Tin tức
Thứ 5, Ngày 05/10/2017, 10:00
Bản tin "Chung tay cải cách thủ tục hành chính" ngày 05.10.2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/10/2017
Bản tin "Chung tay cải cách thủ tục hành chính" ngày 05.10.2017

​TP.Thủ Dầu Một: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai và xây dựng

          Đất đai và xây dựng là những lĩnh vực cần được quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), bởi trong quá trình phát triển 2 lĩnh vực này liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và nhà đầu tư. Thời gian qua, TP.Thủ Dầu Một đã tập trung nhiều cho công tác này và đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận.

          Chuyển biến tích cực

          Thời gian qua, công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai, xây dựng ở TP.Thủ Dầu Một tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước. Từ công tác cải cách TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi, rõ ràng, minh bạch và giảm chi phí tuân thủ TTHC cho tổ chức, cá nhân. Từ đó, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng, thuận lợi cho thu hút đầu tư. Lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một đã quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện đúng tiến độ công tác cải cách TTHC. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC của thành phố cơ bản ổn định, từng bước tham mưu có hiệu quả cho các cấp lãnh đạo. Cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC tiếp tục thực hiện có nề nếp, chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao.

          Việc công khai minh bạch các TTHC về đất đai, xây dựng của TP.Thủ Dầu Một đã thực hiện niêm yết đầy đủ, công khai các loại TTHC, các quy định, mức thu phí, lệ phí để thực hiện TTHC nói chung và TTHC đất đai, xây dựng nói riêng bằng nhiều hình thức đa dạng, dễ tiếp cận trên trang thông tin điện tử thành phố, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thành phố và 14 phường. Công tác lập bộ hướng dẫn cách ghi hồ sơ, biểu mẫu TTHC… được quan tâm nhằm giúp người dân thuận tiện, dễ dàng trong tham gia giải quyết TTHC ở từng cấp. UBND thành phố đã ban hành kế hoạch rà soát TTHC hàng năm, qua đó kịp thời bổ sung, cập nhật và áp dụng thực hiện những TTHC được UBND tỉnh công bố.

          Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông luôn được UBND thành phố thực hiện đúng quy định, đối với TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng, UBND thành phố không có TTHC quy định liên thông, đối với TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, UBND thành phố có 6 TTHC thực hiện liên thông. Việc giải quyết TTHC liên thông bảo đảm đúng theo quy định của Quyết định số 09 của Thủ tướng Chính phủ, có phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ. Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố với các cơ quan thuộc ngành dọc cấp tỉnh được thực hiện theo đúng quy định trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đai…

          UBND thành phố đã thành lập được Ban Tiếp công dân do một công chức là lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND là Trưởng ban; xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND, UBND và bố trí một nhân viên tiếp công dân chuyên trách tại Trụ sở tiếp công dân thành phố để thực hiện việc tiếp công dân; công khai địa chỉ và số điện thoại lãnh đạo, phát phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân, triển khai phần mềm đánh giá đối với nhân viên tại bộ phận một cửa hoặc của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng ban chuyên môn. Qua tiếp nhận ý kiến của người dân, không có phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC về đất đai, xây dựng.

          Hướng về nhân dân phục vụ

          Bên cạnh các mặt đạt được, công tác cải cách TTHC trên lĩnh vực đất đai, xây dựng của thành phố vẫn còn một số hạn chế như: Một số nội dung trong thực hiện công tác TTHC tiến hành còn chậm, chưa theo dõi, đôn đốc kịp thời. Công tác tuyên truyền cải cách TTHC chưa nhiều, nhận thức của một số ít cán bộ, công chức, viên chức chưa cao. Chưa rút ngắn được thời gian, quy trình giải quyết TTHC trên lĩnh vực đất đai, xây dựng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị mặc dù được quan tâm song vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra. Việc liên kết phần mềm chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngành thuế, phầm mềm một cửa thường bị lỗi hệ thống, tốc độ xử lý chậm…

          Để đẩy mạnh công tác TTHC trong thời gian tới, UBND TP.Thủ Dầu Một sẽ cố gắng khắc phục những tồn tại, hạn chế trước mắt trong việc giải quyết TTHC về đất đai, xây dựng; đồng thời, tiếp tục công tác TTHC theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với các lĩnh vực đang được triển khai thực hiện cho phù hợp với các quy định mới.

           Để tiện việc liên hệ cũng như trả lời những kiến nghị của người dân liên quan cụ thể đến các thủ tục, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị người dân khi gửi đơn kiến nghị cần ghi rõ địa chỉ nơi ở, số điện thoại liên lạc và tóm tắt ngắn gọn nội dung cần kiến nghị. Mọi phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; ĐT: (0274) 3.835.029 - số Fax: (0274) 3.822.174; địa chỉ email: kiemsoat.tthc@binhduong.gov.vn

HUỲNH THỦY


Sở Tư pháp: Đẩy mạnh thực hiện kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc

          Thời gian qua, lãnh đạo Sở Tư pháp luôn quan tâm kịp thời trong công tác tham mưu UBND tỉnh, cũng như trong chỉ đạo, điều hành đối với các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, phòng tư pháp các huyện, thị, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trong việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính về các lĩnh vực thuộc ngành tư pháp. Từ đó, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong ngành tư pháp trong việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9- 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02 của Bộ Tư pháp, Chỉ thị số 24 và Công văn số 3118 của UBND tỉnh về chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

          Cụ thể, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn 1284/STP-TTr ngày 19-9-2017, văn bản nêu rõ thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nhìn chung, các tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trong ngành tư pháp Bình Dương đã nghiêm túc triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, có lúc, có nơi việc thực hiện còn hình thức, chưa thật sự đẩy mạnh cải tiến lề lối làm việc tại cơ quan, đơn vị mình; vẫn còn hiện tượng cán bộ, công chức không đeo thẻ công chức, sử dụng thời gian làm việc để giải quyết công việc riêng, vắng mặt tại cơ quan không vì lý do công tác; thái độ ứng xử với tổ chức, công dân trong một số trường hợp còn gây phiền hà cho tổ chức, công dân. Do vậy việc ban hành văn bản chỉ đạo của Sở Tư pháp là hết sức cần thiết.

H.TRUNG

Bình Dương phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ


          Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 7735/ VPCP-KSTT hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương hệ thống hóa, rà soát, xây dựng và thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo Quyết định số 559 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3686/UBND-NC ngày 25-8-2017 chỉ đạo các đơn vị, địa phương hệ thống hóa, tổng hợp chế độ báo cáo định kỳ. Qua đó, đã rà soát, tổng hợp và phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụ thể, có 44 loại báo cáo trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước (tỉnh, huyện, xã) và 1 loại báo cáo cá nhân, tổ chức gửi cơ quan Nhà nước.

          ​UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương căn cứ danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thuộc tỉnh được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; bảo đảm mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo…

HIẾU TRUNG

 

Lượt người xem:  Views:   2912
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio