Công tác xây dựng
Thứ 2, Ngày 04/01/2021, 10:00
Chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/01/2021 | Đào Thị Quyên

​Ngày 10/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND về việc quy định Chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025​. Theo đó, Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND quy định cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Các huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

b) Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã, Ban Phát triển ấp.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Hỗ trợ huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận và công bố đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)/huyện.

b) Hỗ trợ xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư: 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng)/xã.

c) Hỗ trợ xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư: 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng)/xã.

d) Hỗ trợ xã có khu dân cư được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và công bố đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư: 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng)/khu dân cư.

đ) Hỗ trợ hàng tháng cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã trên địa bàn tỉnh theo các mức sau:

- Trưởng ban: 600.000 đồng (sáu trăm ngàn đồng)/người/tháng.

- Phó Trưởng ban, Thành viên: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)/người/tháng.

e) Hỗ trợ hàng tháng cho Ban Phát triển ấp thuộc các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để chi cho các hoạt động của Ban: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng)/ban/tháng.

3. Nguồn kinh phí

a) Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí các nội dung tại điểm a, b, c, d khoản 3 Điều này.

b) Ngân sách huyện, thị xã, thành phố đảm bảo kinh phí theo phân cấp cho các nội dung tại điểm đ, e khoản 3 Điều này.

4. Quy định chuyển tiếp

Đối với trường hợp các huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới sau ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì được hưởng mức hỗ trợ bằng một phần hai mức hỗ trợ đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết này.​

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021./.

2._DTNQ_CHINH_SACH_NTM_15.12.pdf Tải về


Lượt người xem:  Views:   52
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio