Công tác xây dựng
Thứ 5, Ngày 31/08/2017, 14:00
Quy định mới về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng VBQPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/08/2017 | Phòng XD&KTVB

 Huỳnh Hữu Tốt

Đính kèm Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017QD 18 2017 UBND TINH BD.PDF Tải về QD 18 2017 UBND TINH BD.PDF


​Quy định mới về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác

xây dựng VBQPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

     Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về việc quy định định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, định mức phân bổ kinh phí đối với từng loại văn bản:

    - Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND ban hành mới hoặc thay thế:

Đơn vị tính: đồng

STT​NỘI DUNGMỨ​C CHI
Cấp tỉnhCấp huyệnCấp xã
1Nghị quyết, Quyết định phức tạp

 

10.000.000

 

8.000.000

 

6.000.000

2Nghị quyết, Quyết định ít phức tạp8.000.0006.000.0004.500.000

   
     - Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ:

Đơn vị tính: đồng

NỘI DUNGMỨC CHI
Cấp tỉnhCấp huyệnCấp xã
Nghị quyết, Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ8.000.0006.000.0004.500.000

               - Nguồn kinh phí chi trả được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm giao cho các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và được sử dụng từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị.

               Để triển khai kịp thời, có hiệu quả các quy định tại "Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật" và "Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương". Ngày 21/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về việc thực hiện một số nội dung về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, tiêu chí xác định Nghị quyết, Quyết định phức tạp, ít phức tạp và quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như sau:

          - Nghị quyết, Quyết định (ban hành mới hoặc thay thế) phức tạp phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

               + Có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.

               + Có nội dung phức tạp, phải tổ chức họp lấy ý kiến nhiều lần với phạm vi rộng.

           - Nghị quyết, Quyết định (ban hành mới hoặc thay thế) ít phức tạp là các dự thảo Nghị quyết, Quyết định không thuộc trường hợp nêu trên.

           - Quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí xây dựng văn bản QPPL:

             + Kinh phí xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp do ngân sách nhà nước bảo đảm, được tổng hợp chung vào dự toán ngân sách chi thường xuyên (kinh phí tự chủ) của cơ quan, đơn vị.

             + Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này.

            + Căn cứ vào định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản QPPL quyết định thực hiện chi tiêu cho các nội dung công việc với mức chi phù hợp (thấp hơn hoặc cao hơn mức chi quy định tại Điều 4 Thông tư số 338/2016/TT-BTC) trong tổng định mức phân bổ kinh phí đã được giao để thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL.

             + Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí xây dựng văn bản QPPL tổng hợp chung vào dự toán kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước tham mưu bố trí kinh phí theo thẩm quyền.

     Các nội dung quy định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017./.


Lượt người xem:  Views:   1674
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio