Lý Lịch Tư Pháp
Thứ 6, Ngày 08/11/2019, 15:00
Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính: Chỉ tiếp nhận hồ sơ thông qua bộ phận “một cửa” tại Trung tâm Hành chính công
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/11/2019 | Phòng Hành chính Tư pháp
UBND tỉnh vừa ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh. Quy chế này quy định việc phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết TTHC tại TTHCC.

t5.jpg

Cán bộ ​"một cửa" Sở Kế hoạch - Đầu tư giải quyết TTHC​ cho doanh nghiệp tại TTHCC ​của tỉnh


Phối hợp đồng bộ

Quy chế phối hợp vừa được UBND tỉnh ban hành nhấn mạnh đến sự phối hợp đồng bộ giữa Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại TTHCC. Theo quy chế này, các cơ quan không được tiếp nhận hồ sơ, TTHC nếu không thông qua bộ phận “một cửa” tại TTHCC tỉnh đối với các TTHC theo quy định (trừ trường hợp đặc biệt được Chủ tịch UBND tỉnh quy định). Cùng với đó, quy chế yêu cầu thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình trong hoạt động tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC theo quy định pháp luật của từng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), cơ quan có thẩm quyền; cần thực hiện đúng quy định việc tiếp nhận TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại tỉnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của UBND cấp huyện được giao tiếp nhận ở bộ phận một cửa của các cơ quan tại TTHCC theo quy định.

Việc quản lý, điều hành công việc hàng ngày tại TTHCC thực hiện theo sự chỉ đạo của Giám đốc TTHCC và thủ trưởng, trưởng bộ phận “một cửa” của các cơ quan có thẩm quyền. CBCCVC được phân công nhận nhiệm vụ tại TTHCC tỉnh phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành đúng quy định tại quy chế này. Trong thời gian làm việc, CBCCVC được phân công nhiệm vụ tại TTHCC tỉnh phải thực hiện đồng phục do Văn phòng UBND tỉnh quy định (trừ CBCCVC có đồng phục của ngành theo quy định), đeo thẻ CBCCVC; đặt bảng tên trước quầy làm việc (nếu có) để thuận tiện trong giao dịch, công tác; đăng nhập phần mềm đánh giá cán bộ công chức; trong giao tiếp và giải quyết công việc phải thực hiện đúng các quy định về chính quyền thân thiện, công sở thân thiện, văn hóa giao tiếp ở công sở, quy chế tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh và không được thực hiện những hành vi bị cấm theo quy định.

CBCCVC thực hiện sắp xếp, phân loại, xử lý, nhập liệu đầy đủ thông tin hồ sơ TTHC vào hệ thống “một cửa” điện tử và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Thời gian tiếp nhận hồ sơ có thể điều chỉnh (tăng/giảm) phù hợp với từng thời điểm, tình hình hồ sơ phát sinh thực tế của các cơ quan có thẩm quyền và được sự thống nhất giữa Văn phòng UBND tỉnh (TTHCC) và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, việc thay đổi thời gian tiếp nhận hồ sơ phải được thông báo cụ thể cho tổ chức, cá nhân biết trước khi thực hiện.

Trách nhiệm trong phối hợp

Việc hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện TTHC phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, rõ ràng, cụ thể theo văn bản quy phạm pháp luật, quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh đang có hiệu lực và thông qua các cách thức được quy định tại Điều 15 Nghị định số 61/2018/ NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ và quy định của tỉnh. Ngoài thực hiện hướng dẫn, CBCCVC ở bộ phận “một cửa” tại TTHCC thực hiện tuyên truyền, giới thiệu về các dịch vụ hành chính công, dịch vụ bưu chính công ích, tiện ích hỗ trợ cho hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đến tổ chức, cá nhân.

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ động rà soát, cập nhật, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của cơ quan mình kịp thời theo quy định của Trung ương để TTHCC điều chỉnh, cập nhật, công khai TTHC tại TTHCC và tại cổng/trang thông tin hành chính công tỉnh. Cơ quan có thẩm quyền phối hợp Văn phòng UBND tỉnh xây dựng, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC nhằm bảo đảm hoạt động của tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ được thông suốt, hiệu quả, bảo đảm thống nhất trong việc theo dõi, quản lý của CBCCVC và cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, chú trọng việc giải quyết TTHC liên thông, TTHC có tính chất liên thông chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xác định rõ trách nhiệm, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đúng quy trình, thời gian.

CBCCVC có trách nhiệm theo dõi tiến độ giải quyết TTHC, trình tự thực hiện, xử lý công việc kịp thời theo quy trình ISO, quy trình nội bộ, quy trình điện tử để bảo đảm hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn theo quy định; có trách nhiệm giải trình, chủ động trao đổi bằng văn bản với Văn phòng UBND tỉnh đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện TTHC làm ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Trong quá trình sử dụng, bảo quản thiết bị phục vụ giải quyết TTHC, nếu có sự cố phát sinh, CBCCVC có trách nhiệm thông báo với TTHCC để lập biên bản ghi nhận và giải quyết; đồng thời chủ động theo dõi, quản lý, bổ sung các vật tư văn phòng của cơ quan, đơn vị mình phục vụ cho hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

TTHCC tỉnh trao đổi thông tin công việc với cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo nguyên tắc phối hợp, việc trao đổi ý kiến được thực hiện bằng văn bản. Trường hợp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất, cần xử lý ngay, trưởng bộ phận “một cửa” của cơ quan có thẩm quyền thông báo, trao đổi với Giám đốc TTHCC để giải quyết. Trường hợp vượt quá phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Giám đốc TTHCC báo cáo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan chức năng có liên quan để xem xét, giải quyết. Trường hợp các vấn đề phát sinh liên quan đến việc vận hành, quản lý, sử dụng trang thiết bị trong quá trình hoạt động hàng ngày tại TTHCC, CBCCVC và cán bộ được phân công phụ trách làm việc tại TTHCC chủ động đề nghị để TTHCC tiếp nhận, trực tiếp xử lýhoặc phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý theo đề nghị xử lý công việc. 

​Sưu tầm: Báo Bình Dương​

Lượt người xem:  Views:   197
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio