Đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại đầu tiên tại tỉnh Bình Dương
Trung tâm trọng tài quốc tế Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 2069/QĐ-BTP ngày 06/10/2020 của Bộ Tư pháp (Giấy phép thành lập số 28/BTP/GP). Ngày 09/11/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 01/TP/ĐKHĐ-TT cho Trung tâm trọng tài quốc tế Bình Dương.Đây là Trung tâm trọng tài thương mại đầu tiên được thành lập ...
Ảnh
Video
Audio