Công tác xây dựng
Thứ 4, Ngày 31/03/2021, 16:00
Mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/03/2021 | Huỳnh Hữu Tốt

Để đảm bảo kinh phí cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã thông qua Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND về Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại kỳ họp chuyên đề ngày 18 tháng 3 năm 2021.

I. NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI

1. Cấp tỉnh

a) Chi tổ chức các hội nghị thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Chi tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia phục vụ công tác tổ chức bầu cử thực hiện theo quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương.

Riêng Hội nghị triển khai và Hội nghị tổng kết công tác bầu cử: vận dụng mức chi tiền ăn cho đại biểu (đại biểu hưởng lương không thanh toán tiền công tác phí): với mức chi là 200.000 đồng/người/ngày. 

b) Chi bồi dưỡng các cuộc họp của Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (Ban chỉ đạo bầu cử), Ủy ban bầu cử, Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử, Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh và các cuộc họp khác phục vụ công tác bầu cử:

- Chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/buổi;     

- Thành viên tham dự: 100.000 đồng/người/buổi (riêng các cuộc họp khác thành viên dự họp là 80.000 đồng/người/buổi).

- Các đối tượng phục vụ: 50.000 đồng/người/buổi.

c) Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử, UBMTTQVN tỉnh:

Ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành, các đoàn công tác được chi bồi dưỡng như sau:

- Trưởng đoàn giám sát: 150.000 đồng/người/buổi;

- Thành viên chính thức của đoàn giám sát: 80.000 đồng/người/buổi;

- Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ Đoàn giám sát:

 + Phục vụ trực tiếp Đoàn giám sát: 60.000 đồng /người/buổi,

+ Phục vụ gián tiếp Đoàn giám sát (lái xe, bảo vệ lãnh đạo): 50.000 đồng /người/buổi.

d) Chi xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát:

-  Báo cáo tổng hợp kết quả của từng đoàn công tác: 500.000 đồng/báo cáo;

- Báo cáo tổng hợp kết quả của đợt kiểm tra, giám sát trình Ủy ban bầu cử: 1.000.000 đồng/báo cáo.

đ) Chi xây dựng văn bản (Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, báo cáo sơ kết, biên bản kết quả cuộc bầu cử): mức chi 2.000.000 đồng/văn bản (văn bản tính đến sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu chỉnh lý).

Riêng báo cáo tổng kết cuộc bầu cử báo cáo HĐND tỉnh, mức  chi  3.200.000 đồng/báo cáo.

e) Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử

- Ban chỉ đạo bầu cử

+ Trưởng ban, Phó trưởng ban: 2.200.000 đồng/người/tháng.

+ Các thành viên: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Ủy ban bầu cử

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực: 2.000.000 đồng/người/tháng;

+ Các thành viên: 1.700.000 đồng/người/tháng.

- Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử của tỉnh, Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử

+ Trưởng tiểu ban, Phó trưởng tiểu ban, Thư ký; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác giúp việc: 1.800.000 đồng/người/tháng;

+ Các thành viên: 1.600.000 đồng/người/tháng.

- Ban bầu cử:

+ Trưởng ban, Phó trưởng ban, Thư ký: 1.600.000 đồng/người/tháng;

+  Các thành viên: 1.400.000 đồng/người/tháng.

- Cán bộ trưng tập: các đối tượng được huy động, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử (không bao gồm những ngày tham gia đoàn kiểm tra, giám sát; phục vụ tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử) bồi dưỡng với mức chi 100.000 đồng/người/ngày, thời gian hưởng không quá 15 ngày.

Trường hợp thời gian huy động, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử lớn hơn 15 ngày, thực hiện chi bồi dưỡng theo mức chi tối đa: 1.500.000 đồng/người/tháng trên cơ sở quyết định, văn bản huy động, trưng tập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Riêng 02 ngày (ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử) đối với tất cả các lực lượng trực tiếp tham gia phục vụ bầu cử (làm ngoài giờ ngày thứ bảy, chủ nhật): mức chi 60.000 đồng/giờ.

g) Chi khoán hỗ trợ cước điện thoại di động.

Các thành viên của Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử, Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Ban chỉ đạo công tác bầu cử của UBMTTQVN: Mức chi 400.000 đồng/người/tháng;

Trong trường hợp cần thiết, Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử hoặc Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh (đối với trường hợp thuộc UBMTTQ) quyết định danh sách cán bộ được hỗ trợ cước điện thoại di động nhưng không quá 200.000 đồng/người/tháng.

h) Chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử

- Người trực tiếp việc tiếp công dân: 70.000 đồng/người/buổi;

- Người phục vụ trực tiếp việc tiếp công dân: 50.000 đồng/người/buổi;

- Người phục vụ gián tiếp việc tiếp công dân: 30.000 đồng/người/buổi.

i) Chi đóng thùng phiếu: trường hợp thùng phiếu cũ không thể sử dụng, hoặc cần bổ sung, mức chi tối đa: 350.000 đồng/thùng.

k) Chi khắc dấu: trường hợp dấu cũ không thể sử dụng, hoặc cần phải bổ sung, mức chi tối đa 250.000 đồng/dấu.

l) Chi bảng niêm yết danh sách bầu cử: trường hợp chưa có bảng niêm yết, hoặc bảng cũ không thể sử dụng, hoặc cần phải bổ sung, mức chi tối đa 1.500.000 đồng/bảng.

m) Chi xây dựng, cập nhật, vận hành trang thông tin điện tử về công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử tỉnh: theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của  UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối Cổng/trang thông tin điện tử, Bản tin của các cơ quan, đơn vị và hệ thống Đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các văn bản quy định pháp luật hiện hành.

n) Chi công tác tuyên truyền, in ấn: thực hiện theo quy định hiện hành về đấu thầu.

o) Chi thiết bị phục vụ cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử: thực hiện theo đúng định mức, chế độ, chi tiêu hiện hành trong phạm vi dự toán ngân sách giao cho Sở Nội vụ.

2. Cấp huyện (bao gồm huyện, thị xã, thành phố)

a) Chi tổ chức các hội nghị thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND và Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

Chi tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia phục vụ công tác tổ chức bầu cử thực hiện theo quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND.

Riêng Hội nghị triển khai và Hội nghị tổng kết công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố: vận dụng mức chi tiền ăn cho đại biểu (đại biểu hưởng lương không thanh toán tiền công tác phí): mức chi là 150.000 đồng/người/ngày. 

b) Chi bồi dưỡng thành viên tham dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp huyện và các cuộc họp khác phục vụ công tác bầu cử:

- Chủ trì: 100.000 đồng/người/buổi.

- Thành viên: 80.000 đồng/người/buổi

c) Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, UBMTTQVN cấp huyện:

Ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành, các đoàn công tác được chi bồi dưỡng như sau:

- Trưởng đoàn giám sát: 100.000 đồng/người/buổi;

- Thành viên chính thức của đoàn giám sát: 60.000 đồng/người/buổi;

- Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ Đoàn giám sát

+  Phục vụ trực tiếp đoàn giám sát: 40.000 đồng /người/buổi;

+ Phục vụ gián tiếp đoàn giám sát (lái xe, bảo vệ lãnh đạo): 30.000 đồng /người/buổi.

d) Chi tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra từng đoàn công tác; báo cáo tổng hợp kết quả của đợt kiểm tra, giám sát trình Ủy ban bầu cử: 400.000 đồng/báo cáo.

đ) Chi xây dựng văn bản (Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, báo cáo sơ kết, biên bản kết quả cuộc bầu cử): Mức chi 1.000.000 đồng/văn bản (văn bản tính đến sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu chỉnh lý).

Riêng báo cáo tổng kết cuộc bầu cử báo cáo Hội đồng nhân dân mức chi 2.500.000 đồng/báo cáo.

e) Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử

- Ban chỉ đạo bầu cử

+ Trưởng ban, Phó trưởng ban: 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Các thành viên: 1.700.000 đồng/người/tháng.

- Ủy ban bầu cử

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực: 1.500.000 đồng/người/tháng;

+ Các thành viên: 1.300.000 đồng/người/tháng.

- Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử

+ Trưởng tiểu ban, Phó trưởng tiểu ban, Thư ký: 1.400.000 đồng/người/tháng;

+ Các thành viên: 1.200.000 đồng/người/tháng.

-  Ban bầu cử

+ Trưởng ban, Phó trưởng ban, Thư ký: 1.300.000 đồng/người/tháng;

+ Các thành viên: 1.100.000 đồng/người/tháng.

- Cán bộ trưng tập: các đối tượng được huy động, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử (không bao gồm những ngày tham gia đoàn kiểm tra, giám sát; phục vụ tiếp dân) bồi dưỡng với mức chi 50.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp thời gian huy động, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử lớn hơn 15 ngày, thực hiện chi bồi dưỡng theo mức chi tối đa: 750.000 đồng/người/tháng trên cơ sở quyết định, văn bản huy động, trưng tập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Riêng 02 ngày (ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử) đối với tất cả các lực lượng trực tiếp tham gia phục vụ bầu cử (làm ngoài giờ ngày thứ bảy, chủ nhật): mức chi 60.000 đồng/giờ.

g) Chi khoán hỗ trợ cước điện thoại di động

Các thành viên của Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Ban chỉ đạo công tác bầu cử của UBMTTQVN: 250.000 đồng/người/tháng;

Trong trường hợp cần thiết, Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử hoặc Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp huyện (đối với trường hợp thuộc UBMTTQ) quyết định danh sách cán bộ được hỗ trợ cước điện thoại di động nhưng không quá 100.000 đồng/người/tháng.

h) Chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử

- Người trực tiếp việc tiếp công dân: 50.000 đồng/người/buổi;

- Người phục vụ trực tiếp việc tiếp công dân: 30.000 đồng/người/buổi;

- Người phục vụ gián tiếp việc tiếp công dân: 20.000 đồng/người/buổi.

3. Mức chi cấp xã (bao gồm xã, phường, thị trấn)

a) Chi tổ chức các hội nghị thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND và Thông tư số 40/2017/TT-BTC.

Chi tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia phục vụ công tác tổ chức bầu cử thực hiện theo quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND.

Riêng Hội nghị triển khai và Hội nghị tổng kết công tác bầu cử tại cấp xã vận dụng mức chi tiền ăn cho đại biểu (đại biểu hưởng lương không thanh toán tiền công tác phí): mức chi là 150.000 đồng/người/ngày. 

b) Chi bồi dưỡng thành viên tham dự các cuộc họp của Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, UBMTTQVN cấp xã và các cuộc họp khác phục vụ công tác bầu cử:

- Chủ trì: 80.000 đồng/người/buổi.

- Thành viên: 50.000 đồng/người/buổi.

c) Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND, UBMTTQVN cấp xã:

Ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành, các đoàn công tác được chi bồi dưỡng như sau:

- Trưởng đoàn giám sát: 70.000 đồng/người/buổi;

- Thành viên chính thức của đoàn giám sát: 40.000 đồng/người/buổi;

- Cán bộ, công chức phục vụ đoàn giám sát: 30.000 đồng/người/buổi.

d) Chi tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra từng đoàn công tác; báo cáo tổng hợp kết quả của đợt kiểm tra, giám sát trình Ủy ban bầu cử: 200.000 đồng/báo cáo.

đ) Chi xây dựng văn bản (Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, báo cáo sơ kết, biên bản kết quả cuộc bầu cử): mức chi 500.000 đồng/văn bản (văn bản tính đến sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu chỉnh lý).

Riêng báo cáo tổng kết cuộc bầu cử báo cáo HĐND cấp xã mức chi 1.800.000 đồng/báo cáo.

e) Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử

- Ban chỉ đạo bầu cử

+ Trưởng ban, Phó trưởng ban: 1.500.000 đồng/người/tháng.

+ Các thành viên: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Ủy ban bầu cử

+ Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên thường trực: 800.000 đồng/người/tháng;

+ Các thành viên: 600.000 đồng/người/tháng.

- Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử

+ Trưởng Tiểu ban, Phó trưởng Tiểu ban, Thư ký: 700.000 đồng/người/tháng;

+ Các thành viên: 500.000 đồng/người/tháng.

- Ban bầu cử

+ Trưởng ban, Phó trưởng ban, Thư ký: 600.000 đồng/người/tháng;

+ Các thành viên: 400.000 đồng/người/tháng.

- Cán bộ trưng tập: các đối tượng được huy động, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử (không bao gồm những ngày tham gia đoàn kiểm tra, giám sát; phục vụ tiếp dân) bồi dưỡng với mức chi 50.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp thời gian huy động, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử lớn hơn 15 ngày, thực hiện chi bồi dưỡng theo mức chi tối đa: 750.000 đồng/người/tháng trên cơ sở quyết định, văn bản huy động, trưng tập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Riêng 02 ngày (ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử) đối với tất cả các lực lượng trực tiếp tham gia phục vụ bầu cử (làm ngoài giờ ngày thứ bảy, chủ nhật): mức chi 60.000 đồng/giờ.

  g) Chi khoán hỗ trợ cước điện thoại di động

Các thành viên của Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Ban chỉ đạo công tác bầu cử của UBMTTQVN: 250.000 đồng/người/tháng;

Trong trường hợp cần thiết, Ủy viên thường trực Ủy ban bầu cử hoặc Chủ tịch UBMTTQ cấp xã (đối với trường hợp thuộc UBMTTQ) quyết định danh sách cán bộ được hỗ trợ cước điện thoại di động nhưng không quá 80.000 đồng/người/tháng.

h) Chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử:

- Người trực tiếp việc tiếp công dân: 50.000 đồng/người/buổi;

- Người phục vụ trực tiếp việc tiếp công dân: 30.000 đồng/người/buổi;

- Người phục vụ gián tiếp việc tiếp công dân: 20.000 đồng/người/buổi.

4. Tổ bầu cử

- Bồi dưỡng thành viên Tổ bầu cử: mức chi 300.000 đồng/người/tháng.

- Kinh phí hoạt động tổ bầu cử (trang trí, văn phòng phẩm, tampong, mực dấu, điện nước, thuê rạp che, nước uống...): mức chi tối đa 3.000.000 đồng/tổ.

5. Các nội dung chi khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

II. THỜI GIAN HƯỞNG HỖ TRỢ

1. Thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ công tác bầu cử

- Ban Chỉ đạo bầu cử các cấp, Ủy ban bầu cử các cấp: tối đa không quá 05 tháng

- Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử các cấp, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo bầu cử, Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử: tối đa không quá 04 tháng

- Ban Bầu cử các cấp: tối đa không quá 03 tháng

- Tổ Bầu cử: tối đa không quá 02 tháng

2. Thời gian hưởng hỗ trợ cước điện thoại di động

- Ban chỉ đạo bầu cử các cấp, Ủy ban bầu cử các cấp, Ban chỉ đạo công tác bầu cử của UBMTTQ các cấp: tối đa không quá 05 tháng

- Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử các cấp, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo bầu cử của tỉnh, Tổ công tác giúp việc Ủy ban bầu cử: tối đa không quá 04 tháng

- Ban Bầu cử các cấp và các trường hợp khác: tối đa không quá 03 tháng.

3. Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo thời gian thực tế phục vụ công tác bầu cử (theo tháng tròn) trên cơ sở quyết định thành lập được cấp có thẩm quyền quyết định. ​

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) thông qua ngày 16 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 Huỳnh Hữu Tốt

NQ_KINH_PHI_BAU_CU-ky.pdf Tải về

Lượt người xem:  Views:   222
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio