Hòa Giải Thương Mại - Thông tin
 
Tính đến ngày 26/6/2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 06 hòa giải viên thương mại vụ việc đang đăng ký hoạt động
 
 
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Phân loại
  
Danh sách Hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 12/12/2023)TinDanh sách Hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 12/12/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/15/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Phòng Bổ Trợ Tư PhápDanh sách
Danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/6/2023)TinDanh sách hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 26/6/2023)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Tính đến ngày 26/6/2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có 06 hòa giải viên thương mại vụ việc đang đăng ký hoạt động
6/26/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông tin; Danh sách
Danh sách Hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 07/6/2019)Danh sách Hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (tính đến ngày 07/6/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/7/2019 6:00 PMNoĐã ban hànhPhòng Bổ Trợ Tư PhápDanh sách
Công văn số 4001/BTP-BTTP ngày 18/10/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc Công văn số 4001/BTP-BTTP ngày 18/10/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/13/2018 3:00 PMNoĐã ban hànhPhòng Bổ Trợ Tư PhápThông tin
Danh sách Hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 18/10/2018)Danh sách Hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Tính đến ngày 18/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/18/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Phòng Bổ Trợ Tư PhápDanh sách
Ảnh
Video
Audio
Hoagiaithuongmai