Hỗ trợ pháp lý - Văn bản nghiệp vụ
 
     Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3164/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng).     Theo đó, Quỹ bảo lãnh tín dụng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc Ủy ban nhân dân Bình Dương; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; thực ...
     ​Ngày 29/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này có hiệu lực chính thức kể từ ngày 01/10/2021. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của ...
 
     Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Thông tư áp dụng cho các đối tượng: Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam; Cá nhân, thành viên hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định ...
 
 
Ảnh
Video
Audio