Trợ Giúp Pháp Lý
Thứ 4, Ngày 28/06/2017, 11:00
Một số điểm mới quan trọng của Thông tư 05/2017/TT-BTP
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/06/2017 | Văn phòng Sở
Một số điểm mới quan trọng của Thông tư 05/2017/TT-BTP ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh tóan chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
 
          ​Ngày 20/04/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh tóan chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý. Thông tư này bao gồm 3 điều, trong đó có những nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng như: Thời gian tham gia tố tụng các vụ án về hình sự, vụ án dân sự, việc dân sự, vụ án hành chính; Chế độ về buổi làm việc; Khoán chi theo vụ việc căn cứ vào mức độ của vụ việc tham gia tố tụng; Phụ lục hướng dẫn khoán chi vụ việc tham gia tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính.
          Trước đây Thông tư 18/2013/TT-BTP quy định về thời gian tham gia tố tụng một cách chung chung mà không quy định thời gian tham gia tố tụng trong các lĩnh vực pháp luật cụ thể. Do đó, Thông tư số 05/2017/TT-BTP đã khắc phục hạn chế này bằng cách quy định cụ thể, rõ ràng về thời gian thực hiện vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng trong từng lĩnh vực hình sự, dân sự và hành chính nhằm bảo đảm việc tính thời gian làm căn cứ chi trả bồi dưỡng vụ việc TGPL rõ ràng và chính xác, tạo thuận lợi cho người thực hiện TGPL dễ dàng thực hiện. Theo đó, thời gian tham gia tố tụng được quy định cụ thể và bao quát xuyên suốt quá trình giải quyết vụ việc. Ở từng giai đọan tố tụng, thời gian tham gia tố tụng sẽ do người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan đến vụ án thực hiện xác nhận thời gian làm việc.
          Thông tư còn bổ sung thời gian tham gia phiên tòa, tham gia buổi hòa giải tại Tòa án và thời gian tham gia đối thoại đối với vụ án hành chính do Thẩm phán hoặc Thư ký xác nhận. Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện trợ giúp pháp lý khi yêu cầu xác nhận về thời gian tham gia được nhanh chóng và dễ dàng hơn.
Bên cạnh đó, nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình thực hiện Thông tư số 18/2013/TT-BTP, Thông tư quy định cụ thể cách tính thời gian đối với trường hợp vụ án tiếp tục được giải quyết sau tạm đình chỉ. Đối với trường hợp thay đổi người thực hiện TGPL, Thông tư quy định cách tính thời gian theo hướng là thời gian thực tế mà người thực hiện trợ giúp pháp lý đã tham gia TGPL đến thời điểm thay thế và người được Trung tâm hoặc Chi nhánh cử tiếp tục thực hiện vụ việc TGPL được thanh toán chế độ bồi dưỡng vụ việc TGPL căn cứ thời gian thực tế mà người thực hiện TGPL tham gia vụ việc TGPL trong giai đoạn tiếp theo.
Thông tư số 18/2013/TT-BTP  cũng qui định rõ trường hợp cử từ 02 (hai) người thực hiện trợ giúp pháp lý trở lên thực hiện trợ giúp pháp lý cho 01(một) người được trợ giúp pháp lý trong cùng một vụ án theo quy định của pháp luật thì thời gian làm căn cứ thanh toán chế độ bồi dưỡng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho mỗi người phải bảo đảm một công việc thực hiện chỉ được tính cho một người thực hiện.
          Mặt khác, trước đây Thông tư số 05/2017/TT-BTP có qui định chế độ bồi dưỡng căn cứ theo buổi làm việc nhưng không qui định cụ thể số giờ trong một buổi dẫn đến có nhiều trường hợp người thực hiện TGPL chỉ đến cơ quan tố tụng nộp một văn bản hoặc làm thủ tục nào đó trong thời gian không đến 03 giờ nhưng vẫn kê khai là 01 buổi. Hiện nay, Thông tư số 18/2013/TT-BTP  đã qui định chặt chẽ hơn số giờ làm việc được tính là 01 buổi phải đủ 04 giờ. Trường hợp, người thực hiện trợ giúp pháp lý làm việc trong nhiều buổi nhưng mỗi buổi thực hiện không đủ 04 giờ, thì số buổi làm việc được tính trên tổng số giờ làm việc thực tế (cộng dồn) của người thực hiện trợ giúp pháp lý. Số giờ làm việc lẻ còn lại (nếu có) được tính như sau:
          Nếu số giờ làm việc lẻ không đủ 03 giờ thì tính thành 1/2 buổi làm việc.
          Nếu số giờ làm việc lẻ từ đủ 03 giờ trở lên thì tính thành 01 buổi làm việc.
          Một nội dung bổ sung quan trọng của Thông tư số 18/2013/TT-BTP là qui định về “Khoán chi theo vụ việc”.  Để phù hợp với quy định của Nghị định số 80/NĐ-CP quy định về hình thức khoán đối với vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng thì Thông tư quy định cụ thể hình thức khoán chi vụ việc để làm căn cứ chi trả bồi dưỡng thực hiện vụ việc TGPL. Theo đó, Thông tư đưa ra nguyên tắc áp dụng khoán chi vụ việc theo các nhóm công việc phải thực hiện để giải quyết vụ việc TGPL. Khoán chi theo vụ việc được căn cứ vào tính chất vụ việc để thực hiện khoán chi, cụ thể:
          - Đối với vụ việc tham gia tố tụng hình sự, tính chất vụ việc làm căn cứ để thực hiện khoán chi theo vụ việc được xác định trên cơ sở quy định về phân loại tội phạm trong Bộ luật tố tụng hình sự;
          - Đối với vụ việc tham gia tố tụng dân sự, tính chất vụ việc làm căn cứ để thực hiện khoán chi theo vụ việc được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 337 Bộ luật tố tụng dân sự;
          - Đối với vụ việc tham gia tố tụng hành chính, tính chất vụ việc làm căn cứ để thực hiện khoán chi theo vụ việc được xác định theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Luật tố tụng hành chính.
          Bên cạnh việc quy định khoán chi theo vụ việc đối với các vụ việc thông thường (01 người thực hiện TGPL cho 01 người được TGPL), nhằm bảo đảm nguyên tắc việc thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL phù hợp với tính chất, nội dung của từng vụ việc cũng như kịp thời động viên, khuyến khích nâng cao chất lượng vụ việc TGPL Thông tư quy định khoán chi theo vụ việc trong một số trường hợp đặc biệt trên nguyên tắc có thể tăng nhưng không quá 130%. Quy định này bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 80/2015/NĐ-CP (mức cao nhất trả cho thực hiện vụ việc là 10 tháng lương cơ sở).
          Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2017./.
Nguyễn Thái – Trung tâm TGPL​ nhà nước tỉnh Bình Dương.
Lượt người xem:  Views:   2309
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio