Hỗ trợ pháp lý - Văn bản QPPL
 
         Chính phủ ban hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 về hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định này quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác và cá nhân có liên quan trong công tác hỗ trợ pháp lý ...
 
 
Ảnh
Video
Audio