Công tác xây dựng
Thứ 3, Ngày 04/08/2020, 09:00
Đã có văn bản quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/08/2020 | Lê Thị Phương

    Trên cơ sở căn cứ "Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về Khuyến nông;  Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đối với hoạt động khuyến nông", Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành "Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương". Tuy nhiên, hiện nay Nghị định số 02/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN đã hết hiệu lực thi hành, được thay thế bởi "Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông" và "Thông tư Thông tư 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông". Theo đó, tại Điều 10 Mục 2 Chương II Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định:"Căn cứ quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ và nội dung chi, mức chi quy định tại Mục 1 Chương II của Thông tư này, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương và đạt được mục tiêu của khuyến nông ở địa phương".

       Ngày 20 tháng 7 năm 2020, tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghị quyết áp dụng cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến nông. Theo Nghị quyết, một số nội dung và mức chi hoạt động khuyến nông được quy định cụ thể, như: bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo; chính sách thông tin tuyên truyền; hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình; tư vấn và dịch vụ khuyến nông; hợp tác quốc tế về khuyến nông và một số nội dung chi khác.

       Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.​

2._DTNQ_KHUYEN_NONG.pdf Tải về

Lượt người xem:  Views:   102
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio