Kết quả Hoạt động Thủ tục Hành chính
 
Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 06/6/2017 Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
 
Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 ( chính thức)
 
Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Lần 1)
 
Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 28.7.2016 của UBND tỉnh Bình Dương tình hình, kết quả thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10.6.2015 của TTCP về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC
 
Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 20.6.2016 của UBND tỉnh Bình Dương về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016
 
Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 05.8.2016 của UBND tỉnh Bình Dương sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
 
Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 15.3.2016 của UBND tỉnh Bình Dương về tình hình kết quả thực hiện KSTTHC năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
  
Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 06/6/2017 Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017Kết quả hoạt động KSTTHCTinBáo cáo số 109/BC-UBND ngày 06/6/2017 Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 109/BC-UBND ngày 06/6/2017 Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
6/8/2017 2:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 ( chính thức)Kết quả hoạt động KSTTHCTinBáo cáo số 40/BC-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 ( chính thức)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 40/BC-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 ( chính thức)
3/21/2017 2:00 PMNoĐã ban hànhFalse
Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Lần 1)Kết quả hoạt động KSTTHCBáo cáo số 208/BC-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Lần 1)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC năm 2016, Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 (Lần 1)
12/19/2016 10:00 AMNoĐã ban hànhFalse
Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 28.7.2016 của UBND tỉnh Bình Dương tình hình, kết quả thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10.6.2015 của TTCP về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHCKết quả hoạt động KSTTHCBáo cáo số 97/BC-UBND ngày 28.7.2016 của UBND tỉnh Bình Dương tình hình, kết quả thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10.6.2015 của TTCP về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 97/BC-UBND ngày 28.7.2016 của UBND tỉnh Bình Dương tình hình, kết quả thực hiện chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10.6.2015 của TTCP về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC
8/24/2016 6:00 PMNoĐã ban hành
False
Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 20.6.2016 của UBND tỉnh Bình Dương về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016Kết quả hoạt động KSTTHCBáo cáo số 69/BC-UBND ngày 20.6.2016 của UBND tỉnh Bình Dương về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 20.6.2016 của UBND tỉnh Bình Dương về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016
8/24/2016 5:00 PMNoĐã ban hành
False
Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 05.8.2016 của UBND tỉnh Bình Dương sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015Kết quả hoạt động KSTTHCBáo cáo số 108/BC-UBND ngày 05.8.2016 của UBND tỉnh Bình Dương sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 05.8.2016 của UBND tỉnh Bình Dương sơ kết tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
8/24/2016 5:00 PMNoĐã ban hành
False
Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 15.3.2016 của UBND tỉnh Bình Dương về tình hình kết quả thực hiện KSTTHC năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016Kết quả hoạt động KSTTHCBáo cáo số 29/BC-UBND ngày 15.3.2016 của UBND tỉnh Bình Dương về tình hình kết quả thực hiện KSTTHC năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Báo cáo số 29/BC-UBND ngày 15.3.2016 của UBND tỉnh Bình Dương về tình hình kết quả thực hiện KSTTHC năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016
8/24/2016 4:50 PMNoĐã ban hành
False
Ảnh
Video
Audio