Kiểm tra, rà soát, Hệ thống hóa, Cập nhật CSDL
Thứ 3, Ngày 23/02/2021, 11:00
Nhiều kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/02/2021

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, qua đó, công tác này có nhiều kết quả nổi bật, cụ thể:

1. Về công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL

- Công tác tự kiểm tra: Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tự kiểm tra 37 văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và gửi đến Sở Tư pháp trong năm 2020 (đạt 100% văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành), giảm 10 văn bản so với năm 2019 (có Phụ lục Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành trong năm 2020 kèm theo). Qua kiểm tra không phát hiện văn bản có sai sót, do đó, địa phương không thực hiện việc lập danh mục văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung. Phòng Tư pháp đã giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện kiểm tra 19 văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành (giảm 10 văn bản so với năm 2019). Qua kiểm tra không phát hiện văn bản nào có sai sót về thẩm quyền, hình thức, nội dung và trình tự thủ tục theo quy định.

-  Công tác kiểm tra theo thẩm quyền: Sở Tư pháp nhận được 06 văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ban hành, gửi về Sở Tư pháp, giảm 02 văn bản so với năm 2019; thực hiện kiểm tra 06/06 văn bản, qua kiểm tra không phát hiện văn bản có sai sót. Phòng Tư pháp đã nhận và thực hiện kiểm tra 06 văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành (đạt 100% văn bản, giảm 07 văn bản so với năm 2019). Qua kiểm tra không phát hiện văn bản nào có sai sót về thẩm quyền, hình thức, nội dung và trình tự thủ tục theo quy định.

2. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

- Rà soát thường xuyên theo văn bản làm căn cứ pháp lý: Trong năm 2020, các cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên việc rà soát các văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ngay sau khi văn bản làm căn cứ pháp lý để rà soát được ban hành hoặc tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản có sự thay đổi làm cho nội dung của văn bản không còn phù hợp.

- Rà soát theo yêu cầu, kế hoạch: Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 540/BTP-KTrVB ngày 19/02/2020 về việc đề nghị rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản theo chuyên đề giá, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành thực hiện rà soát văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn để thực hiện kiểm tra văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá và đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp về kết quả rà soát các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá đang còn hiệu lực thi hành.

Qua rà soát các văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực giá đang còn hiệu lực thi hành, gồm 17 văn bản QPPL (05 Nghị quyết và 12 Quyết định) được ban hành phù hợp về thẩm quyền, nội dung và đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và các văn bản liên quan tại thời điểm ban hành. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện do sự thay đổi của văn bản cấp trên nên có 03 văn bản liên quan đến lĩnh vực giá không còn phù hợp với quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản trên phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Đến thời điểm hiện tại đã có 02 văn bản được xử lý và 01 văn bản đang xử lý.

- Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2020, gồm:

- Văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ: 47 văn bản (15 Nghị quyết; 31 Quyết định, 01 Chỉ thị).

- Văn bản QPPL hết hiệu lực một phần: 06 văn bản (01 Nghị quyết; 05 Quyết định).

- Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày 01/01/2020: không có.

- Tình hình xử lý văn bản trái pháp luật theo kiến nghị của Bộ Tư pháp: Tình hình xử lý văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tại Kết luận số 51/KL-KTrVB ngày 20/5/2020 của Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ tư pháp đối với "Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương". Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Báo cáo về tình hình xử lý đối với Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND, theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND.

- Hệ thống hóa văn bản QPPL: Trong năm 2020, tỉnh Bình Dương ban hành 56 văn bản QPPL (19 Nghị quyết QPPL của Hội đồng nhân dân, 37 Quyết định QPPL của Ủy ban nhân dân). Các văn bản QPPL này tiếp tục được cập nhật vào các Danh mục và Tập hệ thống hóa văn bản QPPL đang còn hiệu lực đã được công bố trong kỳ hệ thống hóa lần 2 (2014 - 2018) để làm cơ sở cho kỳ hệ thống hóa tiếp theo.

3. Cập nhật văn bản QPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Trong năm 2020, Sở Tư pháp đã giúp Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật kịp thời, đầy đủ 56 văn bản QPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (giảm 17 văn bản so với năm 2019).

4. Tổ chức tập huấn, nghiệp vụ

Trong năm 2020, tỉnh đã tổ chức tham dự 02 cuộc hội nghị trực tuyến với hơn 400 người tham dự do Bộ Tư pháp và Chính phủ chủ trì. Ngoài ra, Sở Tư pháp còn triển khai Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản QPPL và một số nghiệp vụ công tác văn bản cho 09 huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã cử cán bộ làm công tác pháp chế ở cơ quan, đơn vị và Sở Tư pháp tham gia tất cả các Hội thảo, Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL do Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Cục Công tác phía Nam tổ chức, ...Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh còn chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, báo đài và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện phổ biến nội dung mới của Luật Ban hành văn bản QPPL như: đăng tin, bài viết có nội dung liên quan đến Luật Ban hành văn bản QPPL trên website của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, trên Báo Bình Dương, chạy chữ chân chương trình thời sự của Đài Phát thanh và truyền hình Bình Dương,… Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cho gần 750 cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đảm bảo triển khai đầy đủ các nội dung về kiểm tra, rà soát, thực hiện có hiệu quả công tác văn bản QPPL trên địa bàn theo quy định của pháp luật./.

(Chi tiết xem tại đây  Tải về 29-BC.signed.pdf)

da7fc050556b4e3097fb16fb15411518-0001.jpg

​ 

Lượt người xem:  Views:   2123
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio