Đang cập nhật dữ liệu ...
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng 2021Thông tinTinKế hoạch phòng, chống tham nhũng 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/6/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

             Ngày 06/01/2021, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 16/KH-STP về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

           Theo đó, việc ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành và các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định, kế hoạch của tỉnh, ngành Tư pháp. Tiếp tục tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; tạo ra sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành và thực hiện có hiệu quả các quy định về phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng "tham nhũng vặt"; phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

            Yêu cầu, việc ban hành Kế hoạch công tác phòng , chống tham nhũng năm 2021 cũng đã  xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Trong quá trình triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm, thời gian thực hiện. Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đối với phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc dễ phát sinh tham nhũng; trên cơ sở đó có những biện pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đối với công tác này. Từng công chức, viên chức, người lao động, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

          Kế hoạch gồm các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; thực hiện các chương trình, kế hoạch và những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan cấp trên.

Bên cạnh đó, Kế hoạch quy định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.

Thanh tra Sở Tư pháp

False
MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT PHÒNG,  CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018Thông tinTinMỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT PHÒNG,  CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/13/2020 2:00 PMNoĐã ban hành

             Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật Phòng, chống tham nhũng tiếp tục quy định 06 nhóm biện pháp phòng ngừa tham nhũng, một trong các nhóm biện pháp đó là thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

              Theo đó, người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ.

             Luật quy định người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây:

- Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc;

- Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;

- Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;

- Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính Phủ;

- Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Những việc khác mà người có chức vụ, quyền hạn không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Doanh nghiệp và luật khác có liên quan.

            Ngoài ra, trong Luật này cũng quy định rõ việc phản ánh, tố cáo của cá nhân, tổ chức và việc xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng; bảo vệ người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng; khen thưởng cho những người có thành tích trong việc phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham những. Đồng thời, Luật cũng nêu rõ trách nhiệm của người phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng.

                                                                                                                                ​Thanh tra Sở

FalsePhan Thị Phượng
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Tư phápTin ngành tư phápTinKế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Tư pháp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

                   Ngày 05/3/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 356/KH-STP về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

                 Theo đó, việc ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành và các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo quy định, kế hoạch của tỉnh, ngành Tư pháp. Tiếp tục tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; tạo ra sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành và thực hiện có hiệu quả các quy định về phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng "tham nhũng vặt"; phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

                 Kế hoạch gồm các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; thực hiện các chương trình, kế hoạch và những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan cấp trên.

                Bên cạnh đó, Kế hoạch quy định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp.

Thanh tra Sở


FalsePhan Thị Phượng
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanhThông tinTinChia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/22/2016 9:00 AMNoĐã ban hành

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh


Trong khuôn khổ triển khai thực hiện Dự án do Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tài trợ, ngày 15/12/2016, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh và một số kiến nghị cho Việt Nam. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan TW, một số doanh nghiệp cùng các tổ chức và hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các chuyên gia tư vấn.

Tại Hội thảo các chuyên gia trong và ngoài nước đã giới thiệu một số nội dung nghiên cứu, tổng hợp như: Kết quả rà soát kinh nghiệm quốc tế về PCTN trong hoạt động kinh doanh và một số gợi mở về hoàn thiện pháp luật PCTN; kinh nghiệm quốc tế về nâng cao liêm chính trong hoạt động kinh doanh và những vấn đề đặt ra với Việt Nam; nhận diện nguy cơ tham nhũng đất đai trong một số dự án hợp tác công tư..

 Qua nghiên cứu kinh nghiệm của quốc tế về PCTN cho thấy, bên cạnh các quy định về xử lý hành vi tham nhũng trong kinh doanh, pháp luật của các quốc gia còn quan tâm đến tạo dựng và duy trì một môi trường kinh danh lành mạnh, liêm chính, phi tham nhũng bằng việc thiết lập các nguyên tắc, yêu cầu, hướng dẫn về xây dựng các chính sách, biện pháp phòng ngừa và xử lý tham nhũng. Các diễn giả cũng đưa ra nhiều khuyến cáo đáng lưu ý như: Các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam đang quá mệt mỏi vì tham nhũng và khát khao có một môi trường kinh doanh liêm chính, trong sạch; thiếu kiến thức về biện pháp phòng ngừa và đối phó với tham nhũng; thiếu niềm tin vào khả năng tham gia phòng, chống tham nhũng…

IMG_3766.JPG 


Trên cơ sở những nghiên cứu thực tiễn cũng như kinh nghiệm lập pháp của một số quốc gia về  phòng, chống tham nhũng trong kinh doanh cũng như nhận diện nguy cơ tham nhũng trong kinh doanh ở Việt Nam, các chuyên gia, các đại biểu tham dự hội thảo đã đưa ra và bình luận nhiều kiến nghị về việc cần thiết phải mở rộng  phạm vi của Luật Phòng, chống tham nhũng sang khu vực tư.
Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện cũng như của các đại biểu đại diện cho một số ngành, lĩnh vực, nhóm nghiên cứu sẽ tổng hợp để hoàn chính dự thảo báo cáo nhằm xây dựng được một báo cáo nghiên cứu có chất lượng giúp Thanh tra Chính phủ xây dựng, hoàn chỉnh Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi.
IMG_3767.JPG
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ
FalseThanh Tra Sở
Tham vấn về vai trò và nâng cao vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũngThông tinTinTham vấn về vai trò và nâng cao vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/22/2016 9:00 AMNoĐã ban hành

Tham vấn về vai trò và nâng cao vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Trong khuôn khổ triển khai thực hiện Dự án do UNDP tài trợ, ngày 08/12/2016, tại Hải Phòng, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội thảo tham vấn vai trò và nâng cao vai trò của xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Kim, Q. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc một số tỉnh, thành phố, một số cơ quan báo chí và một số tổ chức dân sự khác.Theo ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ và pháp luật, Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, trong những năm qua, MTTQ Việt Nam đã thường xuyên tham gia tích cực vào hoạt động phòng, chống tham nhũng với nhiều phương thức, biện pháp khác nhau và đã có những kết quả nhất định, nhất là ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực hoạt động còn nhiều hạn chế, còn mang nặng tính hình thức và hiệu quả chưa cao do còn nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan như: Quy định về nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm cũng như quy trình giám sát, phản biện của MTTQ VN, các biện pháp bảo đảm cho MTTQ VN và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội còn chưa đấy đủ, cụ thể…Từ thực tiễn đó, MTTQVN đã đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để nâng cao vai trò và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của MTTQ Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã đề cập một số bất cập về vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong giám sát, phản biện xã hội về chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng, nhất là việc phản biện các dự án kinh tế-xã hội lớn thì mặt trận không đủ khả năng để tổ chức phản biện, càng lên cao thì vai trò phản biện, giám sát của MTTQ và các tổ chức thành viên càng hạn chế. Trên cơ đó, để nâng cao vai trò của MTTQ VN và các tổ chức thành viên trong vai trò giám sát, phản biện xã hội về chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng tác giả đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị cụ thể trong Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi và bổ sung sắp tới. 
Về vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng, tham luận của đại diện Hội Nhà báo Việt Nam đã nêu rõ vai trò và đóng góp tích cực của báo chí trong công cuộc phòng, chống tham nhũng đồng thời cũng chỉ ra nhưng khó khăn, hạn chế của hoạt động báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng. Xuất phát từ thực tiến, Hội Nhà báo đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề cụ thể để báo chí có thể tham gia tốt hơn trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng như: Cần xây dựng cơ chế bảo vệ hiệu quả với người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, nhà báo chống tham nhũng nói riêng; bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp lý nhằm tạo điều kiện và đảm bảo môi trường thuận lợi cho báo chí hoạt động; mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan phòng, chống tham nhũng và cơ quan báo chí…
Đối với các tổ chức  xã hội có tư cách pháp nhân, đại diện Bộ Nội vụ đã nêu ra một số nguy cơ phát sinh tham nhũng đối với những tổ chức này cũng như kiến nghị một số giải pháp để ngăn chặn nguy cơ này.
IMG_3711.JPG 


Trong phần phản biện và tham gia bình luận của các đại biểu, các chuyên gia tham dự hội nghị​ như: TS Trần Đức Lượng, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; TS Đỗ Gia Thư, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế TTCP; PGS TS Bùi Xuân Đức, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Dân chủ pháp luật…đã phân tích sâu thêm vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công cuộc phòng, chống tham nhũng; cụ thể hóa một số kiến nghị, đề những điểm cần bổ sung, sửa đổi một số quy định cụ thể của luật Phòng, chống tham nhũng.
Trên cơ sở những báo cáo tham luận và ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội thảo Ban tổ chức sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh để xây dựng được một báo cáo nghiên cứu có chất lượng giúp Thanh tra Chính phủ xây dựng, hoàn chỉnh Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi.
IMG_3708.JPG
​Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ
FalseThanh Tra Sở
Hội nghị bàn tròn chu trình Đánh giá thứ haiThông tinTinHội nghị bàn tròn chu trình Đánh giá thứ hai/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/22/2016 8:00 AMNoĐã ban hành

Hội nghị bàn tròn chu trình Đánh giá thứ hai

Ngày 8/12, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Văn phòng Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tổ chức hội nghị bàn tròn chu trình đánh giá thứ hai về thực thi công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC).
Chu trình thứ hai tập trung đánh giá việc thực hiện Chương II về các biện pháp phòng ngừa và Chương V về thu hồi tài sản tham nhũng.
Năm 2017, Việt Nam được lựa chọn là quốc gia được đánh giá. Theo đó, Việt Nam sẽ tiến hành đánh giá việc thực thi UNCAC của Quốc gia Solomon và Cộng hòa dân chủ Công- Gô.
Tại hội nghị, các chuyên gia đánh giá, thời gian qua Việt Nam đã có những tiến triển đáng kể trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Bởi vì tham nhũng là trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Ở các nước đang phát triển, theo Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, ước tính số tiền bị thất thoát do tham nhũng bằng khoảng 10 lần số ngân sách dành cho viện trợ phát triển chính thức.

IMG_6042.JPG
Giai đoạn 2006 - 2016, Việt Nam không ngừng hoàn thiện thể chế, tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, gắn trách nhiệm người đứng đầu để PCTN hiệuquả, trong đó xác định phòng ngừa là căn bản, thu hồi tài sản tham nhũng là mục tiêu.

Từ kinh nghiệm thế giới, ông Shervin Majlessi, cố vấn pháp luật cao cấp của Ngân hàng Thế giới/Sáng kiến về thu hồi tài sản bị đánh cắp của UNODC cho biết, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng tịch thu tài sản theo thủ tục dân sự mà “không cần tuyên án” (NCB).

Cũng theo ông Shervin Majlessi, tùy thuộc vào tình hình thực tế của từng quốc gia lựa chọn áp dụng thủ tục dân sự hay thủ tục hình sự để thu hồi tài sản tham nhũng. Quan trọng là khi phát hiện có hành vi vi phạm phải tiến hành phong tỏa tài sản để tránh tình trạng tẩu tán. Đến khi có bị kết tội, có bằng chứng thì tiến hành tịch thu tài sản./.​

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ

False
Hội đàm với Đoàn đại biểu cơ quan Chống tham nhũng Liên bang NgaThông tinTinHội đàm với Đoàn đại biểu cơ quan Chống tham nhũng Liên bang Nga/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/22/2016 8:00 AMNoĐã ban hành

Hội đàm với Đoàn đại biểu cơ quan Chống tham nhũng Liên bang Nga

Chiều ngày 8/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã chủ trì buổi Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao cơ quan Chống tham nhũng Liên bang Nga do Ngài Anikin Aleksander- Phó Chủ tịch Cơ quan Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga làm Trưởng đoàn. Cùng dự có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh và đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ Hợp tác Quốc tế và Cục Chống tham nhũng thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ.
Phát biểu tại buổi Hội đàm, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao cơ quan Chống tham nhũng Liên bang Nga đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đã bố trí thời gian làm việc với Thanh tra Chính phủ để trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giữa 2 quốc gia.  Quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa TTCP và Cục Chống tham nhũng Liên bang Nga sẽ góp phần thiết thực để hiện thực hóa quan hệ hợp tác “Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga”. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn là cơ hội quý báu để 2 bên đi sâu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo, điều hành công tác PCTN góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ ở mỗi quốc gia.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Chống tham nhũng Liên bang Nga, ngài Anikin Aleksander, Trưởng đoàn đã cảm ơn Việt Nam nói chung và cơ quan TTCP  đã tổ chức đón tiếp trọng thể cũng như giúp đỡ khi Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.

IMG_6311.JPG

Ngài Anikin Aleksander đã chuyển lời chào trân trọng nhất từ ngài Plokhoi Oleg Anatolevich, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga. Trong 2 năm qua, Việt Nam và Liên bang Nga đã có nhiều hoạt động hợp tác song phương. Ngài Anikin Aleksander nhấn mạnh, đây sẽ là cơ hội để thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 cơ quan trong công tác PCTN trong thời gian tới. Hy vọng, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, Đoàn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ phía Việt Nam trong việc thành lập các cơ quan chống tham nhũng cấp cơ sở.

Tại buổi Hội đàm, hai cơ quan đã giới thiệu khái quát về bộ máy chỉ đạo của cơ quan PCTN tại 2 nước; về kết quả công tác PCTN thời gian qua và định hướng chiến lược của Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành về PCTN.          

​​Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ
FalseThanh Tra Sở
Hội thảo kinh nghiệm, mô hình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũngThông tinTinHội thảo kinh nghiệm, mô hình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng/ThanhTra/PublishingImages/2016-12/8_Key_21122016142555.12 hoi thao pctn_Key_21122016142555.jpg
12/21/2016 2:00 PMNoĐã ban hành

Hội thảo kinh nghiệm, mô hình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 

Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, ngày 07/12/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo "Kinh nghiệm, mô hình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng có hiệu quả". Chủ trì Hội thảo là đồng chí Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Ngoại giao, Hải quan, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Mặt trận tổ quốc, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang...

Tại Hội thảo, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật cho biết trong thời gian qua, ở nước ta nạn tham nhũng diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, tiền của, công sức của nhân dân, làm thay đổi, đảo lộn những chuẩn mức đạo đức xã hội, tha hóa đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Chính vì tác hội của tham nhũng, Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng và đã đề ra nhiều giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó có phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
Ông Nguyên cho biết thêm: Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, Bộ Tư pháp đã lựa chọn 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai xây dựng mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tại các mô hình, các địa phương đã tổ chức nhiều hình thức phổ biến, tuyên truyền đa dạng, từ nói chuyện chuyên đề đến sân khấu hóa, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các nội dung liên quan đến pháp luật phòng, chống tham nhũng. Trong năm 2015, trên cơ sở kết quả triển khai mô hình điểm của các địa phương, Ban Điều hành Đề án đã hướng dẫn 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phố biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên đại bàn tỉnh, thành phố mình.
Bên cạnh các kết quả đạt được, Ban Điều hành Đề án đã nêu lên những tồn tại, hạn chế trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đó là tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng được phát hành còn hạn chế về số lượng, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng có lúc, có nơi chưa thực sự chặt chẽ và gắn kết. Nhiều báo cáo viên pháp luật chưa chủ động, tích cực trong phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đa số các Bộ, ngành, địa phương chưa bố trí nguồn lực, kinh phí để tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, do đó, ở nhiều địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng hiệu quả chưa cao.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đánh giá tình hình tham nhũng, nhiều ý kiến đã đưa ra các giải pháp, mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng hiệu quả, thiết thực.
Kết luận Hội thảo, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật khẳng định một trong những giải pháp quan trọng hiện nay là đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng hướng tới mục tiêu mọi người đều biết các quy định pháp luật để tự giác chấp hành. Thời gian vừa qua đã có nhiều mô hình hay, cách làm mới nhưng hiệu quả chưa đạt được theo mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới đòi hỏi pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải thực thi nghiêm, tránh hiện tượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Các đại biểu thống nhất cần ban hành bộ tài liệu chuẩn phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phải phối hợp giữa giáo dục trong nhà trường, giáo dục tại gia đình, giáo dục về chính trị, đạo đức, lối sống, đề cao tính liêm sỉ, sự nêu gương.

 

Tác giả: Nguyễn Lan Hương

                                                                                                                         ​Nguồn: Thanh tra Bộ​

FalseThanh Tra Sở
Quyết định phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh"Văn bản QPPLQuyết định phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2016 9:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư quy định lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũngVăn bản QPPLThông tư quy định lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2016 8:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũngVăn bản QPPLThông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 2:35 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Nghị quyết ban hành chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020Văn bản QPPLNghị quyết ban hành chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư liên tịch quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũngVăn bản QPPLThông tư liên tịch quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư liên tịch quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũngVăn bản QPPLThông tư liên tịch quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
nghị định quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVăn bản QPPLnghị định quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Nghị định quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ tráchVăn bản QPPLNghị định quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Thông tư hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phíVăn bản QPPLThông tư hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũngVăn bản QPPLNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phíVăn bản QPPLNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Luật Cán bộ, công chứcVăn bản QPPLLuật Cán bộ, công chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 9:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Luật Viên chứcVăn bản QPPLLuật Viên chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 9:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Quyết định ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chứcVăn bản QPPLQuyết định ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 9:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nướcVăn bản QPPLQuyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 9:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Chỉ thị về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nướcVăn bản QPPLChỉ thị về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 9:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Quyết định ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũngVăn bản QPPLQuyết định ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 9:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Nghị quyết về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành trung ương Đảng KHóa XI về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012-2016"Văn bản QPPLNghị quyết về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành trung ương Đảng KHóa XI về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2012-2016"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 9:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Thông tư liên tịch quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị, khởi tốVăn bản QPPLThông tư liên tịch quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị, khởi tố/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2016 9:00 AMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũngVăn bản QPPLLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/14/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũngVăn bản QPPLNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/14/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalsePhan Thị Phượng
Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giaoVăn bản QPPLThông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/13/2016 2:00 PMNoĐã ban hànhFalseThanh Tra Sở
1 - 30Next
Ảnh
Video
Audio