Kiểm tra, rà soát, Hệ thống hóa, Cập nhật CSDL
Thứ 2, Ngày 14/01/2019, 14:00
Tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/01/2019 | Phòng VB-TT

​       Trên cơ sở Kiểm tra, rà soát văn bản nhằm phát hiện quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với văn bản cấp trên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Ngày 27/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3738/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với những nhiệm vụ sau:

       Về công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện tự kiểm tra 100% các văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành trong năm ngay sau khi văn bản được ban hành hoặc khi nhận được thông báo, yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện kiểm tra 100% các văn bản QPPL nhận được thuộc thẩm quyền kiểm tra của cơ quan tư pháp; kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản QPPL do địa phương ban hành có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thông qua kiểm tra phát hiện hoặc khi nhận được thông báo kiểm tra văn bản của cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xử lý kịp thời, triệt để đối với những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật đã được thông báo.

        Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Thực hiện rà soát thường xuyên các văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ngay sau khi văn bản làm căn cứ pháp lý để rà soát được ban hành hoặc tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản có sự thay đổi làm cho nội dung của văn bản không còn phù hợp; thực hiện rà soát các văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành theo yêu cầu, kế hoạch của cấp có thẩm quyền; công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, nhưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần; xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh.

        Về tổ chức tập huấn nghiệp vụ: Tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh; cán bộ văn phòng Ủy ban nhân dân và các phòng, ban chuyên môn được phân công làm công tác văn bản, cán bộ tư pháp cấp huyện và cấp xã. Ngoài ra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại cấp huyện; Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Công tác báo cáo, thống kê.

       Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao trên./.​

Tải về Quyết định ban hành ke hoach kiem tra.PDF

Tải về T12-27_KH_kiem_tra_xu_ly,rasoat_vb (1).doc

Tải về T12-27_Quyet_dinh_ban_hanh_KH_kiem_tra,_xu_ly_ra_soat_van_ban_QPPL.docx

Lượt người xem:  Views:   2823
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio