Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Xử phạt vi phạm hành chính
Người gửi: Nguyen Hai Ngày gửi: 30/5/2016 10:14:43 AM
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Số lượt người xem: 1226
Nội dung: Theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức cá nhân. Như vậy, nếu hộ gia đình vi phạm hành chính về tội trộm cắp điện thì xử phạt hộ hay xử phạt cá nhân đại điện hộ đó? xin cảm ơn!
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.
Ngày trả lời: 9/12/2016 23:22:03 PM
Trả lời:

Trả lời: Vấn đề này Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và các văn bản hướng dẫn chưa quy định cụ thể, rõ ràng (hiện Bộ Tư pháp đã có báo cáo Chính phủ - tại Phụ lục số 10 bản tổng hợp những khó khăn, vướng mắc xuất phát từ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính kèm theo Báo cáo số 15/BC-BTP ngày  22/01/2016 của Bộ Tư pháp nêu: “Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định việc xử phạt vi phạm hành chính chỉ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên trên thực tế phát sinh các đối tượng vi phạm là hộ gia đình hoặc cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo… Một số Nghị định đã bổ sung các đối tượng xử phạt ngoài cá nhân và tổ chức, ví dụ như Nghị định số 102/2014/NĐ-CP (điểm a khoản 1 Điều 2) quy định bổ sung đối tượng hộ gia đình, cộng đồng dân cư và áp dụng mức xử phạt như đối với cá nhân. Trên thực tế, đối với đối tượng vi phạm là hộ gia đình, do không có hướng dẫn cụ thể nên các cơ quan có thẩm quyền gặp khó khăn trong việc xử phạt vợ hay chồng hay cả hai vợ chồng hay là cả hộ gia đình”).

Do đó, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương chưa có cơ sở pháp lý để trả lời bạn về trường hợp bạn nêu. Tuy nhiên, nếu vận dụng các quy định của pháp luật hiện hành về hộ gia đình tại Mục 1 Chương V Bộ Luật Dân sự năm 2005 và quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng là hộ gia đình tại Điểm a Khoản 1 Điều 2, Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, thì trường hợp hộ gia đình có hành vi trộm cắp điện (hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Khoản 9 Điều 12 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả) phải xử phạt hộ gia đình (áp dựng mức phạt như đối với cá nhân) và chủ hộ gia đình đó là người đại diện hộ đứng ra xác nhận các giấy tờ liên quan đến hồ sơ xử phạt.

Chào bạn!