Kiểm tra, rà soát, Hệ thống hóa, Cập nhật CSDL
Thứ 5, Ngày 15/03/2018, 14:00
UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/03/2018 | Phòng VB-TT

UBND tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018

Ngày 13/3/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 652/KH-UBND về hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp triển khai, thời gian và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện. Việc tổ chức triển khai Kế hoạch được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2018.

Mục đích của Kế hoạch là xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong toàn tỉnh kỳ 2014 - 2018; bảo đảm công bố đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch được bám sát các văn bản Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Khoản 2 Điều 170); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 164); Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chính như: (i) xác định đối tượng hệ thống hóa văn bản gồm các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành còn hiệu lực và văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018; (ii) xác định phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành nhưng đến hết ngày 31/12/2018 chưa có hiệu lực và các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan; (iii) tập hợp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật và rà soát các văn bản để phục vụ hệ thống hóa; (iv) tập hợp, rà soát bổ sung các văn bản thuộc đối tượng, phạm vi hệ thống hóa; báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản; lập Danh mục văn bản hệ thống hóa thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình; (v) tổng hợp, kiểm tra lại kết quả rà soát, kết quả hệ thống hóa của các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; lập danh mục văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành và sắp xếp các văn bản còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản; báo cáo UBND tỉnh kết quả hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ 2014-2018; (vi) xem xét, công bố và và thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh, Công báo tỉnh Bình Dương; (vii) in ấn, phát hành Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ 2014-2018; (viii) xây dựng Báo cáo kết quả hệ thống hóa; tổng hợp danh mục văn bản của HĐND, UBND các cấp kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (ix) tổ chức hội nghị tập huấn. hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch nêu trên./.

Nội dung chi tiết của Kế hoạch xem tại tệp đính kèm:  Tải về QD 652 UBND TINH BD.PDF

​Huỳnh Hữu Tốt

Lượt người xem:  Views:   1206
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio