Danh mục Thông tin được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin

Loại thông tinChi tiết
Văn bản quy phạm pháp luật; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của Sở Tư phápTTHC do Sở Tư pháp giải quyết:​ Chi tiết
Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư Pháp Chi tiết
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tư Pháp tham mưu  Chi tiết
Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Sở Tư Pháp. Chi tiết
Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn do Sở Tư Pháp phụ trách 
Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động 
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, thư điện tử công vụ của Sở Tư Pháp và người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; nội quy, quy chế do Sở Tư Pháp ban hành Chi tiết​
Thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân 
Thông tin về tuyển dụng 
Báo cáo công tác định kỳ; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học Chi tiết
Báo cáo tài chính năm; Thông tin sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức 
Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng; 
Thông tin về phí, lệ phí 
Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật tiếp cận thông tin 
Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.