Công tác xây dựng
Thứ 6, Ngày 24/07/2020, 11:00
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/07/2020 | Đào Thị Quyên

Ngày 10/7/2020, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Họp báo do đồng chí Đào Việt Trung, Ủy vên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì, cùng với sự tham gia của đại diện các cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật và các cơ quan báo chí đến ghi hình, đưa tin.

Tại họp báo, 10 luật được công bố bao gồm: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh Niên; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Doanh nghiệp; Luật Xây dựng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Đại diện các cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật lần lượt giới thiệu những nội dung cơ bản của các luật.

Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật năm 2020), Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã sửa đổi, bổ sung  54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật năm 2015) với những điểm mới cơ bản như:

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL. Luật năm 2020 đã sửa 06 điều của Luật năm 2015, trong đó bổ sung nội dung thẩm định, thẩm tra phải bảo đảm "Sự phù hợp của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản và nội dung dự thảo văn bản với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước".

Thứ hai, Luật năm 2020 quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL, theo đó, phản biện xã hội được thực hiện trong giai đoạn lấy ý kiến về dự thảo VBQPPL và trường hợp dự thảo VBQPPL được phản biện xã hội thì hồ sơ dự án, dự thảo gửi thẩm định, thẩm tra, trình cơ quan có thẩm quyền phải bao gồm văn bản phản biện xã hội.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết. Trong đó:

(1) Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của HĐDT và Ủy ban của Quốc hội trong thẩm tra dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH, Luật năm 2020: (i) Bổ sung trách nhiệm của Hội đồng dân tộc (HĐDT), Ủy ban của Quốc hội gửi văn bản thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh đến Ủy ban pháp luật; (ii) Quy định trách nhiệm tham gia thẩm tra dự án, dự thảo do cơ quan khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra về những nội dung liên quan đến lĩnh vực do mình phụ trách; (iii) Bổ sung trách nhiệm của HĐDT thẩm tra việc bảo đảm chính sách dân tộc trong dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.

(2) Nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các cơ quan trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung 04 điều của Luật năm 2015, theo đó: (i) Bổ sung trách nhiệm của cơ quan trình phải có ý kiến bằng văn bản về những nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý để báo cáo UBTVQH; (ii) Bổ sung trách nhiệm cơ quan trình đánh giá tác động của chính sách trong trường hợp đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Nhân dân đề nghị bổ sung và theo yêu cầu của UBTVQH; (iii) Bổ sung việc tổ chức Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách đối với dự án, dự thảo có những vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau; (iv) Bổ sung quy định Tổng thư ký Quốc hội tổ chức tổng hợp ý kiến ĐBQH để báo cáo UBTVQH và gửi cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan trình; (v) Bổ sung trách nhiệm phối hợp của Bộ Tư pháp với cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan trình và Ủy ban Pháp luật để nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo theo ý kiến của ĐBQH, Đoàn ĐBQH, HĐDT, các Ủy ban của Quốc hội.
Thứ tư, Luật năm 2020 đã bỏ yêu cầu lập đề nghị theo quy trình chính sách đối với nghị định quy định tại khoản 2 Điều 19 và nghị quyết của HĐND cấp tỉnh quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27.

Thứ năm, để tiếp tục hoàn thiện các quy định về việc xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn, Luật năm 2020 bổ sung 03 trường hợp xây dựng, ban hành VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn; bổ sung thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn ; bổ sung thẩm quyền quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Ngoài ra, Luật năm 2020 đã bổ sung một số hình thức VBQPPL như nghị quyết liên tịch giữa UBTVQH, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQVN, thông tư liên tịch giữa Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Cho phép HĐND cấp huyện ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện ban hành quyết định quy phạm pháp luật để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới; Bổ sung trường hợp cho phép địa phương được quy định TTHC trong trường hợp cần thiết đối với nghị quyết của HĐND cấp tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27, đồng thời, cho phép sửa đổi, bổ sung các VBQPPL có quy định TTHC ban hành trước ngày 01/7/2016 với điều kiện không làm phát sinh TTHC mới hoặc quy định thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện, tăng thời gian giải quyết TTHC đang áp dụng; Sửa đổi, bổ sung một số quy định để nâng cao trách nhiệm của cơ quan lập đề nghị, soạn thảo, cơ quan ban hành VBQPPL.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

 Đoàn Thị Trang, Vụ VĐCXDPL

​​https://xdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=252

Lượt người xem:  Views:   216
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio