Công tác xây dựng
Thứ 2, Ngày 03/08/2020, 15:00
Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND8 ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc thông qua số lượng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/08/2020 | Lê Thị Phương

      Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND8 ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương cơ bản đã đáp ứng yêu cầu bổ sung nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và là nguồn kế nhiệm và thay thế đối với cán bộ cấp huyện trong giai đoạn tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 163 người là đối tượng cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã hiện đang công tác tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Đến nay, các đối tượng này đã được các địa phương thực hiện tuyển dụng và tính vào số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đồng thời, thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh.

      Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ-TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại độ ngũ cán bộ, công chức; Công văn số 178/VPCP-TCCV ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, trong đó chỉ đạo các địa phương chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế vượt quá số lượng được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định. Tỉnh Bình Dương đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo lộ trình, kế hoạch để đảm bảo chỉ tiêu biên chế được Chính phủ, Bộ Nội vụ phê duyệt hàng năm. Như vậy, căn cứ Nghị định quy định mới của Trung ương và tình hình thực tế ở địa phương, nhận thấy Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

       Do đó, ngày 20 tháng 7 năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND8 ngày 31 tháng 7 năm 2013 về việc thông qua số lượng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

      Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.​

0001.jpg

Lượt người xem:  Views:   94
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio