Kiểm tra, rà soát, Hệ thống hóa, Cập nhật CSDL
Thứ 4, Ngày 26/02/2020, 15:00
Tình hình thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/02/2020

     Trong năm 2019, UBND tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thành các nội dung đề ra theo Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 3738/QĐ-UBND ngày 27/12/2018).

2baed80c6d9395cdcc82 (1).jpg

     Công tác kiểm tra văn bản QPPL:

     Công tác tự kiểm tra văn bản QPPL: Trong năm, Sở Tư pháp đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tự kiểm tra 47 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành và gửi đến Sở Tư pháp trong năm 2019 (đạt 100% văn bản do UBND tỉnh ban hành), tăng 11 văn bản so với năm 2018; Phòng Tư pháp đã giúp UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra 23 văn bản QPPL do UBND cấp huyện ban hành; qua kiểm tra không phát hiện văn bản có sai sót.

     Công tác kiểm tra theo thẩm quyền: Trong năm Sở Tư pháp nhận và thực hiện kiểm tra  08 văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành (giảm 04 văn bản so với năm 2018); Phòng Tư pháp đã nhận và thực hiện kiểm tra 13 văn bản do HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn ban hành; qua kiểm tra không phát hiện văn bản có sai sót.

      Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

     Triển khai thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018, ngày 13/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Để đảm bảo chất lượng công việc theo yêu cầu Kế hoạch, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện; trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018. Trên cơ sở kết quả hệ thống hóa do Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018. Kết quả hệ thống hóa tại cấp tỉnh như sau: Tổng số văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh được tập hợp để hệ thống hóa kỳ 2014-2018 là 962 văn bản; trong đó, số văn bản QPPL còn hiệu lực 466 văn bản; số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ là 496 văn bản; số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần là 34 văn bản và số văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới là 90 văn bản. Ngoài ra, theo yêu cầu của các Bộ, trong năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành thực hiện rà soát nhiều văn bản QPPL theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn như: rà soát các văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực hòa giải cơ sở; rà soát các văn bản QPPL trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động,... Đối với cấp huyện, cấp xã cũng đã tiến hành rà soát định kỳ theo quy định và rà soát chuyên đề theo hướng dẫn của cấp trên.

     Thực hiện Công văn số 2527/BTP-KTrVB ngày 08/7/2019 của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện và xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018; ngày 31/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 3777/UBND-NC về việc đôn đốc xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014-2018. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ (đối với Quyết định) hoặc tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh (đối với Nghị quyết) xử lý kết quả hệ thống hóa theo Danh mục văn bản QPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018; yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo Danh mục văn bản QPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND ban hành kèm theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND. Trong tổng số 90 văn bản cần xử lý theo Báo cáo số 83/BC-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Bình Dương; đến nay, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành văn bản xử lý (văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ) đối với 43/90 văn bản; 47/90 còn lại văn bản hiện đang trong quá trình xử lý. Riêng năm 2019, thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tự kiểm tra, rà soát 73 văn bản QPPL (26 Nghị quyết và 47 Quyết định) do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong năm 2019; kết quả: không có văn bản cần phải xử lý sau rà soát.

     Bên cạnh đó, thực hiện quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Bình Dương năm 2019; theo đó: số văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ là 67; số văn bản QPPL hết hiệu lực một phần là 10 văn bản.

     Từ những kết quả trên cho thấy, trong năm 2019, công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Bình Dương được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, nội dung; các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định của pháp luật và kế hoạch của UBND tỉnh, từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương. Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát và cập nhật kịp thời, chính xác các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; qua đó phục vụ có hiệu quả việc thực hiện công tác hệ thống hóa văn bản QPPL thống nhất trên toàn tỉnh kỳ 2014-2018. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh đảm bảo tiến độ theo quy định pháp luật và yêu cầu của Bộ Tư pháp; chất lượng rà soát, hệ thống hóa ngày càng được nâng lên. Kết quả rà soát cho thấy, hầu hết các văn bản QPPL được địa phương khi ban hành đều đảm bảo về nội dung, thẩm quyền, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị của địa phương. Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát, sự thay đổi của các văn bản QPPL ở Trung ương và tình thực tế tại địa phương dẫn đến một số văn bản hiện đã không còn phù hợp.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như: Đội ngũ công chức thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa ở một số sở, ngành tỉnh còn thiếu và yếu, chủ yếu kiêm nhiệm và thường xuyên có sự biến động dẫn đến công tác rà soát, hệ thống hóa đôi lúc chưa kịp thời, chất lượng chưa đảm bảo yêu cầu. Một số sở, ngành, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác kiểm tra, rà soát văn bản, đặc biệt chưa gắn kết rà soát văn bản với các hoạt động có liên quan trong quy trình xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành pháp luật; chưa thật sự chủ động trong việc tham mưu, xử lý những văn bản không còn phù hợp qua rà soát thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị mình; bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra, rà soát văn bản và theo dõi tình hình xử lý văn bản qua kiểm tra, rà soát còn hạn chế./.

Lượt người xem:  Views:   1379
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio