Công tác xây dựng
Thứ 2, Ngày 19/12/2022, 11:00
Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/12/2022 | Trần Thị Kim Yến

Trong thời gian qua, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hệ thống pháp luật của tỉnh ngày càng hoàn thiện, thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, phù hợp thực tiễn địa phương, tạo hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự - an toàn xã hội ở địa phương. Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; ngoài việc bảo đảm nguồn lực, phương tiện, hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì vấn đề đảm bảo nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng là yếu tố quan trọng.

Về kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở căn cứ "Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật"; ngày 20/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành "Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương". Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND được xây dựng và ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, nội dung phù hợp với quy định pháp luật ở thời điểm văn bản được ban hành. Tuy nhiên, ngày 06/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; dẫn đến định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương được quy định tại Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND hiện đã không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

Do vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

18.2022 NQ.PNG

Mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo quy định của Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ​cụ thể như sau:

*Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân được ban hành mới hoặc thay thế:

- Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân:

+ Cấp tỉnh: 30 triệu đồng/dự thảo;

+ Cấp huyện: 15 triệu đồng/dự thảo;

+ Cấp xã: 10 triệu đồng/dự thảo.

- Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân:

+ Cấp tỉnh: 20 triệu đồng/dự thảo;

+ Cấp huyện: 10 triệu đồng/dự thảo;

+ Cấp xã: 8 triệu đồng/dự thảo.

*Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ:

- Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân:

+ Cấp tỉnh: 24 triệu đồng/dự thảo;

+ Cấp huyện: 12 triệu đồng/dự thảo;

+ Cấp xã: 8 triệu đồng/dự thảo.

- Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân:

+ Cấp tỉnh: 16 triệu đồng/dự thảo;

+ Cấp huyện: 8 triệu đồng/dự thảo;

+ Cấp xã: 6,4 triệu đồng/dự thảo.

*Kinh phí cho hoạt động thẩm định, thẩm tra đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm cả kinh phí họp, nhận xét, báo cáo và các công việc khác liên quan đến công tác thẩm định) nằm trong định mức phân bổ đối với từng loại văn bản quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và được quy định cụ thể như sau:

- Kinh phí thẩm định, thẩm tra đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 3,7 triệu đồng.

- Kinh phí thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật:

+ Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mới hoặc thay thế: 2 triệu đồng.

+ Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ: 1,5 triệu đồng.

+ Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã và dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã: Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định mức kinh phí thẩm định trong định mức phân bổ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Căn cứ mức kinh phí được giao để thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật quyết định mức chi phù hợp cho các nội dung công việc (thấp hơn hoặc cao hơn mức chi quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật) trong tổng mức kinh phí đã được giao để thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 09/12/2022, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 và thay thế Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

Nghi quyet 18.2022.NQ HDND.pdf Tải về

 

 

Lượt người xem:  Views:   96
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio