Văn Bản Dự Thảo
QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 
Ngày bắt đầu:
14/06/2016  
Ngày kết thúc:
21/06/2016  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:
 
Nội dung:

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH DƯƠNG

      Số:        /2016/QĐ-UBND

 

DỰ THẢO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày      tháng     năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số…./TTr-STP ngày…tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay bãi bỏ 06 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

3. Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

4. Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 72/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

5. Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

6. Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 22/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                    

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội;

- TT HĐND, TT UBND, UBMTTQ tỉnh;

- CT, các PCT UBND Tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT HĐND, UBND cấp huyện;

- Trung tâm công báo tỉnh, website tỉnh;                             

- Lưu: VT.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Danh sách Góp ý