Công tác xây dựng
Thứ 3, Ngày 15/06/2021, 09:00
Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/06/2021 | Phòng XD&KTVB

     Ngày 22/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Báo cáo số 141/BC-UBND báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật. Theo đó, kết quả đạt được, cụ thể:

     Thực hiện "Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật; Thông tư 07/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật;  Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày ngày 08/4/2016 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật của ngành tư pháp,…". Theo đó, hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Sở Tư pháp triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo của ngành (Bộ Tư pháp) và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, trong đó, nội dung quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật luôn được ưu tiên, lồng ghép triển khai thực hiện. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện hợp tác quốc tế theo "Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; Kết luận số 73-KL/TW ngày 20/5/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp" đã được triển khai thực hiện tại "Công văn số 3012-CV/TU ngày 14/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Kết luận số 73-KL/TW ngày 20/5/2020 của Ban Bí thư (Mật)" và tổ chức triển khai Kết luận số 73-KL/TW cũng được yêu cầu triển khai thực hiện trong "Chương trình số 11-CTr/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025". Bên cạnh đó, chế độ báo cáo đều được Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 113/2014/NĐ-CP.

     Công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp luôn được cấp ủy, chính quyền tỉnh Bình Dương quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện; góp phần quan trọng vào ổn định và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tính từ ngày 26/11/2014 đến ngày 31/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương không chủ trì thực hiện các chương trình, dự án hợp tác nước ngoài trong công tác xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật trong khuôn khổ chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án hoặc trong cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Việc hợp tác với nước ngoài về pháp luật chủ yếu trong các hoạt động thực thi pháp luật hoặc để thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị ở địa phương dưới hình thức triển khai những quy định có liên quan đến hợp tác, hội nhập quốc tế,

     Trong thời gian qua, Bình Dương có thực hiện nhiều chương trình, dự án hợp tác quốc tế nhưng chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội; ở địa phương chưa thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong công tác xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật trong khuôn khổ chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án hoặc trong công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Đối với các lĩnh vực này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và chỉ đạo của Bộ, Ngành cấp trên. Các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa trong việc quản lý, hợp tác quốc tế về pháp luật.

     Trên cơ sở quy định của Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, có thể thấy đây là thể chế quan trọng cho hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật tạo nên sự thống nhất trong quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trong phạm vi cả nước phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước hiện nay đối với các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách tư pháp theo Chỉ thị 39-CT/TW và Kết luận 73-KL/TW của Ban Bí thư. Hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật của địa phương đã cơ bản được triển khai thực hiện phù hợp với định hướng, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý công tác đối ngoại và hợp tác với nước ngoài về pháp luật, phát huy nhiều kết quả đạt được từ các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật trước đây, nhờ đó đã hỗ trợ hiệu quả cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đặc biệt là trong công tác xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng về pháp luật; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật trong khuôn khổ chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

57d2981aa1bb4340aacf1c4dc99dabae-0001.jpg 

Lượt người xem:  Views:   208
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio