Đảng đoàn thể
Thứ 4, Ngày 26/05/2021, 09:00
BÀI DỰ THI GƯƠNG ĐIỂN HÌNH VỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/05/2021 | Ngô Hoàng Nam

BÀI DỰ THI

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH VỀ "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"


SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH DƯƠNG:

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN ​NGÀNH TƯ PHÁP TOÀN QUỐC


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc bồi dưỡng, xây dựng và nêu gương về người tốt, việc tốt trong công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân với nguyện vọng thế hệ sau sẽ tiếp nối, phát huy ý chí, tinh thần trách nhiệm với xã hội. Người từng nói với đồng bào, đồng chí cả nước: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp...”. Người cho rằng, người tốt, việc tốt ở đâu cũng có, ngành nào, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có. Trong thực hành đạo đức, một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài văn tuyên truyền. Tuy nhiên, để hội tụ đầy đủ những tư tưởng, đạo đức theo ý nguyện của Người, là một tấm gương sống cho thế hệ mai sau noi theo là việc không phải ai cũng có thể làm được.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

​Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại những hạn chế, chưa trở thành ý thức tự giác, chưa trở thành việc làm thường xuyên của không ít đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội hàm sâu hơn, rộng hơn, bao quát hơn đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đẩy mạnh và đạt hiệu quả thiết thực trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII luôn được Cấp ủy Sở Tư pháp tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai đồng bộ, sâu rộng đến toàn thể đảng viên, quần chúng qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành.

Đảng viên, quần chúng có nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn theo đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Sở đã vận dụng một cách có hiệu quả những giá trị nhân văn, các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược của Người vào thực tiễn bằng việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Hội nghị quán triệt một số Nghị quyết công tác Đảng tại Sở Tư pháp

Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quý. 100% công chức, viên chức thuộc Sở đều cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, làm cơ sở để thực hiện việc đánh giá, phân loại đảng viên, công chức, viên chức cuối năm. Công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đều có ý thức trong học tập để “làm theo” và nhận thức tầm quan trọng trong việc học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, thường xuyên, liên tục, lâu dài bằng hành động, việc làm cụ thể trong mối quan hệ công tác, mối quan hệ đồng nghiệp, đặc biệt trong tiếp xúc giải quyết công việc cho tổ chức, công dân và mối quan hệ tại địa phương nơi cư trú, cùng với rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của mỗi cá nhân. Từ năm 2015 đến nay, Sở Tư pháp có 22 gương tiêu biểu làm theo Bác, được Đảng bộ Sở Tư pháp tặng giấy khen, nêu gương tại các Chi bộ. Qua đó, tạo nên những kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Phong trào thi đua làm theo Bác đã tạo động lực phát triển Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương nói riêng và ngành tư pháp tỉnh Bình Dương nói chung.

Kế thừa và phát huy các thành tích đã đạt được của giai đoạn trước, từ năm 2015 đến nay, Sở Tư pháp đã có nhiều nỗ lực vượt bậc, từng tập thể, cá nhân của Sở đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, vượt khó, tích cực tham mưu, đưa ra các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả công việc (có 73 sáng kiến, giải pháp được Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp công nhận và đưa vào áp dụng) do đó Sở Tư pháp đạt được thành tích cao hơn giai đoạn 2010-2015, nhiều năm liền được bình xét đơn vị dẫn đầu Khối thi đua Nội chính, đơn vị xuất sắc của Khối thi đua cơ quan tư pháp khu vực miền Đông Nam Bộ, được tặng nhiều hình thức khen thưởng cao:

- 01 Huân chương Lao động hạng Ba;

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- 02 Cờ thi đua của Chính phủ. Năm 2019, Sở Tư pháp tiếp tục được tỉnh đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua;

- 04 Cờ thi đua của Bộ Tư pháp;

- 04 Cờ thi đua của tỉnh;

- 07 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- 01 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 7;

- 16 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp có 14 tập thể được UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc; 02 đơn vị được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 02 đơn vị được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 01 Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh. Giám đốc Sở công nhận 49 tập thể và 343 cá nhân Lao động tiên tiến, 46 Chiến sỹ thi đua cơ sở, tặng giấy khen cho 25 tập thể và 158 cá nhân.


Ông Trần Thanh Liêm (bìa phải), Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho Ban Giám đốc Sở Tư pháp


Sở Tư pháp nhận cờ thi đua của Chính phủ


Giám đốc Sở Tư pháp Bình Dương Nguyễn Anh Hoa phát biểu tham luận tại Hội nghị

Ngoài ra, công chức, viên chức ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua do cấp trên phát động được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen chuyên đề khác.

Thực hiện Công văn số 5008/BTP-TĐKT ngày 17/12/2019 của Bộ Tư pháp về bình xét điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020, Kế hoạch số 4846/KH-UBND ngày 24/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã tổ chức xét chọn điển hình tiên tiến cấp cơ sở, đề nghị Bộ Tư pháp công nhận. Kết quả, Giám đốc Sở Tư pháp đã quyết định công nhận 08 tập thể và 63 cá nhân là điển hình tiên tiến của phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp Bình Dương; lập hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp công nhận điển hình tiên tiến cho 01 tập thể và 01 cá nhân; xét, cử 01 đại biểu điển hình tiên tiến dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ V.

Về đổi mới trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Trong 5 năm qua, ngành tư pháp Bình Dương tiếp tục có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực công tác tư pháp, trong đó công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế của tỉnh.

Điển hình như công tác tuyên tuyền pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở được xác định là một kênh tuyên truyền pháp luật trực tiếp có hiệu quả, vừa góp phần xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, vừa giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Thông qua hoạt động hòa giải cơ sở đã góp phần hạn chế tranh chấp, khiếu nại tố cáo vượt cấp và các tranh chấp phải giải quyết ở tòa án các cấp; góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu ấp văn hóa. Số lượng vụ việc hòa giải hàng năm giảm dần, tỷ lệ hòa giải thành ngày càng tăng. Trong 5 năm qua, các tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận 6.062 đơn, đưa ra hòa giải 6.047 đơn, hòa giải thành được 5.147 đơn, đạt tỷ lệ 85,12%.


Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục hòa giải cho 70 chủ cơ sở trọ và trợ giúp pháp lý tại phường Tân Phước Khánh

Bên cạnh đó, theo ghi nhận, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.454 câu lạc bộ liên quan đến pháp luật, hầu hết các câu lạc bộ đều phát huy hiệu quả góp phần tuyên truyền pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân. Điển hình như các câu lạc bộ nông dân với pháp luật, phụ nữ với pháp luật, thanh niên với pháp luật; câu lạc bộ phòng chống tội phạm, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; tổ chức tư vấn pháp luật... Thông qua sinh hoạt, các câu lạc bộ này đã lồng ghép nhiều nội dung pháp luật như hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, phòng chống HIV/AIDS, giao thông đường bộ, môi trường... tuyên truyền đến các thành viên trong câu lạc bộ.

Theo số liệu báo cáo của các sở, ngành, huyện, thị trong 15 năm đã tuyên truyền trực tiếp được 599.112 cuộc với 35.946.720 lượt người dự; tổ chức 3.060 cuộc hội nghị, hội thảo với 84.000 người dự; 6.897 hội thi ở các cấp với 771.792 người tham dự.

Trong năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được 35.613 cuộc với hơn 1.278.484 lượt người tham dự. Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện được 658 vụ việc (tăng 58 vụ so với năm 2018). Các huyện, thị, thành phố tuyên truyền được 23.988 cuộc với 780.952 lượt người tham dự.


Tư vấn pháp luật tại Ngày hội công nhân với pháp luật

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền pháp luật năm 2020 là việc Sở Tư pháp đã tích cực, chủ động tham mưu định hướng tuyên truyền và tham gia tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, tổ chức 2 cuộc thi “Cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid -19” thu hút 450.314 lượt truy cập với 119.560 tài khoản tham gia dự thi. Cuộc thi “Thanh niên Bình Dương với an toàn giao thông và nói không với ma túy” cũng thu được kết quả cao cùng đối tượng trẻ tham gia sôi nổi. Đây được xem là một hình thức tuyên truyền pháp luật sát sườn, phù hợp với tình hình thực tế được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình.


Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19


Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên internet

Nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật pháp luật, tạo thêm kênh thông tin tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến qua địa chỉ: thitructuyen.binhduong.gov.vn từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 23/5/2021.


Ông Nguyễn Lộc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh nhấn nút phát động Cuộc thi

Sở cũng đã phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng 26 chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng phát thanh, phối hợp với đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố thực hiện 52 chuyên mục “Người dân với pháp luật” phát sóng hàng tuần trên loa truyền thanh cấp xã. Với Báo Bình Dương có 12 kỳ chương trình “Pháp luật đời sống”, kịp thời đăng thông tin về các văn bản pháp luật mới do Trung ương, tỉnh ban hành và trả lời những thắc mắc của bạn đọc về các quy định của pháp luật...


Sở Tư pháp phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống”

Về công tác cải cách hành chính

Giai đoạn 2015-2020, công tác cải cách hành chính tiếp tục phát huy hiệu quả với nhiều sáng kiến mới, mô hình hay, cách làm hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả, giảm mạnh tỷ lệ cấp phiếu lý lịch tư pháp trễ hạn, ứng dụng cấp phiếu trực tuyến, liên thông các ngành giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thiện phần mềm công chứng. Trên cơ sở đó, trong những năm qua, nhiều địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay góp phần cải cách thủ tục hành chính, từ đó giúp giảm thời gian đi lại và các thủ tục phức tạp khi thực hiện giao dịch hành chính tư pháp tại cơ sở.


Sở Tư pháp Bình Dương ký kết thỏa thuận hợp tác về việc đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp với dịch vụ nhận trả kết quả qua bưu chính Viettel


Lễ ký kết hợp đồng phát hồ sơ lý lịch tư pháp trực tuyến qua bưu điện VNPT

Xây dựng Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cấp chứng chỉ hành nghề dược, cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh)  đã tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho cá nhân trong việc thực các thủ tục hành chính này, đồng thời tạo hành lang pháp lý trong công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan.


Sở Tư pháp – Sở Y tế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong thanh toán khi thực hiện thủ tục hành chính, cũng như góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về chất lượng phục vụ, Sở Tư pháp triển khai ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt khi giải quyết thủ tục hành chính công. Cụ thể, thanh toán trực tiếp tại quầy một cửa qua việc quét mã quét (QR code) theo tiêu chuẩn quốc tế mà không lệ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử.


Sở Tư pháp triển khai ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt khi giải quyết các thủ tục hành chính

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, các địa phương tại Thành phố Thủ Dầu Một đã đưa ra nhiều sáng kiến hay trong cải cách thủ tục hành chính. Điển hình là mô hình “Hộp phiếu hướng dẫn thủ tục tư pháp” tại Uỷ ban nhân dân phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một. Đây là một trong những cách làm hay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thủ tục tư pháp, góp phần cải cách thủ tục hành chính. Mô hình “Hộp phiếu hướng dẫn thủ tục tư pháp” ra đời đầu năm 2018 đã đem lại hiệu quả thiết thực cho cán bộ phường cũng như người dân trong việc đăng ký thủ tục tư pháp - hộ tịch.


Người dân tìm đọc mẫu Phiếu hướng dẫn thủ tục tư pháp - hộ tịch để chuẩn bị hồ sơ cho đầy đủ

Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tư pháp

Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những định hướng quan trọng Sở Tư pháp Bình Dương đề ra nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, khắc phục khó khăn về biên chế, thúc đẩy cải cách hành chính, hiện đại hóa công sở. Sở Tư pháp đã có nhiều sáng kiến, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong quản lý, điều hành và các hoạt động nghiệp vụ trong nhiều lĩnh vực như: Trợ giúp pháp lý, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn vướng mắc liên quan giải quyết về việc cấp Giấy báo tử đối với các trường hợp chết tại cơ sở tế và ngoài cơ sở y tế; Sở Tư pháp đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo Hiểm xã hội tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng và hoàn thiện liên thông TTHC mới (03 thủ tục) gồm: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú; đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí...


Sở Tư pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch Covid-19

             

Sở Tư pháp ứng dụng công nghệ thông tin họp giao ban trực tuyến

           

Sở Tư pháp Bình Dương tổ chức tập huấn phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch

           

Các thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Việc học tập và làm theo gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Sở Tư pháp Bình Dương đã và đang ngày càng đi vào nề nếp, sức lan tỏa ngày một sâu rộng. Trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục chú trọng việc bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt, có tác dụng nêu gương tại cơ quan và các đơn vị sự nghiệp. Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Từ đó, góp phần mạnh mẽ vào việc lãnh đạo, chỉ đạo ngành tư pháp tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

 

 


Lượt người xem:  Views:   8396
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tác giả

Tin mới nhất

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio