Danh mục Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin

Loại thông tinChi tiết
Thông tin liên quan đến bí mật hoạt động của đơn vị được tiếp cận trong trường hợp thủ trưởng đơn vị đó đồng ý Chi tiết​
Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý 
Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật hoạt động, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo số thứ tự 1, 2 danh mục này