Tin tức
Thứ 5, Ngày 03/08/2017, 14:00
Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/08/2017 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

​​           Ngày 25/7/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 7735/VPCP-KSTT hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương hệ thống hóa, rà soát, xây dựng và thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

​​           Văn bản hướng dẫn gồm 3 nội dung lớn về hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, kèm theo 05 biểu mẫu chi tiết, rõ ràng, đảm bảo nội dung hướng dẫn dễ hiểu, tạo thuận lợi cho các cơ quan  trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án.

​           Về đối tượng và phạm vi thực hiện

​         Đối tượng thực hiện Đề án bao gồm tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (các bộ, ngành) và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh).

​          Phạm vi thực hiện bao gồm các báo cáo định kỳ thuộc các ngành, lĩnh vực quản lý của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước (bằng bản giấy và bản điện tử), thực hiện giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau, báo cáo của các tổ chức, cá nhân gửi tới cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và không bao gồm báo cáo đột xuất, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê, báo cáo trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước.

​           Tại văn bản hướng dẫn cũng đã lưu ý rõ các bộ, ngành chỉ tiến hành hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ tại các văn bản do các cơ quan nhà nước ở Trung ương quy định theo ngành, lĩnh vực được phân công quản lý. UBND cấp tỉnh chỉ tổ chức tiến hành hệ thống hóa, rà soát và xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ do các cơ quan chính quyền địa phương thuộc tỉnh quy định (bao gồm Hội đồng nhân dân và cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

​           Hệ thống hóa chế độ báo cáo

​          Việc hệ thống hóa phải đảm bảo trung thực, chính xác, đầy đủ, có tính hệ thống về chế độ báo cáo theo từng ngành, lĩnh vực hoặc nội dung công việc cụ thể được quy định tại các văn bản do Trung ương và địa phương ban hành. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính như: Tên báo cáo, văn bản quy định báo cáo, ngành lĩnh vực, hình thức thực hiện báo cáo, cơ quan nhận báo cáo, cơ quan/đối tượng thực hiện báo cáo, cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo. Thời hạn thực hiện nội dung này là tháng 9 năm 2017 và kết quả là Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt Danh mục báo cáo định kỳ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, yêu cầu thực hiện và các cơ quan chính quyền địa phương thuộc tỉnh quy định.

​           Rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

​           Yêu cầu đặt ra tại giai đoạn này là các báo cáo phải được rà soát dựa trên các tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp để từ đó xây dựng các phương án đơn giản hóa nhằm bảo đảm các chế độ báo cáo được quy định thực sự cần thiết phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước; được quy định đúng thẩm quyền; đồng bộ, thống nhất; tần suất, thời gian báo cáo hợp lý; có đề cương, biểu mẫu và được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng. Bên cạnh đó, phương án đơn giản hóa phải đạt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

​           Đồng thời, việc đơn giản hóa chế độ báo cáo, đặc biệt là xây dựng các biểu mẫu hướng dẫn, cần gắn với khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm khả năng tích hợp, chia sẻ thông tin, số liệu báo cáo giữa các Bộ, ngành, địa phương.

​           Trên cơ sở Danh mục báo cáo định kỳ đã được phê duyệt, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát, đánh giá chế độ báo cáo theo Biểu mẫu 03 đính kèm công văn hướng dẫn. Trong đó tập trung vào rà soát các nội dung chính sau: mục tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành; tính trùng lặp về thông tin, số liệu yêu cầu báo cáo; sự phù hợp về đối tượng phải thực hiện báo cáo; tính rõ ràng, thống nhất về thời điểm chốt số liệu báo cáo, thời điểm gửi báo cáo; đảm bảo sự mẫu hóa các mẫu đề cương báo cáo, mẫu biểu báo cáo. Kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa phải gửi lấy ý kiến phối hợp của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan. Đối với các báo cáo có đối tượng thực hiện là cá nhân, tổ chức thì gửi lấy ý kiến phối hợp của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp có liên quan.

​           Kết quả của giai đoạn này là Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo và Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo. Nội dung Phương án đơn giản hóa cần cụ thể hóa: Danh mục các báo cáo cần loại bỏ; Danh mục các báo cáo cần tiếp tục duy trì, nhưng phải sửa đổi, bổ sung, thay thế kèm theo Phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế từng loại báo cáo và Danh mục các báo cáo cần tiếp tục duy trì, giữ nguyên. Thời hạn để các bộ, ngành, địa phương thực hiện nội dung này là tháng 3 năm 2018.

​           Tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo

​          Trên cơ sở các phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt, các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tổ chức thực thi các phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc thẩm quyền giải quyết.

​           (1) Đối với các phương án đơn giản hóa không thuộc thẩm quyền quy định của bộ, ngành các bộ, ngành tổng hợp các Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo có nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung văn bản vượt quá thẩm quyền gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp để các cơ quan này tổng hợp báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

​           (2) Đối với các phương án đơn giản hóa thuộc thẩm quyền quy định

​           Các bộ, ngành xây dựng, ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo hoặc hướng dẫn thực hiện báo cáo theo ngành, lĩnh vực trên cơ sở Phương án đơn giản hóa đã phê duyệt. Thời hạn để các bộ, ngành hoàn thành việc ban hành Thông tư là Tháng 9 năm 2018.

​          UBND tỉnh tổ chức xây dựng, ban hành Quyết định của UBND cấp tỉnh quy định chế độ báo cáo hoặc hướng dẫn thực hiện báo cáo thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Thời hạn để UBND cấp tỉnh hoàn thành việc ban hành Quyết định này là Tháng 12 năm 2018.

​           Về tổ chức thực hiện

​          Để đảm bảo hiệu quả của Đề án, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng và thực thi phương án đơn giản hóa theo hướng dẫn cụ thể; Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh:

​           (1) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và phân công lãnh đạo chủ trì chỉ đạo tổ chức thực hiện;

​          ​(2) giao Văn phòng Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh làm đầu mối chủ trì công tác tham mưu, tổng hợp và kiểm tra, đôn đốc thực hiện Đề án tại Bộ, ngành, địa phương./.

Lượt người xem:  Views:   1489
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio