụng các văn bản QPPL./.
 Sưu tầm Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp - Kim Lân​
FalsePhòng XD&KTVB
Báo cáo số 140/BC-STP ngày 06/11/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 và phương hướng năm 2019Thông tinBáo cáo số 140/BC-STP ngày 06/11/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 và phương hướng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Công văn số 1494/STP-XDKT ngày 20/9/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đôn đốc, nhắc nhở tiến độ tham mưu chế độ, chính sách Thông tinCông văn số 1494/STP-XDKT ngày 20/9/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đôn đốc, nhắc nhở tiến độ tham mưu chế độ, chính sách /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Báo cáo số 135/BC-STP ngày 01/11/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về công tác cập nhật, rà soát văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định 52/2015/NĐ-CP năm 2018Thông tinBáo cáo số 135/BC-STP ngày 01/11/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về công tác cập nhật, rà soát văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định 52/2015/NĐ-CP năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Tờ trình số 2087/TTr-STP ngày 18/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và dự thảo Quyết định vềThông tin; Văn bản nghiệp vụTờ trình số 2087/TTr-STP ngày 18/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và dự thảo Quyết định về/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 4:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Công văn số 1990/STP-XDKT ngày 04/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc góp ý dự thảo văn bản  quy phạm pháp luậtThông tinCông văn số 1990/STP-XDKT ngày 04/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc góp ý dự thảo văn bản  quy phạm pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương kết quả kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do  Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  đang còn hiệu lực thi hành số Văn bản nghiệp vụ; Thông tinTinBáo cáo số 180/BC-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương kết quả kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do  Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành  đang còn hiệu lực thi hành số /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản  quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình DươngVăn bản nghiệp vụ; Thông tinBáo cáo số 234/BC-UBND ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản  quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn số 2481/UBND-NC ngày 06/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcđánh giá hậu quả, tác hại của việc ban hành văn bản trái pháp luậtThông tinCông văn số 2481/UBND-NC ngày 06/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việcđánh giá hậu quả, tác hại của việc ban hành văn bản trái pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Công văn số 2065/STP-XDKT ngày 17/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc đôn đốc thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018Văn bản nghiệp vụCông văn số 2065/STP-XDKT ngày 17/12/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc đôn đốc thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Công văn số 1652/STP-XDKT ngày 16/10/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ Thông tinCông văn số 1652/STP-XDKT ngày 16/10/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2018 2:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng Hành chính Tư pháp
Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản  pháp luật của UBND tỉnhThông tinTinCông văn về việc góp ý dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản  pháp luật của UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/21/2018 9:00 AMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình DươngThông tin; Tin ngành tư phápTinQuy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương/xaydungkiemtravbqppl/PublishingImages/2018-07/vbqppl_key_31082017152110_png_Key_19072018143523.jpg
7/19/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương

Ngày 06/7/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND  về Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương. Theo đó, Quy chế này quy định trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào CSDLQG về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành và các điều kiện để đảm bảo thực hiện các công tác này.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc phối hợp rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào CSDLQG về pháp luật các văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành được rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào CSDLQG về pháp luật gồm Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung: Rà soát văn bản thường xuyên; tổng rà soát văn bản, rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; công bố danh mục văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo định kỳ hàng năm; hệ thống hóa văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành định kỳ 05 năm một lần hoặc theo yêu cầu quản lý nhà nước; cập nhật văn bản của HĐND, UBND tỉnh vào CSDLQG về pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của HĐND, UBND tỉnh có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình. Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành cho Sở Tư pháp để Sở Tư pháp cập nhật vào CSDLQG về pháp luật; đăng tải trên Công báo tỉnh danh mục văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực định kỳ hàng năm và kết quả hệ thống hóa văn bản của địa phương. Giám đốc Sở Tư pháp đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh cập nhật văn bản do HĐND và UBND tỉnh ban hành vào CSDLQG về pháp luật.

Quyết định này có hi ệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018./. ​

QD_18_2018_UBND_TINH_BD.PDF.pdf

FalsePhòng XD&KTVB
Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018Văn bản nghiệp vụ; Thông tinTinCông văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhòng XD&KTVB
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio
Kiểm tra, rà soát, Hệ thống hóa, Cập nhật CSDL